Skip to content

Solid drift, men svak dollar tynger

Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje Første kvartal 2008 Fjerde kvartal 2007 % endring forrige kvartal Første kvartal 2007 % endring samme kvartal i fjor År 2007
             
Driftsinntekter 21.529 21.651 (1)% 25.657 (16)% 94.316
             
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 1,179 338 >100% 3.672 (68)% 9.025
Poster ekskludert 853 1,359   (790)   1.128
Underliggende EBIT 2.032 1.697 20% 2.883 (30)% 10.153
             
Underliggende EBIT:            
Aluminium Metall 1.255 1.331 (6)% 2.375 (47)% 8.265
Aluminium Produkter 370 74 >100% 498 (26)% 1.352
Energi 399 341 17% 266 50% 1.184
Konsernaktiviteter og elimineringer 8 (50) >100% (257) >100% (647)
Underliggende EBIT 2.032 1.697 20% 2.883 (30)% 10.153
             
Rapportert resultat fra videreført virksomhet 1.443 527 >100% 3.258 (56)% 9.158
             
Underliggende resultat fra videreført virksomhet 1.442 1.402 3% 2.345 (38)% 8.015
             
Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet 1,20 0,40 >100% 2,60 (54)% 7,20
             
Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet 1,20 1,10 9% 1,80 (33)% 6,20
             
Finansielle data:            
Investeringer - millioner kroner 2.267 2.173 4% 873 >100% 5.206
Justert netto gjeld (kontanter) (0,07) (0,02)   0,05   (0,02)


Overføringen av Hydros petroleumsaktiviteter til det sammenslåtte olje- og gasselskapet StatoilHydro ble fullført 1. oktober 2007. Diskusjonen under er en oppsummering av resultatene for Hydros videreførte virksomhet, som består av Aluminium Metall, Aluminium Produkter og Energi. Der det gjøres sammenlikninger med perioder før 1. oktober er de utfisjonerte olje- og gassaktivitetene tatt ut av tallene.
 
For å gi en bedre forståelse for Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet.


Nøkkeltall fra driften

  Første kvartal 2008 Fjerde kvartal 2007 % endring forrige kvartal Første kvartal 2007 % endring samme kvartal i fjor År 2007
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.442 2.447 (0)% 2.588 (6)% 2.559
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 13.309 13.921 (4)% 16.480 (19)% 15.522
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 433 439 (1)% 433 0% 1.742
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 253 246 3% 266 (5)% 1.030
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 130 117 11% 134 (4)% 508
Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 31 29 9% 29 7% 117
Kraftproduksjon (GWh) 2.850 2.321 23% 2.654 7% 11.018


Hydros underliggende resultat fra videreført virksomhet økte til 1.442 millioner kroner i første kvartal 2008 fra 1.402 millioner kroner i kvartalet før, men gikk ned sammenliknet med resultatet på 2.345 millioner kroner i første kvartal i 2007. Solid drift på alle forretningsområder, kombinert med høyere salgsvolumer og marginer i Hydros nedstrømsvirksomhet, har løftet resultatet, mens lavere realiserte aluminiumpriser målt i norske kroner hadde en negativ innvirkning.
 
De globale aluminiumprisene har fortsatt vært sterke, men Hydro realiserte lavere priser i norske kroner i kvartalet sammenliknet med fjerde kvartal i fjor og sammenliknet med første kvartal 2007, hovedsakelig som følge av en lavere kurs på US-dollar i forhold til norske kroner.
 
– Hydros resultater i første kvartal understreker selskapets solide drift og finansielle styrke, og vi vurderer kontinuerlig en rekke vekstmuligheter, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

– Aluminium Metall rapporterer tilfredsstillende resultater i et dynamisk første kvartal som har vært preget av et betydelig skift oppover i aluminiumprisen, noe som vil få effekt på våre resultater fra andre kvartal. Jeg er også fornøyd med at Aluminium Produkter kan vise til solide tall, noe som beviser at omstillingsarbeidet vårt gir resultater, sier Reiten.
 
I løpet av første kvartal gjennomførte Hydro salget av sin polymervirksomhet til det britiske selskapet Ineos, og undertegnet en avtale om å selge de to enhetene Hydro Produksjonspartner og Hydro Produksjonstjenester, som tilbyr vedlikehold, prosjekter og tjenesteyting, til det tyske selskapet Bilfinger Berger Industrial Services AG.
 
Underliggende EBIT var 2.032 millioner kroner i første kvartal, noe som er en økning fra 1.697 millioner kroner i forrige kvartal, men lavere enn det sterke resultatet i første kvartal 2007.
 
De underliggende resultatene for oppstrømsvirksomheten Aluminium Metall gikk ned både i forhold til forrige tremånedersperiode og i forhold til første kvartal 2007, hovedsakelig på grunn av lavere realiserte aluminiumpriser målt i norske kroner. Hydros joint venture-selskap med Qatar Petroleum for smelteverksprosjektet Qatalum, med kapasitet på 585.000 tonn, var om lag 17 prosent ferdigstilt ved utgangen av første kvartal og er i rute for oppstart omkring slutten av 2009. Hydro har en eierandel på 50 prosent i selskapet.
 
For nedstrømsvirksomheten Aluminium Produkter økte de underliggende resultatene i første kvartal i forhold til et sesongmessig svakt fjerde kvartal, med høyere volmer og bedre marginer. Aluminium Produkters resultater i første kvartal var noe svakere enn tilsvarende periode i fjor, som hadde fordel av gunstige markedsforhold. Hydros europeiske virksomhet for ekstruderte profiler fortsetter å levere solide resultater.
 
Hydros energivirksomhet, som omfatter kraftproduksjon og investeringer i solenergi, leverte høyere underliggende resultater i første kvartal enn både i første og fjerde kvartal i 2007, hovedsakelig på grunn av høyere kraftproduksjon i Norge. Hydro økte sin investering i det amerikanske tynnfilmselskapet Ascent Solar Technologies Inc. og i norske NorSun AS, som produserer silisium¬skiver, noe som har bidratt til en styrket posisjon i solenergibransjen og understreker Hydros satsing på dette området. 

Rapportert EBIT og resultat fra videreført virksomhet

EBIT for Hydro utgjorde 1.179 millioner kroner i kvartalet, som er en økning fra 338 millioner kroner i kvartalet før. EBIT ble påvirket av betydelige urealiserte tap på kraft- og LME-derivat¬er som følge av det store skiftet oppover i terminprisene på LME i kvartalet og utviklingen i terminprisene på kull og kraft. EBIT i fjerde kvartal 2007 ble også påvirket av betydelige urealiserte tap på derivatkontrakter, i tillegg til høyere negative metall¬effekter og andre negative engangseffekter.
 
Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 1.443 millioner kroner i kvartalet, som er en økning fra 527 millioner kroner i forhold til kvartalet før. Resultat fra videreført virksomhet inkluderer en netto valutagevinst på 854 millioner kroner, sammenliknet med en netto valutagevinst på 74 millioner kroner i forrige kvartal.

Oppsummering av markedsutvikling og utsikter

Aluminiumprisene på LME økte betydelig i kvartalet i et ustabilt marked som ble påvirket av produksjonsbegrensninger i Kina og Sør-Afrika, en svekket dollarkurs og økt aktivitet blant finansinvestorene. Lagernivået for aluminium er i øyeblikket lavt sammenliknet med forbruket, noe som reflekterer en gunstig markedsbalanse. Hydro venter at produksjonsavbruddene vil redusere tilbudet med om lag 600.000 tonn i 2008. Fortsatt kostnadspress på primærproduksjon, på grunn av høyere priser på energi og råmaterialer, er sammen med forventninger om et potensielt strammere markedsbalanse i 2009 og en fortsatt svak US-dollar ventet å støtte opp om det høye prisnivået på LME gjennom hele 2008. Samlet etterspørsel etter primæraluminium i 2008 er ventet å øke med 8-9 prosent, hovedsakelig drevet av sterk vekst i Kina.
 
Hydro venter en moderat nedgang i markedet for videreforedlede produkter i Europa, noe som hovedsakelig vil påvirke virksomheten i andre halvår. I USA venter Hydro at markedet for videreforedlede produkter vil holde seg på dagens lave nivå. Utviklingen i USAs økonomi og de potensielle globale ringvirkningene representerer en betydelig kilde til usikkerhet i Hydros markedsutsikter.

Aluminium Metall

Underliggende EBIT for Aluminium Metall beløp seg til 1.255 millioner kroner i første kvartal 2008, noe som er en nedgang på seks prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2007 og en nedgang på 47 prosent i forhold til det rekordsterke resultatet i første kvartal 2007. Utviklingen i kvartalet er hovedsakelig en følge av lavere realiserte aluminiumpriser målt i norske kroner. Produksjonen av primæraluminium var relativt stabil sammenliknet med tidligere kvartaler.
 
Resultatene for virksomheten innenfor Bauksitt og Alumina gikk noe ned sammenliknet med fjerde kvartal og var betydelig lavere enn resultatet i første kvartal 2007. Reduserte volumer på grunn av planlagt vedlikehold påvirket resultatene sammenliknet med fjerde kvartal, mens høyere LME-tilknyttede bauksittpriser påvirket nedgangen sammenliknet med første kvartal 2007. Høyere energikostnader bidro til de svake resultatene sammenliknet med både fjerde og første kvartal i 2007. Underliggende EBIT for virksomheten Metall- og råvarehandel økte betydelig i kvartalet sammenliknet med fjerde kvartal 2007, som ble negativt påvirket av tap i omsmeltevirksomheten i Nord-Amerika.

Aluminium Produkter

Underliggende EBIT for Aluminium Produkter utgjorde 370 millioner kroner i første kvartal, noe som er en økning på 300 millioner kroner i forhold til det sesongmessig svake resultatet i fjerde kvartal 2007. Volumene økte hovedsakelig i høyverdisegmentene folie og litografiske plater, noe som også bidro til bedre marginer for vår virksomhet innenfor valsede produkter. Volumene av profiler økte med 11 prosent som følge av en økning på 15 prosent i vår europeiske ekstruderingsvirksomhet. Marginene har holdt seg på et høyt nivå innenfor ekstruderingssegmentet. Resultatet for ekstruderingsvirksomheten i USA har bedret seg, men markedsforholdene er fortsatt svake. Driftsresultatet for virksomheten Automotive Structures var bedre, men representerer fortsatt en utfordring.
 
Underliggende EBIT gikk ned med 128 millioner kroner eller 26 prosent sammenliknet med første kvartal 2007, som også omfattet et resultatbidrag fra avhendet virksomhet på om lag 50 millioner kroner. Volumet av valsede produkter gikk noe ned i det første kvartalet i 2008. Litt høyere driftskostnader hadde negativ innvirkning på de underliggende resultatene for den europeiske ekstruderingsvirksomheten. Lavere kostnader som følge av forbedringstiltak for virksomheten i USA kombinert med bedre resultater fra aktivitetene i Sør-Amerika mer enn utliknet en 15 prosent nedgang i volumene i den nordamerikanske virksomheten.

Energi

Underliggende EBIT for Energi var 399 millioner kroner i første kvartal, en økning på 58 millioner i forhold til første kvartal 2007 og en økning på 133 millioner i forhold til samme kvartal i fjor. Økningen i forhold til fjerde kvartal skyldes hovedsakelig høyere produksjon, økt spotsalg og større inntekter fra kontraktssalg, som mer enn utliknet effekten av lavere spotpriser. Sammenliknet med første kvartal 2007 er resultatene positivt påvirket av økte spotpriser, høyere produksjon og lavere produksjonskostnader.
 
Hydros kraftproduksjon i Norge var 2,9 TWh i første kvartal 2008, som er en økning på 23 prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2007 og sju prosent høyere enn i første kvartal 2007. Netto spotsalg, som representerer nettomengden av de volumene som kjøpes og selges, utgjorde 1,0 TWh, noe som er en økning på 30 prosent i forhold til forrige kvartal og 19 prosent høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Hydros virksomhet for solenergi hadde et negativt resultat på 22 millioner kroner i første kvartal i 2008, sammenliknet med et negativt resultat på 49 millioner kroner i fjerde kvartal i 2007. Resultatet for solenergivirksomheten omfatter vår andel av overskudd/underskudd i tilknyttede selskaper, og underskuddet reflekterer at våre samarbeidsselskaper er i en utviklingsfase, og at de ennå ikke har startet produksjon.

Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet

For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater, er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT, er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig. Derivater inkluderer ulike finansielle kontrakter som er inngått med sikringsformål i tillegg til derivater som er inkludert i kommersielle kontrakter. Urealiserte gevinster og tap kan være betydelige og variere sterkt, avhengig av åpne posisjoner og markedsprisutvikling.
 
For å kunne presentere resultat fra videreført virksomhet på et grunnlag som kan sammenliknes med våre underliggende driftsresultater, har vi beregnet skatteeffekten på de postene som er utelatt fra den underliggende EBIT basert på Hydros effektive skattesats for de tilsvarende periodene som er presentert. Vi har også utelatt urealiserte gevinster og tap på alle kontrakter i utenlandsk valuta som er inkludert i balansen for de periodene som er presentert. Beløpene inkludert i tabellen under gjelder hovedsakelig terminkontrakter for valuta som brukes til sikring av netto framtidig kontantstrøm fra driften, salgskontrakter og arbeidskapital, hovedsakelig ved å selge US-dollar og euro der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Vi har også utelatt visse skattekreditter som anses som engangsposter.

Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet

Millioner kroner Første kvartal 2008 Fjerde kvartal 2007 Første kvartal 2007 År 2007
         
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (560) 101 (294) 131
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter 1.291 664 360 928
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter 9 (5) (33) (137)
Metalleffekt. Valsede Produkter 113 300 (149) 235
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader - 55 17 224
Nedskrivinger - - - 144
Gevinst/(tap) på avhendelser - (5) (691) (641)
Korreksjon av eliminering av gevinst i varelager - 296 - 291
Tyskland. endring i skatteprosent - (47) - (47)
Poster ekskludert fra underliggende EBIT 853 1.359 (790) 1.128
Netto valutagevinst/(-tap) (854) (74) (464) (2.254)
Beregnet skatteeffekt 0 (359) 341 283
Tyskland. endring i skatteprosent - (50) - (300)
Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet (1) 876 (913) (1.143)


Det viktigste utviklingstrekket som har påvirket poster utelatt fra underliggende EBIT i første kvartal 2008, er et betydelig skift oppover i terminprisene på LME, som har resultert i betydelige urealiserte gevinster på LME-derivater knyttet til sikring av driften. Terminprisutviklingen på LME har sammen med utviklingen i terminprisen på kull og kraft også ført til betydelige urealiserte tap på derivater som er inkludert i kommersielle kraftkontrakter.

Finansposter

Netto finansposter for første kvartal 2008 utgjorde 998 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 854 millioner kroner. Valutagevinsten skyldtes hovedsakelig at US-dollar svekket seg i forhold til norske kroner i løpet av kvartalet, og ga gevinst på Hydros valutakontrakter. Netto valutagevinster beløp seg til 74 millioner kroner i fjerde kvartal 2007 og 464 millioner kroner i første kvartal 2007, også på grunn av den svekkede dollarkursen. Valutagevinsten er et resultat av Hydros valutasikringsprogram, som hovedsakelig er knyttet til valutaderivater.
 

Skattekostnad

Skattekostnaden var 734 millioner kroner i første kvartal 2008, sammenliknet med et positivt beløp på 58 millioner kroner i fjerde kvartal og 1.225 millioner kroner i første kvartal 2007. Skattekostnaden for fjerde kvartal 2007 omfattet positive effekter fra en reduksjon i de lovfestede skattesatsene i Tyskland, som utgjorde om lag 50 millioner kroner. Skattekostnaden utgjorde 34 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt i første kvartal 2008, sammenliknet med 27 prosent i første kvartal året før. Hovedårsaken til endringen i skatteprosenten er lavere inntekter fra tilknyttede selskaper i første kvartal, sammenliknet med første kvartal i 2007.

Utsikter
Aluminium Metall

Det er flere faktorer som tyder på positive utsikter for aluminiumprisen i US-dollar i månedene som kommer. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til utviklingen i USAs økonomi og de ringvirkninger dette eventuelt kan medføre globalt.
 
Kinas antatte forbruk av primæraluminium er ventet å øke med 22 prosent for året 2008 som helhet, noe som er en nedgang fra en årlig vekstrate på 38 prosent i 2007. Dette skyldes lavere vekst i produksjonen av videreforedlede produkter for eksport. Veksten i kinesisk produksjon av primærmetall ventes å komme opp i 18 prosent i 2008, sammenliknet med en vekstrate på 35 prosent i fjor.
 
Forbruk og produksjon av primæraluminium i resten av verden er ventet å øke med henholdsvis to og seks prosent fra 2007 til 2008.
 
Markedsforholdene for pressbolt i Europa ventes å ligge på samme nivå i månedene som kommer, med en noe svakere etterspørsel, særlig i bygg- og anleggssektoren. Markedet for pressbolt i USA er i 2008 ventet å ligge på et noe lavere nivå enn i 2007, hovedsakelig på grunn av en fortsatt svak etterspørsel i boligbyggesektoren. Når det gjelder valseblokker i Europa, er det positive utsikter for etterspørselen, med mulige utsikter til en viss nedgang i andre halvår i 2008. Etterspørselen etter støpelegeringer i Europa er ventet å stabilisere seg resten av året med en svakt oppadgående trend i markedet.

Aluminium Produkter

Etterspørselen etter flatvalsede produkter i Europa er ventet å være stabil i månedene som kommer. Etterspørselen i USA er fortsatt ventet å ligge på et svært lavt nivå. Dette kan sammen med en svak US-dollar føre til økt import og legge press på europeiske marginer på valsede produkter.
 
De generelle utsiktene på det europeiske markedet for profiler indikerer en noe lavere etterspørsel i 2008, drevet av et stadig svakere byggemarked i Europa. Markedsutsiktene i Tyskland er fortsatt gode, spesielt innenfor segmentene engineering og transport. En svakt avtagende etterspørsel sammen med et ustabilt prisregime på LME kan føre til ytterligere press på marginene i månedene som kommer.

Når det gjelder markedet for profiler i USA, er det ingen tegn til oppgang. Det ventes nok et år med gode resultater på markedet i Sør-Amerika, med en forventet forbruksvekst i Brasil og Argentina på 6-7 prosent.
 
Utsiktene for automotive-markedet er blandet. Det er ventet stabile til sterke markedsforhold i Europa, mens det fortsatt ventes svake forhold på det nordamerikanske markedet i 2008. Det er ventet at markedet for Automotive i Asia og Sør-Amerika vil fortsette å vokse.

Energi

Ved utgangen av første kvartal var den samlede mengden snø og vann i Norge anslått å være om lag 15 prosent høyere enn normalt. Høyt tilsig fra smeltesnø ventes å legge press på spotprisene i løpet av sommermånedene. I tillegg kan redusert eksport-/importkapasitet fra Norge på grunn av avbrudd i det sentrale overføringsnettet ha negativ innvirkning på prisene i Sør-Norge i andre kvartal.


Pressekontakt

Kontakt     Inger Sethov
Telefon     +47 22532036
Mobil       +47 95022359
Email       Inger.Sethov@hydro.com


Investorkontakt

Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com


Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22538100
Faks: +47 22532725
www.hydro.com

Recommended for you