Skip to content

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim and styreleder Dag Mejdells brev til interessenter in Hydros årsrapport for 2021.

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim
Konsernsjef Hilde Merete Aasheim
Styreleder Dag Mejdell
Styreleder Dag Mejdell

Aluminiumsmarkedet har vært sterkt i 2021, med en kraftigere etterspørselsvekst enn produksjonsvekst, noe som ledet til lagernedbygging og førte aluminiumprisen over USD 3.000 per tonn. Samtidig med markedsbedringen har økonomien vært betydelig påvirket av pandemien, energisjokket og forstyrrelser i forsyningskjeden – og økende forventninger til klima og bærekraft fra både kunder, markeder og myndigheter.

Vi forventer en robust etterspørselsvekst etter aluminium på rundt 4% årlig dette tiåret. Som et sentralt element i utviklingen av moderne samfunn spiller aluminium en viktig rolle også i overgangen til lavutslippsøkonomien. Som et lett, holdbart og uendelig resirkulerbart materiale bidrar aluminium til å redusere utslippene i en rekke sektorer. Vi opplever økende interesse for og etterspørsel etter vårt lavkarbonaluminium i markedet. Dette styrker oss i troen på at vår innsats til nå, kombinert med våre forsterkede klimaambisjoner annonsert på kapitalmarkedsdagen vår i desember i fjor, danner et godt grunnlag for langsiktig verdiskaping.

Som selskap er vi ikke bare definert av klimafotavtrykket vårt. For Hydro betyr bærekraft mer enn klima og miljø. Helse, utdanning og sosial utvikling i samfunnene vi opererer i vil bli en enda viktigere dimensjon fremover som grunnlag for hvordan vi skal levere langsiktig verdi for våre aksjonærer og samfunnet for øvrig. Dette gjenspeiler Hydros 116 år lange historie og formål, og hvordan suksessen til Hydro alltid har vært nært og gjensidig knyttet sammen med samfunnene vi er en del av.

Basert på hydrokulturen, The Hydro Way, og våre verdier – omtanke, mot og samarbeid – er vår ambisjon å heve lønnsomhet og fremme bærekraft, for å skape bærekraftig verdi for alle våre interessenter.

Et trygt og sikkert arbeidsmiljø

Vårt viktigste ansvar starter med våre ansattes sikkerhet og helse. COVID-19-pandemien har satt et dypt preg på våre ansatte over hele verden.

Det er med stor sorg vi har mistet 33 gode Hydro-kolleger og innleide entreprenører til COVID-19 siden pandemien startet. Vi vil fremheve innsatsen til våre fabrikkledere, fagforeningene og alle våre ansatte som har beskyttet arbeidsmiljøet mot viruset og maktet å holde hjulene i gang, og som har støttet lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Sikker drift er vår fremste prioritet. Det var ingen dødsulykker eller livsforandrende skader i 2021. Vi har lagt vekt på å unngå høyrisikohendelser i 2021 og er glade for at antallet  slike hendelser var nesten 14% lavere enn i året før. Imidlertid økte det totale antallet skader per million arbeidstimer til 3,3 i 2021, opp fra 2,7 i 2020. Vårt overordnede mål er et skadefritt arbeidsmiljø og å sørge for at alle ansatte vender trygt hjem fra jobb.

Lønnsomhet og bærekraft

I løpet av de siste to årene har vi jobbet med besluttsomhet for å gjennomføre vår agenda for å Heve lønnsomhet, fremme bærekraft. Vi er imponert over organisasjonens evne til å holde kontinuerlig fokus på nye forbedringstiltak, selv i tider med sterke markeder. Gjennom 2021 har vi levert 6,3 milliarder kroner av det totale opprinnelige forbedringsprogrammet på 7,4 milliarder kroner.

Med solid momentum i forbedringsarbeidet har vi nå hevet målet for det samlede programmet til 8,5 milliarder kroner som skal leveres innen 2025.

Et viktig bidrag til de sterke resultatene i 2021 er at Alunorte og Paragominas i Brasil har hatt full kapasitetsutnyttelse gjennom hele året, noe som kan tilskrives målrettet arbeid for styrket integritet og økt robusthet ved begge anleggene.

Sterk etterspørsel, høyere priser, solid drift med høyere volumer og forbedrede marginer, i tillegg til målrettet forbedringsarbeid, bidro til det sterke resultatet med en EBITDA på 28 milliarder kroner i 2021. Vi har hevet lønnsomheten på tvers av alle våre forretningsområder, og vi oppnådde en avkastning på sysselsatt kapital på 18,6 % i 2021, som er godt over målet vårt på 10% gjennom forretningssyklusen. Videre gikk Hydro ut av 2021 med en kontantposisjon på 3,2 milliarder kroner, sammenlignet med en netto gjeldsposisjon på 7,8 milliarder kroner året før.

Vår tydelige lønnsomhetsagenda har styrt våre prioriteringer når det gjelder porteføljeutvikling og kapitalallokering. Vi har jobbet innenfor et strengt kapitalallokeringsregime og prioritert investeringer der avkastningen er høyest. Som et ledd i dette fullførte vi den strategiske gjennomgangen og det påfølgende salget av Hydro Rolling i 2021, som frigjør kapital for videre lønnsom vekst.

Videre er vi tilfreds med å ha tatt investeringsbeslutningen om å bytte ut fyringsolje med naturgass på Alunorte, som er en avgjørende bidragsyter for å nå vårt mål om 30% reduksjon i samlede CO2-utslipp innen 2030.

Lede an i det grønne skiftet

I 2021 tredoblet vi salget av vårt lavkarbonaluiminium Hydro REDUXA og Hydro CIRCAL sammenlignet med året før. Det styrker oss i troen på at våre investeringer i bærekraft ikke bare vil minske vår innvirkning på klima og miljø, og viser også at aluminium er en del av løsningen ved å redusere fotavtrykket i våre kunders produkter. Økt salg av våre grønnere produkter vil bidra til lønnsomheten vår fremover, i en verden som omsider går fra ord til handling i innsatsen mot klimaendringene.

Interessen og etterspørselen i markedet som vi opplever for våre lavkarbonprodukter er en konsekvens av avkarboniserings-, elektrifiserings- og sirkularitetstrendene i sektorer som bilindustri, bygg og anlegg og innen infrastruktur for fornybar energi.

Det grønne skiftet vil være utfordrende og kreve enorme investeringer på global skala. På den annen side vil det grønne skiftet også representere mange muligheter. Vi er fast bestemt på å gripe muligheter der Hydros fortrinn matcher globale megatrender, noe som vil sette oss i stand til å ta en ledende rolle i det grønne skiftet.

Implementering av Hydro 2025

I 2021 har vi tatt målrettede steg for å gjennomføre vår 2025-strategi, der den første pilaren er å styrke vår posisjon innenfor lavkarbonaluminium og den andre pilaren er å utvikle forretningsmuligheter innen nye energiløsninger.

Kostnadsreduksjoner og solid drift har fortsatt å være viktige prioriteringer i tillegg til at vi fortsetter å forme etterspørselen etter aluminium og vår portefølje av lavkarbonprodukter, samt øker resirkuleringen av brukt aluminiumskrap.

I fjor kunngjorde vi vår ambisjon om å komme til netto null-utslipp når det gjelder direkte og indirekte klimagassutslipp innen 2050 eller tidligere.

Vi har definert tre løp for å kunne produsere karbonfritt primæraluminium frem mot 2050. Det ene løpet er å bruke karbonfangst- og lagringsteknologi for å produsere karbonfri primæraluminium. Det andre løpet er vår egne karbonfrie elektrolyseteknologi som vi kaller HalZero. Denne teknologien vil holde CO2 i et lukket kretsløp og gjenbruke den som en kilde til karbon i elektrolyseprosessen. Vi ser svært positivt på utsiktene til at disse løpene kan lede oss til å fremstille karbonfritt primæraluminium.

En raskere vei til karbonfritt aluminium er mer resirkulering av brukt aluminiumskrap. Vår ambisjon er å levere de første kommersielle volumene av nesten karbonfritt aluminium allerede i 2022, basert på 100% resirkulert sluttbrukerskrap. Vårt nettverk av omsmeltere og deres nærhet til skrapleverandører og kunder er viktige konkurransefortrinn for å muliggjøre og skape verdi av mer sirkulære forretningsmodeller.

Den andre pilaren i strategien vår er vekst og diversifisering innenfor nye energiløsninger. God tilgang til fornybar energi er avgjørende for å gjøre vår egen aluminiumverdikjede karbonfri og for at verden skal lykkes med det grønne skiftet og nå klimamålene. I 2021 fortsatte vi å gjennomføre strategien for å vokse i nye energiområder som vil støtte avkarbonisering og utvikle lønnsomme virksomheter for Hydro. Disse områdene inkluderer fornybar energi, batterier og hydrogen.

For å gjennomføre strategien vår, er det menneskene som er nøkkelen til vår suksess. For å kunne lede an, er vi avhengige av å tiltrekke oss og beholde de beste menneskene. Lederskap for å utvikle kompetanse, skape endring og levere resultater er avgjørende for å fremme vår hydrokultur og for å nå forretningsmålene. Vi tar sikte på å stimulere entreprenørskap og kommersielle instinkter i organisasjonen vår og forbedre mulighetene for operatører, eksperter og ledere til å utvikle sin kompetanse. Vi tror at mangfold og inkludering fører til mer innovasjon, en læringskultur, bedre kundeforståelse og kulturell bevissthet, i tillegg til bedre økonomiske resultater. Det gjør også Hydro til et bedre sted å jobbe.

Bygge industrier som betyr noe for mennesker og samfunn

Klima, miljø og sosialt ansvar er knyttet nært sammen. Ansvarlig drift er en forutsetning for langsiktig verdiskaping ved å fremme til tilgang til nye markeder, lavere kapitalkostnader og tilgang til de beste talentene. Bærekraft handler også om å skape verdier for samfunnet ved å forbedre livsvilkårene der vi har virksomhet.

Våre miljøambisjoner legger vekt på å beskytte biologisk mangfold og redusere vårt miljøfotavtrykk, med særlig fokus på å avvikle deponering av avfall på lang sikt. Et vesentlig bidrag er vår pionermetode for tilbakeføring av avgangsmasser ved vår bauksittgruve i Paragominas i Brasil som vil eliminere behovet for å etablere nye dammer for lagring av gruvemasser.

Vi kan bare lykkes som bedrift hvis også samfunnene vi opererer i lykkes. Pandemien har forsterket ulikhetene mellom mennesker og regioner og forsterker sårbarheter og risiki i dagens tett sammenvevde, men samtidig fragmenterte verden. Vi ønsker å gjøre vår del og fortsetter å fremme utdanning, rettferdig grønt skifte og en ansvarlig leverandørkjede.

Hydro samarbeider innenfor og sammen med en rekke internasjonale organisasjoner for å forbedre industristandardene for menneskerettigheter, åpenhet og ansvarlig produksjon. Hydro er også tilsluttet FNs Global Compact og er et engasjert medlem av Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Hydro har forpliktet seg til å skape verdier over tid og betale gode utbytter til våre aksjonærer. Vi prioriterer å opprettholde vår solide kredittvurdering og er en stabil utbytteaksje. Vi tar sikte på å utbetale minimum 50% av justert resultat etter skatt gjennom industrisyklusen, med et gulv på NOK 1,25 per aksje. I lys av de sterke økonomiske resultatene i fjor og vår robuste balanse, har styret foreslått et utbytte på NOK 5,40 per aksje, tilsvarende 80% av justert resultat etter skatt for 2021.

Etter to år med global COVID-19-pandemi, vil vi rette en stor takk for imponerende innsats og utrettelig engasjement fra våre ansatte, som nok en gang viser at menneskene i Hydro er Hydros viktigste ressurs.

Som et globalt aluminium- og energiselskap er Hydro forpliktet til å utvikle industrier som betyr noe for mennesker og samfunn, og skape bærekraftig verdi for alle våre interessenter.

Se Hydros årsrapport 2021