Skip to content

Hydro Batteries har investert i ulike satsinger innenfor batteri- og energilagring siden 2017.

Hydros erfaring med å utvikle industrier basert på fornybar kraft er grunnlaget for vår batterisatsing. Våre investeringer har fokus på aktivt eierskap, og vi ønsker å inngå partnerskap som kombinerer høyt verdiskapingspotensial med muligheten til å lære og bidra som aktiv eier. Vi investerer sammen med komplementære industrielle og finansielle partnere, og vi har tilgang til Hydros teknologiske og operasjonelle ekspertise. Dette bruker vi for å støtte industrialiseringen av innovative løsninger i selskapene vi investerer i. Våre investeringer har god progresjon og vi har et betydelig vekstpotensial fremover.

Etterspørselen etter en mer bærekraftig europeisk verdikjede for batterier øker, og vi forventer en sterk vekst i det globale batterimarkedet som følge av elektrifisering av bilindustrien. Norge og Hydro Batteries er godt posisjonerte til å ta markedsandeler. Vårt dedikerte batteriteam skal bygge kompetanse og aktivt utvikle Hydros batterifotavtrykk. Nå investerer vi 0,5 – 1 milliard NOK årlig.

2030 Strategi

Hydro Batteries retter seg inn mot vekst i bærekraftige batterimaterialer. Industrialisering og skalering av resirkulering og anodematerialer er hovedfokuset fremover. Å sikre nok råmateriale for å lykkes med det grønne skiftet er en stor utfordring for Europa, og Hydro er i en sterk posisjon for å kunne bidra inn i dette arbeidet. Økt etterspørsel etter en mer bærekraftig verdikjede understreker viktigheten av resirkulering og gjenbruk av batterimaterialer på en ansvarlig måte. Resirkulering av batterier er også nødvendig for å kunne oppfylle fremtidig europeisk lovgivning på resirkulering For å støtte opp under strategien om vekst innen bærekraftige batterimaterialer vil vi også jobbe med FoU og investeringer i nye teknologier. Vi vil også fortsette å utvikle batterisatsinger innenfor maritim sektor gjennom Corvus.

 

Bærekraftige batterimaterialer

Batteriverdikjeden står overfor en rekke utfordringer knyttet til høye kostnader, samt miljømessige og sosiale krav for utvinning og anskaffelse av mineraler og metaller. Bærekraft står helt sentralt i Hydro Batteries sin 2030-strategi, og våre bærekraftsambisjoner er en drivkraft for Hydro og Hydro Batteries konkurranseposisjon i tiden fremover. Vi har et mål om å være industrielt ledende på feltet, med klare målsetninger og krav på klima, miljø og sosial bærekraft. Våre bærekraftsprinsipper guider vårt arbeid og er grunnleggende for hvilke investeringer vi velger og hvordan vi følger opp leverandørkjedene. 

* For scope 1, 2 and 3 emissions, raw materials, but not remaining fossil fuel in user phase