Skip to content

Kapitalmarkedsdag 2007: Hydro klar for vekst som globalt aluminiumselskap

Etter omfattende omstrukturering står et nytt og strømlinjeformet Hydro klart til å vokse videre som globalt aluminiumselskap med en unik egenproduksjon av energi.

Gode markedsforhold, solid drift, teknologisk lederskap og satsing på partnersamarbeid danner en sterk plattform for Hydros kjernevirksomhet, som består av forretningsområdene Aluminium Metal, Aluminium Products og Energy. Med 25.0000 ansatte i mer enn 30 land, en sterk finansiell situasjon og god drift, har Hydro et solid utgangspunkt for global vekst.

Fusjonen mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil er i rute for å bli gjennomført 1. oktober, og Hydro-aksjen vil fra samme dag bli omsatt som aluminiumaksje.

Et reposisjonert Aluminium Metal arbeider nå videre med lovende prosjekter innenfor både alumina- og metallproduksjon. Hydro har klare ambisjoner om å utvide oppstrømsaktivitetene innenfor aluminium over hele verden, spesielt i energirike områder, med viktig støtte fra selskapets sterke energikompetanse.Et omfattende restruktureringsprogram i Aluminium Products er snart fullført, og forretningsområdet står nå igjen med fem produktområder – Valsede Produkter, Extrusion, Byggesystemer, Precision Tubing og Automotive Structures – alle med en ledende posisjon i sine respektive markedssegmenter.

− Jeg føler meg trygg på at det nye og fokuserte Hydro vil lykkes i det internasjonale aluminiummarkedet. Etter store strategiske, økonomiske og operasjonelle framskritt har Hydro de muskler som skal til for å ta fatt på en ambisiøs videreutvikling som aluminiumselskap, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

− Hydros ambisjon er å utvide virksomheten innen aluminiumproduksjon, utvikle våre allerede ledende posisjoner innenfor aluminiumprodukter og videreutvikle vår unike kompetanse på energiproduksjon. Hydros konkurransefortrinn, selskapets optimale drift og gode markedsforhold gir oss et solid grunnlag for vekst, sier Reiten.

Solid finansiell stilling

Hydros finansielle stilling er meget god. Selskapets likviditetsbeholdning var 7,2 milliarder kroner ved utgangen av juni 2007. Medregnet netto pensjonsforpliktelser på 7,7 milliarder kroner, og forpliktelser knyttet til operasjonell leasing på 0,5 milliarder kroner, utgjorde netto justert gjeld 1,0 milliard kroner.

Hydro, som per i dag har kredittvurderingen “BBB” fra Standard and Poor’s og “Baa1” fra Moody’s, tar sikte på å opprettholde en vurdering på ”investment grade”-nivå framover. Selskapet vil holde forholdstallet for midler tilført fra driften delt på netto justert gjeld på 40 prosent over konjunktursyklusen. Midler fra driften blir definert som resultat etter skatt pluss avskrivninger og nedskrivninger pluss utsatt skatt. Videre har selskapet mål om å holde gjeldsgraden, det vil si justert netto rentebærende gjeld delt på egenkapital, under 0,55.

Avkastning til aksjonærene vil fortsatt være et prioritert mål for Hydro. Selskapet tar sikte på å sette i verk tiltak som gir en mer effektiv kapitalstruktur. Tilbakekjøp av aksjer og ekstraordinært utbytte vil bli vurdert. Tiltakene vil bli offentliggjort sammen med resultatene for fjerde kvartal i februar 2008.

Investeringsutgiftene, inkludert gjeldsfinansierte prosjekter i joint venture-selskaper, forventes å øke til 11-12 milliarder kroner i 2008 og 2009, en økning fra rundt 6,5 milliarder kroner i 2007. Rundt 80 prosent av investeringene i 2008 og 2009 vil finne sted i oppstrømsvirksomheten. De største prosjektene i 2008 er aluminiumverket Qatalum i Qatar og fullføringen av den tredje utvidelsen av aluminaraffineriet Alunorte i Brasil.

På forretningsområdet Aluminium Products vil det fortsatt bli lagt vekt på kontantstrøm og bedre avkastning, men utvalgte tiltak for vekst i Extrusion og Byggesystemer vil vurderes. På forretningsområdet Energy forventes begrensede investeringer, med unntak av oppbyggingen av virksomheten innenfor solenergi.

Det er medregnet vedlikeholdsinvesteringer på 3 milliarder kroner i investeringsbudsjettet for 2008, og Hydro forventer at disse investeringene vil ligge på tilsvarende nivå i årene framover.

Aluminium Metal reposisjonert

Reposisjoneringen av Aluminium Metal er fullført, og den gjenværende smelteverkskapasiteten har en god posisjon på bransjens kostnadskurve. Siden 2003 har Hydro stengt ned høykostkapasitet tilsvarende 250.000 tonn primæraluminium, hovedsakelig i Norge og Tyskland. Denne produksjonen er delvis erstattet med vesentlig mer konkurransedyktig kapasitet.

Hydros produksjon av primæraluminium er ventet å bli 1,73 millioner tonn i 2007 og å øke videre til om lag 2 millioner tonn i 2011, som er det første året med full produksjon fra Qatalum. Dette aluminiumverket, som er et 50/50 eid samarbeidsselskap mellom Hydro og Qatar Petroleum, har en planlagt kapasitet på 585.000 tonn og skal bygges av Hydro.

Drift i verdensklasse er fortsatt et prioritert mål for Hydro, basert på det egenutviklede produksjonssystemet AMPS (Aluminium Metal Production System). I tillegg til utvikling av teknologi for neste generasjons elektrolyseceller, gir AMPS selskapet en god posisjon når det gjelder å delta i nye smelteverksprosjekter. Noen av de viktigste prosjektene som er under evaluering, er en utvidelse av aluminiumverket på Karmøy, en mulig andre fase av Qatalum i Qatar og en utvidelse av aluminiumverket Kurri Kurri i Australia.

Aluminium Products restrukturert

2007 markerer slutten på en omfattende restrukturering av Hydros nedstrømsvirksomhet. Hydro har redusert bemanningen med 3.300 personer, og samlede anleggsmidler er redusert med 30 prosent. De økonomiske resultatene er kraftig forbedret, med en økning på 30 prosent i EBIT justert for spesielle effekter i første halvår av 2007, sammenliknet med tilsvarende periode i 2006.

Aluminium Products består av fem avgrensede virksomheter, alle med en ledende posisjon i sine respektive markedssegmenter og med teknologisk lederskap og drift i verdensklasse. Europa vil fortsatt være hovedmarkedet for Aluminium Products, og Hydro vil fortsette arbeidet for å forbedre virksomheten i Nord-Amerika. Framtidige investeringer vil søke å styrke Hydros posisjon som markedsleder og spisse porteføljen.

Energi støtter vekst i smelteverkskapasitet

Hydro er godt dekket med egenproduksjon av kraft, med basis i vannkraft i Norge og det planlagte gasskraftverket i Qatar. Etter den planlagte oppstarten av aluminiumverket Qatalum i 2009 vil nærmere 50 prosent av kraftbehovet for Hydros metallproduksjon være dekket av egenproduksjon.

Som Norges nest største kraftprodusent med mer enn 100 års erfaring fra kraftproduksjon planlegger Hydro å bruke sin energikompetanse for å realisere ambisjonene om vekst i internasjonal smelteverkskapasitet. Når det gjelder kraftproduksjonen i Norge, vil Hydro satse på fortsatt forbedring av drift og optimalisering av produksjonen for å sikre høy kontantstrømgenerering.

Hydro har tre lovende eierposisjoner innenfor solenergi og vil vurdere mulige investeringer i videre vekst på dette området.

Presentasjoner fra Kapitalmarkedsdagen kan lastes ned fra investorsidene på www.hydro.com. Presentasjonene vil også vises på web-TV på www.hydro.com fra klokken 12 torsdag 6. september. TV-sendingen vil være tilgjengelig for nedlasting på Hydros nettsider i to måneder etter Kapitalmarkedsdagen.


Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Pressekontakt
Inger Sethov
+47 22532036
+47 95022359
Inger.Sethov@hydro.com
Investorkontakt
Ada Christiane Rieker
+47 22538483
+47 95182718
Ada.Christiane.Rieker@hydro.com
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22539280
+47 91727528
Stefan.Solberg@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you