Skip to content

Privacyverklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van Hydro, die van toepassing is op de algemene gegevensverwerking van alle bedrijven die deel uitmaken van de Hydro Group met betrekking tot persoonsgegevens die betrekking hebben op personen buiten onze organisatie (extern/derden).

Deze privacyverklaring van Hydro is van toepassing op de algemene gegevensverwerking van de bedrijven die deel uitmaken van de Hydro Group ("Hydro") met betrekking tot persoonsgegevens die betrekking hebben op personen buiten onze organisatie (extern/derden).

Ingangsdatum: 13 juni 2018

Hydro respecteert uw privacy en zal alle persoonsgegevens verwerken volgens de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming van de EU (General Data Protection Regulation - GDPR). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen, evenals uw keuzes met betrekking tot gebruik, toegang en correctie van uw persoonlijke informatie.

Elke bedrijf van de Hydro Group is de controller voor hun respectievelijke verwerking van persoonsgegevens. De algemene gegevensverwerkingsactiviteiten worden beschreven in deze privacyverklaring. De bedrijven kunnen meer specifieke privacyverklaringen hebben voor hun specifieke activiteiten of diensten.

1 De gegevensbeschermingsprocedure van Hydro (de Hydro Binding Corporate Rules – BCR)

De bedrijven van de Hydro Group hebben zich gecommitteerd aan algemene beginselen van bescherming van persoonsgegevens via de Hydro Gedragscode. Om deze bescherming te implementeren, heeft Hydro een procedure voor gegevensbescherming aangenomen.

De procedure voor gegevensbescherming zorgt voor consistente en uniforme gegevensbeschermingsbeginselen binnen Hydro. Bovendien is de procedure voor gegevensbescherming goedgekeurd door Europese Gegevensbeschermingsautoriteiten als basis voor de overdracht van persoonsgegevens van Hydro-bedrijven die zijn gevestigd in de Europese economische ruimte ("EER") naar Hydro-bedrijven buiten de EER.

Een openbare versie van de procedure voor gegevensbescherming is hier beschikbaar. De openbare versie verklaart de bindende bedrijfsregels van Hydro (Hydro Binding Corporate Rules - BCR) voor de verwerking van persoonsgegevens, de rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen en de rechten van de betrokkenen op grond van deze regels.

2 hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

2.1 Onze website

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens via onze websites. Dit omvat gegevens verzameld door cookies en ook bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt via contactformulieren, als u solliciteert op een functie via ons recruitment portal of als we online enquêtes houden waar u ons vrijwillig uw persoonsgegevens geeft. Deze activiteiten en de gegevensverwerking staat beschreven in meer detail in de privacyverklaring in de voettekst van elke respectievelijke website

2.2 Marketing

U ontvangt marketingcommunicatie (inclusief nieuwsbrieven) als u om dergelijke informatie van ons heeft gevraagd of producten of diensten heeft gekocht van ons of als u ons uw gegevens bij het invoeren van een contactformulier heeft gegeven en uw toestemming hebt gegeven om marketingcommunicatie van ons te ontvangen.

Als u zich abonneert op nieuwsbrieven, persberichten of andere marketingcommunicatie, zullen we uw naam en uw e-mail adres verzamelen en bewaren om u de gevraagde materialen te kunnen toesturen. U kunt ons ook volgen op sociale media, in dat geval zal elke individuele Social Media Channel provider uw persoonsgegevens opslaan volgens hun respectievelijke privacybeleid.

2.3 Rekrutering

Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u bij ons solliciteert. Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die u ons verschaft, waaronder uw naam, uw e-mail adres en telefoonnummer, informatie uit cv en andere informatie in uw sollicitatie.

Het doel van deze verwerking is om uw aanvraag te behandelen, en de rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Intrekking van uw toestemming is niet van  invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan uw intrekking. Meer informatie over gegevensverwerking met betrekking tot ons recruitment portal vindt u online.

Voor sommige functies doen we ook achtergrondcontroles van kandidaten als onderdeel van ons rekruteringsproces. Het doel is het verifiëren van de identiteit van de kandidaat, het onderwijs, het arbeidsverleden, certificaten en andere aspecten die relevant zijn voor de positie. Een dergelijke verwerking kan persoonsgegevens bevatten met de naam van de persoon, leeftijd, referenties, financiële geschiedenis en strafregisters, als aanvulling op de informatie die openbaar beschikbaar is.

In voorkomende gevallen of vereist door toepasselijk recht, is uw toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot achtergrondcontroles. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Maar wees ervan bewust dat intrekken van uw toestemming niet van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. Als achtergrondcontroles vereist zijn door toepasselijk recht, is de relevante wet de rechtsgrondslag voor de verwerking. In andere gevallen is de rechtsgrondslag voor de verwerking onze legitieme belangen bij de bescherming van onze activiteiten.

2.4 Beveiliging

Hydro-bedrijven hebben verschillende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd waarbij verwerking van persoonsgegevens nodig is. Dit is als bescherming tegen illegale of ongeoorloofde toegang tot gebieden, gebouwen, ruimtes, systemen, processen of apparatuur. Bijvoorbeeld, de bedrijfsterreinen van Hydro kunnen activiteiten vastleggen, er kan camerabewaking zijn, controles van de voertuigen van leveranciers en toegangscontrole van chauffeurs, bezoekers en medewerkers. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, hangt af van de onderhavige veiligheidsmaatregelen en omvat foto's en video's van u, uw naam, telefoonnummer en plaats van uw werkzaamheden, datum en tijd dat u het terrein betreedt en informatie over het voertuig dat u rijdt.

De rechtsgrondslagen voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens zijn onze legitieme belangen bij de bescherming van onze activiteiten en alle toepasselijke wettelijke vereisten hieraan gerelateerd.

2.5 Zakelijke relaties

Wij verwerken persoonsgegevens om klanten-, leveranciers-en partnerrelaties te ondersteunen en te beheren, voornamelijk voor contractinitiatie en -uitvoering

Wij verwerken persoonsgegevens voor dergelijke zakelijke relaties op basis van uw toestemming en onze legitieme belangen in het bevorderen van onze relatie met, en zorgen voor een goed beheer van en ondersteuning voor onze klanten, leveranciers en partners. Voor verwerking op basis van uw toestemming geldt dat u op elk gewenst moment uw toestemming kunt intrekken. Intrekking van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan uw intrekking.

2.6 Sociale evenementen

Het zou kunnen voorkomen dat Hydro de registratie op zich neemt van een sociaal evenement waarvan Hydro de organisator of sponsor is. In dergelijke gevallen verwerkt Hydro persoonsgegevens van de mensen die uitgenodigd zijn voor het evenement en degenen die zich inschrijven voor het evenement. Deze verwerking is beperkt tot de informatie die nodig is voor het organiseren van het sociale evenement, en omvat persoonsgegevens zoals naam, e-mail adres en telefoonnummer, arbeidsplaats en functie en eventuele speciale behoeften. Wij verwerken persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden op basis van uw registratie en uw toestemming daarvoor. De persoonsgegevens zullen worden gewist zodra aan het doel is voldaan. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u van het evenement uit te schrijven. Intrekking van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan uw intrekking.

2.7 Integrity Due Diligence

Als onderdeel van ons Integrity Due Diligence-proces verzamelen we informatie over onze leveranciers en zakenpartners om te zorgen voor naleving van onder andere anticorruptiewetten en exportcontroles. Dit proces kan bestaan uit het verzamelen van persoonsgegevens van personen die verbonden zijn aan dergelijke leveranciers en zakelijke partners. De rechtsgrondslagen voor Integrity Due Diligence-verwerking zijn wettelijke verplichtingen en onze legitieme belangen in het beschermen van onze activiteiten.

2.8 Wettelijke verplichtingen en gerechtelijke procedures

Hydro-bedrijven hebben verschillende wettelijke verplichtingen waarvoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is. Deze wettelijke verplichtingen variëren van land tot land en van bedrijf tot bedrijf, en omvatten doorgaans verplichtingen met betrekking tot belasting en boekhouding. Deze wettelijke verplichtingen vormen de basis voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens.

Hydro verwerkt ook persoonsgegevens in verband met gerechtelijke procedures. Het doel en de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is het rechtmatige belang van Hydro bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

3 Met wie wij de persoonsgegevens delen

Hydro deelt uitsluitend persoonsgegevens in overeenstemming met onze gegevensbeschermingsprocedure (de Hydro Binding Corporate Rules) en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij delen persoonsgegevens met:

  • Andere bedrijven binnen de Hydro-groep
  • Onze derde-partij (service) leveranciers
  • Overheidsinstanties en privé-bedrijven (bijv. financiële instellingen) zoals wettelijk voorgeschreven

In gevallen waarin wij bedrijven of activa verkopen of kopen, kunnen wij uw persoonsgegevens aan potentiële kopers of verkopers bekendmaken.

Als het delen van persoonsgegevens betrekking heeft op doorgifte van persoonsgegevens naar een ontvanger die buiten de EU/EER is gevestigd, zal deze doorgifte de procedures volgen die staan in onze gegevensbeschermingsprocedure (Data Protection Procedure - de Hydro Binding Corporate Rules).

4 Informatiebeveiliging

Hydro beschermt uw persoonsgegevens met technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

5 Uw rechten

U heeft het recht om op verzoek geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens, indien aanwezig, Hydro over u verwerkt heeft. U kunt ook verzoeken dat eventuele uitgebreide persoonsgegevens die we verwerkt zouden hebben, verwijderd of geblokkeerd wordt en om rectificatie vragen van eventuele onrechtmatige persoonsgegevens die we verwerkt zouden hebben. U kunt ook contact opnemen met uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming om een klacht in te dienen, zie meer informatie hieronder.

Als u meer informatie wilt dan die in dit beleid staat, bijvoorbeeld over hoe uw informatie wordt gebruikt, hoe we de veiligheid van uw gegevens te handhaven en uw rechten op toegang tot de informatie die wij van u hebben, neem dan contact met ons op via het contactformulier op www.hydro.com ( Kies onderwerp: "Data privacy") of neem contact met ons op via de telefoon: + 47 22 53 81 00.

6 Klachten

6.1 Klachten over Hydro

Als u niet tevreden bent met de manier waarop persoonsgegevens over u zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij Hydro. Voor het indienen van de klacht kunt u het contactenoverzicht van Hydro gebruiken op www.hydro.com, kies als onderwerp "Data privacy".

Over het algemeen ontvangt u binnen vier (4) weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijk antwoord van ons. Indien wij vanwege de complexiteit van de klacht niet binnen de vier (4) weken een antwoord kunnen geven, zullen wij u informeren en u een redelijke schatting geven van wanneer u een reactie kunt verwachten. De termijn zal niet meer bedragen dan drie (3) maanden vanaf het moment dat we de klacht hebben ontvangen.

6.2 Klachten bij een autoriteit voor gegevensbescherming

U kunt uw klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming neerleggen. U kiezen of u de klacht wilt indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming waar u woont, waar u werkt of waar u meent dat de inbreuk op uw rechten heeft plaatsgevonden.

Wij vragen dat wanneer u overweegt een klacht in te dienen, dit eerst rechtstreeks bij Hydro te doen alvorens contact op te nemen met de autoriteit voor gegevensbescherming.

7 Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacy of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op www.hydro.com, via de telefoon: + 47 22 53 81 00 of u kunt terecht bij een van onze lokale Data Privacy Officers.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij beoordelen onze privacyverklaring regelmatig. De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 juni 2018. Nieuwe versies zullen op de website worden geplaatst en te zijner tijd aan u worden meegedeeld.