Skip to content

Sterkt 2007, fjerde kvartal preget av lavere priser og svakere marked

 

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Fjerde kvartal 2007 Tredje kvartal 2007 % endring forrige kvartal Fjerde kvartal 2006 % endring forrige år År
2007
År
2006
Driftsinntekter 21.651 21.966 -1% 23.234 -7% 94.316 98.752
               
EBIT 338 2.013 -83% (664) 151% 9.025 7.200
Poster ekskludert 1.393 494   2.899   905 2.965
Underliggende EBIT 1.731 2.507 -31% 2.235 -23% 9.930 10.165
               
Underliggende EBIT              
Aluminium Metall 1.364 1.945 -30% 1.755 -22% 8.041 8.127
Aluminium Produkter 74 288 -74% 260 -71% 1.353 1.294
Energi 341 207 65% 294 16% 1.184 1.464
Konsernaktiviteter og elimineringer (49) 67 -174% (75) 34% (648) (721)
Underliggende EBIT 1.731 2.507 -31% 2.235 -23% 9.930 10.165
               
Resultat fra videreført virksomhet 527 2.792 -81% 324 63% 9.158 5.966
               
Underliggende resultat fra videreført virksomhet 1.425 1.981 -28% 1.960 -27% 7.847 7.811
               
Resultat per aksje fra videreført virksomhet 1) 0,40 2,20 -82% 0,30 33% 7,20 4,60
               
Underliggende resultat per aksje fra videreført virksomhet 1) 1,10 1,50 -27% 1,60 -31% 6,10 6,10
               
Finansielle data              
Investeringer 2.173 1.305 67% 1.855 17% 5.206 4.526
Justert netto gjeld (kontanter)2)           (0,05) 0,10
1) Resultat per aksje fra videreført virksomhet og underliggende resultat per aksje fra videreført virksomhet er beregnet utfra veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer. Det er ingen utvannende elementer.
2) Netto rentebærende gjeld justert for pensjonsforpliktelser (etter skatt) og nåverdi av fremtidige forpliktelser på operasjonelle leasingkontrakter.


Oslo (2008-02-19)

Sammendrag av resultater
 
For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet, som urealiserte gevinster og tap på derivater, verdifall og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.

I det som har vært et sterkt år for Hydro ble det underliggende resultatet fra videreført virksomhet i fjerde kvartal redusert til 1.425 millioner kroner, i forhold til 1.981 millioner kroner i tredje kvartal, og 1.960 millioner kroner i fjerde kvartal 2006. Dette skyldes hovedsakelig lavere aluminiumpriser, svekkede markedsforhold for nedstrømsvirksomheten og en ugunstig valutakursutvikling.
 
Hydro oppnådde solide resultater for året 2007 som helhet, noe en høy global etterspørsel og høye priser på aluminium har bidratt til. Det underliggende resultatet fra videreført virksomhet økte til 7.847 millioner kroner, sammenliknet med 7.811 millioner kroner i 2006.

Styret i Hydro foreslår et utbytte på fem kroner per aksje for 2007. I tillegg har styret foreslått at det gis fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer for om lag fire milliarder kroner, noe som vil gi fleksibilitet til å utnytte forretningsmuligheter i et finansmarked preget av usikkerhet. Til sammen representerer dette en mulig utbetaling til aksjonærene på om lag ti milliarder kroner.

Forslaget til utbytte for regnskapsåret 2007 er delt i et ordinært utbytte på 1,50 kroner og et ekstraordinært utbytte på 3,50 kroner per aksje. Sammen med forslaget om fullmakt til tilbakekjøp av aksjer vil det ekstraordinære utbyttet bidra til en mer effektiv kapitalstruktur for Hydro.
 
− 2007 har vært et år utenom det vanlige for Hydro. Vi har vært gjennom omfattende strukturelle endringer og har nå et strømlinjeformet aluminiumselskap som er godt posisjonert for videre vekst, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten. − Hydro har nå den nødvendige økonomiske slagkraft, portefølje og markedsposisjon for å kunne utnytte attraktive forretningsmuligheter fullt ut.
 
Hydros olje- og gassaktiviteter ble fusjonert med Statoil, som sammen dannet StatoilHydro den 1. oktober 2007. Dette representerte en grunnleggende milepæl for Hydro og har omformet Hydro til et aluminiumselskap i verdensklasse, med solide posisjoner på sine tre forretningsområder: Aluminium Metall, Aluminium Produkter og Energi.
 
De underliggende resultatene for Hydros oppstrømsvirksomhet, Aluminium Metall, gikk ned i forhold til forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere realiserte priser på aluminium målt i norske kroner. Joint venture-prosjektet med Qatar Petroleum om bygging av smelteverket Qatalum med en årlig kapasitet på 585.000 tonn aluminium, som er 50 prosent eid av Hydro, var om lag ni prosent fullført ved utgangen av 2007, og er i rute for endelig ferdigstillelse innen utgangen av 2009.

Hydros nedstrømsvirksomhet Aluminium Produkter leverte svake underliggende resultater i fjerde kvartal. Valsede Produkters underliggende resultater ble negativt påvirket av en ugunstig valutakursutvikling, lavere volumer – spesielt i segmentene for produkter med høy merverdi – og høyere kostnader. Gode underliggende resultater fra Hydros ekstruderingsaktiviteter ble utlignet av en volumnedgang i den amerikanske virksomheten og tap i Automotive Structures.
 
Hydros forretningsområde Energi leverte solide underliggende resultater i fjerde kvartal, hovdsakelig på grunn av en kraftig økning i spotprisen på kraft, samtidig som det har vært god framdrift i aktivitetene innenfor solenergi.
 
− Selv om Hydro har levert gode resultater for 2007 som helhet, er vi ikke tilfredse med resultatene for fjerde kvartal, sier Reiten. − Lavere realiserte priser på aluminium og svekkede markedsforhold for våre aktiviteter i Aluminium Produkter har hatt negativ innvirkning på resultatene.
 
Etterspørselen etter primæraluminium fortsatte å øke i fjerde kvartal. For 2007 som helhet økte denne etterspørselen med 3,5 millioner tonn, eller ti prosent, i forhold til 2006, hovedsakelig drevet av sterk vekst i Kina. Etter en liten nedgang i prisen på aluminium sent i 2007 har prisen tatt seg opp igjen i 2008 som følge av produksjonsbegrensninger i Kina, Sør-Afrika og Sør-Amerika. Hydro forventer at disse begrensningene i hvert fall vil påvirke tilbudet av aluminium i første halvår.
 
Hydro forventer en moderat nedgang i markedsveksten for videreforedlede produkter i Europa i 2008 sammenliknet med 2007. I USA har markedet for videreforedlede produkter gått ned i 2007. Generelt forventer Hydro en relativt flat utvikling i sine viktigste nedstrømsmarkeder i 2008 sammenliknet med 2007, avhengig av hvilken retning verdensøkonomien utvikler seg i.
 

 

Nøkkeltall fra driften
NOK millioner Fjerde kvartal 2007 Tredje kvartal 2007 % endring forrige kvartal Fjerde kvartal 2006 % endring forrige år År 2007 År 2006
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1) 2.447 2.597 -6% 2.430 1% 2.559 2.352
Realisert aluminiumpris LME (NOK/tonn) 1) 13.921 15.512 -10% 15.793 -12% 15.522 15.371
Produksjon av primæraluminium (1000 tonn)2) 439 435 1% 450 -2% 1.742 1.799
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1000 tonn) 246 254 -3% 247 0% 1.030 1.003
Salg av ekstruderte produkter til ekstern marked (1000 tonn) 117 123 -5% 124 -6% 508 526
Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1000 tonn)3) 29 29 0% 25 15% 117 102
Kraftproduksjon (GWh) 2.321 3.294 -30% 1.823 27% 11.018 8.326
               
1) Inklusive effekt av strategiske kurssikringer
2) Inklusive Hydro's andel av produksjon i Søral (investering i tilknyttet selskap)
3) Automotive salg er ekskludert Casting, Magnesium og Worcester


Aluminium Metall

Underliggende inntjening før finansposter og skatt
Underliggende EBIT for Aluminium Metall utgjorde 1.364 millioner kroner i fjerde kvartal 2007, noe som tilsvarer en nedgang på 30 prosent i forhold til det sterke resultatet i tredje kvartal 2007 og en nedgang på 22 prosent i forhold til fjerde kvartal 2006. Dette skyldes hovedsakelig lavere realiserte priser på aluminium.
 
Våre realiserte priser på aluminium gikk ned sammenliknet med tredje kvartal 2007, både målt i US-dollar og i enda større grad målt i norske kroner, på grunn av en svekkelse av US-dollar som reduserte driftsresultatet med 818 millioner kroner. Vår produksjon av primæraluminium var relativt uendret, både i forhold til tredje kvartal 2007 og fjerde kvartal 2006.
 
De underliggende resultatene for virksomheten innenfor Bauksitt og Alumina gikk ned i fjerde kvartal, både sammenliknet med kvartalet før og med fjerde kvartal i 2006. Resultatene var påvirket av en nedgang i de underliggende resultatene til Alunorte, som er vår viktigste aluminainvestering. Resultatene til Alunorte ble påvirket av lavere aluminapriser, som hovedsakelig skyldes nedgangen i LME-prisen og høyere energikostnader. Alunorte startet opp nye kullfyrte dampkjeler i løpet av kvartalet, noe som er et viktig trekk i forhold til å forbedre anleggets sammensetning av energikilder. Produksjonen ved Alunorte økte med seks prosent i fjerde kvartal i forhold til kvartalet før, og med fire prosent i forhold til samme periode året før.
 
De underliggende resultatene til virksomheten Metall- og råvårehandel bedret seg noe i kvartalet sammenliknet med tredje kvartal 2007, men gikk ned sammenliknet med fjerde kvartal året før. Resultatene ble påvirket av tap i omsmeltevirksomheten i Nord-Amerika, som skyldes vanskelige markedsforhold med svært lave volumer. Omsmeltevirksomheten i Europa har levert solide underliggende resultater de siste årene, og resultatene for kvartalet har økt både sammenliknet med forrige kvartal og fjerde kvartal året før. I tillegg har resultatene for andre aktiviteter innenfor Metall- og råvårehandel økt sammenliknet med tredje kvartal, mens de underliggende resultatene fra innkjøps- og handelsvirksomheten gikk betydelig ned i kvartalet.

Aluminium Produkter

Underliggende inntjening før finansposter og skatt
Underliggende EBIT for Aluminium Produkter utgjorde 74 millioner kroner for fjerde kvartal, noe som er en nedgang på 214 millioner kroner i forhold til tredje kvartal og en nedgang på 186 millioner kroner i forhold til fjerde kvartal 2006. De underliggende resultatene for fjerde kvartal 2006 omfatter driftsresultatet fra de solgte enhetene Castings og Magnesium på omlag 70 millioner kroner.
 
Sammenliknet med tredje kvartal 2007, ble de underliggende resultatene i Valsede Produkter negativt påvirket av lavere volumer, hovedsakelig innenfor høyverdisegmentene folie og litografiske plater, en ugunstig valutakursutvikling, høyere sesongbetont vedlikehold og en generell kostnadsøkning, hovedsakelig innenfor energi.
 
Samlet volum for Extrusion gikk ned med fem prosent sammenliknet med tredje kvartal 2007, hovedsakelig drevet av en volumnedgang på 12 prosent for virksomheten i USA. Marginene har holdt seg på et høyt nivå for vår europeiske virksomhet i Extrusion og Byggsystemer, noe som delvis har utlignet nedgangen i leveransene.
 
Underliggende EBIT for den gjenværende delen av Automotive ble negativt påvirket av tap i virksomheten Automotive Structures. Leveransene for Automotive Structures var stabile i fjerde kvartal sammenliknet med tredje kvartal 2007, og økte noe sammenliknet med fjerde kvartal 2006. Resultatene ble imidlertid påvirket av kostnader knyttet til framtidig virksomhet med oppstart av nye produksjonslinjer og nye kontrakter. Bedre resultater for virksomheten Presisjonsrør ga et lite bidrag til underliggende EBIT for fjerde kvartal.

Energi 
Underliggende inntjening før finansposter og skatt
Underliggende EBIT for Energi utgjorde 341 millioner kroner i fjerde kvartal, noe som er en betydelig økning i forhold til tredje kvartal 2007 og noe høyere enn i fjerde kvartal 2006. Økningen i forhold til tredje kvartal 2007 skyldtes hovedsakelig vesentlig høyere spotpriser i det nordiske elektrisitetsmarkedet, som mer enn utlignet effekten av lavere produksjon. Sammenliknet med fjerde kvartal 2006 ble resultatene påvirket av lavere resultater fra tilknyttede selskaper. Effekten av noe lavere kraftpriser ble mer enn utlignet av økt produksjon.
 
Hydros kraftproduksjon i Norge utgjorde 2,3 TWh i fjerde kvartal 2007, en nedgang på 30 prosent fra det rekordhøye produksjonsnivået i tredje kvartal 2007. Produksjonen økte med 27 prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2006. Netto spotsalg utgjorde 0,7 TWh, en økning fra 0,4 TWh i samme kvartal året før, men en nedgang fra 2,0 TWh i tredje kvartal 2007.
 
Hovedsakelig som følge av hydrologiske variasjoner kan det oppstå både overskudd og mangel på energi i den norske porteføljen, noe Hydro håndterer gjennom spotmarkedet. Balansen i kraftporteføljen varierer både innenfor ulike perioder av året og fra år til år, drevet av hydrologiske forhold og industriforbruk, så vel som kontraktsforpliktelser og utvikling i markedet. I 2007 har nettosalget i spotmarkedet, som representerer netto av solgte og kjøpte volumer, vært høyere enn normalt på grunn av rekordhøyt tilsig og økt produksjon av vannkraft.
 
De direkte kostnadene knyttet til kraftproduksjon, som omfatter drift og vedlikehold, overføringskostnader, eiendomsskatt og konsesjonsavgifter, gikk ned med 15 prosent i forhold til tredje kvartal 2007, i hovedsak som følge av høyere vedlikeholdsaktivitet i tredje kvartal. Sammenliknet med fjerde kvartal 2006 økte produksjonskostnadene for kraft med sju prosent.
 
Resultatet for solenergivirksomheten, inkludert andel av resultat i tilknyttede selskaper, utgjorde et tap på 49 millioner kroner i fjerde kvartal 2007, sammenliknet med et tap på 14 millioner kroner i tredje kvartal 2007.

Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet

For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater, er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet. For mer informasjon om dette vises det til kvartalsrapporten.

EBIT for Hydro beløp seg til 338 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med 2.013 millioner kroner i kvartalet før, og et tap på 664 millioner kroner i fjerde kvartal 2006. I tillegg til driftsresultatene våre har postene i tabellen under en betydelig innvirkning på EBIT for periodene som er presentert. Disse blir forklart under.

Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 527 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med 2.792 millioner kroner i tredje kvartal og 324 millioner kroner i fjerde kvartal 2006. For å kunne presentere resultat fra videreført virksomhet på et grunnlag som kan sammenliknes med våre underliggende driftsresultater, har vi beregnet skatteeffekten på de postene som er utelatt fra den underliggende EBIT basert på Hydros effektive skattesats for de tilsvarende periodene som er presentert. Vi har også utelatt urealiserte gevinster og tap på alle kontrakter i utenlandsk valuta som er inkludert i balansen for de periodene som er presentert. Beløpene inkludert i tabellen under gjelder hovedsakelig terminkontrakter for valuta som brukes til sikring av netto framtidig kontantstrøm fra driften, salgskontrakter og arbeidskapital, hovedsakelig ved å selge US-dollar og euro der sikringsbokføring ikke blir anvendt. Vi har også utelatt visse skattekrediter som anses som engangsposter.

 

Poster eksludert fra underliggende inntekt fra videreført virksomhet
Millioner kroner Fjerde kvartal 2007 Tredje kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006 År
2007
År
2006
           
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter 132 149 371 (92) 157
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter 666 265 1.848 928 1.605
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (5) (35) (12) (137) (76)
Metalleffekt, Valsede Produkter 301 55 164 235 (261)
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 55 20 436 224 1.023
Nedskrivinger - - 303 144 728
Gevinst/(tap) på avhendelser (5) 40 - (641) -
Korreksjon av eliminering av gevinst i varelager 296 - - 291 -
Tilbakeføring av forsikringsavsetning - - (211) - (211)
Tyskland, endring i skatteprosent (47) - - (47) -
Poster ekskludert fra underliggende EBIT 1.393 494 2.899 905 2.965
Netto valuta (gevinst)/tap (74) (1.199) (93) (2.254) 148
Beregnet skatteeffekt (370) 144 (669) 339 (767)
Tyskland, endring i skatteprosent (50) (250) - (300) -
Tap/(gevinst) ikke tidligere regnskapsført - - (500) - (500)
Poster ekskludert fra underliggende inntekt fra videreført virksomhet 899 (811) 1.636 (1.310) 1.846


Finansposter

Netto finansposter for fjerde kvartal 2007 utgjorde 131 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 74 millioner kroner. Valutagevinsten skyldtes hovedsakelig at US-dollar svekket seg i forhold til norske kroner i løpet av kvartalet, og ga gevinst på Hydros valutakontrakter. Netto valutagevinst for året 2007 som helhet utgjorde 2.254 millioner kroner, som hovedsakelig skyldes en nedgang på 13,6 prosent i kursen på US-dollar i forhold til norske kroner over 12-månedersperioden. Denne betydelige gevinsten er et resultat av Hydros valutasikringsprogram – hovedsakelig valutaderivater – som dekker om lag ni måneder av den effekten valutaeksponeringen overfor dollar har hatt på våre resultater.  

Netto valutagevinster beløp seg til 1.199 millioner kroner i tredje kvartal 2007 og 93 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, og skyldes hovedsakelig svekkelsen i US-dollar.

Skattekostnad

Skattekostnaden utgjorde et positivt beløp på 58 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med en kostnad på 765 millioner kroner i tredje kvartal 2007 og et positivt beløp på 692 millioner kroner i fjerde kvartal 2006. Skattekostnaden for fjerde kvartal og tredje kvartal 2007 omfattet positive effekter fra en reduksjon i de lovfestede skattesatsene i Tyskland, som henholdsvis utgjorde rundt 50 og rundt 250 millioner kroner. Skattekostnaden i fjerde kvartal omfattet positive effekter knyttet til inntektsføring av skattemessige eiendeler som ikke er regnskapsført tidligere, tilsvarende om lag 500 millioner kroner.

Skattekostnaden utgjorde 3.075 millioner kroner for året 2007, noe som tilsvarer om lag 25 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt. Tilsvarende beløp for 2006 utgjorde 1.952 millioner kroner, noe som også tilsvarer om lag 25 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt.

Utsikter

Metall
De økonomiske nøkkelindikatorene tilsier fortsatt en noe svakere vekst i alle viktige regioner. Veksten i europeisk industriproduksjon er ventet å avta i løpet av 2008. I Nord-Amerika er de økonomiske utsiktene fortsatt dårlige. Kina fortsetter sin rivende utvikling, selv om veksten i industriproduksjonen har vist tegn til en moderat nedgang de siste månedene. Forventet årlig vekstrate for 2008 er nå 16 prosent, sammenliknet med 18 prosent i 2007.
 
Veksten i det tilsynelatende forbruket av primæraluminium i Kina er ventet å øke i svært høyt tempo i 2008, men er antatt å gå ned til om lag 24 prosent fra en årlig vekstrate på 38 prosent i 2007. Veksten i den kinesiske produksjonen av primærmetall er ventet å komme opp i 24 prosent i 2008, noe som representerer en nedgang fra en årlig vekstrate på 35 prosent i 2007. Imidlertid har tilfeller av kraftmangel i Kina i det siste rammet aluminiumproduksjonen i flere regioner, noe som kan føre til at vekstraten i produksjon for 2008 blir enda lavere.
 
Hvis vi justerer for netto import av skrapmetall og inkluderer netto eksport av valsede produkter og profiler i tillegg til andre ferdige produkter, eksporterte Kina anslagsivs 750.000 tonn aluminium netto i 2007. Den kinesiske produksjonen av videreforedlede produkter stiger raskt, og har økt med anslagsvis 45 prosent i 2007 sammenliknet med 2006.
 
Det er stadig større forventninger til at Kina vil bli en netto importør av primærmetall over tid. Kina ventes å konsentrere seg mer om bearbeiding og arbeidsintensiv produksjon av videreforedlede og ferdig tilvirkede produkter for eksport. Dette vil også være i samsvar med tidligere offentliggjort kinesisk politikk, som også har blitt bekreftet gjennom pålegg av toll på eksport av primærmetall og enklere bearbeidede produkter.
 
Forbruket av primæraluminium i resten av verden er ventet å øke med om lag to prosent fra 2007 til 2008. Den årlige forbruksveksten i Europa forventes å bli om lag to prosent i 2008, mens forbruket i USA ventes å forbli uendret etter en nedgang på nesten sju prosent i 2007. Produksjonen i resten av verden er ventet å øke med en årlig vekstrate på seks prosent i 2008, sammenliknet med årlig vekstrate på fire prosent i 2007.
 
Etterspørselen etter pressbolt i Europa er i første halvår av 2008 ventet å ligge på samme nivå som siste kvartal i 2007, med fortsatt svekket etterspørsel i bygg- og anleggssektoren. Etterspørselen etter valseblokker ventes å ligge på samme nivå, selv om det er tegn til lavere vekst i 2008. Etterspørselen etter støpelegeringer ventes å holdes seg stabil i begynnelsen av 2008. Det er fortsatt ventet svak etterspørsel på markedet for støperiproukter i USA.

Produkter
Etterspørselen i det europeiske markedet for flatvalsede produkter er forventet å ta seg opp noe i forhold til det sesongmessig svake andre halvåret i 2007, men viser tegn til svekkelse senere i 2008. Etterspørselen i markedssegmentene automotive og engineering forventes å bli stabil, mens etterspørselen i byggemarkedet blir svakere. Etterspørselen i USA er fortsatt ventet å ligge på et svært lavt nivå. Dette kan sammen med en svak US-dollar føre til økt import og legge press på europeiske marginer.
 
De generelle utsiktene på det europeiske markedet for profiler indikerer en noe lavere etterspørsel inn i 2008, drevet av et stadig svakere byggemarked, spesielt i Sør-Europa. Et svakere byggemarked i Tyskland ventes utlignet av fortsatt gode markedsforhold innenfor engineering og transport.
 
Utsiktene på markedet for profiler i USA er fortsatt svake. En fortsatt nedgang på boligmarkedet og den stadige uroen i finans- og kredittmarkedet har økt usikkerhetsnivået og risikoen for ytterligere økonomisk nedgang. Marginutviklingen har vært stabil, men er ventet å komme under økende press desto lenger nedgangskonjunkturen varer. Det er igjen ventet gode forhold på markedet i Sør-Amerika i 2008, med en forventet forbruksøkning i Brasil og Argentina på om lag sju prosent.
 
Utsiktene for automotive-markedet er blandet, med en forventet nedgang på markedet i USA, samtidig som det er ventet en stabil utvikling i Europa. Det forventes at markedet for Automotive i Asia og Sør-Amerika vil fortsette å vokse. Økt press på drivstofføkonomi og utslippsreduksjoner, inkludert mulig ny miljølovgivning, er forventet å øke bruken av aluminium i bilsystemer og -løsninger.
 

Energi
Både produksjonskapasiteten og spotprisene i det nordiske kraftmarkedet er i stor grad påvirket av de hydrologiske forholdene. Kapasitetsbegrensninger i overføringsnettet kan også eksponere Hydro for regionale priser som noen ganger er forskjellig fra den nordiske systemprisen.
 
Den gjennomsnittlige fyllingsgraden i magasinene i Norge var på 77 prosent av full kapasitet ved utgangen av fjerde kvartal, noe som er fem prosentpoeng høyere enn normalt på denne tiden av året. Fyllingsgraden i Hydros vannmagasiner var 13 prosent høyere enn normalt ved utgangen av fjerde kvartal.
 
1. januar 2008 ble andre fase av EUs kvotehandelssystem for klimagassutslipp iverksatt. De nye reglene vil sannsynligvis øke kraftprodusentenes kostnader for CO2-utslipp sammenliknet med nivået i 2007, og dermed bidra til høyere kraftpriser.
 
Delvis som følge av en felles prising av utslippsrettigheter for CO2 og økt overføringskapasitet, er det ventet at den nordiske kraftprisen vil bli stadig mer påvirket av kraftpriser og produksjonskostnader for drivstoff på kontinentet. Imidlertid vil hydrologiske forhold, i tillegg til tilbud og etterspørsel lokalt og andre etterspørselsfaktorer som temperatur og værforhold også fortsatt ha sterk innvirkning på prisdannelsen i Norden.


 


Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Pressekontakt
Inger Sethov
+47 22 53 20 36
+47 95 02 23 59
inger.sethov@hydro.com
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22 53 92 80
+47 91 72 75 28
Stefan.Solberg@hydro.com

Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: + 47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you