Skip to content

Pareiškimas apie privatumą

Pateikiame „Hydro“ pareiškimą apie privatumą, kuris taikomas visų „Hydro Group“ bendrovių vykdomai bendrajai duomenų tvarkymo veiklai, tvarkant mūsų organizacijai nepriklausančių asmenų (išorinių / trečiųjų šalių) asmens duomenis.

Šis pareiškimas apie privatumą taikomas „Hydro Group“ bendrovių (toliau – „Hydro“) bendrajai duomenų tvarkymo veiklai, tvarkant mūsų organizacijai nepriklausančių asmenų (išorinių / trečiųjų šalių) asmens duomenis.

Įsigaliojimo data: 2018 m. birželio 13 d.

„Hydro“ gerbia jūsų privatumą ir visus asmens duomenis tvarko pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Šis pareiškimas apie privatumą skirtas padėti jums suprasti, kokius duomenis mes renkame, kodėl mes juos renkame ir ką su jais darome, taip pat nurodyti, kokie gali būti jūsų pasirinkimai dėl asmeninės informacijos naudojimo, prieigos ir taisymo.

Kiekviena „Hydro Group“ bendrovė yra duomenų valdytoja, tvarkanti atitinkamus asmens duomenis. Bendroji duomenų tvarkymo veikla aprašyta šiame pareiškime apie privatumą. Bendrovės gali turėti konkretesnių pareiškimų apie privatumą, kuriuose apibūdinamos konkrečios jų veiklos rūšys ar paslaugos.

1. „Hydro“ duomenų apsaugos tvarka („Hydro“ bendrovėms privalomos taisyklės – BCR)

„Hydro Group“ bendrovės įsipareigoja laikytis bendrų asmens duomenų apsaugos principų pagal „Hydro“ elgesio kodeksą. Siekdama įgyvendinti tokią apsaugą, „Hydro“ nustatė duomenų apsaugos tvarką.

Duomenų apsaugos tvarka užtikrina nuoseklius ir vienodus duomenų apsaugos principus, kurių laikosi „Hydro“. Be to, duomenų apsaugos tvarką Europos duomenų apsaugos institucijos patvirtino kaip pagrindą asmens duomenis iš „Hydro“ bendrovių, įsteigtų Europos ekonominėje erdvėje (EEE), perduoti „Hydro“ bendrovėms, įsteigtoms už EEE ribų.

Viešą duomenų apsaugos tvarkos dokumentą galima rasti čia. Viešojoje versijoje paaiškinamos „Hydro“ bendrovėms privalomos taisyklės (BCR), taikomos tvarkant asmens duomenis, asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims teisinis pagrindas ir susijusios duomenų subjektų teisės pagal šias taisykles.

2. Kaip ir kodėl renkame ir naudojame asmens duomenis

2.1.Mūsų svetainė

Asmens duomenis renkame ir naudojame savo svetainėse. Tai apima slapukų surinktus duomenis ir atvejus, kai susisiekiate su mumis pildydami kontaktines formas, jei kreipiatės dėl darbo per mūsų įdarbinimo portalą arba jei atliekame internetinius tyrimus, kuriuose dalyvaudami jūs laisvai pateikiate mums savo asmens duomenis. Ši veikla ir duomenų tvarkymas išsamiau aprašyti pranešime apie privatumą, kuris pateikiamas kiekvienos atitinkamos svetainės poraštėje.

2.2. Rinkodara

Rinkodaros pranešimus (įskaitant naujienlaiškius) gausite tuomet, jei iš mūsų prašėte tokios informacijos arba įsigijote mūsų prekių ar paslaugų, arba jei mums pateikėte savo duomenis užpildydami kontaktinę formą ir davėte sutikimą gauti mūsų rinkodaros pranešimus.

Jei užsiprenumeruosite naujienlaiškius, pranešimus spaudai ar kitus rinkodaros pranešimus, rinksime ir laikysime tokią informaciją, kaip jūsų vardas ir el. pašto adresas, kad galėtume atsiųsti prašomą medžiagą. Taip pat galite sekti mus socialinės žiniasklaidos svetainėse, tokiu atveju kiekvieno atskiro socialinės žiniasklaidos kanalo teikėjas laikys jūsų asmens duomenis taip, kaip nurodyta jo atitinkamame privatumo politikos pareiškime.

2.3. Įdarbinimas

Su jumis susijusius asmens duomenis tvarkome tuomet, jei kreipiatės dėl darbo mūsų bendrovėje. Rinksime ir naudosime jūsų mums pateiktus asmens duomenis, kurie paprastai apima jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį, informaciją iš jūsų gyvenimo aprašymo ir kitą jūsų paraiškoje pateiktą informaciją.

Tokio tvarkymo tikslas yra apdoroti jūsų prašymą, o tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki tol vykdyto duomenų tvarkymo pagal sutikimą teisėtumui. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą, susijusį su mūsų įdarbinimo portalu, galite rasti internete.

Rinkdamiesi kandidatus į tam tikras pareigas taip pat atliekame išsamų kandidatų patikrinimą. Šio patikrinimo tikslas – patikrinti kandidato tapatybę, išsilavinimą, užimtumo istoriją, atestatus ir kitus pareigoms svarbius aspektus. Toks tvarkymas gali apimti tokius asmens duomenis: asmens vardą ir pavardę, amžių, rekomendacijas, finansinę istoriją ir teistumą, taip pat informaciją, kuri yra viešai prieinama.

Kai tinkama arba privaloma pagal galiojančius įstatymus, asmens duomenų tvarkymo, susijusio su išsamiu patikrinimu, teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą. Turėkite omenyje, kad sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki tol vykdyto duomenų tvarkymo pagal sutikimą teisėtumui. Jei išsamus patikrinimas privalomas pagal taikomus įstatymus, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra atitinkamas įstatymas. Kitais atvejais duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti savo verslą.

2.4. Saugumas

„Hydro“ bendrovės yra įdiegusios įvairių saugumo priemonių, kurias taikant reikia tvarkyti asmens duomenis. Taip siekiama apsisaugoti nuo neteisėto ar neleistino patekimo į tam tikras zonas, pastatus, patalpas, taip pat nuo neteisėtos ar neleistinos prieigos prie sistemų, procesų ar įrangos. Pavyzdžiui, „Hydro“ patalpose gali būti vedami veiklos žurnalai, įrengtos stebėjimo kameros, vykdoma tiekimo transporto priemonių kontrolė, taip pat vairuotojų ir darbuotojų įeigos kontrolė. Kokius asmens duomenis renkame ir naudojame, priklauso nuo atitinkamų saugumo priemonių. Jos gali apimti jūsų atvaizdus ir vaizdo įrašus, jūsų vardą ir pavardę, telefono numerį ir darbo vietą, datą ir laiką, kai patenkate į patalpas, taip pat informaciją apie transporto priemonę, kurią vairuojate.

Tokio asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, susiję su mūsų verslo apsauga, ir visi taikytini teisiniai reikalavimai.

2.5. Verslo santykių tikslai

Asmens duomenis tvarkome siekdami palaikyti ir valdyti santykius su klientais, tiekėjais ir partneriais, daugiausia dėl sutarčių sudarymo ir vykdymo.

Asmens duomenis šiais verslo santykių tikslais tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu ir savo teisėtais interesais palaikyti ir gerai organizuoti savo santykius su klientais, tiekėjais ir partneriais. Jei duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, galite bet kada atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki tol vykdyto duomenų tvarkymo pagal sutikimą teisėtumui.

2.6. Socialiniai renginiai

„Hydro“ gali tvarkyti registraciją į socialinius renginius, kuriuos „Hydro“ organizuoja arba remia. Tokiais atvejais „Hydro“ tvarko asmens duomenis apie į renginį pakviestus ir į jį užsiregistravusius žmones. Šis tvarkymas apsiriboja informacija, reikalinga siekiant organizuoti socialinį renginį, ir apima tokius asmens duomenis, kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, darbo vieta ir pareigos, taip pat bet kokie ypatingi poreikiai. Asmens duomenis šiais tikslais tvarkome remdamiesi jūsų registracija ir jūsų duotu sutikimu. Kai tikslai bus įvykdyti, asmens duomenys bus pašalinti. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, anuliuodami registraciją į renginį. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki tol vykdyto duomenų tvarkymo pagal sutikimą teisėtumui.

2.7. Sąžiningumo patikrinimas

Laikydamiesi savo sąžiningumo patikrinimo procedūrų, renkame informaciją apie savo tiekėjus ir verslo partnerius, kad užtikrintume, jog, be kita ko, būtų laikomasi kovos su korupcija įstatymų ir eksporto kontrolės. Šis procesas gali apimti asmenų, susijusių su tokiais tiekėjais ir verslo partneriais, asmens duomenų rinkimą. Sąžiningumo patikrinimo teisinis pagrindas yra teisiniai įsipareigojimai ir mūsų teisėti interesai apsaugoti savo verslą.

2.8. Teisiniai įpareigojimai ir teismo procesai

„Hydro“ bendrovės turi įvairių teisinių prievolių, dėl kurių būtina tvarkyti asmens duomenis. Šios teisinės prievolės įvairiose šalyse ir bendrovėse yra skirtingos ir paprastai apima prievoles, susijusias su mokesčiais ir apskaita. Šie teisiniai įpareigojimai sudaro tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindą.

„Hydro“ taip pat tvarko asmens duomenis, susijusius su teismo procesais. Tokio tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas – teisėti „Hydro“ interesai nustatyti, vykdyti ar apginti teisinius ieškinius.

3. Su kuo bendriname asmens duomenis

Asmens duomenis „Hydro“ bendrina tik pagal mūsų duomenų apsaugos tvarką („Hydro“ bendrovėms privalomas taisykles) ir taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus.

Asmens duomenis bendriname su:

  • kitomis „Hydro Group“ bendrovėmis,
  • savo trečiųjų šalių paslaugų teikėjais,
  • valdžios institucijomis ir privačiais subjektais (pvz., finansų įstaigomis), kaip nustatyta įstatymais.

Tais atvejais, kai parduodame ar perkame verslą arba turtą, jūsų asmens duomenis galime atskleisti potencialiems pirkėjams ar pardavėjams.

Jei asmens duomenų bendrinimas yra susijęs su asmens duomenų perdavimu gavėjui, esančiam už ES arba EEE ribų, perdavimas bus vykdomas laikantis mūsų duomenų apsaugos tvarkos procedūrų („Hydro“ bendrovėms privalomų taisyklių).

4. Informacijos saugumas

„Hydro“ jūsų asmens duomenis saugo taikydama technines ir organizacines saugumo priemones.

5. Jūsų teisės

Turite teisę pateikti prašymą gauti informacijos, kokius jūsų asmens duomenis (jei tokių yra) tvarko „Hydro“. Taip pat galite paprašyti, kad bet kokie pertekliniai asmens duomenys, kuriuos galimai tvarkome, būtų pašalinti arba užblokuoti, galite pareikalauti ištaisyti bet kokius neteisingus asmens duomenis, kuriuos mes galimai tvarkome. Be to, galite kreiptis į savo nacionalinę duomenų apsaugos instituciją ir pateikti skundą (daugiau informacijos rasite toliau).

Jei norite gauti daugiau informacijos, nei išdėstyta šioje politikoje, pavyzdžiui, apie tai, kaip naudojame jūsų informaciją, kaip palaikome jūsų informacijos saugumą ir kokios yra jūsų teisės pasiekti informaciją, kurią turime apie jus, susisiekite su mumis naudodami kontaktinę formą, pateiktą svetainėje www.hydro.com (pasirinkite temą: „Duomenų privatumas“), arba paskambinkite mums telefonu: +47 22 53 81 00.

6. Skundai

6.1. Skundai bendrovei „Hydro“

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys, galite pateikti skundą bendrovei „Hydro“. Norėdami pateikti skundą, užpildykite „Hydro“ kontaktinę formą, pateiktą svetainėje www.hydro.com, ir pasirinkite temą „Duomenų privatumas“.

Paprastai raštišką atsakymą iš mūsų gausite per keturias (4) savaites po to, kai gausime jūsų skundą. Jei dėl skundo sudėtingumo negalėsime pateikti atsakymo per keturias (4) savaites, informuosime jus ir pateiksime pagrįstą įvertinimą, kada galite tikėtis atsakymo. Terminas bus ne ilgesnis kaip trys (3) mėnesiai nuo tada, kai gavome skundą.

6.2. Skundai duomenų apsaugos institucijai

Skundą galite pateikti duomenų apsaugos institucijai. Galite pasirinkti, ar pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, veikiančiai toje vietoje, kurioje gyvenate arba dirbate, ar veikiančiai toje vietoje, kurioje buvo pažeistos jūsų teisės.

Prašytume, kad prieš susisiekdami su duomenų apsaugos tarnyba, skundą pateiktumėte tiesiogiai „Hydro“.

7. Kontaktiniai duomenys

Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių dėl savo privatumo ar norite pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su mumis naudodami kontaktinę formą, pateiktą svetainėje www.hydro.com, galite mums paskambinti telefonu: +47 22 53 81 00 arba kreiptis į vietinius duomenų apsaugos pareigūnus.

8. Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai

Nuolat peržiūrime savo pareiškimą apie privatumą. Pareiškimas apie privatumą paskutinį kartą atnaujintas 2018 m. birželio 13 d. Naujos versijos bus skelbiamos svetainėje, apie jas jums bus pranešta tinkamu laiku.