Skip to content

Andre kvartal 2010: Resultatfremgang fortsetter med høyere aluminiumpriser og solid salgsvolum

Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt på 1.110 millioner kroner i andre kvartal, en betydelig forbedring fra 688 millioner kroner i første kvartal. Høyere realiserte aluminiumpriser, videre forbedring i aluminavirksomheten og større salgsvolumer nedstrøms har bidratt betydelig til kvartalsresultatet.

 • Underliggende EBIT på 1.110 millioner kroner i andre kvartal
 • Økt etterspørsel i sesongmessig sterkt kvartal
 • Bedre resultater oppstrøms som følge av høyere aluminiumpriser og bedre resultat i aluminavirksomheten
 • Videre oppgang nedstrøms grunnet høyere salgsvolum, gode marginer og bedre produktivitet
 • Resultatnedgang i Energi som følge av vesentlig lavere produksjon
 • Oppstart av Qatalum i rute for full produksjon i fjerde kvartal, 48 prosent av cellene i drift ved utgangen av andre kvartal
 • Overtakelsen av Vales aluminiumvirksomhet ventes fullført i løpet av fjerde kvartal 2010
 • Vellykket gjennomføring av fortrinnsrettsemisjon på 10 milliarder kroner
 • Utsiktene for vekst i 2010 i Hydros hovedmarkeder uendret på 12 prosent

– De solide resultatene skyldes høyere salgsvolum, fortsatt gode marginer og stram kostnadskontroll i et sesongmessig sterkt kvartal. Dette kvartalet bekrefter Hydro som en sterk aktør i markedet, sier konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg.
 
– Vi forventer full produksjon ved Qatalum og at overtagelse av Vales aluminiumvirksomhet er sluttført i fjerde kvartal. Disse milepælene vil styrke Hydro i alle deler av verdikjeden, og vil gjøre oss til et enda mer robust selskap i en sterkt voksende industri, sier Brandtzæg.
 
De underliggende resultatene i Primærmetall bedret seg i kvartalet sammenliknet med første kvartal, grunnet høyere realiserte aluminiumpriser. Hydros virksomhet for alumina og råvarer kunne vise til bedre underliggende resultater. De underliggende resultatene bedret seg også vesentlig for Alunorte, noe som hovedsakelig skyldes høyere salgsvolumer som følge av en mer stabil produksjon. De variable kostnadene økte for Hydros smeltevirksomhet i kvartalet.

Metallmarkeds underliggende resultater gikk ned i andre kvartal, i hovedsak på grunn av en økning i negative valutaeffekter som følge av en svakere euro i forhold til US-dollar. Kapasitetsutnyttelsen og marginene var fortsatt gode i kvartalet til tross for økte råvarekostnader.
 
Underliggende EBIT for Valsede Produkter økte betydelig sammenliknet med første kvartal, stort sett drevet av høyere salgsvolum. Høyere marginer og lavere driftskostnader per tonn bidro også til bedringen i de underliggende resultatene. Ekstruderte Produkter leverte også betydelig bedre underliggende resultater grunnet sesongmessig høyere volumer og gode marginer i alle forretningssektorer.
 
Underliggende EBIT for Energi var vesentlig lavere enn i kvartalet før, grunnet betydelig lavere vannkraftproduksjon.
 
Den trinnvise oppstarten av Qatalum fortsatte i løpet av kvartalet, og om lag 48 prosent av de 704 cellene var i drift ved utgangen av juni 2010. Produksjonen fra anleggets gjenværende celler vil fases inn i løpet av 2010, og oppstarten ventes fullført i fjerde kvartal i år.
 
Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 1,6 milliarder kroner i kvartalet. Investeringene beløp seg til 1,3 milliarder kroner i kvartalet, inkludert om lag 740 millioner kroner knyttet til Qatalum. Investeringene i Qatalum forventes å bli noe lavere i andre halvår 2010 enn i første halvår etter hvert som prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. Hydro hadde en netto gjeldsposisjon på 0,1 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
 
2. mai 2010 offentliggjorde Hydro en avtale om å overta størsteparten av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil. Det er ventet at transaksjonen blir fullført i fjerde kvartal 2010. For å dempe risikoen for en lavere aluminiumpris og sikre en robust kontantstrøm, har Hydro sikret størsteparten av selskapets eksponering for aluminiumprisen i den oppkjøpte virksomheten fram til utgangen av 2011 til om lag 2.400 US-dollar per tonn.
 
For å kunne sikre delvis finansiering av transaksjonen, støtte opp om selskapets kredittvurdering på "investment grade"-nivå og kapasitet til å iverksette framtidige prosjekter har Hydro lansert en fortrinnsrettsemisjon for å styrke selskapets egenkapital med 10 milliarder kroner. Emisjonen var vellykket og ble fullført med overføring av provenyet til Hydro 16. juli. De nye aksjene ble overført til aksjonærene og tatt opp til handel på Oslo Børs og på London Stock Exchange 19. juli 2010. Vennligst se informasjons-memorandumet datert 2. juni 2010 og prospektet datert 21. juni 2010 for mer informasjon om transaksjonen og fortrinnsrettsemisjonen. 

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Andre
kvartal
2010
Første
kvartal
2010
% endring forrige kvartal Andre
kvartal
2009
% endring samme kvartal i fjor Første halvår
2010
Første halvår
2009
Året
2009
                 
Driftsinntekter 19.779 18.145 9 % 17.617 12 % 37.924 34.186 67.409
               
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 1.157 985 17 % 410 >100 % 2.142 (1.188) (1.407)
Poster ekskludert (47) (297)   (1.029)   (344) 77 (1.148)
Underliggende EBIT 1.110 688 61 % (618) >100 % 1.798 (1.111) (2.555)
                 
Underliggende EBIT:              
Primærmetall 657 (49) >100 % (895) >100 % 607 (1.079) (2.556)
Metallmarkeder 31 65 (52) % 196 (84) % 96 (48) (83)
Valsede Produkter 309 223 39 % (28) >100 % 532 (82) 26
Ekstruderte Produkter 201 117 72 % (26) >100 % 318 (230) (67)
Energi 177 588 (70) % 281 (37) % 766 728 1.240
Øvrig og elimineringer (265) (255) (4) % (146) (81) % (520) (400) (1.114)
Underliggende EBIT 1.110 688 61 % (618) >100 % 1.798 (1.111) (2.555)
                 
Resultat 598 924 (35) % 282 >100 % 1,523 2 416
                 
Underliggende resultat 530 401 32 % (572) >100 % 931 (1.052) (3.066)
                 
Resultat per aksje 0,40 0,68 (42) % 0,17 >100 % 1,08 (0,11) 0,24
                 
Underliggende resultat per aksje 0,34 0,27 26 % (0,51) >100 % 0,61 (0,94) (2,50)
                 
Finansielle data:                
Investeringer - millioner kroner 1.261 1.766 (29) % 765 65 % 3.028 1.450 5.947
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) (18.191) (16.939) (7) % (19.236) 5 % (18.191) (19.236) (15.645)
   
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 362 339 7 % 338 7 % 701 735 1.396
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.200 1.997 10 % 1.468 50 % 2.099 1.727 1.698
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 13.302 11.542 15 % 9.598 39 % 12.401 11.456 10.764
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,05 5,78 5 % 6,54 (7) % 5,91 6,63 6,34
Salg av metallprodukter til eksternt marked, eksklusiv ingot trading (1 000 tonn) 457 414 10 % 375 22 % 871 695 1.468
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 242 231 5 % 187 30 % 473 378 794
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 141 128 10 % 112 26 % 269 218 453
Kraftproduksjon (GWh) 1.621 2.781 (42) % 1.809 (10) % 4.402 4.286 7.897

 

Om Hydros rapportering

For å gi bedre forståelse av Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat. Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat" for mer informasjon om disse postene.

Rapportert EBIT og resultat

Rapportert EBIT for Hydro utgjorde 1.157 millioner kroner i andre kvartal 2010, inkludert en netto positiv effekt på 47 millioner kroner som besto av netto urealiserte tap på 292 millioner kroner, positive metalleffekter på 206 millioner kroner og andre positive effekter på 133 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til endringer i pensjonsplaner i Norge.
 
I forrige kvartal utgjorde rapportert EBIT for Hydro 985 millioner kroner, inkludert en positiv effekt på 297 millioner kroner som besto av netto urealiserte tap på derivater på 42 millioner kroner, positive metalleffekter på 314 millioner kroner og andre positive effekter på 25 millioner kroner.
 
Resultat etter skatt utgjorde 598 millioner kroner i andre kvartal, inkludert en netto valutagevinst på 151 millioner kroner knyttet til konsernmellomværende i Euro. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt, og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. I første kvartal utgjorde resultatet 924 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 515 millioner kroner knyttet til konsernmellomværende i euro.

Markedsutvikling og utsikter

Den gjennomsnittlige tremånedersprisen på LME gikk ned i løpet av andre kvartal, og var 1.954 US-dollar per tonn ved utgangen av perioden.
 
Den globale etterspørselen etter primæraluminium utenfor Kina økte i andre kvartal, og nådde et forbruk på rundt 24 millioner tonn omregnet til årsbasis. Produksjonen utenfor Kina økte til 25 millioner tonn (årsbasis). Etterspørselen etter primæraluminium i Kina økte i forhold til forrige kvartal til rundt 17,6 millioner tonn på årsbasis. Produksjonen lå relativt stabilt rundt samme nivå, noe som førte til et balansert marked i løpet av kvartalet.
 
LME-lagrene gikk noe ned til rundt 4,4 millioner tonn ved utgangen av andre kvartal, sammenliknet med 4,6 millioner tonn i begynnelsen av kvartalet.
 
Etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) i andre kvartal lå fortsatt over nivået som ble registrert i samme kvartal i fjor.
 
Forbruket i det europeiske markedet for valsede produkter økte med fem prosent i andre kvartal 2010 sammenliknet med kvartalet før. Ordrenivået har vært bra, noe som reflekterer vekst i sluttbrukeretterspørselen sammenliknet med 2009. Etterspørselen i det nordamerikanske markedet viste en liknende utvikling. Etterspørselen ventes å ligge på et stabilt nivå i tredje kvartal, men med en normal sesongmessig nedgang.
 
Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Europa gikk noe ned i forhold til første kvartal, som var påvirket av en fornying av lagerbeholdningen hos kundene. I Nord-Amerika var det en sesongmessig økning i etterspørselen sammenliknet med første kvartal 2010 og det svake andre kvartalet i 2009, og markedet ser ut til å bedre seg etter en lang periode med kontinuerlig nedgang. Markedsetterspørselen i Sør-Amerika har fortsatt en positiv utvikling, hovedsakelig i Brasil.
 
Sett under ett forventer vi fortsatt at etterspørselen i våre viktigste oppstrøms- og nedstrømsmarkeder vil øke med rundt tolv prosent i 2010.
 
Den nordiske spotprisen på kraft gikk ned i andre kvartal på grunn av nedgang i etterspørselen etter en rekordkald vinter. Tørt vårvær i Sør-Norge har ført til en lavere magasinfylling i denne regionen enn i Nord-Norge og i Sverige. Kraftproduksjonen ventes å bli lavere enn normalt inntil magasinfyllingen normaliserer seg.

Andre faktorer som påvirker Hydro

Hydro har stort sett solgt alt av sin primærmetallproduksjon for tredje kvartal 2010 til en pris på rundt 2.175 US-dollar per tonn, med unntak av forventet produksjon fra Qatalum.
 
Qatalum vil fortsette å pådra seg driftsmessig tap i oppstartsperioden. Qatalum priser produksjonen med en måneds etterslep i forhold til prisene på LME. Som følge av dette ventes det at nedgangen i aluminiumprisen i andre kvartal 2010 vil påvirke Qatalums resultater negativt i tredje kvartal 2010. Høye avskrivninger i forhold til faktisk produksjon ventes også å påvirke resultatene for kvartalet.
 
Det ventes at de underliggende resultatene i Hydros alumina- og råvarevirksomhet vil gå ned i andre halvår av 2010 fordi det ventes lavere realiserte aluminapriser grunnet et lavere prisnivå på LME, og høyere råvarekostnader grunnet et tidsmessig etterslep i beregningen av bauksittprisen, som delvis er knyttet til LME-prisene. I tillegg ventes det en nedgang i resultatet for den kommersielle aluminavirksomheten i andre halvår av 2010 i forhold til de svært gode resultatene i første halvår av 2010. Nedgangen skyldes en forventning om lavere marginer.
 
Lite snø i Sør-Norge har ført til liten etterfylling av Hydros magasiner. Som følge av dette ventes det at kraftproduksjonen vil holde seg på et lavt nivå i tredje kvartal, dersom det ikke kommer mer nedbør enn normalt.
 
I løpet av 2009 har Hydro gjort kutt i produksjonskapasiteten og redusert produksjonen ved flere anlegg. Dersom det viser seg å bli nødvendig å foreta permanent nedstengning av anlegg der produksjonen nå er midlertidig redusert, vil det påløpe betydelige nedstengningskostnader i tillegg.
 
Dagens økonomiske rammebetingelser gir fortsatt økt risiko for at våre motparter unnlater å oppfylle sine forpliktelser. Vi har så langt ikke erfart noen tilfeller av betydning, men følger situasjonen nøye.

Primærmetall

De underliggende resultatene i Primærmetall bedret seg i kvartalet sammenliknet med første kvartal, grunnet høyere realiserte aluminiumpriser og bedre resultater i virksomheten for alumina og råmaterialer.
 
Underliggende EBIT i virksomheten for alumina og råmaterialer økte videre i andre kvartal etter resultatforbedringen i første kvartal. De underliggende resultatene var betydelig bedre i Alunorte, hovedsakelig grunnet høyere salgsvolum som følge av mer stabil produksjon. De realiserte aluminaprisene var relativt uendret i kvartalet, mens driftskostnadene gikk noe ned. De underliggende resultatene ble positivt påvirket av et forsikringsoppgjør knyttet til driftsavbrudd.
 
Det underliggende resultatet for den kommersielle aluminavirksomheten bedret seg i kvartalet etter gode tall i første kvartal som i hovedsak skyldtes høyere volumer på eksterne kontrakter. Marginene var fortsatt gode, men gikk noe ned i forhold til forrige kvartal. Underliggende EBIT ble positivt påvirket av urealiserte gevinster på terminkontrakter på LME.
 
De underliggende resultatene for Primæraluminium bedret seg betydelig i andre kvartal med høyere realiserte aluminiumpriser som bidro med om lag 600 millioner kroner sammenliknet med forrige kvartal. Høyere salgsvolum og produktmarginer bidro også positivt til underliggende EBIT for kvartalet.
 
De variable kostnadene økte med om lag 120 millioner kroner i kvartalet, noe som hovedsakelig skyldes høyere aluminakostnader og noe høyere kraftkostnader. Andre kostnader var generelt stabile.
 
De underliggende resultatene for Qatalum forbedret seg noe, men er fortsatt negative grunnet en betydelig økning i avskrivningskostnader kombinert med lav produksjon i forbindelse med oppstarten av produksjonen ved anlegget.

Metallmarked

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned i andre kvartal, hovedsakelig på grunn av en økning i negative valutaeffekter etter svekkelsen av euro i forhold til US-dollar. De negative valutaeffektene utgjorde om lag 140 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med negative effekter på om lag 100 millioner kroner i forrige kvartal.
 
De underliggende resultatene fra omsmeltevirksomheten gikk noe ned sammenliknet med første kvartal. Positive effekter fra høyere produksjon og salgsvolumer ble utliknet av høyere råvarekostnader.
 
Det samlede metallsalget fra egen produksjon og tredjepartskontrakter økte vesentlig sammenliknet med første kvartal 2010, hovedsakelig som følge av sesongmessig høyere leveranser av pressbolt i alle markeder og økt salg fra Qatalum.
 
Det underliggende resultatet fra handelsvirksomheten var stort sett uendret i forhold til første kvartal, med god drift og positive resultater i begge perioder.

Valsede Produkter

Underliggende EBIT for Valsede Produkter økte betydelig sammenliknet med første kvartal, hovedsakelig drevet av høyere salgsvolumer. Høyere marginer og lavere driftskostnader per tonn bidro også til forbedringen i det underliggende resultatet.
 
Leveransene økte i alle markedssegmenter med unntak av litografiske plater, hvor nivået var stabilt. Leveransene av drikkebokser økte med elleve prosent som følge av fortsatt god etterspørsel i markedet. Leveransene av produkter til bilindustrien økte med åtte prosent, og var påvirket av en fortsatt positiv trend for biler i de øvre prissegmentene. Volumene av tynn folie bedret seg også med sju prosent sammenliknet med første kvartal, hovedsakelig som følge av høy etterspørsel i markedet for emballasje til flytende produkter. Leveransene av produkter i segmentet general engineering økte med fem prosent.
 
Det har vært fortsatt fokus på kostnadsnivået, og kostnadene per tonn gikk videre ned sammenliknet med første kvartal. Arbeidsproduktiviteten fortsatte å utvikle seg positivt sammenliknet med første kvartal 2010, og var bedre enn 2008-nivå, selv om volumene var lavere enn i 2008.

Ekstruderte Produkter

Det underliggende resultatet for Ekstruderte Produkter bedret seg fra første kvartal 2010 grunnet sesongmessig høyere volumer og stabile marginer i alle forretningssektorer.
 
Salgsvolumet for ekstruderingsvirksomheten i Europa og Amerika økte betydelig i forhold til forrige kvartal, hovedsakelig som følge av høyere sesongmessig etterspørsel. Volumet i virksomheten for byggsystemer var også sesongmessig høyere sammenliknet med første kvartal, men oppgangen i bygg- og anleggssektoren er treg i forhold til andre markedssegmenter. Virksomheten for presisjonsrør leverte litt større volumer sammenliknet med forrige kvartal, drevet av fortsatt høy etterspørsel i bilsektoren. Margin- og kostnadsutviklingen har vært stabil i alle sektorer sammenliknet med forrige kvartal.

Energi

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, grunnet betydelig lavere produksjon. Tilsvarende reduksjon i netto spotsalg hadde en negativ innvirkning på underliggende EBIT på 565 millioner kroner. Høye realiserte spotpriser, lave forskjeller mellom prisområdene og lavere overføringskostnader utliknet den negative effekten til en viss grad.

Øvrige og elimineringer

Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 265 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med et negativt beløp på 255 millioner kroner i forrige kvartal. Underliggende EBIT inkluderer elimineringen av interne gevinster og tap på lager kjøpt fra andre selskaper i konsernet, som utgjorde en kostnad på 85 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med en kostnad på 116 millioner kroner i forrige kvartal.
 
Hydros solenergivirksomhet pådro seg et underliggende tap på 47 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med et tap på 25 millioner kroner i kvartalet før.
 
Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer i andre kvartal omfattet også kostnader knyttet til overtakelsen av Vales aluminiumvirksomhet, tilsvarende omkring 50 millioner kroner.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat

For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.
 
I forbindelse med avtalen om å kjøpe majoriteten av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil (Vale Aluminium) ble det besluttet å sikre størsteparten av Vales netto eksponering for aluminiumprisen fram til slutten av 2011. Sikringen skal dempe risikoen for en lavere aluminiumpris og vil sikre en robust kontantstrøm fra de oppkjøpte eiendelene i en overgangsfase. Sikringsposisjonene er ikke betinget av at transaksjonen fullføres. De fleste av posisjonene som utløper etter at transaksjonen er fullført er gjenstand for sikringsbokføring og inkludert som inntektselement under utvidet resultatregnskap. Bokførte urealiserte og realiserte effekter av posisjoner som ikke er gjenstand for sikringsbokføring klassifiseres som poster utelatt fra underliggende EBIT.
 
I løpet av andre kvartal aksepterte noen av Hydros ansatte i Norge et tilbud om å overføre sine pensjonsavtaler fra ytelsesbasert ordning til en ny innskuddsbasert ordning. Overgangen førte til gevinst knyttet til redusert opptjening og frikjøp på de finansierte planene for de gjeldende ansatte. Den bokførte gevinsten er utelatt fra underliggende EBIT.

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet
Millioner kroner Andre
kvartal
2010
Første kvartal 2009 Andre kvartal 2009 Første halvår 2010 Første halvår 2009 Året 2009
             
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter 389 (253) (1.223) 136 (496) (2.630)
Derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (Vale Aluminium) (320) - - (320) - -
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter 211 272 118 483 (463) (198)
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter 12 23 (204) 35 (223) (345)
Metalleffekt, Valsede Produkter (206) (314) 225 (520) 887 588
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 18 (19) 117 (1) 423 518
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) - 61 4 61 14 438
Endring pensjonsplan (151) - - (151) - (52)
Forsikringsoppgjør - - (66) - (66) (152)
(Gevinst) / tap på avhendelser - (67) - (67) - 684
Poster ekskludert fra underliggende EBIT (47) (297) (1.029) (344) 77 (1.148)
Netto valuta(gevinst)/-tap (59) (468) (88) (527) (1.566) (2.774)
Beregnet skatteeffekt 38 241 262 279 436 441
Poster ekskludert fra underliggende resultat (68) (523) (854) (592) (1.054) (3.481)


Finansposter

Hydro hadde en finanskostnad på 97 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med en finansinntekt på 545 millioner kroner i forrige kvartal.
 
I andre kvartal utgjorde valutagevinster på konsernmellomværende i euro 151 millioner kroner, grunnet en svakere valutakurs på euro i forhold til norske kroner. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt, og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. Andre netto valutatap utgjorde 92 millioner kroner.
 
I forrige kvartal utgjorde valutagevinster på konsernmellomværende i euro 515 millioner kroner på grunn av en svakere valutakurs på euro i forhold til norske kroner.

Skattekostnad

Skattekostnaden var 462 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 605 millioner kroner i forrige kvartal og og 273 millioner kroner i andre kvartal 2009.
 
I første halvår av 2010 var skattekostnaden om lag 41 prosent av resultat før skatt. Skattesatsen påvirkes av en særskatt på kraft og resultat fra tilknyttede selskaper, som presenteres etter skatt.
 

 • Pressekontakt
  Kontakt: Halvor Molland
  Mobil:    +47 92979797
  E-post:  Halvor.Molland@hydro.com

 • Investorkontakt
  Kontakt: Stefan Solberg
  Mobil:    +47 91727528
  E-post:  Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you