Skip to content

Hydro setter vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen

Styret i Norsk Hydro ASA (Hydro) har satt de foreslåtte vilkårene for den garanterte fortrinnsrettsemisjonen som opprinnelig ble annonsert 2. mai 2010. Vilkårene forventes vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen i dag, 21. juni 2010 kl 09.00.

  • Hydros aksjekapital vil bli forhøyet med 418.396.852,80 kroner ved utstedelse av 381.053.600 nye aksjer.

  • Tegningskursen vil være 26,30 kroner per aksje tilsvarende en rabatt på om lag 26 prosent i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsrettigheter basert på Hydros sluttkurs på 38,50 kroner 18. juni 2010.

  • Fortrinnsrettsemisjonen vil tilføre Hydro omlag 10.022 millioner kroner i egenkapital.

  • Aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) per 24. juni 2010 (eksisterende aksjeeiere) vil motta tegningsretter. Hydro aksjen vil bli handlet eksklusive retten til å få tildelt tegningsretter fra og med 22. juni 2010 for aksjer kjøpt over børs med standard T+3 oppgjør i VPS.

  • Eksisterende aksjeeiere vil motta 7 overførbare tegningsretter for hver 23. aksje aksjeeieren innehar. Hver tegningsrett gir aksjeeieren rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. 

  • Tegningsperioden vil starte 25. juni 2010 og avsluttes 9. juli 2010 klokken 17.30.

  • Handel i tegningsretter vil starte 25. juni 2010 og avsluttes 6. juli 2010 kl 17.30. Tegningsrettene vil være omsettelige og notert på Oslo Børs under tickeren ”NHY T”.

  • Sertifikatholdere må framvise originale stifter- og tegningssertifikater til DnB NOR før 8. juli kl 15.00 for å ha mulighet til å delta i fortrinnsrettsemisjonen eller før 5. juli 2010 kl 15.00 for å ha muligheten til å selge tegningsrettene som de er berettiget til å motta.

  • Basert på de overnevnte vilkår for fortrinnsrettsemisjonen vil det også bli foreslått for den ekstraordinære generalforsamlingen at fullmakten til styret til å utstede nye aksjer til Vale Austria Holding er begrenset til en økning av egenkapitalen på 502.061.962,536  kroner. 

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer før 9. juli 2010 kl 17.00, eller ikke solgt før 6. juli 2010 kl 17.30, vil bli slettet og derved miste sin verdi.

Forventet tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen juni-juli 2010

Ekstraordinær generalforsamling: 21. juni
Aksjen noteres eksklusive tegningsretter: 22. juni
Publisering av prospekt: 25. juni
Tegningsretter tildelt aksjonærene: 25. juni
Tegningsperiode: 25. juni - 9. juli kl. 17.30
Omsetningsperiode for tegningsretter: 25. juni - 6. juli kl. 17.30
Allokering av nye aksjer og utsendelse av allokeringsbrev: 13. juli
Betaling for nye aksjer: 15. juli
Levering og notering av nye aksjer: 19. juli

Den norske stat, representert ved Nærings- og handelsdepartementet, støtter transaksjonen og fortrinnsrettsemisjonen. Stortinget godkjente statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjonen med sin pro-rata andel (43,4 prosent) den 17. juni 2010. Folketrygdfondet har også inngått en avtale om å garantere og tegne seg for 5,8 prosent av fortrinnsrettsemisjonen.

Citigroup Global Markets Limited, DnB NOR Markets, BNP Paribas fungerer som ”Joint Global Coordinators” og ”Joint Bookrunners”. Commerzbank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken and Société Générale fungerer som ”Co-lead Managers”. Med unntak av delen av fortrinnsrettsemisjonen som er tegnet av den norske stat og garantert av Folketrygfondet, er fortrinnsrettsemisjonen garantert fulltegnet av disse syv finansielle institusjonene, på visse vilkår og betingelser. 

Flere detaljer vedrørende vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vil være tilgjengelig i prospektet som forventes publisert 25. juni 2010. All informasjon vedrørende fortrinnsrettsemisjonen vil også gjøres tilgjengelig på www.hydro.com/emisjon.

Investorkontakt i Hydro
Kontakt    Stefan Solberg
Mobil       +47 91727528
E-post      Stefan.Solberg@hydro.com
 
Pressekontakt i Hydro
Kontakt    Halvor Molland
Mobil       +47 92979797
E-post      Halvor.Molland@hydro.com

Kontakt DnB NOR Markets
Telefon:   +47 08940

Recommended for you