Skip to content

Aluminium bidrar til reduserte klimautslipp

Aluminiumindustrien kan være CO2 positive innen drøye 10 år. Reduserte utslipp fra resirkulering, samt bruk av aluminium i transportsektoren, bygningsektoren og aluminiums bidrag til solenergi mer enn oppveier utslipp av klimagass fra aluminiumproduksjonen.

Hydro’s konsernsjef Svein Richard Brandtzæg beskrev i et foredrag på den internasjonale aluminiumkonferansen i Oslo tirsdag hvordan bruk av løsninger basert på aluminium kan øke energieffektivitet og redusere utslipp innen avgjørende samfunnsområder som transportsektoren og verdens bygningsmasse.

Brandtzæg holdt en av åpningstalene på analyseselskapet CRUs 15 verdenskonferanse for aluminium. Det er første gang denne konferansen er lagt til Oslo. Ca 250 deltagere fra hele verden er samlet i Oslo for å høre foredrag om og diskutere utviklingen i aluminium-markedene hvor energi- og klimaspørsmål er sentrale. Konferansen ble åpnet av nærings- og handelsminister Trond Giske.

Aluminium brukes av bilindustrien blant annet for å oppnå vektreduskjon. Energibruk og utslipp av klimagass fra biler er knyttet til bruken av bilen, ikke fremstillingen av den. Derfor vil en lettere bil bidra til mindre energiforbruk og utslipp enn en tyngere bil. Ulike analyser viser at ett kilogram aluminium, som erstatter ca. to kilogram stål eller jern, over bilens levetid vil redusere de samlede CO2 utslipp med 21 kg CO2ekvivalenter. For hele verdens bilpark vil dette kunne utgjøre ca. 500 millioner tonn CO2ekvivalenter i 2020.

Støtfangersystemene til den nye Renault Megane er laget av aluminium, noe som medfører en vektreduksjon for denne bilmodellen på 7 kg. Når det årlig produseres ca. 800.000 av denne bilmodellen, betyr det alene en reduksjon i utslipp på ca. 800.000 tonn CO2ekvivalenter. Redusert drivstoff-forbruk tilsvarer 13.000 tankbiler med bensin.

Det er ventet en betydelig økning i bilproduksjonen, samtidig som mengden aluminium i hver bil går opp. Dette er en av de sterke drivkreftene bak den forventede økning i verdens etterspørsel etter aluminium. Brandtzæg viste til analyser som peker mot en økning i aluminiumforbruket på 76 prosent fra 2010 til 2020, opp til ca. 68 millioner tonn. I den samme perioden kan aluminiumindustrien, på grunn av sine bildrag til reduserte CO2-utslipp fra aluminiumbrukere, redusere sitt klimafotavtrykk og svinge til å bli CO2 positive.

Verdens bygninger står for så mye som 40 prosent av det samlede energiforbruk. Nye løsninger som gir mer energieffektive bygg, kan bidra til betydelige reduksjoner. Hydro leverer løsninger som allerede idag tillater at bygg kan være energinøytrale – produsere like mye energi som de forbruker. Samtidig vil en forventet økning av resirkulering av aluminium, som bare krever fem prosent av den energien som går med til å produsere primæraluminium, bidra ytterligere.

Hydro-lederen opplyste også at selskapet arbeider også med teknologiutvikling med sikte på å redusere energiforbruket i aluminiumproduksjonen med nærmere 25 prosent, samtidig som den nye teknologien vil være tilrettelagt for fangst av klimagasser.

 

Recommended for you