Skip to content

Lovforslaget om hjemfall "i sterk kontrast til Hydros behov"

Hvis regjeringens lovforslag om hjemfall av kraftrettigheter blir vedtatt uforandret, vil det svekke Hydros tilgang på kraft på langsiktige og forutsigbare vilkår, og det vil påvirke selskapets muligheter for videre satsing i Norge, går det fram av Hydros høringsuttalelse.

I Hydros høringsuttalelse i den såkalte hjemfall-saken blir det vist til at tilgang til elektrisk kraft på stabile og konkurransedyktige vilkår er avgjørende for levedyktigheten og konkurransekraften til selskapets aluminiumvirksomhet.

"Hydros eierskap til vannkraftressurser er og har alltid vært selve fundamentet for vår virksomhet. Dette eierskapet har satt Hydro i stand til å konkurrere på det globale markedet med aluminium produsert i Norge, noe som i sin tur har muliggjort ytterligere utvikling av vår industri her," blir det påpekt.

Hydro berøres derfor i stor grad av de eksisterende og foreslåtte lovreguleringer på vannkraftområdet. Om lag to tredeler av Hydros kraftproduksjon er påheftet vilkår om hjemfall med hjemmel i eksisterende lovgivning. I lovforslaget legges det opp til at Hydros mulighet til å eie kraftproduksjon skal innskrenkes ytterligere, noe som står i sterk kontrast til selskapets behov.

Hvorfor er ikke den alternative reguleringsmodellen vurdert?

Hydro uttrykker i høringsuttalelsen overraskelse over at regjeringen under henvisning til EØS-regelverket og uten noen industriell konsekvensanalyse foreslår en reguleringsmodell som fratar industrien muligheten til fortsatt å eie og kontrollere kraftproduksjon.

"Dette gjelder særlig fordi det finnes en alternativ reguleringsmodell som både oppfyller EØS-reglene og imøtekommer industriens behov. Den alternative modellen – som stenger for nye private ervervskonsesjoner, men opphever tidsbegrensning og hjemfall for eksisterende private konsesjonærer – synes ikke vurdert."

"En slik modell vil sikre dagens høye andel av offentlig eierskap og samtidig la virksomheter som produserer kraft til egen industri få beholde sine kraftverk. Den vil også, i motsetning til konsolideringsmodellen slik den er foreslått, tilfredsstille EØS-reglene," heter det i Hydros høringsuttalelse.

Recommended for you