Skip to content

Kapitalmarkedsdagen 2008: Hydros solide økonomi gir godt utgangspunkt for vekst

Hydro styrker sin stilling som et ledende aluminiumselskap med en posisjon fremst i bransjen når det gjelder egen kraftproduksjon, oppstrøms vekstprosjekter i verdensklasse og god drift. Hydros solide økonomi gjør selskapet godt rustet til å takle kortsiktig usikkerhet og variasjoner i markedet, samtidig som det er mulig å utnytte lovende forretningsmuligheter.

− Selskapets finansielle muskler og kontantstrøm gir et solid utgangspunkt for Hydros vekststrategi, sa konsernsjef Eivind Reiten på selskapets kapitalmarkedsdag i Oslo 25. september.

− I dagens krevende finans- og råvaremarkeder har vi den økonomiske soliditet som er nødvendig for at vi trygt kan gjennomføre vårt omfattende program for organisk vekst og vurdere nye forretningsmuligheter, noe som bekrefter vår tradisjon for verdiskaping, sa Reiten.

I samsvar med selskapets vekststrategi kunngjorde Hydro torsdag den endelige avtalen med det brasilianske gruveselskapet Vale om å bygge et nytt aluminaraffineri i det nordlige Brasil, noe som vi styrke Hydros framtidige tilgang på alumina.

− En eierandel i et større aluminaraffineri i dette ressursrike området er nok et strategisk viktig skritt mot vårt mål om solide posisjoner gjennom hele verdikjeden for aluminium, sa Reiten.

Hydro kunngjorde også at det gigantiske smelteverksprosjektet Qatalum i Qatar er i rute for produksjonsstart rundt slutten av 2009 innenfor investeringsbudsjettet på 5,6 milliarder US-dollar. Qatalum-prosjektet er et joint venture-selskap med Hydros langsiktige partner Qatar Petroleum, og var 36 prosent fullført ved utgangen av august, til tross for et krevende marked for bygg og anlegg i området rundt Den persiske golf.

Hydro bekreftet sitt omfattende program for organiske investeringer på 12-13 milliarder kroner i året for 2008 og 2009, hvorav 75 prosent er forventet i oppstrømsvirksomheten.

Solide langsiktige utsikter på aluminiummarkedet

Hydro sa at de grunnleggende forholdene i aluminiumindustrien fortsatt er solide, med en global etterspørsel som overgår vekstraten i verdensøkonomien, som igjen reflekterer en fortsatt kraftig økning i Kina. Utsiktene på kort sikt er mer usikre, ettersom urolighetene i finansmarkedet ventes å få negativ innvirkning på økonomisk vekst på kort til mellomlang sikt.

− Vi ser på aluminium som det foretrukne metallet, med unike egenskaper når det gjelder varighet, lav vekt og gjenutnyttelsesgrad. I et langsiktig perspektiv ser vi for oss en betydelig vekst for metall- og aluminiumprodukter produsert av Hydro, sa Reiten.

Hydro sa at selskapet ser på attraktive muligheter innenfor fornybar energi og forventer å styrke sin posisjon i solenergisektoren, hvor selskapet kan trekke på sine omfattende kunnskaper innenfor metallurgi og industri kombinert med ledende kompetanse på prosjektgjennomføring.

− Hydro har den metallurgiske kompetanse og industrierfaring som trengs for å spille en viktig rolle innenfor videreutviklingen av solenergi, og vi vil vurdere muligheter etter hvert som de oppstår i denne lovende bransjen, sa Reiten.

Fokus på drift, teknologi og vekst

Aluminiumindustrien står overfor økende kostnader for de fleste innsatsfaktorer, noe som reflekterer økende råvarepriser og inflasjonspress de siste årene. Hydro har til hensikt å opprettholde sin gunstige plassering på bransjens kostnadskurve og vil møte disse utfordringene gjennom stadig bedre drift og ytterligere styrking av Hydros ledende teknologiposisjon.

Den nye smelteverksteknologien HAL4e vil være avgjørende for Hydros vekststrategi for smelteverk. Hydro har planer om å bruke den nye teknologien med strømstyrke godt over 400 kA i sine kommende smelteverksprosjekter. Nye smelteverk som vurderes av Hydro kan potensielt øke produksjonskapasiteten for primæraluminium med opptil 1,5 millioner tonn.

I henhold til avtalen med Vale om å bygge et nytt aluminaraffineri i det nordlige Brasil, vil Hydro ha en eierandel på 20 prosent. Raffineriet ventes å starte produksjonen i 2011 med en kapasitet på 1,86 millioner tonn alumina i første fase. Det nye raffineriet har muligheter for framtidige kapasitetsutvidelser som kan øke produksjonen til 7,4 millioner tonn i året, noe som vil gjøre det til verdens største alumina¬raffineri.

På forretningsområdet Aluminium Produkter ser Hydro for seg fortsatt vekst gjennom selektive oppkjøp i segmentene Byggesystemer og ekstruderingsvirksomheten, som har høy avkastning, mens marginstyring og generering av kontantstrøm fortsatt er øverst på dagsorden for Valsede Produkter.

Unik energiposisjon

Hydro har en unik energiposisjon med rundt en tredjedel av sitt elektrisitetsbehov dekket gjennom egen vannkraftproduksjon. Med unntak av ett anlegg i Tyskland, blir det gjenværende kraftbehovet dekket gjennom konkurransedyktige, langsiktige kontrakter. Når første fase av Qatalum er i full drift, vil Hydros egendekning av kraft øke til nærmere 50 prosent.

Etter en langvarig periode med økt nedbør i norske fjellområder, har Hydro revidert estimatet på sin årlige kraftproduksjon i Norge til 9,4 TWh, en økning fra 9,0 TWh. Videre ønsker Hydro å utnytte muligheter til å utvide sitt system for egenproduksjon av kraft videre, og ser for seg et potensial på ytterligere 0,5-1,0 TWh med vannkraftproduksjon i Norge.

Hydro bekreftet også sin utbyttepolitikk på 30 prosent av resultat etter skatt over tid, med tillegg av ekstraordinært utbytte og tilbakekjøp av aksjer i perioder med kraftig kontantstrøm og solide økonomiske resultater. Hydros nåværende fullmakt for tilbakekjøp av aksjer på 4 milliarder kroner varer til mai 2009.

Investor kontakt

Stefan Solberg
Telefon: +47 22539280
Mobil: +47 91727528
E-post: Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you