Skip to content

Konsernsjef Hilde Merete Aasheims brev til aksjonærene i Hydros årsrapport 2020.

Jeg er både imponert og takknemlig for hvordan organisasjonen holdt hjulene i gang, leverte på forbedringsambisjonene og posisjonerte Hydro for fremtiden, samtidig som helse og sikkerhet alltid settes først.

Vår første prioritet er å sikre at våre ansatte kommer trygt hjem fra jobb. Jeg er glad for at våre sikkerhetsresultater forbedret seg i et krevende år. Omfanget av skader per million arbeidstimer forbedret seg til 2,7 i 2020 fra 3,0 i 2019. Vi hadde ikke dødsulykker og fokuserer på å forhindre hendelser med høyt skadepotensiale. Vi kan aldri slå oss til ro i sikkerhetsarbeidet. Vårt endelige mål er et skadefritt arbeidsmiljø.

Vi sørger over tapet av åtte gode kollegaer til Coronaviruset i 2020. Våre tanker går til deres kjære, familie, venner og kollegaer.

Løfte lønnsomhet, fremme bærekraft

På investordagen vår i september 2019 la vi frem en ny og ambisiøs agenda for selskapet for å løfte lønnsomhet og fremme bærekraft. Lønnsomheten hadde simpelthen vært for lav for lenge.

Vi lanserte en rekke initiativer, inkludert et nytt ambisiøst forbedringsprogram, en strategisk gjennomgang av Hydros valsevirksomhet, et nytt rammeverk for kapitalallokering, og vi satte et klart mål for lønnsomhet på minst 10 prosent avkastning på investert kapital over forretningssyklusen. Vi fremmet også nye ambisjoner for mer bærekraftig virksomhet, inkludert et mål om å redusere våre egne CO2-utslipp med 30 prosent mot 2030.

Vi har oppnådd betydelig fremgang innenfor alle disse ambisjonene.

Vi hadde god fremdrift i forbedringsarbeidet i 2020. Vårt utvidede program med mål om 8,5 milliarder kroner i forbedringer frem til 2025 omfatter alle forretningsområder og staber. Jeg er glad for at vi mer enn oppfylte forbedringsmålet og oppnådde 4,2 milliarder kroner i innsparinger i 2020, tilsvarende halvparten av målet for 2025.

I mars 2021 nådde vi en annen milepæl med sluttføring av vår strategiske gjennomgang av valsevirksomheten, der konklusjonen ble salg til det USA-baserte private investeringsselskapet KPS Capital Partners. Avtalen, som forventes gjennomført i andre halvår 2021, markerer et nytt steg i arbeidet for å gjøre Hydro til en lønnsom og mer bærekraftig industrileder – til fordel for våre ansatte, våre kunder og våre aksjonærer.

Midt i alle utfordringene lar jeg meg imponere over hvordan uventede hendelser utløser en vilje i vår organisasjon til å yte en ekstraordinær innsats. Denne evnen til å mobilisere gir oss inspirasjon når vi nå står overfor en annen viktig transformasjon: Det grønne skiftet.

Hydro 2025

I 2020 utformet vi en ny strategisk retning frem mot 2025, i forlengelsen av vår lønnsomhets- og bærekraftagenda. Vi vil følge opp vår strategiske ambisjon ved å utnytte muligheter der vi ser at våre fortrinn passer med globale megatrender slik som bærekraft, elektrifisering og urbanisering.

Vi har et utmerket utgangspunkt med en unik posisjon innenfor lavkarbonaluminium basert på mye ren energi og innenfor resirkulert aluminium, og med solid kompetanse innenfor fornybar energi, bygget opp gjennom vår 115 år lange historie.

Basert på vår kompetanse, våre fortrinn og megatrendene, er vår strategiske retning mot 2025 basert på to pilarer: Å styrke vår posisjon innenfor lavkarbonaluminium og å utvikle nye vekstmuligheter innenfor områder som resirkulering, fornybar energi og batterier.

Vår evne til å levere i tråd med vår strategiske ambisjon forutsetter at vi sikrer robusthet og lønnsomhet i alle forretningsområder, frigjør kapital og retter investeringer mot områder hvor vi ser størst verdiskapingspotensial.

1) Styrke vår posisjon innenfor lavkarbonaluminium

Vi vil styrke vår posisjon innenfor lavkarbonaluminum, og vi har et solid utgangspunkt ettersom 70 prosent av elektrisiteten i Hydros produksjon av primæraluminium er basert på fornybar kraft. Vi vedlikeholder og utvikler våre anlegg, sikrer robusthet og konkurransedyktighet, samtidig som vi reduserer vårt klimafotavtrykk gjennom hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og aluminiumproduksjon til resirkulering, videreforedling og løsninger.

Vi nådde en oppløftende milepæl i 2020 da Karmøy Teknologipilot i Norge som produserer primæraluminium med 15 prosent lavere spesifikt energiforbruk og betydelig lavere klimagassutslipp sammenlignet med verdensgjennomsnittet. Mange av de samme teknologielementene er implementert i oppgraderingen av aluminiumverket på Husnes i Norge, som nå trapper opp til full kapasitet etter å ha gått for halv maskin siden finanskrisen i 2009.

Når vi klarer å redusere våre utslipp setter det oss i stand til å ytterligere utvikle våre lavkarbonprodukter, og vi opplever god mottagelse i markedet for Hydro REDUXA og Hydro CIRCAL. Vi forventer at salget av Hydro REDUXA og Hydro CIRCAL vil fortsette å øke, ettersom kunder og forbrukere etterspør og i økende grad er villig til å betale for lavkarbon- og sirkulære produkter og løsninger.

2) Diversifisere og vokse i resirkulering, fornybar energi og batterier

Som ledd i vår nye strategiske retning vil vi også vokse innenfor nye områder som resirkulering, fornybar energi og batterier.

Verden trenger å skape mer for mindre, hvilket gjør resirkulering til et stort potensial for oss. Vi tar sikte på å fordoble volumene av resirkulert forbrukerskrap gjennom organisk og uorganisk vekst, og har en rekke lovende prosjekter under utvikling.

Vi vil også bygge på vår kompetanse, portefølje og mer enn 100 års erfaring for å bli en internasjonal utvikler av fornybar energi. Vi har som mål å gå fra å være en kraftforbruker til å øke vår internasjonale egenproduksjon av vind-, sol- og vannkraft i partnerskap med andre.

Ved å legge deler av vår vannkraftproduksjon inn i det nye selskapet Lyse Kraft DA i 2020, sikret vi en viktig del av Hydros fornybare energiforsyning for fremtiden. Hydro er nå Norges tredje største operatør av kraftverk.

Vi ser også stort potensial i batterisektoren. Med kompetanse og erfaring innenfor materialer, elektrokjemi, energi og produksjon, og langvarige relasjoner med europeiske bilprodusenter, ser vi en unik mulighet til å ta en ledende rolle i den raskt voksende batterisektoren.

I 2020 startet vi byggingen av et pilotanlegg for resirkulering av batterier fra elektriske biler gjennom HydroVolt, et 50/50-partnerskap med svenske Northvolt, med en lovende fremtid.

Med den nye strategien frem mot 2025 utvikler Hydro seg fra å ha en lang verdikjede innenfor aluminum, til å forfølge en strategi med to pilarer: lavkarbonaluminium og fornybar energi. Det er på dette grunnlaget vi vil skape verdier fremover.

Lede an

Basert på vårt DNA som et ansvarlig industriselskap gjennom mer enn ett århundre engasjerer Hydro seg i en rekke internasjonale organisasjoner og arbeider for å heve industristandardene for menneskerettigheter, åpenhet og ansvarlig produksjon. Hydro er tilsluttet FNs Global Compact og er et engasjert medlem av Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Vi jobber målrettet for å utvikle relasjonene i samfunn hvor vi har virksomhet, styrke lokalsamfunnene og våre forretningspartnere gjennom utdanning og styrking av enkeltmennesker der hvor vi har virksomhet. Vi har også høye forventninger til vår pionermetode hvor vi legger restmasser fra bauksittutvinning i Paragominas tilbake der vi hentet bauksitten ut, som vil eliminere behovet for å bygge nye deponier der.

Som et globalt energi- og aluminiumselskap har Hydro forpliktet seg til å lede an ved å skape mer for mindre. Med en ny strategisk retning legger vi ut på et nytt kapittel i Hydros historie som går ut på å utvikle industrier som betyr noe og skape verdier ved å ta en ledende rolle i det grønne skiftet. På fundamentet som har gitt oss en 115 år lang historie, vil vi fortsette å utvikle industrier som betyr noe for kommende generasjoner.