Skip to content

Tredje kvartal 2010: God kostnadskontroll i sesongmessig svakt kvartal

Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) på 965 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang fra 1.110 millioner kroner i andre kvartal. Sesongmessig lavere salg, svakere underliggende resultater fra virksomheten for alumina og råmaterialer, og tap for joint venture-selskapet Qatalum trakk de underliggende resultatene ned.

 • Underliggende EBIT 965 millioner kroner
 • Volumene ned grunnet sesongmessig nedgang i etterspørselen
 • Svakere resultater oppstrøms grunnet lavere resultat fra aluminavirksomheten og strømbrudd ved Qatalum
 • Driftsresultatene midtstrøms stabile og positivt påvirket av valutaeffekter
 • Sesongmessig svakere resultater nedstrøms, positiv effekt av interne tiltak
 • Stabilt i Energi med fortsatt lav kraftproduksjon
 • Overtakelsen av Vales aluminiumvirksomhet i rute for endelig fullføring i fjerde kvartal
 • Qatalum er ventet å nå full produksjon ved utgangen av første kvartal 2011
 • Utsiktene for vekst i 2010 utenom Kina på om lag 17 prosent

− De grunnleggende forholdene i markedet viser tegn til bedring, men salgsvolumene er lavere, noe som er i tråd med de vanlige sesongsvingningene i markedet. Basert på en etterspørsel etter aluminium som har vært høyere enn forventet i de ni første månedene, venter vi at veksten i etterspørselen utenfor Kina vil bli om lag 17 prosent i 2010 sammenliknet med 2009, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
 
− Hydro er midt inne i en transaksjon som vil forvandle selskapet og gjøre det til et ekte globalt og ledende aluminiumselskap. I øyeblikket konsentrerer vi oss om integrasjonsplanleggingen og fullføring av Vale-transaksjonen i fjerde kvartal, samtidig som vi fortsetter opptrappingen til full produksjon ved Qatalum innen utgangen av første kvartal 2011, sier Brandtzæg.
 
− Samtidig vil streng kostnadskontroll fortsatt være en viktig drivkraft for Hydros driftsresultater, og jeg er svært glad for at arbeidet med å redusere kostnadene i vårt smelteverkssystem går framover i forhold til målet om 300 dollar per tonn aluminium, sier han.
 
De underliggende resultatene for Primærmetall gikk ned i kvartalet, grunnet svakere resultater fra virksomheten for alumina og råvarer. Aluminaraffineriet Alunorte, hvor Hydro i øyeblikket eier 34 prosent, pådro seg et underliggende tap i kvartalet som følge av lavere LME-tilknyttede aluminapriser og høyere kostnader for energi og råvarer. De underliggende resultatene for den kommersielle aluminavirksomheten gikk ned i tredje kvartal.
 
Aluminiumverket Qatalum, som er 50/50 eid av Hydro og Qatar Petroleum, pådro seg et større tap på grunn av tapt produksjon og salg etter at et strømbrudd førte til produksjonsstans i august. Opptrappingen av produksjonen ved anlegget ble gjenopptatt i midten av september, og det er ventet at anlegget vil komme opp i full produksjon innen utgangen av første kvartal 2011. Det er ventet at forsikringen vil dekke størsteparten av kostnadene og tapet som selskapet pådro seg, inkludert driftsavbrudd.
 
Underliggende EBIT for Metallmarked økte i løpet av kvartalet, hovedsakelig som følge av positive valutaeffekter etter at valutakursen på euro styrket seg i forhold til US-dollar.
 
Hydros forretningsområder nedstrøms, Ekstruderte Produkter og Valsede Produkter, leverte en lavere underliggende EBIT, hovedsakelig på grunn av et sesongmessig lavere salgsvolum. Marginene gikk ned for Valsede Produkter på grunn av økte frakt- og materialkostnader og valutautviklingen. Marginene gikk også noe ned for de fleste forretningssektorene i Ekstruderte Produkter. Kostnadsfokuset har fortsatt med en videre forbedring av kostnadsposisjonen for både Valsede Produkter og Ekstruderte Produkter.
 
De underliggende resultatene for forretningsområdet Energi var stabile i tredje kvartal, med fortsatt lav kraftproduksjon i løpet av kvartalet.
 
Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 1,0 milliarder kroner i kvartalet. Investeringene beløp seg til 1,6 milliarder kroner, inkludert om lag 1,1 milliarder kroner knyttet til Qatalum. Investeringene i Qatalum forventes å ligge på samme nivå i fjerde kvartal. Hydro hadde en netto likviditetsposisjon på 8,9 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
 
Den planlagte overtakelsen av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil, som ble offentliggjort i mai, ventes fullført i fjerde kvartal. Hydro har sikret størsteparten av selskapets eksponering for aluminiumprisen i den oppkjøpte virksomheten til om lag 2.400 US-dollar per tonn fram til utgangen av 2011. For å kunne sikre delvis finansiering av transaksjonen, støtte opp om selskapets kredittvurdering på "investment grade"-nivå og kapasitet til å iverksette framtidige prosjekter, lanserte Hydro en fortrinnsrettemisjon for å styrke selskapets egenkapital med ti milliarder kroner. Fortrinnsrettemisjonen ble gjennomført den 16. juli 2010 med vellykket resultat.
 
Vennligst se informasjonsbrosjyren av 2. juni 2010 og prospektet av 21. juni 2010 for mer informasjon. 

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Tredje
kvartal
2010
Andre
kvartal
2010
% endring forrige kvartal Tredje
kvartal
2009
% endring samme kvartal i fjor 01.01-
30.09
2010
01.01-
30.09
2009
Året
2009
                 
Driftsinntekter 18.424 19.779 (7) % 16.795 10 % 56.348 50.982 67.409
               
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 274 1.157 (76) % 719 (62) % 2.417 (469) (1.407)
Poster ekskludert 690 (47)   (1.512)   347 (1.435) (1.148)
Underliggende EBIT 965 1.110 (13) % (793) >100 % 2.763 (1.904) (2.555)
                 
Underliggende EBIT:            
Primærmetall 399 657 (39) % (760) >100 % 1.007 (1.839) (2.556)
Metallmarkeder 163 31 >100 % (15) >100 % 259 (63) (83)
Valsede Produkter 227 309 (27) % 51 >100 % 759 (31) 26
Ekstruderte Produkter 102 201 (49) % 95 8 % 420 (136) (67)
Energi 169 177 (5) % 217 (22) % 934 945 1.240
Øvrig og elimineringer (95) (265) 64 % (381) 75 % (616) (781) (1.114)
Underliggende EBIT 965 1.110 (13) % (793) >100 % 2.763 (1.904) (2.555)
                 
Resultat (63) 598 >(100) % 1,001 >(100) % 1.460 1.003 416
                 
Underliggende resultat 545 530 3 % (1.222) >100 % 1.476 (2.274) (3.066)
                 
Resultat per aksje (0,07) 0,40 >(100) % 0,79 >(100) % 0,93 0,68 0,24
                 
Underliggende resultat per aksje 0,33 0,34 (4) % (0,96) >100 % 0,94 (1,89) (2,50)
                 
Finansielle data:              
Investeringer - millioner kroner 1.591 1.261 26 % 2.126 (25) % 4.618 3.576 5.947
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) (8.280) (18.191) 54 % (19.044) 57 % (8.280) (19.044) (15.645)
   
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av primæraluminium
(1.000 tonn)
355 362 (2) % 330 8 % 1.055 1.064 1.396
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.179 2.200 (1) % 1.523 43 % 2.125 1.667 1.698
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 13.503 13.302 2 % 9.480 42 % 12.753 10.851 10.764
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,20 6,05 2 % 6,22 - 6,00 6,51 6,34
Salg av metallprodukter til eksternt marked, eksklusiv ingot trading (1.000 tonn) 429 457 (6) % 395 9 % 1.300 1.093 1.468
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 239 242 (2) % 205 17 % 712 583 794
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked
(1.000 tonn)
134 141 (5) % 118 13 % 402 337 453
Kraftproduksjon (GWh) 1.479 1.621 (9) % 1.682 (12) % 5.881 5.968 7.897

Om Hydros rapportering

For å gi bedre forståelse av Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat. Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat" for mer informasjon om disse postene.

Rapportert EBIT og resultat

Rapportert EBIT for Hydro utgjorde 274 millioner kroner i tredje kvartal 2010, inkludert en netto negativ effekt på 690 millioner kroner som besto av 524 millioner kroner i netto urealiserte tap på derivater, negative metalleffekter på 52 millioner kroner og en nedskrivning på 114 millioner kroner knyttet til Qatalum.
 
I forrige kvartal utgjorde rapportert EBIT for Hydro 1.157 millioner kroner, inkludert en netto positiv effekt på 47 millioner kroner som besto av på 292 millioner kroner i netto urealiserte tap på derivater, positive metalleffekter på 206 millioner kroner og andre positive effekter på 133 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til endringer i pensjonsplaner i Norge.
 
Hydro pådro seg et tap i kvartalet tilsvarende 63 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 246 millioner kroner. I andre kvartal utgjorde resultatet 598 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 59 millioner kroner.

Markedsutvikling og utsikter

LME-prisene økte i kvartalet, og viste noe ustabilitet. Tremånedersprisen lå rundt 1.950 US-dollar per tonn i begynnelsen av kvartalet og endte på 2.348 US-dollar per tonn ved utgangen av perioden. Den gjennomsnittlige tremånedersprisen på LME var stabil i tredje kvartal, sammenliknet med andre kvartal.
 
Den globale etterspørselen etter primæraluminium utenfor Kina gikk ned i tredje kvartal grunnet sesongeffekter og mindre lageroppbygging hos kunder. Forbruk og produksjon var henholdsvis 23,7 millioner tonn og 25,1 millioner tonn omregnet til årsbasis. Forventet forbruk av primæraluminium utenfor Kina er på om lag 24 millioner tonn i 2010, noe som tilsvarer en vekst på rundt 17 prosent i forhold til 2009. Overskuddstilbudet i markedet ventes å fortsette på et nivå omkring 1 million tonn.
 
Etterspørselen etter primæraluminium i Kina gikk ned i forhold til forrige kvartal til omkring 17 millioner tonn på årsbasis. Produksjonen gikk også ned grunnet mål om energisparing, noe som førte til et stort sett balansert marked i løpet av kvartalet.
 
LME-lagrene lå relativt stabilt rundt 4,4 millioner tonn i løpet av kvartalet.
 
Etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) på det europeiske markedet var sesongmessig lavere i tredje kvartal sammenliknet med andre kvartal, mens etterspørselen forbedret seg noe på markedet i USA.
 
Forbruket i det europeiske markedet for valsede produkter var sesongmessig lavere i kvartalet sammenliknet med andre kvartal 2010. Mesteparten av oppgangen i etterspørselen i forhold til det lave nivået i fjor ser ut til å ha blitt realisert i de første ni månedene av 2010, og lageroppbyggingen er i ferd med å avta. Etterspørselen ventes å bli stabil eller noe lavere for resten av året, men med en normal sesongmessig nedgang.
 
Etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter i Europa var sesongmessig lavere sammenliknet med andre kvartal 2010. Samlet etterspørsel på markedet for ekstruderte produkter ventes å ligge på et stabilt nivå både i Europa og USA i fjerde kvartal, men med en normal sesongmessig nedgang. Det ventes fortsatt begrenset oppgang i etterspørselen i bygg- og anleggssektoren.
 
Den nordiske spotprisen på kraft var noe høyere i tredje kvartal sammenliknet med andre kvartal. Den hydrologiske balansen i Norden er fortsatt negativ, spesielt på grunn av lavt nivå i de norske magasinene.

Andre faktorer som påvirker Hydro

Hydro har stort sett solgt alt av sin primæraluminiumproduksjon for fjerde kvartal til en pris på rundt 2.050 US-dollar per tonn, med unntak av forventet produksjon fra Qatalum.
 
I fjerde kvartal forventer Hydro at andelen av de underliggende resultatene fra Qatalum vil utgjøre et tap på om lag 400 millioner kroner, utenom eventuelle forsikringsutbetalinger. Forsikringen ventes å dekke størsteparten av tapet knyttet til strømbruddet. Den første summen fra forsikringsselskapene vil antakelig bes utbetalt i løpet av fjerde kvartal 2010.
 
I løpet av høsten 2009 lanserte Hydro et kostnadsforbedringsprogram for å redusere driftskostnadene med 100 US-dollar per tonn primæraluminium produsert ved utgangen av 2011, sammenliknet med nivået i 2009. Programmet er i rute. For å heve konkurranseevnen til Hydros heleide smelteverk ytterligere og bringe lønnsomheten opp på et bærekraftig nivå, er ambisjonen økt til 300 US-dollar per tonn. Programmet er forventet å være fullført innen utgangen av 2014.
 
Grunnet lav kraftproduksjon i andre og tredje kvartal var nivået i Hydros vannmagasiner tilnærmet normalt i midten av oktober, og vi forventer høy kraftproduksjon i fjerde kvartal.
 
I løpet av 2009 har Hydro gjort kutt i produksjonskapasiteten og redusert produksjonen ved flere anlegg. Dersom det viser seg å bli nødvendig å foreta permanent nedstengning av anlegg der produksjonen nå er midlertidig redusert, vil det påløpe betydelige nedstengningskostnader i tillegg.

Primærmetall

De underliggende resultatene i Primærmetall gikk ned i kvartalet sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig som følge av et lavere forventet resultat i virksomheten for alumina og råvarer i tillegg til et større tap for Qatalum etter et strømbrudd ved smelteverket i august.  
 
Det underliggende resultatet i virksomheten for alumina og råvarer gikk ned i kvartalet, som forventet. Alunorte pådro seg et underliggende tap i kvartalet som følge av lavere aluminapriser og høyere energi- og bauksittkostnader. Energikostnadene økte mest grunnet en vedlikeholdsstans på kullkjelene ved anlegget, som krevde bruk av alternativt brennstoff til høyere kostnader. Produksjonsvolumet gikk noe ned grunnet vedlikeholdsaktivitetene. De underliggende resultatene i andre kvartal var positivt påvirket av et forsikringsoppgjør knyttet til driftsavbrudd.
 
Det underliggende resultatet for den kommersielle aluminavirksomheten gikk ned i tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere volumer og urealiserte tap på terminkontrakter på LME, sammenliknet med urealiserte gevinster i forrige kvartal. Tilhørende gevinster og tap på fysiske kontrakter bokføres ikke i det underliggende resultatet før de er realisert.
 
Det underliggende resultatet for Primæraluminium ble påvirket av et større tap for Qatalum knyttet til tapt produksjon og salg etter et strømbrudd som forårsaket produksjonsstans ved anlegget. En nedskrivning på 114 millioner kroner i forbindelse med hendelsen som primært er relatert til skadet metall i cellene, er ikke tatt med i underliggende EBIT. Oppkjøringen av produksjonen ved anlegget ble startet opp igjen i midten av september. Det er ventet at anlegget vil nå full produksjon ved utgangen av første kvartal 2011.
 
De realiserte aluminiumprisene var stabile i kvartalet, og gikk noe ned målt i US-dollar, men økte litt målt i norske kroner, noe som ga et bidrag på om lag 60 millioner kroner i underliggende EBIT sammenliknet med andre kvartal. Høyere realiserte marginer bidro med rundt 85 millioner kroner. Sesongmessig lavere salgsvolum hadde en negativ innvirkning på det underliggende resultatet tilsvarende omkring 120 millioner kroner i kvartalet.
 
De variable kostnadene økte med om lag 100 millioner kroner i kvartalet, hovedsakelig på grunn av høyere priser på petroleumskoks. Høyere variable kostnader ble utliknet av lavere faste kostnader i kvartalet.

Metallmarked

Underliggende EBIT for Metallmarked økte i kvartalet sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig på grunn av positive valutaeffekter på om lag 120 millioner kroner etter at kursen på euro styrket seg i forhold til US-dollar. De positive effektene ble delvis utliknet av lavere underliggende EBIT for handelsvirksomheten. Valutaeffektene i andre kvartal var negative, og utgjorde om lag 140 millioner kroner.
 
De underliggende resultatene fra omsmeltevirksomheten var stabile, sammenliknet med andre kvartal. Negative effekter fra lavere produksjon og salg som følge av sesongmessige vedlikeholdsstanser ble utliknet av høyere driftsmarginer.
 
Det samlede metallsalget fra egen produksjon og tredjepartskontrakter gikk noe ned sammenliknet med andre kvartal 2010, hovedsakelig som følge av sesongmessig lavere leveranser av pressbolt i alle markedssektorer.
 
Underliggende EBIT for handelsvirksomheten gikk ned i kvartalet. Driftsmarginene bedret seg, men et sikringstap knyttet til lageret av standard pressbolt ga en negativ effekt på 70 millioner kroner i de underliggende resultatene. Utliknende gevinster på fysiske lager føres ikke i regnskapet før de er realisert. I andre kvartal utgjorde realiserte gevinster på fysiske lager 60 millioner kroner.
 
Samlet sett hadde valutaeffektene og de lagerrelaterte sikringsgevinstene og -tapene en netto positiv effekt på om lag 50 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med en netto negativ effekt på 80 millioner kroner i andre kvartal. Hvis vi ser bort fra disse effektene var driftsresultatene for Metallmarked stabile i kvartalet.

Valsede Produkter

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk ned sammenliknet med andre kvartal 2010, grunnet lavere marginer og sesongmessig noe lavere salgsvolumer.
 
De fleste markedssegmentene har hatt en forventet sesongmessig nedgang. Salgsvolumet i segmentet General Engineering gikk ned med fem prosent, men den underliggende etterspørselen var stabil. Når det gjelder produkter til bilindustrien var volumet to prosent lavere grunnet ferieavvikling blant originalutstyrsprodusentene (OEM). Leveransene i bygg- og anleggssektoren var 15 prosent lavere, også der på grunn av ferieperioden. Etterspørselen har imidlertid vært god, og produksjonen lå tett opp mot tilgjengelig kapasitet. Leveransene av litografiske plater gikk ned med tre prosent, og hadde en noe svakere etterspørsel i markedet ved utgangen av tredje kvartal. Øvrige produktsegmenter var enten stabile eller bedre. Leveransene av tynn folie økte med fem prosent, basert på høy etterspørsel. Etterspørselen i segmentet for drikkebokser var høy, men leveransene var på samme nivå som i andre kvartal, som følge av kapasitetsbegrensninger.
 
Marginene ble negativt påvirket, hovedsakelig av høyere prispåslag på metall og inngående fraktkostnader, i tillegg til valutaeffekter på eksportsalg. Kostnadsfokuset fortsatte og kostnadene per tonn har gått enda mer ned sammenliknet med andre kvartal. Arbeidsproduktiviteten har også fortsatt bedret seg sammenliknet med andre kvartal, og var høyere enn nivået som ble oppnådd i 2008, selv om volumene fortsatt var på et lavere nivå.

Ekstruderte Produkter

De underliggende resultatene for Ekstruderte Produkter gikk ned sammenliknet med andre kvartal 2010, grunnet sesongmessig lavere volumer, økte vedlikeholdskostnader og noe lavere marginer i de fleste forretningssektorene.
 
Ekstruderingsvirksomheten i Europa og Amerika leverte noe lavere volumer sammenliknet med andre kvartal, noe som reflektere en sesongmessig lavere etterspørsel. Volumene i virksomheten for byggsystemer gikk ned med om lag 14 prosent, ettersom oppgangen i bygg- og anleggssektoren fortsatt er svak. Det var særlig etterspørselen i Sør-Europa som gikk ned i tredje kvartal, delvis på grunn av reduserte offentlige utgifter. Virksomheten for presisjonsrør fikk også en sesongmessig nedgang på om lag åtte prosent. Volumene ble også påvirket av kapasitetsbegrensninger ved anleggene i Kina og Brasil, hvor det er høy vekst i markedet. Den samlede etterspørselen i bilsektoren fortsatte å øke, men i et lavere tempo. Marginene var noe lavere i de fleste forretningssektorene. Planlagte nedstengninger førte til høyere vedlikeholdskostnader sammenliknet med andre kvartal.

Energi

Underliggende EBIT for Energi gikk noe ned sammenliknet med andre kvartal 2010. Produksjonen gikk ytterligere ned i kvartalet, forårsaket av lavt nivå i magasinene. Lavere produksjonskostnader veide delvis opp for den negative effekten av redusert produksjonsvolum.

Øvrige og elimineringer

Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 95 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med et negativt beløp på 265 millioner kroner i forrige kvartal, og et negativt beløp på 381 millioner kroner i tredje kvartal 2009. Underliggende EBIT inkluderer elimineringen av interne gevinster og tap på lager kjøpt fra andre selskaper i konsernet, som utgjorde en inntekt på 24 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med en kostnad på 85 millioner kroner i forrige kvartal og en kostnad på 131 millioner kroner i tredje kvartal 2009. Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer i andre kvartal omfattet også kostnader knyttet til overtakelsen av Vales aluminiumvirksomhet, tilsvarende omkring 50 millioner kroner.
 
Hydros solenergivirksomhet pådro seg et underliggende tap på 19 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med et tap på 47 millioner kroner i kvartalet før, og et tap på 18 millioner kroner i tredje kvartal 2009.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat

For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.
 
I forbindelse med avtalen om å kjøpe majoriteten av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil (Vale Aluminium) ble det besluttet å sikre størsteparten av Vales netto eksponering for aluminiumprisen fram til slutten av 2011. Sikringen skal dempe risikoen for en lavere aluminiumpris og vil sikre en robust kontantstrøm fra de oppkjøpte eiendelene i en overgangsfase. Sikringsposisjonene er ikke betinget av at transaksjonen fullføres. De fleste av posisjonene som utløper etter at transaksjonen er fullført er gjenstand for sikringsbokføring og inkludert som inntektselement under utvidet resultatregnskap. Bokførte urealiserte og realiserte effekter av posisjoner som ikke er gjenstand for sikringsbokføring klassifiseres som poster utelatt fra underliggende EBIT.

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet


Millioner kroner
Tredje
kvartal
2010
Andre
kvartal
2010
Tredje
kvartal
2009
01.01-
30.09
2010
01.01-
30.09
2009
Året 2009
             
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter 515 389 (1.406) 651 (1.902) (2.630)
Derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (Vale Aluminium) 99 (320) - (221) - -
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter (25) 211 (54) 458 (516) (198)
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (65) 12 (102) (30) (325) (345)
Metalleffekt, Valsede Produkter 52 (206) (141) (468) 746 588
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader - 18 30 (1) 453 518
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) 114 - 286 175 300 438
Endring pensjonsplan - (151) (52) (151) (52) (52)
Forsikringsoppgjør - - (73) - (139) (152)
(Gevinst) / tap på avhendelser - - - (67) - 684
Poster ekskludert fra underliggende EBIT 690 (47) (1.512) 347 (1.435) (1.148)
Netto valuta(gevinst)/-tap 246  (59) (992) (281) (2.559) (2.774)
Beregnet skatteeffekt (328) 38  280  (49) 716 441
Poster ekskludert fra underliggende resultat 608 (68) (2.224) 16 (3.277) (3.481)

Finansposter

Hydro hadde en finanskostnad på 218 millioner kroner i tredje kvartal sammenliknet med en finanskostnad på 97 millioner kroner i forrige kvartal.
 
Renteinntektene økte i tredje kvartal grunnet høyere likviditetsbeholdning. I andre kvartal var renteutgiftene høyere på grunn av renter på skattekrav i Tyskland.
 
Valutatapet i tredje kvartal var i hovedsak knyttet til finansielle eiendeler i US-dollar, og skyldes en svakere kurs på US-dollar sammenliknet med norske kroner. Det var ingen vesentlige valutatap eller -gevinster på konsernmellomværende i tredje kvartal.1)
 
I andre kvartal utgjorde valutagevinster på konsernmellomværende i euro 151 millioner kroner, grunnet en svakere valutakurs på euro i forhold til norske kroner. Andre netto valutatap utgjorde 92 millioner kroner.

Skattekostnad

Skattekostnaden var 119 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 462 millioner kroner i forrige kvartal og 707 millioner kroner i tredje kvartal 2009.
 
I de første ni månedene i 2010 var skattekostnaden om lag 45 prosent av resultat før skatt. Den høye skattesatsen for tredje kvartal reflekterer hovedsakelig tapene i Qatalum, ettersom Qatalum er et tilknyttet selskap, og resultater fra slike selskaper presenteres etter skatt.

 • Pressekontakt
  Kontakt: Halvor Molland
  Mobil:    +47 92979797
  E-post:  Halvor.Molland@hydro.com

 • Investorkontakt
  Kontakt: Stefan Solberg
  Mobil:    +47 91727528
  E-post:  Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you