Skip to content

Resultatet faller med nedskrivninger og svake markeder

Hydros underliggende EBIT var 868 millioner kroner i fjerde kvartal, inklusive lagernedskrivninger på om lag 700 millioner kroner. Underliggende EBIT utgjorde 1.490 millioner kroner i tredje kvartal og 1.699 millioner kroner i fjerde kvartal 2007. Hydros resultater i fjerde kvartal reflekterer den finanskrisen, som har ført til et dramatisk fall i aluminiumprisene som følge av en kraftig nedgang i den globale etterspørselen.

Underliggende EBIT for 2008 gikk ned til 6.009 millioner kroner i forhold til det solide resultatet på 10.153 millioner kroner i 2007. Høyere råvarekostnader, som har påvirket hele bransjen, har også hatt betydelig innvirkning på Hydros resultater, i tillegg til den økonomiske nedgangs-konjunkturen i fjerde kvartal.
 
− Hydro har reagert raskt og effektivt på den historiske nedgangen i aluminiummarkedet mot slutten av året, sier konsernsjef Eivind Reiten. − Vi har et svært krevende år foran oss, og vi vil fortsette å iverksette proaktive tiltak for å møte de ekstreme markedsforholdene, sier han.
 
− Styrking av Hydros konkurranseposisjon vil være vårt viktigste fokus i 2009. Det å sikre framdrift i Qatalum-prosjektet i henhold til plan vil være en hovedprioritet – et prosjekt som vil flytte Hydros produksjonssystem nedover på kostnadskurven og sikre at vi framstår som et sterkere selskap når markedene normaliserer seg, sier Reiten.
 
Hydro har gjort omfattende justeringer for å møte nedgangen i aluminiummarkedet, og har varslet reduksjoner i produksjonskapasiteten for primæraluminium på 23 prosent. Produksjonskuttene, som utgjør en årlig reduksjon av høykostkapasitet på om lag 400.000 tonn, vil forbedre gjennomsnittskostnaden i Hydros produksjonssystem.
 
Produksjonen av omsmeltet metall ved Hydros støperier er redusert med 45 prosent, eller rundt 500.000 tonn i året. I tillegg er aluminaproduksjonen ved det deleide raffineriet Alpart på Jamaica er redusert med 50 prosent. Hydro har også gjort betydelige kutt i kapasiteten i nedstrømsvirksomheten gjennom skiftreduksjoner og kostnadsreduksjonstiltak i hele selskapet.
 
På grunn av den krevende markedssituasjonen og begrenset visibilitet i både aluminiummarkedet og finansmarkedet, foreslår Hydros styre å ikke utbetale utbytte for 2008. Med Hydros betydelige investeringsprogram relatert til Qatalum-prosjektet og den høye kostnaden ved å skaffe kapital i de finansielle markedene, anser styret det som fornuftig å bevare selskapets kapitalressurser for å redusere finansieringsbehovet.

Underliggende EBIT for Aluminium Metall gikk betydelig ned, både i forhold til forrige kvartal og fjerde kvartal 2007. Resultatet var påvirket av lagernedskrivninger innenfor primæraluminium og omsmeltet metall på om lag 700 millioner kroner som følge av det historiske fallet i aluminiumprisene i kvartalet. De underliggende resultatene ble positivt påvirket av høyere realiserte priser målt i norske kroner, ettersom valutakursen på US-dollar styrket seg i kvartalet.
 
Det underliggende resultatet for bauksitt- og aluminavirksomheten økte i forhold til tredje kvartal, til tross for en kraftig nedgang i realiserte aluminapriser i US-dollar. Produksjonen ved det deleide raffineriet Alunorte økte etter at kapasitetsutvidelsen startet opp i tredje kvartal og gikk med nesten full drift i fjerde kvartal. Energikostnadene for Alunorte gikk ned på grunn av et betydelig fall i oljeprisen og bedre energisammensetning.
 
Qatalum, Hydros joint venture-selskap med Qatar Petroleum for et smelteverk med en kapasitet på 585.000 tonn, var om lag 60 prosent ferdigstilt ved utgangen av året. Prosjektet er i rute og innenfor budsjettrammen for oppstart rundt årsskiftet 2009/2010, med økning til full produksjon i løpet av 2010. Hydro har en eierandel på 50 prosent i selskapet. Når Qatalum settes i drift, vil det bli ett av de mest kostnadseffektive smelteverkene i verden.
 
Aluminium Produkter pådro seg et tap i kvartalet, og resultatet var betydelig lavere enn i både tredje kvartal i 2008 og fjerde kvartal i 2007, som følge av en kraftig reduksjon i etterspørselen. Volumene var relativt stabile for virksomheten innenfor byggsystemer, og de generelle marginene i ekstruderingsvirksomheten har holdt seg på et tilfredsstillende nivå til tross for den kraftige nedgangen i markedet. De underliggende resultatene for virksomheten i USA ligger fortsatt på et svært lavt nivå. Automotive har pådratt seg betydelige tap sammenliknet med både tredje kvartal i 2008 og fjerde kvartal året før.
 
Energi leverte et rekordhøyt underliggende resultat både for kvartalet og for året som helhet, hovedsakelig grunnet høy kraftproduksjon og fortsatt høye spotpriser. Hydros solenergivirksomhet fikk et underliggende tap i kvartalet.
 
Kontantstrøm fra driften utgjorde 2,9 milliarder kroner i 2008, noe som er en nedgang fra 14,3 milliarder kroner i 2007. Hydro hadde en netto likviditetsbeholdning på 3,5 milliarder kroner ved utgangen av 2008.


Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje Fjerde kvartal 2008 Tredje kvartal 2008 % endring forrige kvartal Fjerde kvartal 2007 % endring samme kvartal i fjor Året 2008 Året 2007
  
Driftsinntekter 21.368 21.765 (2)% 21.651 (1)% 88.643 94.316
  
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (3.106) 2.414 >(100)% 338 >(100)% 1.194 9.025
Poster ekskludert 3.975 (924)   1.361   4.815 1.128
Underliggende EBIT 868 1.490 (42)% 1.699 (49)% 6.009 10.153
     
Underliggende EBIT:  
Aluminium Metall 435 932 (53)% 1.333 (67)% 3.575 8.265
Aluminium Produkter (239) 322 >(100)% 74 >(100)% 988 1.352
Energi 592 475 25% 341 73% 1.736 1.184
Konsernaktiviteter og elimineringer 81 (239) >100% (50) >100% (290) (647)
Underliggende EBIT 868 1.490 (42)% 1.699 (49)% 6.009 10.153
    
Rapportert resultat fra videreført virksomhet (5.845) 233 >(100)% 527 >(100)% (3.267) 9.158
  
Underliggende resultat fra videreført virksomhet (184) 1.075 >(100)% 1.411 >(100)% 3.579 8.057
  
Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet (4,99) 0,06 >(100)% 0,36 >(100)% (3,04) 7,17
  
Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet (0,29) 0,75 >(100)% 1,09 >(100)% 2,62 6,26
  
Finansielle data:  
Investeringer - millioner kroner 2.749 2.443 13% 2.173 26% 9.012 5.206
Justert netto rentebærende gjeld (15.440) (5.491) >(100)% (842) >(100)% (15.440) (842)
  
Nøkkeltall fra driften 
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.654 2.848 (7)% 2.485 7% 2.638 2.561
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 16.904 15.114 12% 14.138 20% 14.724 15.521
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 442 439 1% 439 1% 1.750 1.742
Salg av valsede produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 213 240 (11)% 246 (13)% 965 1.030
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 103 122 (15)% 117 (12)% 488 508
Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 18 26 (32)% 29 (39)% 105 117
Kraftproduksjon (GWh) 2.813 2.677 5% 2.321 21% 11.361 11.018

 

Rapportert EBIT og resultat fra videreført virksomhet

Rapportert EBIT for Hydro utgjorde et tap på 3.106 millioner kroner i kvartalet, inkludert belastninger på omtrent 2,5 milliarder kroner som besto av nedskrivninger på 2.150 millioner kroner grunnet de forverrede markedsforholdene og høye kostnader på innsatsfaktorer, og nedskrivninger på om lag 300 millioner kroner knyttet til minoritetsinvesteringer i solenergivirksomheten. Rapportert EBIT i kvartalet omfattet også betydelige netto urealiserte tap på LME-derivater på om lag 2,0 milliarder kroner, netto urealiserte gevinster på kraftkontrakter på om lag 1,5 milliarder kroner og andre netto negative effekter på om lag 1 milliard kroner. Rapportert EBIT for tredje kvartal på 2.414 millioner kroner var påvirket av betydelige netto urealiserte gevinster på kraftkontrakter på om lag 1 milliard kroner.
 
Rapportert resultat fra videreført virksomhet utgjorde et tap på 5.845 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert netto valutatap på 4,6 milliarder kroner. Om lag halvparten av tapene er knyttet til Hydros sikringsprogram for US-dollar. Det resterende beløpet skyldes tap på konsernmellomværende i euro. Eurotapet har ingen likviditetseffekt og blir utliknet i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. Kursen på både US-dollar og euro har styrket seg i forhold til norske kroner med om lag 18 prosent i løpet av kvartalet. Rapportert resultat fra videreført virksomhet utgjorde 233 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert netto urealiserte og realiserte valutatap på 2.015 millioner kroner.


Markedsutvikling og utsikter

Den omfattende nedgangen i verdensøkonomien har ført til en kraftig tilbakegang i etterspørselen etter aluminium og en hurtig lagervekst. Tremånedersprisen på aluminium på LME fortsatte å falle kraftig i fjerde kvartal - fra 2.446 US-dollar per tonn ved utgangen av september til laveste notering på 1.464 US-dollar per tonn i desember før den igjen økte til 1.479 US-dollar ved utgangen av året. Ved slutten av året hadde prisene nådd et nivå som er lavere enn kostnadene for en vesentlig del av den globale smelteverkskapasiteten. Nedgangen fra det høye prisnivået i begynnelsen av tredje kvartal 2008 var av et omfang som savner sidestykke i aluminiumindustriens historie. Som reaksjon på dette nådde de varslede kapasitetsreduksjonene ved smelteverkene et nivå på rundt 1,5 millioner tonn på global basis, unntatt Kina, ved utgangen av 2008, og har siden økt ytterligere til rundt 3.2 millioner tonn.
 
Markedet for metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) i Europa og Nord-Amerika har svekket seg dramatisk i løpet av fjerde kvartal 2008. Markedet for bilprodukter kollapset, noe som førte til kraftig nedgang i etterspørselen, særlig etter støpelegeringer, men også andre metallprodukter. I tillegg har bygg- og anleggsmarkedet i USA og Europa svekket seg betydelig, noe som har ført til fallende etterspørsel. 

Utsikter for Hydro

Hydro har iverksatt besluttsomme og proaktive tiltak som svar på den ekstreme markedsutviklingen ved å legge ned eller foreta en foreløpig nedstenging av betydelig produksjon. For å sikre selskapets løpende virksomhet vurderer vi vårt globale nettverk av primæraluminiumverk og eventuell nedleggelse, foreløpig nedstenging eller produksjonskutt i høykostenheter. Vi har identifisert flere områder både oppstrøms og nedstrøms for eventuelle tiltak som kan spare kostnader og bevare inntekter, og vi er også i ferd med å vurdere størrelse og struktur på våre administrative stabsfunksjoner. Det er også tatt selskapsdekkende initiativ for å dra nytte av fallende råvarepriser. Til sammen ventes det at disse tiltakene vil føre til betydelige kostnadsbesparelser i 2009.
 
Ved utgangen av 2008 hadde Hydro solgt 85 prosent av sin metallproduksjon for første kvartal 2009 på terminkontrakt til en gjennomsnittpris på 1.872 US-dollar per tonn. Produksjonen av primærmetall er ventet å bli om lag 10 prosent lavere i første kvartal som følge av produksjonsbegrensningene beskrevet ovenfor. Til tross for produksjonskuttene og kostnadsreduksjonstiltakene som er beskrevet over, forventer Hydro betydelig lavere inntjening fra virksomheten i Aluminium Metall i første halvår av 2009.
 
Våre forretningsaktiviteter gjør at vi er eksponert for risiko i forhold til om en eller flere av våre motparter vil unnlate å oppfylle sine forpliktelser, noe som kan føre til direkte økonomisk tap, en uventet økning i markedseksponering eller høyere driftskostnader. Svake og forverrede økonomiske rammebetingelser globalt, regionalt eller på bransjenivå, kombinert med uro på finansmarkedet, øker risikoen for at våre motparter kan komme i en slik situasjon. Vi har så langt ikke erfart noen tilfeller av betydning, og følger situasjonen nøye.

Hydro investerer for tiden tungt i organisk vekst med sin eierandel på 50 prosent i smelteverket Qatalum, som representerer selskapets viktigste enkeltutbygging. Om lag 50 prosent av de beregnede investeringene for anlegget på 5,6 milliarder US-dollar er dekket gjennom prosjektfinansiering på gunstige vilkår. En gjeldende flervaluta-beredskapskreditt på til sammen 1,7 milliarder US-dollar er også fullt tilgjengelig. Grunnet vårt høye investeringsnivå og forventninger om lavere kontantstrøm fra driften, arbeider Hydro med å skaffe ytterligere finansiering for å dekke sine framtidige kapitalbehov. For å sikre vår finansielle posisjon er våre investeringer (unntatt Qatalum) redusert med om lag 40 prosent i forhold til nivået i 2008 på 6 milliarder kroner, gjennom utsettelse av prosjekter som ikke er kritiske.

Aluminium Metall

Underliggende EBIT for Aluminium Metall gikk betydelig ned i forhold til både tredje kvartal 2008 og fjerde kvartal 2007. Resultatet for kvartalet ble påvirket av lagernedskrivninger på om lag 700 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av det kraftige fallet i aluminiumprisen mot slutten av året. Realiserte priser, målt i norske kroner, økte i kvartalet, noe som hadde en positiv effekt på det underliggende resultatet. Prisøkningen reflekterte den betydelige kursoppgangen for US-dollar i løpet av kvartalet.
 
Det underliggende resultatet for bauksitt- og aluminavirksomheten forbedret seg i forhold til tredje kvartal 2008 og fjerde kvartal 2007, til tross for et kraftig fall i aluminaprisen i US-dollar på grunn av nedgangen i LME-prisen. Produksjonen økte og energikostnadene gikk ned på grunn av betydelig reduksjon i kraftprisen og en bedre energisammensetning. Det underliggende resultatet fra Alpart gikk ned på grunn av reduksjonen i realiserte aluminapriser.
 
Til tross for økningen i realiserte aluminiumpriser gikk underliggende EBIT for virksomheten innenfor primæraluminium ned sammenliknet med både tredje kvartal 2008 og fjerde kvartal 2007, påvirket av kostnadsøkninger og lagernedskrivningene som er drøftet over. Volumene fra støperiene gikk ned på grunn av et stadig vanskeligere marked for våre produkter. Våre kommersielle aktiviteter leverte et underliggende tap i kvartalet, påvirket av lagernedskrivninger og en betydelig nedgang i markedet.
 
Underliggende EBIT for året 2008 som helhet gikk betydelig ned, påvirket av lavere realiserte priser og en betydelig økning i kostnadene til kraft og fossilt brensel, frakt, lut, legeringsmaterialer og karbon, i tillegg til effekten av lagernedskrivningene som er drøftet over. Målt i norske kroner gikk prisene ned, noe som hadde en negativ innvirkning på de underliggende resultatene.

Utsikter

Siden årsskiftet har prisen nådd 1.316 US-dollar per tonn, noe som er det laveste nivået på mer enn fem år. Aluminiumprisene er ventet å holde seg på et lavt nivå på mellomlang sikt, men det er vanskelig å vurdere terminmarkedet og betydelig usikkerhet når det gjelder utviklingen videre.
 
Det kraftige fallet i etterspørselen etter aluminium har ført til en fallende etterspørsel etter råmaterialer, og kostnadene på innsatsfaktorer er i ferd med å gå ned. Kostnaden på alumina er normalt knyttet til aluminiumprisen, og prisjusteringene kommer derfor relativt raskt. Betydelige kutt i aluminaproduksjonen er også varslet som resultat av planlagte nedleggelser av smelteverk, spesielt i Kina. Prisene på andre viktige råmaterialer er også på vei ned, men med et noe lenger etterslep i forhold til prisen på aluminium. Det er imidlertid indikasjoner på at energiprisen i Europa og USA vil holde seg på et høyt nivå, til tross for at trenden peker nedover.
 
Etterspørselen i viktige segmenter i aluminiummarkedet er fortsatt ventet å bli svært lav, en situasjon som kan vare hele året. Det er betydelig usikkerhet knyttet til tidspunktet for en oppgang.
 
Det globale forbruket av primæraluminium, med unntak av Kina, kan potensielt gå ned med opptil 10-15 prosent i 2009 fra et forbruksnivå på 25 millioner tonn i 2008. Det kinesiske forbruket av primæraluminium kan falle noe fra nivået på 12,5 millioner tonn i 2008.
 

Utsikter for Hydro

Hydro har iverksatt besluttsomme og proaktive tiltak som svar på den ekstreme markedsutviklingen og har startet med reduksjon i metallprodukter basert på omsmeltet metall ved de integrerte støperiene på smelteverkene og ved å kutte ned på produksjonen ved våre frittstående omsmelteverk. Dette ble raskt fulgt av beslutninger om nedleggelse eller foreløpig nedstenging av produksjonskapasitet for primæraluminium, med fokus på den delen av porteføljen som har de høyeste kostnadene. Det ble besluttet å foreta en tidlig nedleggelse av Søderberglinjen på Karmøy, som etter planen skulle legges ned ved utgangen av 2009. Dette anlegget, som har en årlig kapasitet på rundt 120.000 tonn, vil stenges innen utgangen av første kvartal 2009. Sammen med vår partner Rio Tinto Alcan har vi også besluttet å redusere primærproduksjonen med rundt 50 prosent ved det norske smelteverket Søral (Hydros andel om lag 44.000 tonn i året). Elektrolysen ved Hydros smelteverk i Neuss i Tyskland, som har en samlet årlig kapasitet på om lag 230.000 tonn, vil bli foreløpig nedstengt. Produksjonskostnadene i Neuss er på grunn av høye kraftpriser i Tyskland betydelig høyere enn de gjennomsnittlige smelteverkskostnadene.. Støperivirksomheten i Neuss vil fortsette. Til sammen vil produksjonskuttene som er iverksatt føre til en reduksjon på om lag 400.000 tonn høykostkapasitet i året, noe som vil forbedre gjennomsnittskostnaden i vårt smelteverkssystem.
 
I januar 2009 besluttet partnerne i aluminaraffineriet Alpart på Jamaica å redusere produksjonen med 50 prosent, tilsvarende om lag 290.000 tonn alumina i året for Hydros andel (35 prosent). Reduksjonen i leveranser tilsvarer om lag 150.000 tonn primæraluminium. Ytterligere tiltak blir vurdert.
 
Hydro har tatt initiativ overfor leverandørene for å utnytte de fallende råvareprisene, som vil redusere kostnadene på innsatsfaktorer i Hydros smelteverk i første halvår av 2009. Aluminaprisene som er knyttet til LME-prisen vil reduseres, i likhet med prisene på andre viktige råmaterialer som petroleumskoks, der det allerede har vært en betydelig nedgang i prisen.

Ved utgangen av 2008 hadde Hydro solgt 85 prosent av sin metallproduksjon for første kvartal 2009 på terminkontrakt til en gjennomsnittpris på 1.872 US-dollar per tonn. Produksjonen av primærmetall er ventet å bli om lag 10 prosent lavere i første kvartal som følge av produksjonsbegrensningene beskrevet ovenfor. Til tross for produksjonskuttene og kostnadsreduksjonstiltakene som er beskrevet over, forventer Hydro betydelig lavere inntjening for sin virksomhet i Aluminium Metall i første halvår av 2009

Aluminium Produkter

Forretningsområdet Aluminium Produkter pådro seg et underliggende tap på 239 millioner kroner i kvartalet, en betydelig nedgang både i forhold til tredje kvartal 2008 og fjerde kvartal året før. Resultatet ble sterkt påvirket av en kraftig nedgang i etterspørselen som følge av en stadig forverring av finans- og økonomikrisen.
 
Det underliggende resultatet for Valsede Produkter ble vesentlig påvirket av den negative økonomiske utviklingen, i tillegg til sesongmessig lavere etterspørsel. Ekstruderingsvirksomheten hadde et underliggende tap i kvartalet grunnet en kraftig nedgang i volumene utover den normale sesongmessige nedgangen. Volumene var imidlertid relativt stabile for Hydros byggsystemer, og marginene holdt seg på et godt nivå til tross for den omfattende markedsnedgangen. Det underliggende resultatet for virksomheten i USA ligger fortsatt på et svært lavt nivå, mens virksomheten i Sør-Amerika nok en gang kunne vise til solide resultater. Sektoren Automotive pådro seg et betydelig tap sammenliknet med tredje kvartal 2008 og fjerde kvartal året før, grunnet en kraftig nedgang i volum.
 
Underliggende EBIT for Aluminium Produkter gikk ned i 2008 som helhet sammenliknet med 2007. Valsede Produkter leverte bedre underliggende resultater, og hadde en positiv marginutvikling som utliknet nedgangen i volum. Den europeiske ekstruderingsvirksomheten gjorde det bedre enn den generelle markedsnedgangen de første ni månedene i 2008, men de underliggende resultatene gikk ned for året som helhet, tungt påvirket av markedsnedgangen i det siste kvartalet. De underliggende resultatene for virksomheten i USA forbedret seg også i forhold til 2007 de første ni månedene, drevet av betydelig kostnadsreduksjoner, men denne positive utviklingen ble mer enn utliknet av uroen i markedet i det siste kvartalet i 2008. Det underliggende resultatet for virksomheten i Sør-Amerika forbedret seg for året sammenliknet med 2007. Betydelig lavere volumer påvirket også de underliggende resultatene for Automotive i 2008 sammenliknet med året før. Automotive-virksomheten pådro seg også kostnader knyttet til oppstart av nye produktlinjer, i tillegg til kostnader for å redusere kapasiteten i forhold til de aktuelle markedsforholdene.

Utsikter

I Europa er etterspørselen etter valsede produkter ventet å fortsette nedgangen i månedene som kommer, drevet av lavere etterspørsel i de fleste markedene, spesielt i segmentene automotive og engineering. Det er ventet at en sterkere US-dollar vil redusere presset på marginene for potensiell eksport fra USA til Europa. Vi venter imidlertid et større marginpress etter hvert som produsentene blir tvunget til å redusere kapasitetsutnyttelsen sin som følge av svekket etterspørsel. Det er ventet at kostnadspresset, som hovedsakelig er drevet av prisene på energi og råmaterialer, vil dempes på grunn av den negative økonomiske utviklingen og lavere oljepriser. Utviklingen er imidlertid usikker, og ustabiliteten i råvaremarkedene vil påvirke kostnadsnivået i tiden framover.
 
Det er generelt svake utsikter i det europeiske ekstruderingsmarkedet, med lavere etterspørsel i de fleste markedssegmenter, spesielt automotive og transport. Etterspørselen i de nordlige regionene er bedre enn i det sørlige Europa. De negative markedsutsiktene er ventet å føre til økt press på marginene. I USA ventes det at ekstruderingsmarkedet fortsatt vil ligge på et svært lavt nivå, uten tegn til oppgang. På markedet i Sør-Amerika ventes det videre vekst, men med et lavere tempo.
 
Etterspørselen i det nordamerikanske automotive-markedet viser ingen tegn til å ta seg opp fra det lave nivået vi har sett i tidligere kvartaler. Automotive-etterspørselen i Asia og Sør-Amerika viser svakhetstegn i forhold til det robuste nivået disse markedene tidligere har ligget på.

Den stadige forverringen av krisen i verdensøkonomien skaper betydelig usikkerhet i markedet, spesielt i de kapitalintensive transport- og byggsektorene. Vi venter også at den aktuelle uroen i kredittmarkedene vil fortsette å påvirke utviklingen i disse markedene.

Utsikter for Hydro

I 2007 ble det gjennomført en snuoperasjon for å redusere kostnader og bemanning i ekstruderingsvirksomheten i USA, og disse tiltakene har fortsatt i 2008. Det er også gjennomført forbedringstiltak som har gitt betydelige kostnadsbesparelser og bemanningsreduksjoner i Precision Tubing i Nord-Amerika og den globale virksomheten i Automotive Structures. Det målrettede arbeidet for å forbedre lønnsomheten i disse enhetene har bidratt til å forberede oss på den plutselige og dramatiske markedsutviklingen som skjedde mot slutten av året, men kan bare delvis kompensere for den ekstraordinære nedgangen i etterspørselen. Etter hvert som effekten av den globale konjunkturnedgangen har påvirket europeiske markeder, er det besluttet enda flere tiltak på tvers av alle våre forretningssektorer, inkludert flere skift- og bemanningsreduksjoner, innkjøpstiltak for å utnytte fallende råvarepriser og reduksjoner i investeringsutgifter og arbeidskapital. Disse tiltakene vil sette oss i stand til å møte presset i markedet etter hvert som lavkonjunkturen i Europa og USA påvirker etterspørselen i løpet av 2009.

Energi

Underliggende EBIT for Energi forbedret seg betydelig i forhold til tredje kvartal 2008, hovedsakelig på grunn av høyere kraftproduksjon og fortsatt høye spotpriser. Kraftproduksjonen i fjerde kvartal har vært høyere enn forventet, noe som i hovedsak skyldes større nedbørmengder enn normalt i perioden. Forbedringen sammenliknet med fjerde kvartal 2007 skyldes betydelig høyere kraftproduksjon og spotpriser.
 
Direkte kraftproduksjonskostnader økte med 31 prosent sammenliknet med tredje kvartal 2008, hovedsakelig på grunn av høyere nettariffer og høyere vedlikeholdsaktivitet.
 
Hydros solenergiaktiviteter rapporterte et underliggende tap på 52 millioner kroner i fjerde kvartal 2008, sammenliknet med et tap på 19 millioner kroner i tredje kvartal og et tap på 49 millioner kroner i fjerde kvartal 2007.
 
Energis underliggende EBIT for året 2008 som helhet bedret seg med 47 prosent sammenliknet med 2007. Økningen skyldes hovedsakelig vesentlig høyere spotpriser og noe økt kraftproduksjon i forhold til det høye nivået i 2007. Solenergiaktivitetene rapporterte et tap på 130 millioner kroner for 2008 som helhet.

Utsikter
Den nordiske kraftprisen har gått ytterligere ned i løpet av de første ukene av 2009, men et høyt vinterforbruk av kraft og lavere nivå i magasinene enn normalt i Norge og Sverige forventes å bidra til at kraftprisen holder seg på et rimelig høyt nivå i første kvartal 2009. Mens kraftprisene i Norden fortsatt vil påvirkes av lokale markedsforhold, inkludert hydrologiske forhold, er prisnivået i tiden framover ventet å bli negativt påvirket av den generelle økonomiske nedgangen og lavere kraftpriser på kontinentet.
 
Nivået i magasinene i Norge var om lag på 65 prosent av full kapasitet tidlig i januar 2009, noe som er fem prosentpoeng lavere enn normalt og ni prosentpoeng lavere enn i samme periode i 2008.
 
Planen om å gjenopprette den reduserte import-/eksportkapasiteten fra Sør-Norge er vesentlig forsinket. Systemoperatøren Statnett venter ikke at alle linjene vil være operative før i mai 2009.
 
Det er ventet at Hydros kraftproduksjon vil ligge på et sesongmessig høyt nivå i første kvartal 2009. Produksjonsplanene vil imidlertid også påvirkes av reservoarsituasjonen og utviklingen i kraftmarkedet.

Konsern, øvrige og elimineringer

Underliggende EBIT for konsern, øvrige og andre elimineringer var 81 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med et negativt resultat på 239 millioner kroner i tredje kvartal 2008 og et negativt resultat på 50 millioner kroner i fjerde kvartal 2007. Underliggende EBIT inkluderte en eliminering av urealiserte varelagergevinster relatert til interne transaksjoner i konsernet tilsvarende en positiv effekt på 273 millioner i fjerde kvartal, sammenliknet med 63 millioner i tredje kvartal 2008 og 38 millioner kroner i fjerde kvartal 2007. Beløpet i tredje kvartal inkluderte belastninger på 150 millioner kroner relatert til endring i allokeringen av konsernkostnader. Dette ble utliknet av positive justeringer inkludert i underliggende EBIT for forretningsområdene, hovedsakelig Aluminium Metall (89 millioner kroner) og Aluminium Produkter (76 millioner kroner).

Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet

For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater, er postene i tabellen under utelatt fra EBIT og resultat fra videreført virksomhet.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT, er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.


Poster ekskludert fra underliggende virksomhet fra videreført virksomhet

Millioner kroner Fjerde kvartal 2008 Tredje kvartal 2008 Fjerde kvartal 2007 Året 2008 Året 2007
  
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter 1.984 35 101 1.120 131
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter (1.481) (1.038) 666 768 928
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter 265 150 (5) 314 (137)
Metalleffekt, Valsede Produkter 407 (38) 300 235 235
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 109 - 55 109 224
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) 2.464 - - 2.464 144
Tapsavsetninger (kraftkontrakter) 257 -   257 -
(Gevinst) / tap på avhendelser (29) (34) (5) (453) (641)
Korreksjon av eliminering av gevinst i varelager - - 296 - 291
Tyskland, endring i skatteprosent - - (47) - (47)
Poster ekskludert fra underliggende EBIT 3.975 (924) 1.361 4.815 1.128
Netto valuta(gevinst)/-tap 4.629 2.015 (74) 5.491 (2.254)
Beregnet skatteeffekt (2.943) (248) (353) (3.460) 325
Tyskland, endring i skatteprosent - - (50) - (300)
Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet 5.661 843 884 6.846 (1.101)

 

Finansposter

Finanskostnadene utgjorde 4.487 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med 1.980 millioner kroner i kvartalet før. Det har vært kursoppgang på både US-dollar og euro i forhold til norske kroner i løpet av kvartalet, noe som har ført til et netto valutatap på om lag 4,6 milliarder kroner. Om lag halvparten av tapene er hovedsakelig knyttet til Hydros sikringsprogram for US-dollar. Det resterende beløpet skyldes tap på konsernmellomværende oppgitt i euro. Euro-tapet har ingen likviditetseffekt, og blir utliknet i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen.

Renteinntektene økte i fjerde kvartal sammenliknet med tredje kvartal på grunn av renter knyttet til skattekrav.
 
Ved utgangen av 2008 utgjorde likviditetsbeholdningen 3,3 milliarder kroner, noe som er en nedgang fra 9,3 milliarder kroner ved utgangen av 2007.
 

Skattekostnad

Skattekostnaden var 1.748 millioner kroner på den positive siden i fjerde kvartal, sammenliknet med et negativt beløp på 201 millioner kroner i tredje kvartal 2008 og et positivt beløp på 58 millioner kroner i fjerde kvartal 2007. For 2008 som helhet var skattekostnaden et positivt beløp på 565 millioner kroner, sammenliknet med et negativt beløp på 3.075 millioner kroner for 2007, noe som representerer henholdsvis 15 og 25 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt.
 
En positiv skattekostnad for fjerde kvartal 2008 og for året som helhet er et resultat av negative driftsresultater i disse periodene. Skattekostnaden for 2008 ble også påvirket av en særsskatt på kraft tilsvarende om lag 500 millioner kroner.

Pressekontakt

Kontakt     Halvor Molland
Telefon     +47 22532421
Mobil       +47 92979797
Email       Halvor.Molland@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you