Skip to content

Sterkt resultat for Hydro i 2004

Hydros resultat etter skatt i 2004 fra videreført virksomhet var 11.477 millioner kroner (45,10 kroner per aksje), mot 8.375 millioner kroner (32,50 kroner per aksje) i 2003. - Gode markedsforhold og solide driftsforbedringer gjør at Hydro går inn i sitt 100. år med en sterk finansiell stilling, konstaterer generaldirektør Eivind Reiten.

Hydros agri-virksomhet ble skilt ut som et eget børsnotert selskap, Yara International ASA, i en fisjon som ble gjennomført 24. mars 2004. Resultatene fra disse virksomhetene for tidligere perioder rapporteres nå som resultat fra avhendet virksomhet. Den videre omtalen er knyttet til videreført virksomhet.

Det gode resultatet reflekterer ekstraordinært høye oljepriser i tillegg til en volumvekst på 8 prosent i olje- og gassproduksjonen i 2004.

Volumøkninger som følge av kapasitetsøkninger innen aluminiumproduksjon, samt høyere metallpriser, har også bidratt til resultatfremgang. En vesentlig svekkelse av valutakursen for US-dollar har imidlertid svekket konkurransekraften til selskapets europeiske aluminiumvirksomhet. Økte energipriser kombinert med redusert dollarkurs førte til en nedskrivning av verdien på Hydros tyske metallverk i desember 2004 med om lag 1,5 milliarder kroner etter skatt.

Resultatet etter skatt fra videreført virksomhet i fjerde kvartal 2004 var 3.638 millioner kroner (14,40 kroner per aksje), sammenlignet med 2.991 millioner kroner (11,60 kroner per aksje) i fjerde kvartal 2003. Driftsresultatet i fjerde kvartal var 6.234 millioner kroner, mot 6.366 millioner kroner i fjerde kvartal i 2003.

Styret foreslår for Hydros generalforsamling at aksjonærene gis et utbytte på 20 kroner per aksje for 2004, mens utbyttet for 2003 var 11 kroner per aksje.

"Sterk finansiell stilling"

– Gode markedsforhold og solide driftsforbedringer gjennom 2004 gjør at Hydro går inn i sitt 100. år med en sterk finansiell stilling. Viktige milepæler i 2004 har vært utskillelsen av agri-virksomheten, offensiv forretningsutvikling i begge de gjenværende kjerneområder og gjennomføring av nødvendig omstilling i aluminiumvirksomheten. Verdiskapingen har vært betydelig, og det er en glede å kunne anbefale et ekstraordinært høyt utbytte for våre aksjonærer i jubileumsåret, sier generaldirektør Eivind Reiten.
 
– Utvidelsen av aluminiumverket i Sunndal er ferdigstilt og Ormen Lange-prosjektet følger timeplan og budsjett. Jeg er stolt av at god prosjektledelse og god prosjektgjennomføring er blitt et varemerke for Hydro. Målet er at bygging av et av verdens største aluminiumverk i Qatar skal bli det neste store utbyggingsprosjekt for Hydro, sier Reiten.

– Hydro er godt posisjonert for fortsatt lønnsom vekst. Prioriteringer framover vil være å styrke tilgangen på nye olje- og gassreserver, fortsatte forbedringer av aluminiumaktivitetene for å styrke vår konkurranseposisjon og videre satsing på innovasjon og teknologiske framskritt for å skape verdier i hele verdikjeden, sier Reiten.

Olje & Energi

Driftsresultatet for Olje & Energi i fjerde kvartal 2004 reflekterer vedvarende høye oljepriser. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 41,8 US-dollar per fat, en økning på 44 prosent i forhold til siste kvartal i 2003. Målt i norske kroner økte oljeprisen med 31 prosent.

Gjennomsnittlig daglig olje- og gassproduksjon over hele 2004 var ny rekord for Hydro med 572.000 fat oljeekvivalenter (foe), sammenlignet med 530.000 foe daglig i 2003. I siste kvartal var olje- og gassproduksjonen 591.000 foe daglig, en svak nedgang i forhold til 596.000 foe daglig i fjerde kvartal 2003. Ikke planlagte produksjonsstanser på de partneropererte feltene Snorre og Vigdis på norsk sokkel og Terra Nova i Canada ga samlet et produksjonsbortfall på om lag 20.000 fat daglig i fjerde kvartal 2004.

Driftsresultatet for Energi og Oljemarkedsføring økte i fjerde kvartal hovedsakelig på grunn av urealiserte gevinster knyttet til verdivurdering av kontrakter for kjøp og salg av fremtidige gassleveranser. Driftsresultatet for Energi og Oljemarkedsføring for året 2004 var på nivå med 2003.

Utbyggingen av gassfeltet Ormen Lange følger plan, og prosjektet var 20 prosent ferdig ved utløpet av 2004.

Aluminium

Aluminium hadde et negativt driftsresultat på 1.951 millioner kroner i fjerde kvartal 2004 som følge av nedskrivning av verdien av selskapets metallverk i Tyskland. Driftsresultatet inkluderer et tap på 2.042 millioner kroner knyttet til denne nedskrivningen, og et tap på 268 millioner kroner fra tilknyttede virksomheter. Resultatet er også belastet med 500 millioner kroner for kostnader ved nedbemanning i Norge.
 
Driftsresultatet for Aluminium er positivt påvirket av volumøkninger og høyere aluminiumpriser. Hydros gjennomsnittlige realiserte aluminiumpris økte til 1.691 US-dollar per tonn i fjerde kvartal, om lag 14 prosent høyere enn i fjerde kvartal 2003. Målt i norske kroner var imidlertid prisveksten om lag seks prosent. For året 2004 under ett realiserte Hydro en gjennomsnittlig aluminiumpris på 1.638 US-dollar per tonn, mot 1.440 US-dollar per tonn i foregående år. Målt i norske kroner økte prisen med 9,5 prosent fra 2003 til 2004. Oppstrøms volumer økte særlig på grunn av ferdigstillelse av ny produksjonskapasitet og bedre utnyttelse av eksisterende anlegg.

Kostnadsreduksjonsprogrammet Aluimprover gjennomføres i henhold til plan. Det ventes fullført i første kvartal 2005, og vil gi årlige kostnadsreduksjoner på 350 til 400 millioner kroner. De samlede kostnader ved gjennomføringen av Aluimprover forventes å bli 600 millioner kroner, 200 millioner kroner lavere enn tidligere anslått.

I desember 2004 signerte Hydro en intensjonsavtale med Qatar Petroleum om utvikling av et prosjekt for bygging av et av verdens største aluminiumverk i Qatar.

Kontantstrøm, investeringer, skatt

Kontantstrøm fra driften i 2004 var 27,7 milliarder kroner, sammenlignet med 22,8 milliarder kroner i 2003.

Investeringer i 2004 var 19,5 milliarder kroner. Om lag halvparten av dette er investeringer i olje- og gassaktiviteter. Investeringsbeløpet inkluderer noen poster som ikke har kortsiktig kontanteffekt. De viktigste av disse er 1.275 millioner kroner relatert til konsolidering av aluminiumselskapet Slovalco og 922 millioner kroner i forventede framtidige forpliktelser for fjerning av olje- og gassinstallasjoner.

Avsetningen for skatter for 2004 var 21.197 millioner kroner, som tilsvarer om lag 65 prosent av resultat før skatt. I fjerde kvartal 2004 ble norske skatteregler endret slik at salg av aksjer i selskaper innenfor EØS-området er fritatt for gevinstbeskatning. Hydro har derfor reversert tidligere skatteavsetninger på om lag 900 millioner kroner. Dette har redusert gjennomsnittlig skattesats for 2004 med om lag 2,5 prosentpoeng.

Utsikter i månedene framover

Oljeprisen forventes fortsatt å være høy i de kommende måneder. Prisutvikling som påvirker verdisettingen av fremtidige gass- og elektrisitetskontrakter, ventes fortsatt å være volatil. Feltene Snorre og Vigdis på norsk sokkel og Terra Nova i Canada har alle gjenopptatt produksjon og forventes å gi bidra til å oppfylle Hydros produksjonsmål på 575.000 foe daglig i 2005. Utforskingsaktiviteten forventes å øke de kommende måneder.

Tidlig i februar 2005 blir primæraluminium (3 måneder LME) omsatt for om lag 1.800 US-dollar per tonn. De samlede skipningene i den vestlige verden i 2004 anslås til 22 millioner tonn. Det ventes en vekstrate på 3,5 til 4 prosent i 2005. Produksjonen i den vestlige verden er antatt å øke med omlag 700.000 tonn i kommende år, mens det er ventet lavere eksport av primæraluminium fra Kina. I de europeiske nedstrømsmarkedene er det forventet fortsatt moderat volumvekst. Marginene for standardprodukter er forventet fortsatt å være under press, mens marginene for spesialiserte produkter forvente fortsatt å være relativt faste. Kostnadene relatert til Aluimprover er i første kvartal 2005 forventet å påvirke regnskapet med 170 millioner kroner.

Recommended for you