Skip to content

Snarlig gjenoppstart av Qatalum, full produksjon ventet i slutten av første kvartal

Aluminiumverket Qatalum i Qatar forbereder en snarlig oppstart av produksjonen igjen, etter kraftutfallet i august. Anlegget er ventet å kunne produsere med full kapasitet mot slutten av første kvartal 2011.

Arbeidet går godt framover med å rense de 444 cellene som ble berørt av strømstansen, og den planlagte gjenoppstarten vil ventelig begynne i midten av september.

Aluminiumproduksjonen ved Qatalum har vært stengt ned siden 9. august, da et fem timer langt utfall av strømtilførselen rammet produksjonen av primærmetall. Qatalums organisasjon, med sterk støtte fra begge eierselskaper, har siden utfallet konsentrert seg om å få til en trygg og sikker omstart. Årsak og virkninger av hendelsen har blitt analysert, og tiltak er satt i verk for å bøte på skadene og hindre at noe liknende skjer igjen.

I henhold til granskninger som er gjennomført av eksterne og interne eksperter etter hendelsen, skyldtes det langvarige strømutfallet uventede tekniske problemer med å starte opp fabrikkens kraftanlegg etter at det var stoppet som følge av en ekstern jordfeil. Denne feilen førte også til brudd i Qatalums forbindelse til det nasjonale strømnettet i Qatar.

Til tross for store anstrengelser for å gjenopprette strømforsyningen gjorde lengden på kraftutfallet til at elektrolysecellene ble kjølt ned, det flytende metallet størknet i cellene, og produksjonen måtte innstilles.

De bakenforliggende grunnene til hendelsen er identifisert, og korrigerende tiltak er iverksatt.

– Jeg er tilfreds med at Qatalum er i posisjon til å gjenoppta produksjonen om kort tid. Det er selvfølgelig svært uheldig at et slikt tilbakeslag skulle ramme oss nå som vi var så godt i gang med å starte opp celler og etablere full produksjonskapasitet. Men samtidig er vi glade for at ingen ble skadd i hendelsen, sier Abdulla Salatt, styreleder i Qatalum.

– Vårt viktigste siktemål er å hindre at liknende hendelser finner sted i framtiden, og jeg er overbevist om at vi har de tekniske løsninger og rutiner som trengs for å oppnå dette. Qatalum-organisasjonen har lagt store krefter ned i å minske ringvirkningene av den ulykksalige hendelsen. Interne og eksterne ressurser har blitt mobilisert for å sikre en trygg oppstart, og aluminiumverk i regionen har støttet oss med kunnskaper, utstyr og materiell, sier Qatalums administrerende direktør Jan Arve Haugan.

– Qatalum har, med støtte fra Hydro som ansvarlig for markedsføringen av Qatalums produkter, vært i stand til å oppfylle storparten av de planlagte skipningene i august til kunder i Asia, både når det gjelder støpelegeringer og pressbolt, opplyser Haugan.

– Qatalums støperi har trappet opp sin omsmelting av kaldt metall fra eksterne leverandører, mens Hydro har utsatt planlagte vedlikeholdsarbeider og økt metallproduksjonen ved sine øvrige verk.

Qatalums forsikringsdekning ved slike hendelser blir betegnet som robust.

– Vi er forsikret mot skade på eiendom og tap som følge av avbrudd i virksomheten, og vi er i konstruktiv dialog med forsikringsselskapene for å klarlegge de finansielle konsekvensene av hendelsen, sier Haugan.

Qatalum er et 50/50 eid samarbeidsselskap mellom Qatar Petroleum og Norsk Hydro ASA. Når anlegget står ferdig, vil det være et av de mest moderne, energieffektive og miljømessig avanserte aluminiumverk i verden, med en årskapasitet på 585.000 tonn aluminium. Anlegget har til sammen 704 celler.

IR + media

Recommended for you