Skip to content

Den økonomiske nedgangen gir tap i første kvartal

Hydro hadde et underliggende tap før finansposter på 493 millioner kroner i første kvartal 2009, en nedgang fra en underliggende EBIT på 868 millioner kroner i kvartalet før. Resultatet reflekterer den stadig dypere globale nedgangskonjunkturen, med historisk lave aluminiumpriser og videre nedgang i allerede svake nedstrømsmarkeder.

Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje
Første kvartal 2009 Fjerde kvartal 2008 % endring forrige kvartal Første kvartal 2008 % endring samme kvartal i fjor Året
2008
             
Driftsinntekter 16.854 21.368 (21) % 21.529 (22) % 88.643
             
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (1.598) (3.106) 49 % 1.179 >(100) % 1.194
Poster ekskludert 1.105 3.975   853   4.815
Underliggende EBIT (493) 868 >(100) % 2.032 >(100) % 6.009
             
Underliggende EBIT:            
Aluminium Metall (476) 435 >(100) % 1.255 >(100) % 3.575
Aluminium Produkter (257) (239) (7) % 370 >(100) % 988
Energi 416 592 (30) % 399 4 % 1.736
Konsernaktiviteter og elimineringer (176) 81 >(100) % 8 >(100) % (290)
Underliggende EBIT (493) 868 >(100) % 2.032 >(100) % 6.009
             
Rapportert resultat fra videreført virksomhet (280) (5.845) 95 % 1.443 >(100) % (3.267)
             
Underliggende resultat fra videreført virksomhet (480) (184) >(100) % 1.376 >(100) % 3.579
             
Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet (0,29) (4,99) 94 % 1,21 >(100) % (3,04)
             
Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet (0,45) (0,29) (54) % 1,15 >(100) % 2,62
             
Finansielle data:            
Investeringer - millioner kroner 685 2.749 (75) % 2.267 (70) % 9.012
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) (18.839) (15.440) (22) % 163 >(100) % (15.440)
             
Nøkkeltall fra driften            
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.996 2.654 (25) % 2.450 (19) % 2.638
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 13.393 16.904 (21) % 13.354 0 % 14.724
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 397 442 (10) % 433 (8) % 1.750
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 191 213 (10) % 253 (24) % 965
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 96 103 (7) % 130 (26) % 488
Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 17 18 (2) % 31 (43) % 105
Kraftproduksjon (GWh) 2.477 2.813 (12) % 2.850 (13) % 11.361


− Vi vil sikre at konkurranseposisjonen vår styrkes gjennom de tiltakene vi nå iverksetter på alle forretningsområder og i staber og støttefunksjoner, tilføyer Brandtzæg.− Vi har gått foran i bransjen når det gjelder å ta raske og besluttsomme avgjørelser som reaksjon på den økonomiske nedgangen. Vi forventer ikke noe oppsving i markedet på kort eller mellomlang sikt, og vi vil fortsette å iverksette nødvendige tiltak for å justere virksomheten og kostnadene til den krevende markedssituasjonen, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

 
Hydro tok i løpet av kvartalet en beslutning om midlertidig stans i driften av den eldste produksjons­linjen ved smelteverket i Sunndal, som har en årlig produksjonskapasitet på 100.000 tonn. Dette vil gi en samlet reduksjon i oppstrømskapasiteten på 500.000 tonn i året, eller nærmere 30 prosent av produksjonen i 2008.
 
Tidligere annonserte produksjonskutt innbefatter smelteverket Neuss, 50 prosent av det deleide smelteverket Søral, 10 prosent av produksjonen ved Slovalco og permanent nedstengning av Søderberg-linjen på Karmøy. Innen utgangen av første kvartal var om lag 60 prosent av de varslede produksjonskuttene gjennomført, mens resten etter planen skal gjennomføres i løpet av andre kvartal.
 
Hydro kunngjorde også en midlertidig nedstengning av aluminiumoksidraffineriet Alpart på Jamaica, hvor Hydro har en eierandel på 35 prosent. Raffineriet har en samlet produksjon på 1.650.000 tonn aluminiumoksid i året, og ventes stengt innen midten av mai. Selskapets program for kostnads- og bemanningsreduksjoner i nedstrømsvirksomheten har gått som planlagt, og har gitt et betydelig bidrag i første kvartal.
 
− Qatalum var 73 prosent ferdigstilt ved utgangen av kvartalet og i rute for oppstart rundt slutten av året. Når Qatalum settes i drift, vil det være et solid utgangspunkt for Hydro som konkurransedyktig metalleverandør, sier Brandtzæg.
 
Aluminium Metall leverte et underliggende tap på 476 millioner kroner i kvartalet, som ble sterkt påvirket av det kraftige fallet i de globale aluminiumprisene. Både faste og variable kostnader i produksjonen av primæraluminium gikk ned etter hvert som kapasitetsreduksjonene begynte å påvirke driftskostnadene, og prisene på viktige råmaterialer gikk ned. Resultatet i bauksitt- og aluminiumoksidvirksomheten falt kraftig grunnet lavere realiserte priser på aluminiumoksid, mens våre kommersielle aktiviteter fortsatt var sterkt påvirket av lave salgsvolumer og lav produksjon i Hydros omsmelteverk.
 
Aluminium Produkter pådro seg et underliggende tap på 257 millioner kroner i første kvartal grunnet en forverring av allerede svært svake markedsforhold, noe som førte til at salgsvolumet falt ytterligere i forhold til forrige kvartal, og marginene ble utsatt for større press. Betydelig kostnadsreduksjoner utliknet bare delvis effekten i markedet.
 
Energi hadde en underliggende EBIT på 416 millioner kroner, noe som er en nedgang fra rekordresultatet i kvartalet før. Spotprisene gikk ned fra det eksepsjonelt høye nivået i fjerde kvartal 2008. Kraftproduksjonen gikk ned, men var sesongmessig høy i kvartalet.
 
Netto kontantstrøm benyttet til driften var 1,1 milliarder kroner i kvartalet, sammenliknet med en kontantstrøm benyttet til driften på 0,8 milliarder kroner i kvartalet før. Hydro hadde en netto likviditetsbeholdning på til sammen 1,7 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
 
Hydro hadde beredskapskreditter på 12,7 milliarder kroner i starten av året, og styrket sin finansielle posisjon ytterligere ved å sikre seg ny finansiering i løpet av første kvartal, blant annet en ny treårig syndikert kredittfasilitet på 750 millioner euro. Selskapet utstedte også et sertifikatlån på 1 milliard kroner med en løpetid på seks måneder.

Rapportert EBIT og resultat fra videreført virksomhet
Rapportert EBIT for Hydro utgjorde et tap på 1.598 millioner kroner i første kvartal, inkludert belastninger på omtrent 1.100 millioner kroner som besto av negative metalleffekter på 660 millioner kroner, rasjonaliseringskostnader og nedstengningskostnader på 300 millioner kroner og netto urealiserte tap på derivater på om lag 130 millioner kroner. Rapportert EBIT i fjerde kvartal 2008 utgjorde et tap på 3.106 millioner kroner, inkludert belastninger på om lag 3.980 millioner kroner som besto av nedskrivinger på 2.150 millioner kroner, nedskrivinger på om lag 300 millioner kroner knyttet til minoritetsinteresser i solenergivirksomheten, netto urealiserte tap på derivater på om lag 770 millioner kroner og andre negative effekter på om lag 760 millioner kroner.
 
Rapportert tap fra videreført virksomhet var 280 millioner kroner i første kvartal, inkludert netto valutagevinster på om lag 1.480 millioner kroner, som hovedsakelig er knyttet til konsernmellomværende i euro. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. Rapportert tap fra videreført virksomhet var 5.845 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert netto valutatap på 4.629 millioner kroner. Om lag halvparten av tapene er knyttet til Hydros sikringsprogram for US-dollar. Det resterende beløpet skyldes tap på konsernmellomværende i euro.

Markedsutvikling og utsikter
Den alvorlige nedgangen i verdensøkonomien har ført til en fortsatt tilbakegang i etterspørselen etter aluminium etter den kraftige nedgangen i etterspørselen og en hurtig lagervekst i forrige kvartal. Prisen på aluminium var 1.536 US-dollar per tonn i begynnelsen av kvartalet og 1.405 US-dollar per tonn i slutten av kvartalet. På dette nivået er prisene lavere enn kostnadene for en vesentlig del av den globale smelteverkskapasiteten. Som reaksjon på dette har de varslede kapasitetsreduksjoner nådd et nivå på 3,4 millioner tonn i året på global basis, unntatt Kina.
 
Markedet for metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) i Europa og Nord-Amerika har fortsatt nedgangen etter den dramatiske svekkelsen i disse markedene i forrige kvartal. Alle sluttbrukermarkedene er påvirket, herunder bilindustrien, bygg- og anleggssektoren og generell engineering.
 
Aluminiumprisene er ventet å holde seg på et lavt nivå på mellomlang sikt, men det er fortsatt begrenset forutsigbarhet framover og betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen. Det er indikasjoner på at økningen i LME-lagerene avtar etter hvert som de varslede produksjonskuttene settes i verk. Det er ikke ventet vesentlige forbedringer i etterspørselen etter metallprodukter i månedene som kommer, og det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til tidspunktet for et eventuelt oppsving.

Utsikter for Hydro
Prisene på råvarer som brukes i produksjon av primærmetall er redusert de siste månedene, og Hydro har aktivt gått inn for å utnytte denne utviklingen. Vi forventer at vi vil få en mer vesentlig effekt av prisnedgangen i kvartalene framover. Vi jobber fortsatt med tiltak som skal gi betydelige kostnads- og bemanningsreduksjoner i nedstrømsvirksomheten, noe som gjør at vi delvis kan utlikne effekten av betydelig lavere etterspørsel i markedet etter hvert som den aktuelle tilbakegangen i Europa og USA utvikler seg.
 
Nivået i Hydros vann- og snømagasiner var lavere enn normalt ved utgangen av første kvartal, og betydelig lavere enn i tilsvarende perioder i 2008 og 2007. Som følge av dette ventes det at kraftproduksjonen og de økonomiske resultatene i Energi vil bli betydelig lavere i andre kvartal 2009 sammenliknet med tidligere kvartaler.
 
I forbindelse med en revisjonsstans i mars oppdaget Hydro en alvorlig skade i kraftstasjonen Suldal I i vannkraftverket Røldal-Suldal. Dette vil gi negativ innvirkning på Hydros vannkraftproduksjon i 2009, og spesielt i andre kvartal. Reparasjonskostnadene og effekten av driftsavbruddet dekkes av forsikring, men denne erstatningen vil sannsynligvis komme senere enn i det kvartalet produksjonstapet skjer.
 
Ved utgangen av første kvartal hadde Hydro solgt 87 prosent av sin primærmetallproduksjon for andre kvartal 2009 på terminkontrakt, og forventer å realisere en gjennomsnittspris på 1.426 US-dollar per tonn. Hydro forventer fortsatt svake resultater i andre kvartal 2009.
 
I fjerde kvartal 2008 og første kvartal 2009 gjorde Hydro avsetninger til framtidige rasjonaliserings- og nedstengningskostnader for nedlegging av anlegg på om lag 400 millioner kroner til sammen. Disse er presentert som poster utelatt fra underliggende EBIT, og vil hovedsakelig få likviditetseffekt i kommende kvartaler. Dersom det blir nødvendig å foreta permanent nedleggelse av anlegg der driften er midlertidig stanset, vil dette medføre enda større nedleggelseskostnader.
 
Hydro er i gang med å vurdere størrelse og struktur på selskapets administrative stabsfunksjoner, noe som er ventet å føre til redusert bemanningsnivå med tilsvarende rasjonaliseringskostnader i kvartalene som kommer.
 
Våre forretningsaktiviteter gjør at vi er eksponert for risiko for at en eller flere av våre motparter kan unnlate å oppfylle sine forpliktelser, noe som kan føre til direkte økonomisk tap, en uventet økning i markedseksponering eller høyere driftskostnader. Dagens svake og stadig forverrede økonomiske rammebetingelser, kombinert med et krevende finansmarked, øker risikoen for at våre motparter kan komme i en slik situasjon. Vi har så langt ikke erfart noen tilfeller av betydning, og følger nøye med på situasjonen.

Aluminium Metall
Aluminium Metall leverte et underliggende tap på 476 millioner kroner i kvartalet, noe som er en betydelig nedgang fra en underliggende EBIT på 435 millioner kroner i forrige kvartal, som inkluderte lagernedskrivninger på 700 millioner kroner. Det underliggende resultatet for første kvartal inkluderer lagernedskrivninger på om lag 485 millioner kroner, ettersom LME-prisen fortsatt ligger under våre produksjonskostnader. Nedskrivningene i kvartalet ble imidlertid mer enn utliknet av effekten av lavere varekostnader grunnet tidligere nedskrivninger, og utgjorde en netto positiv effekt på om lag 110 millioner kroner.
 
Underliggende EBIT for Primæraluminium gikk ned i kvartalet, og var tungt påvirket av den kraftige nedgangen i LME-prisene, lavere produktmarginer og lavere salg av støperiprodukter. De realiserte LME-prisene gikk betydelig ned både målt i US-dollar og norske kroner, noe som påvirket underliggende EBIT med nærmere 1.500 millioner kroner. På grunn av lavere salgsvolumer i framtiden som følge av kutt i produksjonskapasiteten har Hydro besluttet å realisere en andel av sikringskontraktene (LME), noe som har gitt en gevinst på om lag 160 millioner kroner. Faste og variable kostnader var lavere i kvartalet, noe som hadde en positiv effekt på det underliggende resultatet med henholdsvis om lag 370 millioner og 500 millioner kroner. Produksjonen gikk ned med rundt 45.000 tonn i første kvartal som følge av kapasitetsreduksjonene som er underveis i Hydros høykostanlegg. Hydro la ned om lag 300.000 tonn årlig kapasitet i løpet av kvartalet, i forhold til en planlagt kapasitetsreduksjon på om lag 500.000 tonn.
 
Hydros bauksitt- og aluminiumoksidvirksomhet gikk med tap i kvartalet, og fikk betydelig dårligere resultater sammenliknet med en positiv underliggende EBIT i fjerde kvartal 2008. Det underliggende resultatet for Alunorte falt kraftig, noe som reflekterer betydelig lavere realiserte priser på aluminiumoksid målt i US-dollar, grunnet fallende LME-priser. Alpart fortsatte å gå med tap i kvartalet. Femti prosent av Alparts produksjonskapasitet ble lagt ned i midten av januar 2009, noe som ga en reduksjon i produksjonen på om lag 70.000 tonn sammenliknet med kvartalet før. I mars besluttet partnerne i Alpart å legge ned resten av produksjonen også. Den midlertidige nedstengningen ventes gjennomført innen midten av mai 2009.
 
Underliggende EBIT for våre kommersielle aktiviteter utgjorde et betydelig tap i kvartalet, kraftig påvirket av negative valutaeffekter grunnet en svekket euro i forhold til US-dollar og norske kroner. De underliggende resultatene for Kommersielle produkter var fortsatt påvirket av svært lave salgsvolumer med tilsvarende lav produksjon i våre omsmelteverk.

Utsikter
Aluminiumprisene er ventet å holde seg på et lavt nivå på mellomlang sikt, men det er fortsatt begrenset forutsigbarhet framover. Det er ikke ventet noen vesentlig forbedring i etterspørselen etter metallprodukter i månedene som kommer.
 
Den kraftige nedgangen i etterspørselen etter aluminium har ført til en nedgang i etterspørselen etter råmaterialer, og kostnadene på innsatsfaktorer til smelteverkene faller.
 
Innskrenket kapasitet og ny kapasitet ventes satt i drift i Kina i løpet av de neste månedene, noe som vil øke det nedadgående presset på aluminiumprisen på Shanghai Futures Exchange (SHFE). Som et resultat er det ikke ventet at den økte importen av primæraluminium til det kinesiske markedet vil fortsette. Finanspolitiske tiltak gjør Kina til et selvforsynt marked for primærmetall på lang sikt. Som følge av dette er det ikke ventet at den kinesiske markedsbalansen for primæraluminium vil få vesentlig innvirkning på markeder for primærmetall utenfor Kina på lang sikt.
 
Det globale forbruket av primæraluminium, unntatt Kina, kan gå ned med 15-20 prosent i 2009 fra et forbruksnivå på 25 millioner tonn i 2008. Støttet av økonomiske stimuleringstiltak og krisepakker er det ventet at det kinesiske forbruket av primæraluminium i 2009 vil ligge på nivå med nivået i 2008 på 12,5 millioner tonn.

Utsikter for Hydro
Som svar på den kraftige nedgangen i etterspørselen har Hydro varslet kapasitetsreduksjoner på om lag 500.000 tonn primærmetall, som representerer litt under 30 prosent av Hydros samlede kapasitet i 2008. Som resultat av dette ble produksjonen i kvartalet redusert med 45.000 tonn ved våre høykostanlegg. Innen utgangen av første kvartal var om lag 300.000 tonn av denne kapasiteten blitt lagt ned. Resten av reduksjonene skal gjennomføres i andre kvartal.
 
I januar 2009 ble om lag 50 prosent av produksjonskapasiteten ved aluminiumoksidraffineriet Alpart midlertidig stengt. I mars ble det tatt en beslutning om også å legge ned den gjenværende produksjonen, og nedstengningen ventes gjennomført innen midten av mai. Hydros andel av Alparts produksjon av aluminiumoksid utgjorde om lag 580.000 tonn i 2008. Den midlertidige nedstengningen av Alpart vil balansere Hydros aluminaforsyning i forhold til de varslede kapasitetsreduksjonene i selskapets smelteverkssystem.
 
Elektrolyseproduksjonen ved smelteverket i Neuss vil stanses helt innen utgangen av andre kvartal 2009. Dersom det blir klart at vi ikke vil kunne gjenoppta produksjonen ved anlegget med lønnsomhet over tid, vil det bli nødvendig å vurdere en permanent nedleggelse av virksomheten. En permanent nedleggelse vil medføre betydelige tilleggskostnader, hovedsakelig knyttet til oppsigelse av arbeidsstyrken.
 
Prisene på råvarer har falt de siste månedene, og Hydro har gått aktivt inn for å utnytte denne utviklingen. Prisen på aluminiumoksid, som normalt er knyttet til LME-prisene har falt i takt med andre viktige råvarepriser så som petroleumskoks.

Aluminium Produkter
Forretningsområdet Aluminium Produkter pådro seg et underliggende tap på 257 millioner kroner i kvartalet, og var kraftig påvirket av den stadige forverringen av den globale økonomiske nedgangen. Alle våre segmenter gikk med tap i perioden. Volumene ble ytterligere redusert etter den kraftige nedgangen i forrige kvartal, som var påvirket av den negative økonomiske utviklingen, i tillegg til sesongmessige reduksjoner. Effekten av nedgangen i etterspørselen er motvirket av kostnadsbesparelser, så som bemanningsreduksjoner og innkjøpstiltak, men med den raske nedgangen i volumene kan ikke kostnadstiltakene kompensere fullt ut for markedseffektene.
 
De underliggende resultatene for Valsede Produkter ble påvirket av lavere volumer i alle markedssegmenter (med unntak av litografiske produkter) og fallende marginer sammenliknet med kvartalet før. Volumene gikk betydelig ned for enhetene i Extrusion, men i mer begrenset grad for Byggsystemer. Marginene gikk ned for den europeiske ekstruderingsvirksomheten og for Byggsystemer i forhold til forrige kvartal. Marginene for virksomheten i USA bedret seg i kvartalet sammenliknet med forrige kvartal, som var negativt påvirket av en reduksjon av råvarelager som var høyere priset, noe som økte varekostnadene. De underliggende resultatene for virksomheten i Sør-Amerika var fortsatt positive, men på et lavere nivå, og var fortsatt negativt påvirket av en sterkere US-dollar. De underliggende resultatene for Automotive ble kraftig påvirket av et ekstremt svakt marked i bilindustrien. De underliggende resultatene forbedret seg imidlertid i forhold til de betydelige tapene som virksomheten pådro seg i forrige kvartal, etter hvert som kostnadsreduksjonstiltakene begynte å få positiv effekt.

Utsikter
Markedsutviklingen er fortsatt svært usikker som følge av den stadige forverringen av krisen i verdensøkonomien, spesielt i de kapitalintensive transport- og byggsektorene.
 
Etterspørselen etter valsede produkter i Europa ventes å holde seg på dagens lave nivå i månedene som kommer, og det er få tegn til oppgang. Det er ventet at en sterkere US-dollar i forhold til euro sammenliknet med første halvår 2008 vil redusere presset på marginene fra potensiell import til europeiske markeder. Vi venter imidlertid et økt marginpress generelt som følge av redusert etterspørsel. Kostnadspresset er ventet å avta på grunn av den negative økonomiske utviklingen og lavere energipriser. Utviklingen er imidlertid usikker.
 
Det er fortsatt generelt svake utsikter på det europeiske ekstruderingsmarkedet med lavere etterspørsel i de fleste markedssegmenter, spesielt bilindustrien og transportsektoren. De negative markedsutsiktene er ventet å føre til økt press på marginene. I USA ventes det at ekstruderingsmarkedet fortsatt vil ligge på et svært lavt nivå, uten tegn til oppgang. Det er ventet at markedet i Sør-Amerika vil svekkes, mens etterspørselen i Brasil fortsatt er antatt å holde seg på et rimelig godt nivå.
 
Etter en forlenget feriestans ved utgangen av 2008 er det ventet en liten forbedring i det europeiske automotive-markedet, men etterspørselen er fortsatt ventet å ligge betydelig lavere enn i første halvår 2008. Etterspørselen i Nord-Amerika viser ingen tegn til å ta seg opp fra det svært lave nivået som ble registrert i tidligere kvartaler. Det er tegn til at etterspørselen i Asia og Sør-Amerika vil avta i forhold til fjorårets robuste nivå.

Utsikter for Hydro
Tiltak som skal gi betydelige kostnads- og bemanningsreduksjoner fortsetter i alle nedstrømsenhetene. Den konsentrerte innsatsen vi har gjort for å forbedre lønnsomheten i disse enhetene har bidratt til å forberede oss på den plutselige og dramatiske markedsutviklingen som inntraff mot slutten av fjoråret, men kan bare delvis kompensere for den ekstraordinære nedgangen i etterspørselen. Det er kartlagt tiltak på tvers av alle sektorene våre, inkludert ytterligere skift- og bemanningsreduksjoner, innkjøpsinitiativer for å utnytte fallende råvarepriser og reduksjoner i investeringer og arbeidskapital. Disse tiltakene gjør at vi delvis kan utlikne effekten av en betydelig lavere etterspørsel i markedet etter hvert som den aktuelle tilbakegangen i Europa og USA utvikler seg.

Energi
Underliggende EBIT gikk ned fra det rekordhøye resultatet i fjerde kvartal 2008, som var påvirket av eksepsjonelt høye spotpriser og høy produksjon. Nedgangen skyldes hovedsakelig fallende spotpriser og lavere produksjonsvolum, som imidlertid likevel var sesongmessig høyt. Det underliggende resultatet forbedret seg noe sammenliknet med første kvartal 2008, hovedsakelig som følge av høyere spotpriser.
 
De direkte kraftproduksjonskostnadene gikk moderat ned i forhold til fjerde kvartal 2008, delvis på grunn av noe lavere vedlikeholdsaktivitet i løpet av vintermånedene.
 
Hydros solenergiaktiviteter rapporterte et underliggende tap på 31 millioner kroner i første kvartal 2009, sammenliknet med et tap på 52 millioner kroner i fjerde kvartal 2008 og et tap på 22 millioner kroner i første kvartal 2008. Forbedringen i forhold til kvartalet før skyldtes hovedsakelig lavere forsknings- og utviklingskostnader.

Utsikter
Ved utgangen av første kvartal var den samlede beregnede beholdningen av vann og snø i magasinene i Norge 10 prosent lavere enn normalt, og rundt 10 prosent lavere enn på samme tidspunkt i 2008. Terminprisene på kraftbørsen NordPool indikerer at spotprisnivået ved utgangen av første kvartal vil fortsette et godt stykke inn i andre kvartal. Den globale økonomiske nedgangen vil fortsatt påvirke kraftmarkedet på kontinentet og i Norden, med kraftpriser som påvirkes av lavere kostnader til varmekraftproduksjon og effekten av lavere kraftforbruk i industrien.

Utsikter for Hydro
Nivået i Hydros vann- og snømagasiner var lavere enn normalt ved utgangen av første kvartal, og betydelig lavere enn i tilsvarende periode i 2008 og 2007. Som følge av dette ventes det at kraftproduksjonen og de økonomiske resultatene i Energi vil bli betydelig lavere i andre kvartal 2009 sammenliknet med tidligere kvartaler.
 
I forbindelse med en revisjonsstans i mars oppdaget Hydro en alvorlig skade i trykksjakten i kraftstasjonen Suldal I i vannkraftverket Røldal-Suldal. Reparasjonsstrategien og avbruddsperioden er under evaluering, men anlegget ventes å være ute av produksjon i minst seks måneder. Suldal I har en installert effekt på 160 MW og en normal årsproduksjon på om lag 1 TWh. Dette vil gi negativ innvirkning på Hydros vannkraftproduksjon i 2009, og spesielt i andre kvartal. Reparasjonskostnadene og effekten av driftsavbruddet dekkes av forsikring, men denne erstatningen vil sannsynligvis komme senere enn i det kvartalet produksjonstapet skjer.

Konsern, øvrige og elimineringer
Underliggende EBIT for konsern, øvrige og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 176 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med et positivt resultat på 81 millioner kroner i fjerde kvartal i 2008 og et positivt beløp på 8 millioner kroner i første kvartal i 2008. Underliggende EBIT inkluderte elimineringer av endringer i urealiserte gevinster og tap på lagre for interne transaksjoner i konsernet tilsvarende en positiv effekt på 155 millioner kroner og 273 millioner kroner i henholdsvis første kvartal 2009 og fjerde kvartal 2008. Pensjonskostnader relatert til Konsernet og elimineringer utgjorde 210 millioner kroner i første kvartal og 67 millioner kroner i forrige kvartal.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet
For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet fra videreført virksomhetMillioner kroner
Første kvartal 2009 Fjerde kvartal 2008 Første kvartal 2008 Året
2008
         
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter 727 1.984 (560) 1.120
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter (580) (1.481) 1.291 768
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (19) 265 9 314
Metalleffekt, Valsede Produkter 662 407 113 235
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 305 109 - 109
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) 10 2.464 - 2.464
Tapsavsetninger (kraftkontrakter) - 257 - 257
(Gevinst) / tap på avhendelser - (29) - (453)
Poster ekskludert fra underliggende EBIT 1.105 3.975 853 4.815
Netto valuta(gevinst)/-tap (1.478) 4.629 (854) 5.491
Beregnet skatteeffekt 174 (2.943) (66) (3.460)
Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet (199) 5.661 (67) 6.846

Finansposter
Det oppsto valutagevinster på konsernmellomværende i euro på om lag 1,5 milliarder kroner i løpet av kvartalet, noe som skyldes en svekket euro i forhold til norske kroner. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. Nettoeffekten av andre valutagevinster og -tap i løpet av kvartalet var ikke vesentlig.
 
Ved utgangen av første kvartal 2009 utgjorde likviditetsbeholdningen 3,1 milliarder kroner, noe som er en nedgang fra 3,3 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2008. I løpet av første kvartal 2009 utstedte Hydro et sertifikatlån på 1 milliard kroner og trakk 100 millioner euro fra en ny treårig syndikert kredittfasilitet på 750 millioner euro.

Skattekostnad
Skattekostnaden var 155 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med et positivt beløp (inntekt) på 1.748 millioner kroner i kvartalet før, og en kostnad på 734 millioner kroner i første kvartal 2008.
 
Skattekostnaden i første kvartal, på et negativt resultat før skatt på 126 millioner kroner, skyldes i hovedsak en tilleggsskatt på kraft og resultater fra tilknyttede selskaper, som presenteres etter skatt.

Pressekontakt
Kontakt     Erik Brynhildsbakken
Telefon     +47 22538301
Mobil       +47 41751271
Email       Erik.Brynhildsbakken@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you