Skip to content

Hydro CIRCAL and Hydro REDUXA

If you have purchased Hydro CIRCAL or Hydro REDUXA, we encourage you to talk about the products in your communication and marketing. Accept the Trademark License Agreement to get started.

 

Denne varemærkelicensaftale ("Aftalen") er indgået pr. godkendelsesdatoen ("Ikrafttrædelsesdatoen") af og mellem Norsk Hydro ASA, reg. nr. 914778271 ("Hydro") og Kunden, sammen betegnet "Parterne".

Hydro ejer varemærkerne "CIRCAL" og "REDUXA" og visse logoer og andre varemærker, der indeholder sådanne varemærker, herunder |HYDRO CIRCAL og HYDRO REDUXA, jævnfør denne Aftale.

Kunden køber visse produkter fra Hydro, der skal indarbejdes i Kundens produkter.

Hydro ønsker at give visse rettigheder, som Kunden ønsker at gøre brug af, til at benytte de tilhørende varemærker, der ejes af Hydro, som yderligere fastlagt i denne Aftale.

Parterne har således aftalt følgende:

1. DEFINITIONER

1.1. Hydro CIRCAL-produkter: en række aluminiumsprodukter, der sælges af Hydro eller et af dets associerede selskaber, og som er fremstillet med mindst 75 % forbrugsskrot og med en lav CO2-udledning for aluminium (under 2,3 kg CO2e/kg aluminium), og hvor produktet verificeres af DNV GL og bekræftes af en miljøproduktdeklaration.

1.2. Hydro REDUXA-produkter: en række aluminiumsprodukter, der sælges af Hydro eller et af dets associerede selskaber, hvor CO2-emissionerne er maksimalt 4,0 kg CO2e/kg aluminium, og hvor produktet verificeres af DNV GL i henhold til ISO 14064 og bekræftes af en miljøproduktdeklaration.

1.3. Hydro Varemærker: de kombinerede mærker HYDRO REDUXA og HYDRO CIRCAL, den måde de er vist på i retningslinjerne for varemærkeprodukter (Product Brand Guidelines), jf. bilag A.

1.4. Immaterielle Rettigheder: patenter, rettigheder til at ansøge om patenter, varemærker, handelsnavne, servicemærker, domænenavne, ophavsrettigheder og alle ansøgninger om og registreringer af sådanne verden over, industrimodeller, opfindelser, knowhow, forretningshemmeligheder og andre oplysninger af immateriel karakter.

1.5. Kvalificerede Kundeprodukter: produkter under Kundens mærke eller en model, herunder bl.a. eller omfattende et REDUXA-produkt og/eller et CIRCAL-produkt.

1.6. Product Brand Guidelines: et sæt retningslinjer udarbejdet af Hydro med konkrete regler for, hvordan Hydro REDUXA- og Hydro CIRCAL-varemærkerne anvendes på Kvalificerede Kundeprodukter sammen med HYDRO-mærket, og hvordan brug af Hydro REDUXA- og Hydro CIRCAL-produkter kommunikeres i markedsføringsmateriale for Kvalificerede Kundeprodukter. Retningslinjerne er en del af denne Aftale og medtaget som bilag A.

1.7. Område: de lande, hvor Hydro har registreret eller ha ansøgt om varemærkerettigheder for REDUXA og CIRCAL. En fyldestgørende liste over disse lande er medtaget i bilag B

2. LICENSTILDELING

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale giver Hydro Kunden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royaltyfri licens til inden for Området at bruge Hydros Varemærker på Kvalificerede Kundeprodukter eller i kundens branding af sådanne produkter.

3. BETINGELSER FOR BRUG AF HYDROS VAREMÆRKER

3.1. Når Kunden bruger Hydros Varemærker, er Kunden forpligtet til at overholde retningslinjerne i Product Brand Guidelines samt de generelle vilkår og betingelser i denne Aftale.

3.2. Kunden er også forpligtet til at sikre, at Hydros Varemærker anvendes i overensstemmelse med den sidste nye udgave af Hydros Product Brand Guidelines, som kan opdateres og ændres efter Hydros eget skøn. Den nyeste version af Hydros Product Brand Guidelines kan altid findes i Brand Center på Hydro.com.

4. GYLDIGHED OG OPHÆVELSE

4.1. Denne aftale er gældende fra Ikrafttrædelsesdatoen. Parterne kan hver især opsige denne aftale med 30 dages skriftligt varsel. 

4.2. Hydro kan straks opsige denne aftale, hvis Kunden bruger Hydros Varemærker i strid med retningslinjerne i Product Brand Guidelines eller overtræder de generelle vilkår og betingelser i denne Aftale.

4.3. Denne Aftale ophæves straks i tilfælde af, at en Part af en eller anden grund indstiller forretningsaktiviteterne. I tilfælde af at en Part bliver insolvent, får udpeget en bobestyrer, går i betalingsstandsning, indgiver konkursbegæring, eller der mod denne Part bliver indgivet en konkursbegæring, der ikke afvises inden for 30 dage, har den anden Part mulighed for enten at (i) ophæve Aftalen efter meddelelse til den anden Part eller (ii) fortsætte denne Aftale uden at give afkald på nogen af de rettigheder eller retsmidler, denne i øvrigt kan have.

4.4. Ved ophævelse af denne Aftale skal Kunden straks ophøre med al brug af Hydros Varemærker og dertil hørende markedsføringsmateriale.

5. DIVERSE

5.1. Hydro ejer fortsat alle immaterielle rettigheder til downloadet materiale, som Kunden får adgang til ved underskrivelse af denne Aftale, herunder alle rettigheder til retningslinjerne beskrevet i Product Brand Guidelines og til Hydros Varemærker og tilhørende logoer.

5.2. Kunden skal straks informere Hydro skriftligt, hvis Kunden bliver opmærksom på en krænkelse eller en formodet krænkelse af Hydros Varemærker. Hydro beslutter egenrådigt, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes i forbindelse med en sådan sag.

5.3. Hydro fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til gyldigheden eller håndhævelsen af Hydros Varemærker, heller ikke om de krænker tredjeparts immaterielle rettigheder. Hydro garanterer kun, at ordmærkerne CIRCAL og REDUXA ud over ordmærket HYDRO registreres og ansøges om i de jurisdiktioner, der er anført i bilag B, og at disse registreringer og ansøgninger ikke er blevet anfægtet af nogen tredjepart pr. Ikrafttrædelsesdatoen.

5.4. Kunden må ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hydro, indgive ansøgninger om Hydros Varemærker eller variationer eller dele heraf, i nogen jurisdiktion. Dette omfatter også ansøgning vedrørende Hydros Varemærker eller dele eller variationer heraf, i andre klasser, der ikke er omfattet af de nuværende registreringer og ansøgninger, og som ejes af Hydro.

5.5. Kunden skal efter anmodning fremsende prøver af brugsdokumentation til Hydro, hvis Hydro har brug for sådanne prøver for at opretholde eller retsforfølge Hydros varemærkerettigheder overalt i verden. Kunden skal også fremsende dokumentation for brug af Hydro efter anmodning, hvis en sådan dokumentation er nødvendig i en igangværende sag mod en tredjepart eller i forbindelse med de tilhørende forberedelser.

5.6. Kunden er ansvarlig for at overholde myndighedskrav vedrørende kundens salg og markedsføring af et Kvalificeret Kundeprodukt, når Hydros Varemærker er anvendt. Hydro er ikke ansvarlig for krav, der måtte opstå som følge af en sådan manglende overholdelse.

5.7. Ingen af Parterne er erstatningspligtig over for den anden Part i tilfælde af særlige eller tilknyttede skader eller følgeskader.

5.8. Hydro er ikke ansvarlig for nogen brug af Hydros Varemærker, hvis denne brug ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne i Product Brand Guidelines eller uden for det Område, som er omfattet af denne Aftale. Hydro er derudover ikke ansvarlig for nogen brug af Hydros Varemærker, hvis disse i realiteten ikke bruges på Kvalificerede Kundeprodukter jf. definitionen i denne Aftale. Hydro er desuden generelt ikke ansvarlig og skal holdes skadesløs over for eventuelle krav om produktansvar i forbindelse med de Kvalificerede Kundeprodukter, også selvom Hydros Varemærker måtte være anvendt på produktet eller i anden markedsføringskommunikation af sådanne produkter.

5.9. Denne Aftale og enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med den eller dens genstand eller indgåelse (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold), er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Norge. Begge Parter giver uigenkaldeligt tilsagn til, at Oslo byret har enekompetence til at bilægge enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale eller dens genstand eller indgåelse (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold).

 

Fill out the form to accept. All fields are mandatory.

By checking this box you acknowledge that you have read and accept the trademark license agreement

By clicking ACCEPT, you accept that Hydro will process your personal data in accordance with what is described in our Privacy Notice.

If you are a Hydro employee, you can access the Hydro REDUXA and Hydro CIRCAL branding material on this SharePoint