Skip to content

Oppsamlede vannmengder forårsaket ulykken i Svandalsflona

Konklusjonen fra Hydros interne undersøkelse av ulykken i Svandalsflona kraftverk 9. mai i år er at trykket fra vann som hadde samlet seg opp bak rasmasser i en sjakt inne i anlegget, er den sannsynlige årsaken til ulykken der to personer mistet livet.

Resultatet fra de interne undersøkelsene vil bli oversendt politiet, som etterforsker ulykken.

Endelig verifisering av årsak og hendelsesforløp vil først kunne skje etter at sjakten er inspisert ovenfra i snøfritt terreng. De to som omkom i ulykken, var ansatt henholdsvis i Veidekke Entreprenør AS og hos en av deres underentreprenører.

Ifølge undersøkelsen har trykket fra de oppsamlede vannmengdene, etter hvert som masser ble fjernet, mest sannsynlig oversteget motholdet i den resterende rasmassen i sjakten. Dette førte til at vann og stein i løpet av kort tid flommet inn i tilløpstunnelen og inn i kraftstasjonen.

I juni 2008 ble det  konstatert at det hadde gått et ras fra toppen av en sjakt ved et vanninntak til Svandalsflona kraftverk. Om lag 900 kubikkmeter rasmasse hadde samlet seg i den nederste delen av den 180 meter lange sjakten som fører vann inn i tilløpstunnelen om lag 1.000 meter fra selve kraftstasjonen.

Ulykken inntraff under arbeidet med utkjøring av rasmassen. På ulykkestidspunktet var om lag 600 av totalt 900 kubikkmeter rasmasse fjernet. Ifølge granskingsutvalget kan mellom 600 og 1.000 kubikkmeter vann ha samlet seg på oversiden av rasmassen.

I forbindelse med planlegging og gjennomføring av arbeidet med å fjerne rasmassen ble både ekstern kompetanse og Hydros egen organisasjon benyttet. Det ble foretatt flere geologiske undersøkelser og befaringer i samarbeid med ekstern ekspertise.

I planleggingen og gjennomføringen av arbeidet ble det gjort risikoanalyser av de jobber som ble utført. I ettertid har det vist seg at det fulle risikobildet knyttet til mulig vannoppsamling ikke ble identifisert.

Hydros granskingsutvalg har vært sammensatt av representanter fra Hydro, Veidekke, Statkraft og ekstern konsulent.

Uavhengig av konklusjonene fra politiets etterforskning vil Hydro foreta en gjennomgang av relevante prosedyrer i denne type prosjekter.

Recommended for you