Skip to content

Hydros Søderberg-anlegg på Karmøy kan bli stengt før tiden

Den eldste elektrolyseteknologien ved Hydros aluminiumverk på Karmøy, den såkalte Søderberg-linjen, kan bli stengt tidligere enn det som hittil har vært planen. Samtidig gjør markedssituasjonen at Hydro foreløpig legger bort planene for en ny og moderne produksjonslinje på Karmøy.

Hydro har i lengre tid arbeidet med å få på plass en kraftløsning for å muliggjøre en større nyinvestering på Karmøy. Dette har vist seg vanskelig, men det er den ekstreme markedssituasjonen som nå gjør at selskapet foreløpig legger bort planene for en ny og moderne produksjonslinje på Karmøy.

På grunn av skjerpede utslippskrav fra Statens forurensningstilsyn (SFT) må Søderberg-linjen på Karmøy uansett stenges innen utgangen av 2009. Hydro har lenge sett på muligheten for å bygge en bro mellom utfasing og nyinvestering, for å kunne overføre ansatte ved Søderberg-linjen til en ny og moderne produksjonslinje. Selskapet ser nå at dette ikke er mulig.

Hydro besluttet i forrige uke å redusere produksjonen ved Søderberg-linjen på Kamøy med 20 prosent fra desember, tilsvarende en årsproduksjon på 24.000 tonn primæraluminium.

– Den ekstreme markeds-situasjonen gjør at selskapet må vurdere kutt i produksjonen utover det vi allerede har iverksatt. Gammel og dyr produksjon kommer først i rekken, sier Hilde M. Aasheim, konserndirektør i Hydro og ansvarlig for forretningsområdet Aluminium Metall.

– Forutsetningene er ikke til stede for å beslutte en ny storinvestering på Karmøy nå. Derfor er det heller ikke grunn til å søke SFT om ny utslippstillatelse for Søderberg-linjen etter 2009, sier Aasheim.

Hun understreker at det fremdeles er mulig å ta en beslutning om å investere i en ny og moderne produksjonslinje på et senere tidspunkt. 

Søderberg-anlegget på Karmøy produserer 120.000 tonn årlig. Etter at Søderberg-teknologien er faset ut, vil den årlige produksjonen ved aluminiumverket på Karmøy være rundt 170.000 tonn. Hydro har beregnet at rundt 450 av de 1.400 som i dag arbeider ved verket, vil kunne bli berørt av nedstengingen.

Spørsmålet om produksjonstilpasninger ved Hydros Søderberg-linje på Karmøy vil bli behandlet i Hydros styre og bedriftsforsamling i desember.

Recommended for you