Skip to content

Hydro CIRCAL and Hydro REDUXA

If you have purchased Hydro CIRCAL or Hydro REDUXA, we encourage you to talk about the products in your communication and marketing. Accept the Trademark License Agreement to get started.

 

A jelen Védjegy-licencszerződés („Szerződés”) az elfogadás dátumával („Hatálybalépés időpontja”), a Norsk Hydro ASA, (reg. szám: 914778271) („Hydro”) és az Ügyfél között jön létre, ezek együttes megnevezése: „Felek”.

A Hydro a „CIRCAL” és a „REDUXA” védjegyek, valamint az ezen védjegyeket kísérő bizonyos logók és egyéb jelek tulajdonosa (a továbbiakban: HYDRO CIRCAL és HYDRO REDUXA), a jelen Szerződésben a továbbiakban meghatározottak szerint.

Az Ügyfél bizonyos termékeket vásárol a Hydrótól, hogy azokat beépítsék az Ügyfél termékeibe.

A Hydro át kíván adni és az Ügyfél át kíván venni bizonyos, a Hydro által birtokolt védjegyek használatára vonatkozó jogokat, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.

Ezennel a felek a következőkben állapodnak meg:

1. MEGHATÁROZÁSOK

1.1. Hydro CIRCAL termékek: olyan alumíniumtermékek széles skálája, amelyeket a Hydro vagy leányvállalatai értékesítenek, és legalább 75%-ban a fogyasztóktól származó termékek felhasználásával és alacsony alumínium CO2-lábnyommal (2,3 kg CO2e/kg alumínium alatt) készültek, és ahol a terméket a DNV GL ellenőrzi, és környezetvédelmi terméknyilatkozattal jóváhagyja.

1.2. Hydro REDUXA termékek: olyan alumíniumtermékek széles skálája, amelyeket a Hydro vagy leányvállalatai értékesítenek, és alacsony alumínium CO2-kibocsátással (maximum 4,0 kg CO2e/kg alumínium vagy ez alatt) készültek, és ahol a terméket a DNV GL ellenőrzi az ISO 14064 szabványnak megfelelően, és környezetvédelmi terméknyilatkozattal jóváhagyja.

1.3. Hydro védjegyek: a HYDRO REDUXA és a HYDRO CIRCAL védjegyek együttesen, ahogyan a Termékmárkára vonatkozó irányelvekben szerepelnek, mutatnak be, vö. az A függelékkel.

1.4. Szellemi tulajdonjogok: szabadalmak, szabadalmakra vonatkozó jogok, védjegyek, kereskedelmi nevek, szolgáltatási védjegyek, tartománynevek, szerzői jogok és az ilyen világméretű összes bejelentés és lajstromozás iránti jog, ipari modellek, találmányok, know-how, üzleti titkok és egyéb immateriális védett információk.

1.5. Jogosult ügyféltermékek: az Ügyfélmárkanév vagy -modell szerinti termékek, beleértve a Hydro REDUXA terméket és/vagy a Hydro CIRCAL terméket.

1.6. Termékmárkára vonatkozó irányelvek: a Hydro által készített iránymutatás, amely konkrét szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan használható a Hydro REDUXA és a Hydro CIRCAL védjegy az ügyféltermékeken a HYDRO márkával együtt, valamint arra vonatkozóan, hogyan kommunikálható a marketinganyagokban a Hydro REDUXA és a Hydro CIRCAL termékek használata a Jogosult ügyféltermékeken. Az iránymutatás a jelen Szerződés részét képezi, és az A függelékben található.

1.7. Terület: azok az országok, ahol a Hydro bejegyzett vagy függőben lévő védjegyjogokkal rendelkezik a REDUXA és a CIRCAL védjegyre vonatkozóan. Ezen országok teljes listája a B függelékben található. 

2. LICENCENGEDÉLY

A jelen Szerződés feltételeinek megfelelően a Hydro korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, jogdíjmentes licencet ad az Ügyfélnek arra, hogy a Hydro védjegyeket a Jogosult ügyféltermékeken, valamint az ilyen termékek reklám- és promóciós anyagaiban használja a Területen belül.

3. A HYDRO VÉDJEGYEK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

3.1. A Hydro védjegyek használata során az Ügyfél köteles betartani a Termékmárkára vonatkozó irányelveket és a jelen Szerződés általános feltételeit.

3.2. Az Ügyfél köteles biztosítani azt is, hogy a Hydro védjegyek használata a Hydro Termékmárkára vonatkozó legújabb irányelveinek megfelelően történjen, amelyeket a Hydro a saját belátása szerint frissíthet és módosíthat. A Hydro Termékmárkára vonatkozó irányelveinek legújabb verziója mindig megtalálható a márkaközpontban a Hydro.com webhelyen.

4. IDŐTARTAM ÉS MEGSZÜNTETÉS

4.1. Ez a szerződés a hatálybalépés napján lép hatályba. A felek harminc (30) napos írásbeli felmondási idővel felmondhatják ezt a Szerződést. 

4.2. A Hydro azonnal felmondhatja a jelen Szerződést, ha az ügyfél a Hydro védjegyeket a Termékmárkára vonatkozó irányelvek megsértésével használja, vagy megsérti a jelen Szerződés általános feltételeit.

4.3. Ez a Szerződés azonnal lejár abban az esetben, ha bármelyik fél bármilyen okból befejezi üzleti tevékenységét. Abban az esetben, ha bármelyik fél fizetésképtelenné válik, csődbiztost neveznek ki, felszámolás alá kerül, csődkérelmet nyújt be, vagy csődkérelmet nyújtanak be ellene, amelyet harminc (30) napon belül nem utasítanak el, a másik félnek lehetősége van arra, hogy (i) a másik félnek küldött értesítéssel felmondja a Szerződést, vagy (ii) fenntartsa ezt a Szerződést anélkül, hogy bármilyen jogáról vagy jogorvoslatáról lemondana.

4.4. A jelen Szerződés megszűnésekor az Ügyfél haladéktalanul beszünteti a Hydro védjegyek és a Hydro marketinganyagok használatát.

5. EGYÉB

5.1. A Hydro fenntartja az összes olyan letölthető anyagra vonatkozó Szellemi tulajdonjogot, amelyhez az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásakor hozzáfér, beleértve a Termékmárkára vonatkozó irányelvekhez, valamint a Hydro védjegyekhez és a kapcsolódó logókhoz tartozó jogokat.

5.2. Az Ügyfél haladéktalanul írásban értesíti a Hydrót, ha tudomást szerez a Hydro védjegyek megsértéséről vagy feltételezett megsértéséről. A Hydro saját belátása szerint dönt arról, hogy az üggyel kapcsolatban milyen intézkedéseket tegyen (ha van ilyen).

5.3. A Hydro nem vállal felelősséget vagy garanciát a Hydro védjegyek érvényességére vagy végrehajthatóságára vonatkozóan, sem arra vonatkozóan, hogy azok sértik-e harmadik felek szellemi tulajdonjogait. A Hydro csak azt garantálja, hogy a CIRCAL és a REDUXA védjegy a HYDRO védjeggyel együtt be van jegyezve és be van jelentve a B függelékben felsorolt jogrendszerekben, és hogy ezeket a bejegyzéseket és bejelentéseket a hatályba lépés időpontjától kezdve egyetlen harmadik fél sem vitatta.

5.4. Az Ügyfél a Hydro előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem nyújthat be semmilyen kérelmet a Hydro védjegyekre, azok változataira vagy részeire vonatkozóan semmilyen jogrendszerben. Ez magában foglalja a Hydro védjegyek, illetve azok bármely részének vagy változatának más osztályokba történő benyújtását is, amelyekre nem vonatkoznak a Hydro tulajdonában lévő jelenlegi bejegyzések és bejelentések.

5.5. Az Ügyfélnek kérésre a felhasználási dokumentáció mintáit el kell juttatnia a Hydróhoz, ha a Hydrónak ilyen mintákra van szüksége ahhoz, hogy a Hydro védjegyhez fűződő jogait fenntartsa vagy bíróság elé állítsa a világ bármely pontján. Az ügyfélnek kérésre a felhasználási dokumentációt is el kell juttatnia a Hydróhoz, ha erre a dokumentációra van szükség egy harmadik fél ellen folyó eljárás vagy annak előkészületei során.

5.6. Az Ügyfél felelős a Jogosult ügyféltermék Ügyfél általi értékesítésére és marketingjére vonatkozó szabályozási követelmények betartásáért a Hydro védjegyek használata során. A Hydro nem vállal felelősséget a megfelelőség hiányából eredő követelésekért.

5.7. Egyik fél sem felelős a másik féllel szemben a különleges, véletlen vagy következményes károkért.

5.8. A Hydro nem vállal felelősséget a Hydro védjegyek használatáért, ha ez a felhasználás nem felel meg a Termékmárkára vonatkozó irányelveknek, vagy a jelen Szerződés Területén kívül történik. Ezenkívül a Hydro nem vállal felelősséget a Hydro védjegyek használatáért, ha ezeket valójában nem használják a jelen Szerződésben meghatározott Jogosult ügyféltermékeken. Továbbá a Hydro nem vállal felelősséget a Jogosult ügyféltermékekkel kapcsolatos termékfelelősségi igényekért, és mentesül az ilyen igényektől, akkor is, ha a Hydro védjegyeket a terméken vagy az ilyen termékek egyéb marketinges kommunikációjában használják.

5.9. A jelen szerződésre és a szerződés tárgyából vagy létrehozásából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket is) Norvégia törvényei az irányadók, és az ilyen viták vagy követelések azok szerint lesznek értelmezve. Mindkét fél visszavonhatatlanul elfogadja, hogy az Oslói Városi Bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a jelen szerződésből, a szerződés tárgyából vagy létrehozásából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitára vagy követelésre vonatkozóan (beleértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket is).

 

Fill out the form to accept. All fields are mandatory.

By checking this box you acknowledge that you have read and accept the trademark license agreement

By clicking ACCEPT, you accept that Hydro will process your personal data in accordance with what is described in our Privacy Notice.

If you are a Hydro employee, you can access the Hydro REDUXA and Hydro CIRCAL branding material on this SharePoint