Skip to content

Tredje kvartal 2009: Resultatene reflekterer fortsatt svake markeder

Hydro hadde et underliggende tap før finansposter og skatt på 793 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med et tap på 618 millioner i forrige kvartal. Resultatet reflekterer den svake verdensøkonomien, lave aluminiumpriser og en stadig mer svekket US-dollar. Nedstrøms har resultatene fortsatt å bedre seg som følge av høyere volumer og kostnadsreduksjonstiltak.

  • Underliggende tap før finansposter på 793 millioner kroner for tredje kvartal
  • Stabil etterspørsel på et lavt nivå, positivt påvirket av lageroppbygging
  • Resultatene i oppstrømsvirksomheten fortsatt svake grunnet lave aluminiumpriser og en svekket US-dollar
  • Bedre resultater i nedstrømsvirksomheten grunnet høyere volumer og ytterligere kostnadsbesparelser
  • Kapasitetsjusteringer og kostnadsreduksjonsprogrammer gjennomført som planlagt
  • Avtale om å avhende virksomheten for strukturelle bildeler undertegnet 26. oktober
  • Qatalum 90 prosent fullført ved utgangen av september, i rute for oppstart rundt slutten av året


bestående av kapasitetsreduksjoner og kostnadsbesparelser som bidrar til å forbedre vår posisjon, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.– Som svar på nedgangen i markedet har vi gjennomført et omfattende program

 
– Likevel er vi forsiktige når det gjelder utsiktene for den globale etterspørselen etter aluminium, og vi er bekymret for svekkelsen av dollaren. På bakgrunn av disse utfordringene vil vi vurdere flere tiltak for omstrukturering og kostnadsreduksjon, sier han.
 
– Vår viktigste prioritering i månedene som kommer, er å få startet driften av Qatalum i henhold til planen, noe som vil forbedre Hydros kostnadsposisjon og robusthet, legger han til.

Forretningsområdene

De underliggende resultatene i Primærmetall ble kraftig påvirket av de lave aluminiumprisene, noe som førte til betydelige tap. Driftsforbedringer og en stabil produksjon etter gjennomføring av tidligere kunngjorte kapasitetsreduksjoner bidro til en ytterligere nedgang i faste kostnader. Resultatet fra Hydros aluminavirksomhet bedret seg grunnet økende aluminapriser og bedre drift.


Underliggende EBIT for Hydros nedstrømsvirksomheter, Valsede Produkter og Ekstruderte Produkter, fortsatte å bedre seg grunnet økende volumer og lavere kostnader som følge av kostnadsreduksjonstiltak. Etterspørselen gikk noe opp i forhold til forrige kvartal, ettersom kundene startet gjenoppbygging av lagrene sine, men var godt under tilsvarende nivå for ett år siden. Marginene var stabile i kvartalet.Det underliggende resultatet i Metallmarked gikk ned, kraftig påvirket av svekkelsen av dollarkursen i kvartalet. Salgsvolumet økte moderat.

 
Hydro har inngått en avtale om å avhende Automotive Structures, selskapets virksomhet for strukturelle komponenter til bilindustrien, til det tyske selskapet Benteler Automobiltechnik GmbH. Avtalen representerer en solid og langsiktig industriell løsning for denne virksomheten, og er i samsvar med Hydros strategi om å konsentrere sine ekstruderingsaktiviteter om profilløsninger og byggsystemer. Transaksjonen forventes å ha nøytral likviditetseffekt for Hydro, og det vil bli regnskapsført et beregnet tap etter skatt på 250 millioner kroner i neste kvartalsresultat.
 
Underliggende EBIT for forretningsområdet Energi gikk ned i forhold til andre kvartal 2009, hovedsakelig som følge av lavere spotpriser. Produksjonen var sesongmessig lav.
 
Qatalum, som bygges sammen med Qatar Petroleum og som vil bli ett av verdens mest kostnadseffektive aluminiumverk, nærmer seg ferdigstillelse. Anlegget var om lag 90 prosent fullført ved utgangen av kvartalet og er i rute for oppstart rundt årsskiftet.

Andre forhold

Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 1,6 milliarder kroner i tredje kvartal, sammenliknet med en netto kontantstrøm fra driften på 2,0 milliarder kroner i kvartalet før.

Investeringene beløp seg til 2,1 milliarder kroner i kvartalet, og var høyere enn i forrige kvartal ettersom Qatalum er blitt finansiert av egenkapital fra eierne i andre halvår. Investeringer knyttet til Qatalum-prosjektet var om lag 1,5 milliarder kroner i tredje kvartal. Hydro hadde en netto likviditetsbeholdning på 2,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Tredje kvartal 2009 Andre kvartal 2009 % endring forrige kvartal Tredje kvartal
2008
% endring samme kvartal i fjor Første 9 mnd
2009
Første 9 mnd
2008
Året
2008
                 
Driftsinntekter 16.337 17.123 (5) % 21.765 (25) % 50.313 67.275 88.643
                 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 719 410 75 % 2.414 (70) % (469) 4.300 1.194
Poster ekskludert (1.512) (1.029)   (924)   (1.435) 840 4.815
Underliggende EBIT (793) (618) (28) % 1.490 >(100) % (1.904) 5.141 6.009
                 
Underliggende EBIT:                
Primærmetall (760) (895) 15 % 906 >(100) % (1.839) 2.639 2.732
Metallmarkeder (15) 196 >(100) % (41) 64 % (63) 461 703
Valsede Produkter 51 (28) >100 % 170 (70) % (31) 558 651
Ekstruderte Produkter 95 (26) >100 % 152 (38) % (136) 670 338
Energi 217 281 (23) % 493 (56) % 945 1.216 1.865
Øvrig og elimineringer (381) (146) >(100) % (191) (100) % (781) (403) (279)
Underliggende EBIT (793) (618) (28) % 1.490 >(100) % (1.904) 5.141 6.009
                 
Rapportert resultat fra videreført virksomhet 1.001 282 >100 % 233 >100 % 1.003 2.578 (3.267)
                 
Underliggende resultat fra videreført virksomhet (1.222) (572) >(100) % 1.075 >(100) % (2.274) 3.763 3.579
                 
Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet 0,83 0,17 >100 % 0,06 >100 % 0,72 1,93 (3,04)
                 
Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet (1,01) (0,53) (89) % 0,75 >(100) % (2,00) 2,91 2,62
                 
Finansielle data:                
Investeringer - millioner kroner 2.126 765 >100 % 2.443 (13) % 3.576 6.264 9.012
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) (19.044) (19.236) 1 % (5.455) >(100) % (19.044) (5.455) (15.440)
                 
Nøkkeltall fra driften Tredje kvartal 2009 Andre kvartal 2009 % endring forrige kvartal Tredje kvartal
2008
% endring samme kvartal i fjor Første 9 mnd
2009
Første 9 mnd
2008
Året
2008
Produksjon av primæraluminium
(1 000 tonn)
   330    338 (3) %    439 (25) %   1.064   1.309   1.750
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn)    1.523   1.468 4 %   2.848 (47) %   1.667   2.632   2.638
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn)    9.480   9.598 (1) % 15.114 (37) % 10.851 13.976 14.699
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,22 6,54 (5) % 5,22 19 % 6,51 5,31 5,57
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked
(1 000 tonn)
205 187 10 % 240 (15) % 583 752 965
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 104 99 5 % 122 (14) % 300 385 488
Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 23 21 8 % 26 (13) % 61 87 105
Kraftproduksjon (GWh) 1.682 1.809 (7) % 2.677 (37) % 5.968 8.548 11.361
                 

  

Rapportert EBIT og resultat fra videreført virksomhet

Rapportert EBIT for Hydro utgjorde 719 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert en netto positiv effekt på 1.512 millioner kroner som besto av netto urealiserte gevinster på derivater på 1.562 millioner kroner, positive metalleffekter på 141 millioner kroner, andre positive effekter på 95 millioner kroner og nedskrivning på 286 millioner kroner. Rapportert EBIT utgjorde 410 millioner kroner i forrige kvartal, inkludert en netto positiv effekt på 1.030 millioner kroner som besto av netto urealiserte gevinster på derivater på 1.310 millioner kroner, andre positive effekter på 60 millioner kroner, negative metalleffekter på 225 millioner kroner, og rasjonaliseringskostnader og nedstengingskostnader på 117 millioner kroner.
 
Resultat fra videreført virksomhet var 1.001 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert netto valutagevinster på 992 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til konsernmellomværende i euro. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt, og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. Resultat fra videreført virksomhet var 282 millioner kroner i andre kvartal, inkludert netto valutagevinster på 88 millioner kroner.
 

Markedsutvikling og utsikter

Tredje kvartal var preget av en sterk positiv utvikling i aluminiumprisen, og tremånedersprisen på LME varierte fra rundt 1.800-1.950 US-dollar per tonn i kvartalet. Kursen på US-dollar svekket seg i kvartalet, noe som dempet effekten av den økte markedsprisen i norske kroner.
 
Etterspørselen etter aluminium økte i Kina etter hvert som myndighetenes tiltak knyttet til finanskrisen fikk full effekt i løpet av kvartalet. Etterspørselen for 2009 som helhet ventes å bli noe høyere enn i 2008. Utenfor Kina økte etterspørselen noe i forhold til det lave nivået i første halvår. Det forventes ingen vesentlig ytterligere forbedring resten av året, og det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til tidspunktet for og omfanget av en eventuell oppgang.
 
LME-lagrene stabiliserte seg rundt 4,6 millioner tonn i tredje kvartal, selv om rapporter fra analytikere indikerer at det ikke-rapporterte lagernivået har økt i kvartalet.
 
Som reaksjon på den fallende etterspørselen nådde kapasitetsreduksjonene et nivå på rundt tre millioner tonn i året på verdensbasis i første halvår av 2009, med unntak av Kina. Dagens produksjon har stabilisert seg rundt 23,8 millioner tonn, sammenliknet med en samlet produksjon på rundt 26,4 millioner tonn utenom Kina i 2008. Det ble ikke kunngjort ytterligere kapasitetsreduksjoner i tredje kvartal.
 
Den underliggende etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) i Europa og Nord-Amerika bedret seg noe i løpet av tredje kvartal 2009 sammenliknet med kvartalet før, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til tidspunktet for et eventuelt oppsving.
 
Etterspørselen etter valsede produkter i Europa fortsatte sin oppadgående trend i tredje kvartal etter tilsynelatende å ha nådd bunnen i forrige kvartal. Forbruket og leveransene i årets siste kvartal ventes fortsatt å ligge på samme nivå som i tredje kvartal, med en normal sesongmessig nedgang mot slutten av året. Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Europa var sesongmessig lavere sammenliknet med forrige kvartal. Etterspørselen i Nord-Amerika fortsatte å forbedre seg i forhold til forrige kvartal etter en lang nedgangsperiode i markedet. Etterspørselen var betydelig lavere enn i tredje kvartal 2008 i begge regionene. De generelle utsiktene for ekstruderingsmarkedet i Europa og USA er fortsatt svake, men stabile i de fleste segmenter. Vi forventer imidlertid sesongmessig lavere etterspørsel i fjerde kvartal.
 
Den nordiske spotprisen på kraft gikk ned i tredje kvartal etter en periode med store nedbørsmengder, noe som har gjort at den hydrologiske balansen i Norge igjen er tilnærmet normal etter en lang periode med betydelig underskudd. Etterspørselen økte i kvartalet grunnet omstart av industrielle aktiviteter og økt etterspørsel etter oppvarming, men var om lag sju prosent lavere de første ni månedene av året sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Lavere temperaturer i oktober har holdt prisene oppe gjennom redusert tilsig til reservoarene og økt etterspørsel.
 

Utsikter for Hydro

Hydro har gått aktivt inn for å utnytte fallende priser på viktige råvarer. Vi forventer imidlertid at råvareprisene vil stabilisere seg på dagens nivå for resten av 2009.
 
Ved utgangen av tredje kvartal hadde Hydro solgt mer enn 90 prosent av sin primærmetallproduksjon for fjerde kvartal 2009 på terminkontrakt til et prisnivå rundt 1.800 USD per tonn. En fortsatt eller ytterligere svekket dollarkurs vil få negativ effekt på realiserte aluminiumpriser målt i norske kroner. Hydro forventer fortsatt svake resultater i fjerde kvartal 2009.
 
I fjerde kvartal 2008 og første halvår 2009 gjorde Hydro avsetninger til framtidige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader for nedlegging av anlegg på om lag 450 millioner kroner til sammen. Disse postene er utelatt fra underliggende EBIT. Dersom det blir nødvendig å foreta permanent nedstenging av anlegg der driften er midlertidig stanset, vil dette medføre ytterligere nedstengingskostnader.
 
Kostnader knyttet til oppbygging av driftsorganisasjonen i Qatalum vil øke ytterligere i fjerde kvartal sammenliknet med kostnadene i tredje kvartal etter hvert som de siste forberedelsene til oppstart av anlegget fullføres.
 
Nivået i Hydros magasiner var høyere enn normalt ved utgangen av tredje kvartal, og også høyere enn det var i tilsvarende periode i 2008. Det økte magasinnivået kombinert med lavere vedlikeholdsaktivitet forventes å resultere i noe høyere kraftproduksjon i fjerde kvartal sammenliknet med tredje kvartal 2009. Spotprisene ventes fortsatt å ligge på et lavt nivå. Kraftproduksjonen i fjerde kvartal er ventet å bli betydelig lavere enn i tilsvarende periode i 2008, hovedsakelig på grunn av driftsavbruddet ved kraftverket Suldal I.
 
Våre forretningsaktiviteter gjør at vi er eksponert for risiko for at en eller flere av våre motparter kan unnlate å oppfylle sine forpliktelser, noe som kan føre til direkte økonomisk tap, en uventet økning i markedseksponering eller høyere driftskostnader. Dagens svake økonomiske rammebetingelser øker risikoen for at våre motparter kan komme i en slik situasjon. Vi har så langt ikke erfart noen tilfeller av betydning, men følger situasjonen nøye.

Primærmetall

Underliggende EBIT bedret seg noe for Primærmetall i tredje kvartal, men resultatet er fortsatt kraftig påvirket av lave realiserte aluminiumpriser. De realiserte prisene økte målt i US-dollar, men gikk ned målt i norske kroner, noe som påvirket det underliggende resultatet med om lag 40 millioner kroner sammenliknet med andre kvartal. Endringen i lagernedskrivninger førte til en positiv effekt på om lag 125 millioner kroner i tredje kvartal isolert sett.
 
De variable kostnadene ved våre smelteverk var stabile sammenliknet med andre kvartal 2009. Det underliggende resultatet ble positivt påvirket av noe lavere karbonkostnader.
 
De faste kostnadene ved smelteverkene gikk videre ned med om lag 100 millioner kroner grunnet kapasitets- og bemanningsreduksjonene som fant sted i første halvår 2009, i tillegg til lavere vedlikeholdsaktiviteter.
 
Det underliggende resultatet fra våre tilknyttede smelteverk var relativt uendret sammenliknet med andre kvartal. Kostnader knyttet til oppbygging av driftsorganisasjonen til Qatalum økte til om lag 125 millioner kroner fra rundt 90 millioner kroner i kvartalet før i takt med at anlegget forbereder seg på oppstart.
 
Underliggende EBIT for det deleide aluminaraffineriet Alunorte utgjorde 10 millioner kroner, noe som er en betydelig forbedring sammenliknet med det underliggende tapet på 69 millioner kroner i kvartalet før. Økningen skyldes hovedsakelig høyere aluminapriser grunnet økningen i LME-prisene kombinert med bedre drift og høyere produksjonsvolumer. De midlertidige tiltakene Alunorte innførte i mars for å takle finanskrisen hadde fortsatt positiv effekt på det underliggende resultatet for kvartalet.
 
Handelsvirksomheten for alumina hadde nok et solid kvartal, hovedsakelig som en følge av høyere LME-priser og til tross for lavere salg av eksterne volumer.
 

Metallmarked

Metallmarked pådro seg et underliggende tap for kvartalet, som var kraftig påvirket av negative valutaeffekter på om lag 150 millioner kroner grunnet svekkelsen av US-dollar i forhold til norske kroner. Det underliggende resultatet for andre kvartal var bare i begrenset grad påvirket av netto valutaeffekter. Det negative resultatet for tredje kvartal var også påvirket av betydelig lavere bidrag fra videresalg av metallprodukter fra tredjeparter.
 
Produksjonen fra Metallmarkeds omsmeltevirksomhet økte i forhold til andre kvartal, til tross for sesongmessig lavere volumer i løpet av sommerferien. Våre europeiske omsmelteverk gikk med nesten full kapasitet mot slutten av kvartalet, noe som reflekterer bedre produktetterspørsel i våre viktigste markeder. Produksjonen ved omsmeltevirksomheten i USA økte også, men markedssituasjonen i Nord-Amerika er fortsatt svak.
 
Det samlede metallsalget økte sammenliknet med andre kvartal, og reflekterer en moderat bedring i etterspørselen etter pressbolt, støpelegeringer og valseblokker i våre viktigste markeder i Europa, Asia og Nord-Amerika.
 
Driftsmarginene var fortsatt gode for metallhandelsvirksomheten, men det underliggende resultatet ble betydelig påvirket av de negative valutaeffektene som er drøftet over.

Valsede Produkter

Underliggende EBIT for Valsede Produkter forbedret seg ytterligere i tredje kvartal, men er fortsatt påvirket av de svake markedsforholdene. Det positive resultatet for kvartalet skyldes hovedsakelig høyere volumer og effekten av pågående kostnadsreduksjonstiltak.
 
Leveransene økte for de fleste viktige produktområder. Leveransene til industrisegmentet, emballasjebransjen og bilindustrien viste alle en oppgang som bidro til det forbedrede resultatet, mens leveransene gikk ned for byggapplikasjoner. Marginene målt i euro gikk noe ned sammenliknet med andre kvartal, men var stabile sammenliknet med nivået som ble oppnådd i løpet av første halvår.

Ekstruderte Produkter

Det underliggende resultatet for Ekstruderte Produkter bedret seg i kvartalet, hovedsakelig på grunn av høyere volumer og lavere kostnader etter kostnadsreduksjonstiltakene som ble iverksatt på et tidlig stadium av markedsnedgangen.
 
Volumene økte noe for den europeiske ekstruderingsvirksomheten i forhold til det lave nivået i forrige kvartal. Den forventede sesongmessige nedgangen ble mer enn utlignet av lageroppbygging blant kundene. Marginene er fortsatt under press. Det underliggende resultatet for Building Systems var fortsatt positivt og med gode marginer, både sammenliknet med forrige kvartal og tredje kvartal året før. De underliggende resultatene for den amerikanske virksomheten bedret seg sammenliknet med andre kvartal. Høyere volumer og kostnadsreduksjonstiltak førte til et lite positivt bidrag for kvartalet. Marginene holdt seg på et stabilt nivå sammenliknet med forrige kvartal.
 
Automotive-virksomheten hadde et underliggende overskudd i kvartalet, og har dermed bedret seg i forhold til tapet i forrige kvartal grunnet høyere volumer og pågående kostnadsreduksjonstiltak. Resultatene ble imidlertid påvirket av et fortsatt svakt bilmarked.
 

Energi

Underliggende EBIT for Energi gikk ned fra andre kvartal i 2009, hovedsakelig som følge av lavere spotpriser. Produksjonen var fortsatt sesongmessig lav, og også påvirket av driftsavbruddet ved kraftverket Suldal I. Effekten av tapt produksjon fra Suldal ble imidlertid oppveid av avbruddforsikring.

Øvrige og elimineringer

Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 381 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med et negativt beløp på 146 millioner kroner i andre kvartal, og et negativt beløp på 191 millioner kroner i tredje kvartal 2008. Økningen i kvartalet skyldes hovedsakelig kostnader knyttet til eliminering av urealiserte gevinster og tap på lager som er kjøpt fra selskaper i konsernet.
 
Hydros solenergivirksomhet hadde et underliggende tap på 18 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 29 millioner kroner i andre kvartal og 18 millioner kroner i tredje kvartal 2008.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet

For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet fra videreført virksomhet
Millioner kroner Tredje kvartal 2009 Andre kvartal 2009 Tredje kvartal 2008 Første
9 mnd 2009
Første
9 mnd 2008
Året 2008
             
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (1.406) (1.223) 35 (1.902) (864) 1.120
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter (54) 118 (1.038) (516) 2.249 768
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (102) (204) 150 (325) 50 314
Metalleffekt, Valsede Produkter (141) 225 (38) 746 (171) 235
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 30 117 - 453 - 109
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) 286 4 - 300 - 2.464
Tapsavsetninger (kraftkontrakter) - - - - - 257
Endring pensjonsplan (52) - - (52) - -
Forsikringsoppgjør (73) (66) - (139) - -
(Gevinst) / tap på avhendelser - - (34) - (423) (453)
Poster ekskludert fra underliggende EBIT (1.512) (1.029) (924) (1.435) 840 4.815
Netto valuta(gevinst)/-tap (992) (88) 2.015 (2.559) 862 5.491
Beregnet skatteeffekt 280 262 (248) 716 (517) (3.460)
Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet (2.224) (854) 843 (3.277) 1.185 6.846
             

  

Finansposter

Valutagevinster på konsernmellomværende utgjorde 1.101 millioner kroner i kvartalet, hovedsakelig på grunn av en svekket euro i forhold til norske kroner. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. Andre netto valutatap utgjorde 109 millioner kroner, og var hovedsakelig knyttet til Hydros arbeidskapital.
 
I forrige kvartal oppsto det valutatap på konsernmellomværende i euro på 177 millioner kroner, noe som skyldtes en styrket euro i forhold til norske kroner.
 
Ved utgangen av tredje kvartal 2009 utgjorde likviditetsbeholdningen 2,9 milliarder kroner, noe som er en nedgang fra 4,9 milliarder kroner ved utgangen av forrige kvartal.
 

Skattekostnad

Skattekostnaden utgjorde 707 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med 273 millioner kroner i andre kvartal 2009 og 201 millioner kroner i tredje kvartal 2008. Skattekostnaden utgjorde henholdsvis 1.134 millioner kroner og 1.183 millioner kroner for de første tre månedene av 2009 og 2008.
 
I de første ni månedene av 2009 var skattekostnaden om lag 53 prosent av resultat før skatt. Den høye skattesatsen skyldes i hovedsak en særskatt på kraft og resultater fra tilknyttede selskaper, som presenteres etter skatt, og effekten av visse driftsmessige tap som ikke har skattemessig effekt.

Recommended for you