Skip to content

Andre kvartal 2005: Nytt sterkt resultat

Hydros resultat etter skatt fra videreført virksomhet var 3.577 millioner kroner i andre kvartal 2005 (14,30 kroner per aksje), en økning fra 2.224 millioner kroner (8,70 kroner per aksje) i andre kvartal 2004.

For første halvår 2005 utgjør Hydros resultat etter skatt fra videreført virksomhet 7.270 millioner kroner (29,00 kroner per aksje), mot 5.359 millioner kroner (21,00 kroner per aksje) i første halvdel av 2004.

Driftsresultatet i andre kvartal 2005 utgjorde 11.255 millioner kroner, mot 11.754 millioner kroner i første kvartal 2005 og 8.290 millioner kroner i andre kvartal året før. Det sterke driftsresultatet reflekterer fortsatt høye priser på olje og gass i perioden. Driftresultatet for første halvår 2005 utgjorde 23.009 millioner kroner, sammenliknet med 17.566 millioner kroner i første halvår 2004.

Hydros agri-virksomhet ble skilt ut som eget børsnotert selskap, Yara International ASA, i en fisjon som ble gjennomført 24. mars 2004. Resultatene fra disse virksomhetene for tidligere perioder rapporteres nå som resultat fra avhendet virksomhet.

– Hydros sterke andre kvartal er først og fremst preget av rekordhøye oljepriser, omfattende forretningsutvikling og lovende letevirksomhet innenfor olje, i tillegg til en kontinuerlig innsats for å styrke lønnsomheten i vår aluminiumvirksomhet. Vi har tatt viktige skritt for å intensivere omstruktureringen i Aluminium, sier generaldirektør Eivind Reiten.

– Driftsresultatet i Olje og Energi er fortsatt imponerende. Produksjonen var noe lavere enn i første kvartal, noe som hovedsakelig skyldes vedlikehold og et sesongmessig lavere salg av gass, men vi opprettholder produksjonsmålet for året på 575.000 fat per dag. På grunn av de høye oljeprisene, og med utgangspunkt i Hydros eksisterende portefølje, kompetanse og teknologiske kunnskap, ser Hydro økende kommersielle muligheter på norsk kontinentalsokkel etter en grundig gjennomgang av prospekter, sier han.
 
– Våre beste folk arbeider aktivt med å finne muligheter til å øke vår ressursbase på kort og mellomlang sikt.

Olje & Energi

Driftsresultatet for Olje & Energi er fortsatt på et rekordhøyt nivå, og beløper seg til 9.447 millioner kroner for kvartalet. Hydro oppnådde en gjennomsnittlig oljepris på 49,8 US-dollar per fat i andre kvartal 2005, noe som er en økning på sju prosent sammenliknet med første kvartal i 2005 og 44 prosent høyere enn i andre kvartal 2004. Gjennomsnittlig daglig produksjon av olje og gass i andre kvartal var 539.000 fat oljeekvivalenter (foe), om lag åtte prosent lavere enn det nivået som ble nådd i første kvartal 2005.

I første halvdel av året gikk den gjennomsnittlige produksjonen av olje og gass ned med om lag fem prosent sammenliknet med samme periode i fjor, til 561.000 foe per dag. Produksjonen på det partneropererte Snorre-feltet, der det inntraff en ikke planlagt produksjonsstans i slutten av 2004, ligger fortsatt under normalt nivå. I tillegg påvirket økt vedlikehold på øvrige felt i første halvår 2005 produksjonen negativt.

Driftsresultatet for Energi og Oljemarkedsføring var 660 millioner kroner i kvartalet, noe som er 87 millioner høyere enn i andre kvartal året før. Økningen reflekterer hovedsakelig høyere kraftproduksjon og en positiv handelsvirksomhet for olje. Ormen Lange-prosjektet går som planlagt og innenfor budsjett, og var 38 prosent ferdigstilt ved utgangen av juni. Betydelig letevirksomhet og forretningsutvikling både internasjonalt og i Norge har gitt lovende resultater. I løpet av kvartalet ble det gjort et funn på Anaran-feltet i Iran. Flere soner blir nå testet med positive strømningsmengder med olje, i tillegg til at det pågår en kommersiell evaluering av feltet. Hydro har en eksklusiv førsterett til å forhandle fram en avtale med NIOC (National Iranian Oil Company) for utbygging av feltet, basert på en kontraktsform med tilbakekjøp (buy-back contracts) som blir benyttet i Iran.

Aluminium

Driftsresultatet i Aluminium var 1.337 millioner kroner i kvartalet, en økning på 68 millioner kroner i forhold til andre kvartal 2004. Produksjonen av primærmetall økte med ni prosent sammenliknet med produksjonen i andre kvartal 2004, til 457.000 tonn. Økningen har hovedsakelig vært et resultat av utvidelsen av smelteverket på Sunndalsøra i Norge og i Alouette i Canada.
 
Hydros realiserte aluminiumpris i US-dollar økte med om lag 12 prosent sammenliknet med andre kvartal 2004, til 1.856 US-dollar per tonn. Målt i norske kroner økte den realiserte prisen imidlertid bare med to prosent. Resultatet i kvartalet har også vært påvirket av urealiserte gevinster på kontrakter for framtidig metallsalg på metallbørsen i London (London Metal Exchange) med 294 millioner kroner, sammenliknet med 18 millioner kroner for andre kvartal året før.

Som et resultat av økende kraftpriser har Hydro vedtatt å legge ned to anlegg for primæraluminium i Tyskland. Dette kommer i tillegg til den tidligere beslutningen om å legge ned Søderberg-linjene ved aluminiumverket i Høyanger sent i 2005 eller tidlig i 2006. Hydro planlegger også å legge ned Søderberg-linjene i Årdal. De samlede kostnadene knyttet til alle disse nedleggelsene ventes å beløpe seg til en milliard kroner i perioden 2005 til 2007. Nedleggelsene vil styrke konkurranseevnen til oppstrømsvirksomheten.

Forberedelsene knyttet til den planlagte utbyggingen av et aluminiumverk med kapasitet på 570.000 tonn primærmetall i Qatar fortsetter. Sterk innenlandsk og internasjonal etterspørsel etter gass fra Qatar har ført til at tidsplanen for prosjektet er endret. Produksjonen forventes nå etter planen starte i fjerde kvartal 2009. En endelig beslutning om å starte bygging av anlegget ventes tatt i 2006.

Framtidsutsikter

Oljeprisene ventes å holde seg på et høyt nivå i resten av 2005. Prissvingningene i gass- og kraftmarkedet ventes å fortsette, noe som kan føre til betydelige urealiserte gevinster og tap i framtidige kvartaler. Produksjonen fra Snorre vil fortsatt være lavere enn normalt. I tillegg vil planlagte vedlikeholdsstanser kombinert med en sesongmessig nedgang i gassproduksjonen påvirke produksjonsnivået i neste kvartal.

Etter en grundig vurdering av selskapets lisensportefølje og mulige mål for letevirksomhet, ser Hydro et betydelig potensial for økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel. Hydro er fast bestemt på fortsatt å utnytte disse mulighetene. Selskapet har tillit til at tidligere gode resultater når det gjelder bruk av ny og kostnadseffektiv teknologi vil gi forlenget levetid for eksisterende felt og tillegg av nye felt til ressursbasen. Den sterke balansen i oljemarkedet og positive langsiktige markedsutsikter gir insentiver til å utnytte muligheter som tidligere ikke ble sett på som lønnsomme. Hydro vil også fortsette å utnytte internasjonale forretningsmuligheter for å styrke ressursbasen ytterligere.
 
Aluminiumprisen på LME har i juli variert mellom 1.750 og 1.850 US-dollar per tonn, etter en periode med store svingninger i juni. Det ventes at de grunnleggende markedsforholdene oppstrøms vil holde seg relativt sterke i resten av 2005. Realiserte effekter av sikringsprogrammet på Sunndalsøra, som påvirket resultatet positivt med 258 millioner kroner i første halvår 2005, ventes å bli marginale i andre halvår grunnet forventede tap på tilknyttede kontrakter på LME og begrensede positive bidrag fra de tilknyttede terminkontraktene på US-dollar.

Den økonomiske veksten globalt ventes å fortsette i 2005, men med en lavere veksttakt enn i fjor. Det ventes imidlertid en flat utvikling i Vest-Europa. Utviklingen nedstrøms på det europeiske markedet ventes fortsatt å være ganske svak. I USA viser indikatorene en positiv utvikling for nedstrømsmarkedet, men med lavere forventede vekstrater. Resultatet for Hydros delsegment Valsede Produkter ventes å bli negativt påvirket i andre halvår 2005 av en sesongmessig nedgang og nøytrale eller negative metallpriseffekter sammenliknet med positive effekter i første halvår tilsvarende 74 millioner kroner.

Andre forhold

Resultatet fra tilknyttede selskaper utgjorde 246 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 121 millioner kroner i samme periode året før. Økningen skyldes hovedsakelig et fortsatt sterkt driftsresultat ved det brasilianske aluminaraffineriet Alunorte og bedre driftsresultater fra det deleide smelteverket Søral i Norge. I tillegg var det i kvartalet urealiserte valutagevinster knyttet til Alunorte på 116 millioner kroner, sammenliknet med et urealisert valutatap på 65 millioner kroner i andre kvartal året før. Kostnader knyttet til den planlagte nedleggelsen av smelteverket Hamburger Aluminium Werk GmbH i Tyskland hadde en negativ innvirkning tilsvarende 149 millioner kroner i kvartalet.

Netto finanskostnader for andre kvartal var 558 millioner kroner, sammenliknet med 447 millioner kroner i andre kvartal 2004. Andre kvartal 2005 omfatter et netto valutatap på 561 millioner kroner, hovedsakelig som følge av styrkningen av US-dollar gjennom kvartalet.

Andre poster utgjorde 233 millioner kroner i andre kvartal 2005. I januar 2004 solgte Hydro 80,1 prosent av sin andel i Pronova Biocare, noe som ga en gevinst på 110 millioner kroner. Hydro besluttet 15. april 2005 å selge den gjenværende eierandelen i Pronova Biocare for 275 millioner kroner, noe som ga en ytterligere gevinst på 233 millioner kroner. Salget ble fullført i andre kvartal 2005.

Avsetningen for betalbar og utsatt skatt i første halvår 2005 var 14.713 millioner kroner, sammenliknet med 11.391 millioner kroner for tilsvarende periode året før. Skatteavsetningen tilsvarer henholdsvis 66 prosent og 68 prosent av resultat før skatt for videreført virksomhet.

Kontantstrøm fra driften for første halvår var 11,8 milliarder kroner, sammenliknet med 12,2 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2004.

Investeringer i kvartalet utgjorde 4,6 milliarder kroner. Om lag 80 prosent av beløpet er knyttet til olje- og gassaktiviteter.

Recommended for you