Skip to content

Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen

Styret i Norsk Hydro ASA (Hydro) har i dag godkjent den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 21. juni 2010. 381.053.600 nye aksjer ble tilbudt og er nå blitt tildelt. Ved utløpet av tegningsperioden 9. juli 2010 hadde Hydro mottatt tegninger for totalt 513.248.736 nye aksjer. Fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt overtegnet med 34,7 prosent.

365.893.835 av de tilbudte nye aksjene er tegnet ved utøvelse av tegningsretter, tilsvarende 98,9 prosent eksklusive ubenyttede tegningsretter tilgjengelig for sertifikatholdere.

Eiere av stifter- og tegningsertifikater hadde muligheten til å tegne seg for 13.790.036 millioner aksjer, tilsvarende 3,62 prosent, av de nye aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen. I løpet av tegningsperioden har eiere av slike sertifikater som representerer 2.643.502 tegningsretter presentert seg og blitt tildelt tegningsretter. Inkludert ubenyttede tegningsretter tilgjengelig for sertifikatholdere er 96,0 prosent av de tilbudte aksjene tegnet for.

Tegnere som har overtegnet vil bli allokert ytterligere aksjer pro rata basert på antall tegningsretter utøvet av hver tegner. 15.159.765 aksjer, tilsvarende 4,0 prosent, er tilgjengelig for overtegning, og det totale antall tegningsretter utøvet av overtegnere er 154,3 millioner. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter. 

Melding om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i dag. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 15. juli 2010.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret som forventes 19. juli 2010. De nye aksjene forventes samme dag å bli overført til VPS-kontoene til tegnerne og bli notert på Oslo Børs og London Stock Exchange.

Om lag 17.000 aksjeeiere registrert direkte i VPS, som representerer om lag 2,8 millioner tegningsretter, foretok seg ikke noe tegningsperioden enten ved å tegne nye aksjer eller selge tegningsrettene sine. Disse aksjene er inkludert i aksjene som er tildelt overtegnerne.

Hydro vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et bruttoproveny på 10.022 millioner kroner. Hydros ekstraordinære generalforsamling besluttet den 21. juni 2010 å forhøye aksjekapitalen med 418.396.852,80 kroner ved utstedelse av 381.053.600 nye aksjer som følge av fortrinnsrettsemisjonen. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil Hydros aksjekapital være 1.780.037.864,478, kroner fordelt på 1.621.163.811 aksjer hver pålydende 1,098 kroner.

Kontakt
Kontakt    Stefan Solberg
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Kontakt    Stian Hasle
Mobil       +47 97736022
Email       Stian.Hasle@hydro.com
 

 

 

Recommended for you