Skip to content

Høy aluminiumpris utlignet av økende kostnader

Hydros underliggende resultat fra videreført virksomhet gikk ned til 1.335 millioner kroner i andre kvartal 2008 fra 1.442 millioner kroner i kvartalet før og 2.152 millioner kroner i andre kvartal 2007. Dette skyldtes hovedsakelig den svekkede kursen på US-dollar og økende kostnader i bransjen for innsatsfaktorer i oppstrømsvirksomhen som har mer enn utlignet den positive effekten av høyere aluminiumpriser.

De underliggende resultatene for Aluminium Produkter økte betydelig i andre kvartal i forhold til første kvartal 2008, noe som i hovedsak skyldes en vesentlig forbedring i selskapets virksomhet innenfor valsede produkter. Lavere spotpriser på elektrisitet i Norge påvirket resultatene i Hydros energivirksomhet i løpet av kvartalet.
 
− Hydro har hatt en nedgang i resultatet for andre kvartal på grunn av kostnadsøkninger for innsatsfaktorer som har påvirket hele bransjen, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten. − Selv om dette presset sannsynligvis vil fortsette en stund, kan vi fortsatt vise til god drift. Spesielt oppmuntrende er det å se framskrittene som er gjort innenfor Valsede Produkter og ekstruderingsvirksomheten, sier Reiten.
 
De globale prisene på aluminium har holdt seg på et høyt nivå i kvartalet, og terminmarkedet nådde et rekordhøyt nivå mot slutten av tremånedersperioden. Sammenliknet med andre kvartal i fjor, var imidlertid Hydros realiserte priser lavere målt i norske kroner, noe som skyldes en svekket US-dollar.
 
Underliggende EBIT i andre kvartal var 1.619 millioner kroner, en nedgang fra 2.032 millioner kroner i kvartalet før og 2.886 millioner kroner i andre kvartal 2007.
 
Underliggende EBIT for Aluminium Metall gikk ned i kvartalet sammenliknet med første kvartal 2008, hovedsakelig på grunn av høyere driftskostnader som følge av økende kostnader til alumina, frakt og karbon, i tillegg til økende priser på olje og gass. De rapporterte realiserte aluminiumprisene gikk opp målt i norske kroner sammenliknet med første kvartal 2008, noe som delvis utlignet de økende driftskostnadene, men falt betydelig sammenliknet med andre kvartal 2007 på grunn av den kraftige svekkelsen i kursen på US-dollar sammenliknet med norske kroner.
 
Hydros joint venture-selskap med Qatar Petroleum for metallverksprosjektet Qatalum, med kapasitet på 585.000 tonn, var om lag 26 prosent ferdigstilt ved utgangen av andre kvartal. Hydro har en eierandel på 50 prosent i selskapet. − Vi er glade for å se at Qatalum-prosjektet er i rute for planlagt oppstart rundt årsskiftet 2009/2010, sier Reiten.
 
Aluminium Produkter har levert sterke underliggende resultater i kvartalet. Hydros virksomhet innenfor valsede produkter har levert et betydelig sterkere resultat, med gode marginer og økte leveranser i segmentene for emballasje og folie. Volumene økte for Hydros ekstruderingsvirksomhet til tross for et svekket europeisk marked og et fortsatt meget svakt marked i USA. Det underliggende resultatet for andre kvartal bedret seg betydelig for virksomheten i USA sammenliknet med samme periode året før, noe som skyldes betydelige kostnadsreduksjoner. I april og juli kjøpte Hydro nye virksomheter i Spania, noe som har styrket selskapets posisjon i markedet for profiler og byggesystemer.
 
Underliggende EBIT for energivirksomheten ble betydelig redusert i andre kvartal sammenliknet med det svært sterke første kvartalet i 2008, hovedsakelig på grunn av lavere spotpriser i Sør-Norge. De negative priseffektene ble delvis utlignet av høyere produksjonsvolumer og lavere produksjonskostnader. Hydro har gjort ytterligere investeringer i solenergivirksomheten i kvartalet, og feiret åpningen av den nye waferfabrikken til NorSun i Årdal, der Hydro har en eierandel på 18,4 prosent.
 
Kontantstrøm fra driften utgjorde 3,7 milliarder kroner i første halvår i 2008 mot 5,1 milliarder kroner i samme periode i fjor, noe som reflekterer en tilsvarende utvikling som for underliggende EBIT.
 
Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje Andre kvartal 2008 Første kvartal 2008 % endring forrige kvartal Andre kvartal 2007 % endring samme kvartal i fjor 1.halvår 2008 1.halvår 2007 Året 2007
                 
Driftsinntekter 23.980 21.529 11% 25.042 (4)% 45.510 50.699 94.316
                 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 708 1.179 (40)% 3.001 (76)% 1.887 6.674 9.025
Poster ekskludert 911 853 7 % (116) >100% 1.764 (905) 1.128
Underliggende EBIT 1.619 2.032 (20)% 2.886 (44)% 3.651 5.768 10.153
                 
Underliggende EBIT:                
Aluminium Metall 953 1.255 (24)% 2.374 (60)% 2.208 4.749 8.265
Aluminium Produkter 535 370 45% 493 9% 905 991 1.352
Energi 270 399 (32)% 369 (27)% 669 635 1.184
Konsern- aktiviteter og elimineringer (140) 8 >(100)% (349) 60% (132) (606) (647)
Underliggende EBIT 1.619 2.032 (20)% 2.886 (44)% 3.651 5.768 10.153
                 
Rapportert resultat fra videreført virksomhet 902 1.443 (37)% 2.581 (65)% 2.345 5.839 9.158
                 
Underliggende resultat fra videreført virksomhet 1.335 1.442 (7)% 2.152 (38)% 2.776 4.497 8.015
                 
Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet 0,70 1,20 (42)% 2,00 (65)% 1,90 4,60 7,20
                 
Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet 1,00 1,20 (17)% 1,70 (41)% 2,20 3,50 6,20
                 
Finansielle data:                
Investeringer - millioner kroner 1.553 2.267 (31)% 854 82% 3.821 1.728 5.206
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) / Justert egenkapital 0,01 (0,07)   0,02   0,01 0,02 (0,02)
                 

Nøkkeltall i driften

  Andre kvartal 2008 Første kvartal 2008 % endring forrige kvartal Andre kvartal 2007 % endring samme kvartal i fjor 1.halvår 2008 1.halvår 2007 Året 2007
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.699 2.442 11% 2.606 4% 2.573 2.597 2.559
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 14.008 13.309 5% 16.174 (13)% 13.672 16.327 15.522
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 437 433 1% 435 0% 870 868 1.742
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 259 253 2% 264 (2)% 512 530 1.030
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 133 130 2% 135 (2)% 263 269 508
Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 31 31 0% 30 1% 61 59 117
Kraftproduksjon (GWh) 3.021 2.850 6% 2.749 10% 5.871 5.403 11.018
                 

Rapportert EBIT og resultat fra videreført virksomhet

EBIT for Hydro utgjorde 708 millioner kroner i kvartalet, noe som er en nedgang fra 1.179 millioner kroner i kvartalet før. EBIT ble påvirket av betydelige urealiserte tap på kraftkontrakter på om lag 2 milliarder kroner, sammenliknet med rundt 1,3 milliarder kroner i første kvartal 2008. De betydelige urealiserte tapene skyldes hovedsakelig en kraftig økning i i terminprisen på kull i løpet av kvartalet. Det var positive urealiserte effekter på LME-derivater i kvartalet. EBIT for kvartalet omfattet også en gevinst på salg av 85 prosent av Hydro Produksjonspartner og Produksjonstjenester på om lag 389 millioner kroner.
 
Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 902 millioner kroner i andre kvartal, som er en nedgang fra 1.443 millioner kroner i forhold til kvartalet før. Resultat fra videreført virksomhet inkluderer en netto valutagevinst på 298 millioner kroner, sammenliknet med en gevinst på 854 millioner kroner i forrige kvartal.

Oppsummering av markedsutvikling og utsikter

Etterspørselen i nye markeder som Sørøst-Asia og Kina har fortsatt drevet prisene på energi og andre råmaterialer oppover. De sterke råvaremarkedene ventes i økende grad å påvirke kostnadene på innsatsfaktorer i aluminiumindustrien. Rekordhøye priser på oljerelaterte produkter, kull, kraft, legert metall, lut og frakt ventes å få innvirkning på bransjens kostnadsbase i løpet av 2008 og 2009. Vi forventer en ytterligere økning i våre egne kostnader knyttet til disse faktorene i løpet av de neste 12 månedene, etter hvert som gunstige innkjøpskontrakter gradvis blir erstattet med nye innkjøpskontrakter basert på dagens markedsvilkår.
 
I løpet av andre kvartal svingte tremånedersprisen på aluminium på LME mellom 2.828-3.150 US-dollar per tonn, og var 3.114 US-dollar per tonn i slutten av juni. Terminprisene nådde et rekordhøyt nivå i løpet av kvartalet. Levering fem år fram i tid ble omsatt for mer enn 3.300 US-dollar per tonn i slutten av kvartalet, noe som er en økning fra 3.070 US-dollar per tonn i slutten av forrige kvartal.
 
Aluminiumprisene ventes å holde seg på et høyt nivå på grunn av stadig høyere priser på råmaterialer og energi og usikkerhet i forhold til levering av energi. Det er imidlertid også usikkerhet knyttet til etterspørselen i markedet. De økonomiske indikatorene peker mot en svakere utvikling i industriproduksjonen i den vestlige verden i månedene framover, mens industriproduksjonen i Kina fortsatt er sterk.
 
Hydro forventer en moderat nedgang i markedet for videreforedlede produkter i Europa i tillegg til sesongmessig lavere etterspørsel, noe som vil påvirke virksomheten i andre halvår. I USA forventer vi at markedet for videreforedlede produkter vil ligge på samme lave nivå som i dag.

Aluminium Metall

Underliggende EBIT for Aluminium Metall gikk ned i kvartalet sammenliknet med første kvartal 2008, hovedsakelig på grunn av høyere driftskostnader. Variable kostnader knyttet til produksjonen av primærmetall økte hovedsakelig på grunn av høyere aluminakostnader, som er indeksregulert til prisen på primæraluminium, og betydelig høyere fraktkostnader. Prisen på karbon økte også betydelig i løpet av kvartalet. Sammenliknet med andre kvartal 2007 gikk de variable kostnadene ned på grunn av lavere kostnader til alumina og kraft, som delvis ble oppveid av høyere karbonkostnader.
 
De rapporterte realiserte aluminiumprisene målt i norske kroner økte sammenliknet med første kvartal 2008, noe som delvis oppveide effekten av høyere kostnader. De rapporterte realiserte prisene målt i norske kroner gikk vesentlig ned sammenliknet med andre kvartal 2007, hovedsakelig på grunn av den kraftige svekkelsen av US-dollar i forhold til norske kroner.
 
Produksjonsvolumet av primæraluminium var relativt stabilt sammenliknet med tidligere kvartaler.
 
Underliggende EBIT for Bauksitt og Alumina tok seg opp igjen etter det svake første kvartalet i 2008, men var betydelig lavere enn resultatet i andre kvartal 2007. De underliggende resultatene for Kommersielle Produkter gikk ned i forhold til det høye nivået i første kvartal 2008, og var noe lavere sammenliknet med andre kvartal året før.
 
Underliggende EBIT var betydelig lavere i første halvår 2008 enn i tilsvarende periode i 2007. Realiserte priser målt i norske kroner gikk betydelig ned sammenliknet med første halvår 2007, hovedsakelig på grunn av den kraftige svekkelsen i US-dollar sammenliknet med norske kroner.

Utsikter

Aluminiumprisene ventes å holde seg på et høyt nivå på grunn av økende priser på energi og råmaterialer og usikkerhet i forhold til levering av energi. Det er imidlertid også usikkerhet knyttet til etterspørselsutviklingen.

Hydro har priset 83 prosent av sin produksjon for tredje kvartal til 2,856 US-dollar per tonn. Hydro forventer å oppnå en gjennomsnittspris på sin totale produksjon i tredje kvartal om lag 250 – 300 US-dollar over det nivået som ble oppnådd i andre kvartal.

Aluminiumsindustrien gjennomgår for tiden en periode med kraftig kostnadsøkning i viktige innsatsfaktorer, drevet av høyere priser på energi og råvarer. De økte kostnadene påvirker direkte og indirekte prisene på kraft, alumina, petroleumskoks, legeringselementer og andre innsatsfaktorer. Videre har bunkerkostnadene og fraktratene økt betraktelig. Generelt høyere økonomisk aktivitet har også ført til økte lønns- og vedlikeholdskostnader, samt økte byggekostnader for utviklingen av ny kapasitet.

Hydro har tilgang til betydelig kapasitet av egenprodusert kraft basert på vannkraftsproduksjon i Norge, og langsiktige kontrakter dekker størstedelen av selskapets verdensomspennende produksjon. Dette gjør at Hydro ikke forventer en kraftig økning i sine energikostnader på kort og mellomlang sikt. Imidlertid forventer selskapet en økning i andre variable kostnader, spesielt for karbon. Petroleumskoks, som er det viktigste råvaren i anodeproduksjonen, kjøpes typisk på kortsiktige kontrakter. Prisen på denne råvaren påvirkes av oljepris og tilgjengelig raffineringskapasitet for produksjon av tunge oljeprodukter. Hydro forventer også at fraktratene for transport av alumina vil øke i tiden framover. Totalt forventer Hydro at variable kostnader (eksklusive alumina og kraft) vil øke med om lag 200-250 millioner kroner over andre halvdel av 2008 sammenlignet med kostnadsnivået i andre kvartal. Hydro forventer også press på faste kostnader.   

Kinas antatte forbruk av primærmetall er beregnet å øke med rundt 20 prosent for året 2008 som helhet. En antatt produksjonsvekst på rundt 20 prosent vil avhenge av energiforsyning og de kinesiske myndighetenes forsøk på å moderere veksten i primærkapasitet. Vi forventer fortsatt en gradvis økning i netto eksport av flatvalsede produkter og fabrikkerte produkter fra Kina på grunn av kostnadsfordeler og incentivet om eksportavgift. Vi forventer også en viss eksport av legert primæraluminium, så lenge de gunstige prisforskjellene mellom LME og Shanghai Futures Exchange og fraværet av eksportavgift på legert metall fortsetter.

Det globale forbruket av primæraluminium er beregnet å øke med om lag åtte prosent i 2008.
 
Det er ventet svekkede markedsforhold for metallprodukter i Europa i andre halvår 2008 i forhold til det høye nivået i 2007 og første halvår av 2008, hovedsakelig på grunn av lavere etterspørsel i bygg- og anleggssektoren og et svakere transportmarked. Det er ikke ventet noen forbedring av betydning for markedet i USA i andre halvår 2008. Svakere markedsforhold globalt og høyere marginer i USA er ventet å føre til økt import til USA i andre halvår 2008.

Aluminium Produkter

Underliggende EBIT for Aluminium Produkter økte betydelig i andre kvartal i forhold til første kvartal 2008.
 
Valsede Produkter leverte betydelig høyere underliggende resultater med gode marginer og økte leveranser, hovedsakelig i markedssegmentet for emballasje og høyverdisegmentet folie. Høyere volumer og marginer forbedret det underliggende resultatet for ekstruderingsvirksomheten sammenliknet med første kvartal 2008. Generelt økte volumet med to prosent i den europeiske delen av ekstruderingsvirksomheten, til tross for et svakere marked. Det var en bedring i volumene for ekstruderingsvirksomheten i USA, men markedet er fortsatt svært svakt. Den positive utviklingen i Sør-Amerika har fortsatt. Underliggende resultater for Automotive var på linje med første kvartal 2008, rundt break-even.
 
Sammenliknet med andre kvartal og første halvår i 2007 har forbedringer i marginer, hovedsakelig i generell engineering, veid opp for lavere volumer og høyere kostnader til energi og råmaterialer i Valsede Produkter. Den svekkede kursen på US-dollar hadde negativ innvirkning på resultatet. Våre europeiske pressverk har levert fortsatt høye marginer og stabile volumer sammenliknet med andre kvartal og første halvår 2007, og har gjort det bedre enn et marked som generelt har vært i nedgang. De underliggende resultatene for virksomheten i USA forbedret seg vesentlig. Underliggende EBIT for Automotive var stabil sammenliknet med andre kvartal 2007, men gikk ned sammenliknet med første halvår. Kostnader knyttet til oppstartsaktiviteter for nye produktlinjer i Automotive Structures hadde negativ innvirkning på resultatene.

Utsikter

Etterspørselen i det europeiske markedet for valsede produkter er ventet å gå ned i månedene som kommer, delvis på grunn av sesongmessig lavere etterspørsel i andre halvår. Det stadig like svake markedet i USA kan, kombinert med den svake dollarkursen, føre til økt import til Europa, noe som kan legge press på marginene. Valseindustrien er gjenstand for økende kostnadspress utover den aktuelle inflasjonen, noe som hovedsakelig skyldes økende priser på energi og råmaterialer.
 
De generelle utsiktene for det europeiske ekstruderingsmarkedet indikerer en videre svekkelse i etterspørselen, i tillegg til en normal sesongmessig nedgang i andre halvår. En generelt redusert etterspørsel kombinert med en variabel LME-pris kan føre til videre press på marginene i månedene som kommer. Utsiktene på ekstruderingsmarkedet i USA er fortsatt meget svake, og viser ingen tegn til oppgang. Imidlertid har den svake dollarkursen, i kombinasjon med høyere kinesisk eksport, ført til en midlertidig reduksjon i importen til USA. Markedene i Sør-Amerika ventes å få nok et sterkt år, med en økning å 6-7 prosent i det brasilianske forbruket. Utviklingen i Argentina er usikker som følge av ustabilitet grunnet streik og inflasjon.
 
Det er svekkede utsikter på det europeiske bilmarkedet, mens det nordamerikanske markedet fortsatt ventes å ligge på et lavt nivå gjennom 2008. Det er ventet solid vekst på markedet for Automotive i Asia og Sør-Amerika.

Energi

Underliggende EBIT for energivirksomheten gikk betydelig ned i forhold til første kvartal 2008, hovedsakelig på grunn av lavere spotpriser i Sør-Norge. Den negative priseffekten ble delvis oppveid av høyere produksjonsvolumer og lavere produksjonskostnader. Nedgangen sammenliknet med andre kvartal 2007 skyldtes hovedsakelig de samme faktorene, i tillegg til svakere resultater fra tilknyttede selskaper.
 
Direkte kraftproduksjonskostnader gikk ned i forhold til første kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere nettariffer.
 
Hydros solenergiaktiviteter rapporterte et tap på 36 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med et tap på 22 millioner kroner i første kvartal 2008 og et tap på 16 millioner kroner i andre kvartal 2007. Resultatene for solenergi omfatter vår andel av tap i tilknyttede selskaper og tap som reflekterer at disse selskapene befinner seg i en tidlig utviklingsfase.
 
Underliggende EBIT i første halvår 2008 bedret seg med fem prosent sammenliknet med samme periode i 2007, hovedsakelig på grunn av økt produksjon og høyere spotpriser.

Utsikter

Ved utgangen av juni var det samlede nivået i vannreservoarene rapportert til 75 prosent av full kapasitet, noe som er åtte prosent høyere enn normalt og to prosent høyere enn i samme periode i 2007.
 
Med forventninger om normalisert tilsig til reservoarene, gjenoppretting av overføringskapasitet ut av Sør-Norge og fortsatt høye priser på det europeiske kontinentet, indikerer omsetningen i terminmarkedet støtte for høyere kraftpriser i tredje og fjerde kvartal i 2008. Det ventes imidlertid fortsatt at markedet vil bli svært ustabilt på grunn av usikre hydrologiske forhold og andre faktorer.

Konsern, øvrige aktiviteter og elimineringer

Underliggende EBIT fra Konsern, øvrige aktiviteter og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 140 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med et positivt beløp på 8 millioner kroner i første kvartal 2008 og et negativt beløp på 349 millioner kroner i andre kvartal 2007.
 
Underliggende EBIT for Konsern, øvrige aktiviteter og elimineringer inkluderer også eliminering av urealiserte gevinster på lager som kjøpes fra selskaper i konsernet. Underliggende resultater for kvartalet omfatter et negativt beløp på 69 millioner kroner, sammenliknet med et positivt beløp på 108 millioner kroner i første kvartal 2008 og et negativt beløp på 31 millioner kroner i andre kvartal 2007. De underliggende resultatene for andre kvartal og første halvår 2007 ble påvirket av kostnader knyttet til transaksjonen med StatoilHydro og den virksomheten som ble overført, der deler var inkludert i videreført virksomhet.

Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet
For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater, er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig. 

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet fra videreført virksomhet

Millioner kroner Andre kvartal 2008 Første kvartal 2008 Andre kvartal 2007 Første halvår 2008 Første halvår 2007 Året 2007
             
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (340) (560) (9) (899) (303) 131
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter 1.997 1.291 (362) 3.287 (2) 928
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (110) 9 (64) (101) (97) (137)
Metalleffekt, Valsede Produkter (247) 113 28 (133) (121) 235
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader - - 132 - 149 224
Nedskrivinger - - 144 - 144 144
Gevinst/(tap) på avhendelser (389) - 15 (389) (676) (641)
Korreksjon av eliminering av gevinst i varelager - - - - 0 291
Tyskland, endring i skatteprosent - - - - 0 (47)
Poster ekskludert fra underliggende EBIT 911 853 (116) 1.764 (905) 1.128
Netto valutagevinst/(-tap) (298) (854) (517) (1.153) (981) (2.254)
Beregnet skatteeffekt (181) 0 204 (181) 544 283
Tyskland, endring i skatteprosent - - - - 0 (300)
Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet 432 (1) (429) 431 (1342) (1.143)
             


 
Finansposter

Netto finansposter var 443 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med henholdsvis 998 millioner kroner og 733 millioner kroner i første kvartal 2008 og andre kvartal 2007. Beløpene inkluderer netto valutagevinster på henholdsvis 298 millioner kroner, 854 millioner kroner og 517 millioner kroner for de tre periodene.
Valutagevinstene er i hovedsak knyttet til valutakontrakter i forbindelse med Hydros valutasikringsprogram. Beløpene inkluderer positive renteeffekter på vår valutaportefølje grunnet vesentlig forskjeller i rentenivå mellom US-dollar og norske kroner.
 
Renteinntektene gikk ned i kvartalet sammenliknet med første kvartal 2008, noe som hovedsakelig skyldes en lavere likviditetsbeholdning. Renteinntekten var lavere sammenliknet med andre kvartal 2007 på grunn av lavere likviditetsbeholdning etter betaling av fisjonsgjeld til StatoilHydro. Renteinntektene gikk ned i første halvår av 2008 sammenliknet med samme periode i fjor av samme grunn. 

Skattekostnad

Skattekostnaden var 248 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med 734 millioner kroner i første kvartal 2008 og 1.153 millioner kroner i andre kvartal 2007.
 
Skattekostnaden utgjorde 22 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt i andre kvartal, sammenliknet med 34 prosent i første kvartal 2008 og 31 prosent i andre kvartal 2007. Den relativt lave skatteprosenten i kvartalet skyldes hovedsakelig effekten av en skattefri gevinst på salget av Hydros tidligere interne serviceenheter.
 
Skattekostnaden var 982 millioner kroner i første halvår 2008 (30 prosent), sammenliknet med 2.368 millioner kroner (29 prosent) i første halvår 2007.

Pressekontakt
Kontakt     Halvor Molland
Telefon     +47 22532421
Mobil       +47 92979797
Email       Halvor.Molland@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you