Skip to content

Fjerde kvartal 2010 påvirket av lavere priser og høyere kostnader, Vale-avtalen i rute

Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) på 588 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 965 millioner kroner i tredje kvartal. Lavere realiserte aluminiumpriser, høyere driftskostnader og sesongmessig lavere salg svekket resultatet.

 • Underliggende EBIT 588 millioner kroner

 • Resultatnedgang oppstrøms grunnet lavere realiserte aluminiumpriser, som ble delvis oppveid av forsikringsoppgjøret for Qatalum

 • Svakere resultater midt- og nedstrøms grunnet høyere kostnader og sesongmessig lavere salg, marginene fortsatt stabile

 • Resultatoppgang for Energi grunnet høye priser og høy produksjon

 • Etterspørselen etter primæraluminium ventes å øke med sju prosent i Hydros viktigste markeder i 2011

 • Qatalum ventes å nå full produksjon fra juni 2011

 • Fullføring av Vale-avtalen vil mest sannsynlig skje i første kvartal 2011

 • Forslag til utbytte for 2010 på 0,75 kroner per aksje

– 2010 var et vendepunkt for Hydro, og 2011 vil markere dette skiftet. Jeg forventer full produksjon ved Qatalum fra juni, og regner med at det planlagte oppkjøpet av Vales aluminiumvirksomhet vil bli fullført i første kvartal, som en stadfestelse av dette modige trekket, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
 
– Aluminiumprisen ligger i øyeblikket på et komfortabelt nivå. Vi har sett en økning i etterspørselen i 2010, som også har fortsatt inn i 2011, og betydelige deler av vår nedstrømsvirksomhet har solide ordrebøker for første halvår 2011. Likevel viser resultatet for fjerde kvartal at vi fortsatt må fokusere på kostnadsforbedringer, sier Brandtzæg.
 
Det underliggende resultatet for Primærmetall gikk ned i kvartalet, hovedsakelig på grunn av lavere realiserte aluminiumpriser. Dette ble delvis utliknet av forsikringsoppgjøret for strømbruddet ved Qatalum, joint venture-selskapet som er 50/50 eid av Qatar Petroleum og Hydro. Resultatene i alumina- og råvarevirksomheten var stabile, støttet av god inntjening i den kommersielle aluminavirksomheten.
 
Det negative driftsresultatet for Qatalum økte i fjerde kvartal, som forventet. Oppstarten av anlegget ble gjenopptatt i midten av september. Ved utgangen av fjerde kvartal var 321 av 704 celler i full drift. Endelig oppstart til full produksjonskapasitet vil være hemmet av forsinket idriftsettelse av kraftanleggets dampturbiner. Qatalum ventes å nå full produksjon fra juni 2011.
 
Hydros midt- og nedstrømsvirksomhet rapporterte lavere underliggende EBIT sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere driftskostnader, inkludert kostnader knyttet til planlagte vedlikeholdsaktiviteter, og sesongmessig lavere salg. Marginene var fortsatt stabile. Underliggende EBIT for Energi økte betydelig sammenliknet med forrige kvartal, grunnet høyere spotpriser og høy produksjon.
 
For året 2010 hadde Hydro en underliggende EBIT på 3.351 millioner kroner, sammenliknet med et underliggende tap på 2.555 millioner kroner i 2009. Den betydelige forbedringen skyldtes oppgang i markedet, som ga økte priser og større etterspørsel, i tillegg til en reduksjon i kostnader og bemanning. Salgsvolumet i markedet økte med 17 prosent sammenliknet med en nedgang på 18 prosent året før, noe som delvis reflekterer lageroppbygging hos kundene. Tilbudsoverskuddet i markedet gikk ned, men lagernivået er fortsatt rekordhøyt.
 
De underliggende resultatene forbedret seg vesentlig for oppstrømsvirksomheten i 2010, i hovedsak på grunn av høyere realiserte aluminiumpriser og bedre resultater i Hydros eksisterende virksomhet for alumina og råvarer. Arbeidet med å redusere driftskostnadene i smelteverksporteføljen fortsatte. Ved utgangen av 2010 var det oppnådd en kostnadsforbedring på 50 US-dollar per tonn av kostnadsforbedringsprogrammet på 300 US-dollar som etter planen skal gjennomføres innen utangen av 2013.
 
Underliggende EBIT for midtstrømsvirksomheten ble kraftig påvirket av negative valutaeffekter i 2009. Nedstrømsvirksomheten leverte betydelig høyere underliggende resultater som følge av at salgsvolumet har nærmet seg nivået det lå på før finanskrisen. Fortsatt satsing på kostnadsreduksjonstiltak og gode driftsmarginer har gitt gode resultater sammen med den positive markedsutviklingen, og virksomheten for valsede produkter har oppnådd rekordhøye resultater for året. Underliggende EBIT for energivirksomheten bedret seg i 2010 på grunn av høyere spotpriser og høyere produksjon.
 
Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 3,6 milliarder kroner i kvartalet. Investeringene beløp seg til 1,6 milliarder i kvartalet, inkludert om lag 0,6 milliarder knyttet til Qatalum. Hydro hadde en netto likviditetsposisjon på 11 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
 
Styret i Hydro foreslår et utbytte på 0,75 kroner per aksje for 2010, som reflekterer selskapets mål om å gi sine aksjonærer en kontant-avkastning. Beslutningen er basert på bedre resultat- og markedsutsikter, og Hydros sterke finansielle stilling og kontantinntjeningsevne. 

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Fjerde
kvartal
2010
Tredje
kvartal
2010
% endring forrige kvartal Fjerde
kvartal
2009
% endring samme kvartal i fjor Året
2010
Året
2009
               
Driftsinntekter 19.406 18.424 5 % 16.427 18 % 75.754 67.409
               
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 768 274 >100 % (938) >100 % 3.184 (1.407)
Poster ekskludert (180) 690   287   167 (1.148)
Underliggende EBIT 588 965 (39) % (651) >100 % 3.351 (2.555)
               
Underliggende EBIT:            
Primærmetall 191 399 (52) % (717) >100 % 1.198 (2.556)
Metallmarkeder 62 163 (62) % (20) >100 % 321 (83)
Valsede Produkter 105 227 (54) % 57 84 % 864 26
Ekstruderte Produkter 24 102 (77) % 68 (65) % 444 (67)
Energi 482 169 >100 % 295 63 % 1.416 1.240
Øvrig og elimineringer (277) (95) >(100) % (334) 17 % (893) (1.114)
Underliggende EBIT 588 965 (39) % (651) >100 % 3.351 (2.555)
               
Resultat 658 (63) >100 % (587) >100 % 2.118 416
               
Underliggende resultat 376 545 (31) % (791) >100 % 1.852 (3.066)
               
Resultat per aksje 0,39 (0,07) >100 % (0,45) >100 % 1,33 0,24
               
Underliggende resultat per aksje 0,21 0,33 (35) % (0,61) >100 % 1,14 (2,50)
               
Finansielle data:            
Investeringer - millioner kroner 1.613 1.591 1 % 2.371 (32) % 6.231 5.947
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) (6.427) (8.280) 22 % (15.645) 59 % (6.427) (15.645)
   
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 360 355 2 % 332 8 % 1.415 1.396
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.074 2.179 (5) % 1.804 15 % 2.113 1.698
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 12.436 13.503 (8) % 10.452 19 % 12.674 10.764
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,00 6,20 (3) % 5,80 3 % 6,00 6,34
Salg av metallprodukter til eksternt marked, eksklusiv ingot trading (1.000 tonn) 417 429 (3) % 375 11 % 1.717 1.468
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 234 239 (2) % 211 11 % 945 794
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1.000 tonn) 127 134 (5) % 119 6 % 529 463
Kraftproduksjon (GWh) 2.263 1.479 53 % 1.929 17 % 8.144 7.897

 

Om Hydros rapportering

For å gi bedre forståelse av Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat. Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat" for mer informasjon om disse postene.

Rapportert EBIT og resultat

Rapportert EBIT for Hydro utgjorde 768 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert en netto positiv effekt på 180 millioner kroner. Effekten besto av 132 millioner kroner i netto urealiserte gevinster på derivater, positive metalleffekter på 92 millioner kroner, forsikringsoppgjør på 90 millioner kroner knyttet til strømbruddet ved Qatalum og andre netto negative effekter på 134 millioner kroner, inkludert rasjonaliserings- og nedstengningskostnader.
 
I forrige kvartal utgjorde rapportert EBIT for 274 millioner kroner, inkludert en netto negativ effekt på 690 millioner kroner. Effekten besto av 524 millioner kroner i netto urealiserte tap på derivater, negative metalleffekter på 52 millioner kroner og en nedskrivning på 114 millioner kroner knyttet til Qatalum.
 
Rapportert resultatet for fjerde kvartal utgjorde 658 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 232 millioner kroner. I tredje kvartal pådro Hydro seg et tap på 63 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 246 millioner kroner.

Markedsutvikling og utsikter

Oppstrøms

LME-prisene fortsatte å øke i fjerde kvartal. Tremånedersprisen var omkring 2.370 US-dollar per tonn i begynnelsen av kvartalet, og rundt 2.500 US-dollar per tonn i slutten av kvartalet. Markedet var fortsatt ganske volatilt, og prisene varierte fra 2.250 til 2.500 US-dollar per tonn i løpet av kvartalet.
 
Den globale etterspørselen etter primæraluminium utenfor Kina økte med fire prosent i fjerde kvartal sammenliknet med tredje kvartal, delvis på grunn av lageroppbygging hos kundene. Forbruk og produksjon var henholdsvis 25,3 millioner tonn og 25,7 millioner tonn omregnet til årsbasis. Forbruket av primæraluminium utenfor Kina økte med 19 prosent i forhold til 2009. Vi forventer en vekst på om lag sju prosent i dette forbruket i 2011, og en noe lavere vekst i 2012. Tilbudsoverskuddet i markedet ventes å ligge på et overkommelig nivå i 2011.
 
Produksjonen i Kina gikk ned med om lag ti prosent i fjerde kvartal sammenliknet med året før, noe man antar skyldes behovet for å nå mål om energisparing. Samlet produksjon utgjorde om lag 17 millioner tonn i 2010. Etterspørselen økte med om lag to prosent i fjerde kvartal, noe som førte til en nedgang i lagernivået.
 
LME-lagrene lå relativt stabilt rundt 4,3 millioner tonn i løpet av kvartalet. Globalt har antall lagerdager gått ned som følge av høyere etterspørsel.
 
Etterspørselen etter metallprodukter, spesielt pressbolt og valseblokker, var høy og uendret i forhold til kvartalet før. Etterspørselen etter støpelegeringer bedret seg i Nord-Europa, spesielt i Tyskland, og var også høyere i eksportmarkeder i Asia.

Valsede produkter

Forbruket i det europeiske markedet for valsede produkter var sesongmessig lavere i fjerde kvartal sammenliknet med kvartalet før. Etterspørselen økte med om lag 17 prosent i 2010 sammenliknet med 2009, men ligger fortsatt under toppnivået som ble nådd i 2007. Vi forventer en fortsatt god etterspørsel i markedet i første halvår 2011.

Ekstruderte produkter

Den europeiske etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter tok seg betydelig opp sammenliknet med fjerde kvartal året før, men er fortsatt svak i bygg- og anleggssektoren. I Nord-Amerika var etterspørselen sesongmessig lavere sammenliknet med tredje kvartal 2010, og også lavere enn i fjerde kvartal 2009. Utviklingen i Sør-Amerika er fortsatt positiv, særlig i Brasil. Etterspørselen etter presisjonsrør er fortsatt god. Det ventes fortsatt økning i den generelle etterspørselen på ekstruderingsmarkedet i Europa og USA i første kvartal 2011, som er sesongmessig sterkere. Det ventes fortsatt begrenset oppgang i bygg- og anleggssektoren.

Energi

Den nordiske spotprisen på kraft økte i fjerde kvartal parallelt med forverringen i de hydrologiske forholdene. Magasinnivået i Norge gikk ned til om lag 45 prosent av full kapasitet i slutten av 2010. Snømengden var 50 prosent lavere enn normalt. Kaldere vær i midten av november førte til en ytterligere økning i spotprisen grunnet svært høy etterspørsel. Prisene gikk ned i januar grunnet mildere vær og en mer stabil kjernekraftproduksjon, men magasinnivået er fortsatt på et historisk lavt nivå. Prisene ventes å ligge på et relativt høyt nivå i første kvartal 2011.

Andre faktorer som påvirker Hydro

Hydro har stort sett solgt alt av sin primæraluminiumproduksjon for første kvartal til en pris på rundt 2.325 US-dollar er tonn, med unntak av forventet produksjon fra Qatalum.
 
Qatalum er ventet å produsere rundt 500.000 tonn primærmetall i 2011.
 
Nivået i Hydros snø- og vannmagasiner var lavere enn normalt ved utgangen av januar, og også lavere enn i tilsvarende periode i 2009. På grunn av den høye spotprisen er det ventet at Hydros kraftproduksjon vil være på samme nivå i første kvartal 2011 som i fjerde kvartal 2010.

Primærmetall

De underliggende resultatene for Primærmetall gikk ned i kvartalet sammenliknet med tredje kvartal, grunnet lavere realiserte aluminiumpriser. Dette ble delvis utliknet av forsikringsoppgjøret knyttet til strømbruddet ved Qatalum kvartalet før.
 
Det underliggende resultatet i virksomheten for alumina og råvarer bedret seg noe i kvartalet sammenliknet med tredje kvartal. Når det gjelder Alunorte ble de positive effektene av høyere realiserte aluminapriser delvis utliknet av lavere salg, høyere kostnader til bauksitt og lut og andre driftskostnader. Den underliggende inntjeningen i den kommersielle aluminavirksomheten var litt høyere enn i kvartalet før, som følge av høyere volumer og gode marginer på salg av metall fra tredjeparter.
 
Lavere realiserte aluminiumpriser hadde en negativ effekt på det underliggende resultatet i Primærmetall tilsvarende om lag 350 millioner kroner i kvartalet. Selskapets kostnadsforbedringsprogram fortsatte som planlagt, men driftskostnadene i fjerde kvartal var noe høyere enn i tredje kvartal grunnet sesongeffekter.
 
Det negative driftsresultatet for Qatalum økte i fjerde kvartal, grunnet høyere avskrivningskostnader og høyere faste kostnader, inkludert kostnader knyttet til gjenopptakelsen av oppstarten av anlegget. Forsikringsoppgjøret på 300 millioner kroner ble bokført i fjerde kvartal, og 210 millioner ble inkludert i underliggende EBIT. Oppstarten av anlegget ble gjenopptatt i midten av september. Ved utgangen av fjerde kvartal var 321 av 704 celler i full drift. Endelig oppstart til full produksjonskapasitet vil være hemmet av forsinket idriftsettelse av kraftanleggets dampturbiner. Det er ventet at anlegget når full produksjon fra juni 2011.

Metallmarked

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned i kvartalet. Effektene av valutasvingninger og lagervurdering av primærmetall var relativt nøytral i fjerde kvartal sammenliknet med en betydelig netto positiv effekt i kvartalet før.
 
Hvis vi ser bort fra valuta- og lagervurderingseffekter gikk underliggende EBIT for Metallmarked også ned i kvartalet. Omsmeltevirksomheten leverte lavere underliggende resultater i kvartalet, hovedsakelig på grunn av planlagte vedlikeholdsaktiviteter. Lavere salg av tredjepartsprodukter hadde også negativ innvirkning på det underliggende resultatet for kvartalet. De underliggende resultatene for handelsvirksomheten var fortsatt gode.
 
Det samlede metallsalget utenom handel med pressbolt var noe lavere, hovedsakelig på grunn av sesongmessig lavere leveranser av pressbolt i alle markeder.

Valsede Produkter

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk ned sammenliknet med tredje kvartal 2010 på grunn av høyere driftskostnader, inkludert kostnader til planlagte vedlikeholdsaktiviteter og noe lavere salgsvolum.
 
Volumutviklingen har variert mellom de ulike forretningssektorene. Leveransene av litografiske plater har økt, og produksjonen har vært god. Salget har vært stabilt i markedet for generelle tekniske produkter, mens salget til markedene for bilprodukter og varmevekslere har vært noe høyere, støttet av fortsatt solid etterspørsel. Volumene av tynnfolie, drikkebokser og andre emballasje- og byggprodukter gikk ned, hovedsakelig grunnet sesongmessig vedlikehold og andre kapasitetsbegrensninger. Marginene har holdt seg på et stabilt nivå.

Ekstruderte Produkter

Underliggende EBIT for Ekstruderte Produkter gikk ned sammenliknet med tredje kvartal 2010, hovedsakelig grunnet høyere driftskostnader og sesongmessig lavere volumer. Kostnadsøkningene skyldtes planlagte vedlikeholdsaktiviteter og aktuelle forbedringsprogrammer, i hovedsak knyttet til rasjonaliseringstiltak, iverksetting av et nytt IT-system og økt markedssatsing. I kvartalet før var driftskostnadene positivt påvirket av sesongmessig lavere personalrelaterte kostnader. Marginene var stabile for de fleste forretningssektorene i fjerde kvartal.
 
Volumene for ekstruderingsvirksomheten i Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika var alle sesongmessig lavere i fjerde kvartal. Oppgangen i markedet for byggsystemer ligger fortsatt etter det generelle ekstruderingsmarkedet, spesielt i Sør-Europa, hvor etterspørselen gikk ned i fjerde kvartal grunnet lavere offentlig forbruk og økt usikkerhet knyttet til økonomisk utvikling. Som følge av dette har vi iverksatt flere rasjonaliseringsprogrammer for å forbedre resultatene i denne virksomheten.

Energi

Underliggende EBIT for Energi økte vesentlig sammenliknet med kvartalet før, på grunn av høyere spotpriser og betydelig høyere produksjon. Kaldt vintervær, marginalt med nedbør og avbrudd i svensk kjernekraftproduksjon førte til høye spotpriser i perioden.

Øvrige og elimineringer

Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 277 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med et negativt beløp på 95 millioner kroner i kvartalet før og et negativt beløp på 334 millioner kroner i fjerde kvartal 2009. Elimineringer inkludert i underliggende EBIT utgjorde en kostnad på 12 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med en inntekt på 39 millioner kroner kvartalet før og en kostnad på 108 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.
 
Underliggende resultater for fjerde kvartal omfattet økte kostnader til integrasjonsplanlegging og andre transaksjonskostnader knyttet til oppkjøpet av Vales aluminiumvirksomhet, i tillegg til justeringer av personal- og pensjonskostnader i forbindelse med årsoppgjøret.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat

For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.
 
I forbindelse med avtalen om å kjøpe majoriteten av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil (Vale Aluminium) ble det besluttet å sikre størsteparten av Vales netto eksponering for aluminiumprisen fram til slutten av 2011. Sikringen skal dempe risikoen for en lavere aluminiumpris og vil sikre en robust kontantstrøm fra de oppkjøpte eiendelene i en overgangsfase. Sikringsposisjonene er ikke betinget av at transaksjonen fullføres. De fleste av posisjonene som utløper etter at transaksjonen er fullført er gjenstand for sikringsbokføring og inkludert som inntektselement under utvidet resultatregnskap. Bokførte urealiserte og realiserte effekter av posisjoner som ikke er gjenstand for sikringsbokføring klassifiseres som poster utelatt fra underliggende EBIT.

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet
Millioner kroner Fjerde
kvartal
2010
Tredje
kvartal
2010
Fjerde
kvartal
2009
Året
2010
Året
2009
           
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (162) 515 (728) 489 (2.630)
Derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (Vale Aluminium) 55 99 - (166) -
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter 151 (25) 318 609 (198)
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (20) (65) (19) (50) (345)
Urealiserte derivateffekter på råvarekontrakter (156) - - (156) -
Metalleffekt, Valsede Produkter (92) 52 (157) (560) 588
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 131 - 65 130 518
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) 12 114 138 187 438
Endring pensjonsplan - - - (151) (52)
Forsikringsoppgjør (91) - (13) (91) (152)
(Gevinst) / tap på avhendelser (7) - 684 (74) 684
Poster ekskludert fra underliggende EBIT (180) 690 287 167 (1.148)
Netto valuta(gevinst)/-tap (232) 246 (216) (513) (2.774)
Beregnet skatteeffekt 129 (328) (275) 80 441
Poster ekskludert fra underliggende resultat (282) 608 (204) (266) (3.481)


Finansposter

Hydro hadde en netto finansinntekt på 292 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med en finanskostnad på 218 millioner kroner i kvartalet før.
 
Finansinntektene var relativt uendret i fjerde kvartal sammenliknet med kvartalet før. Renteinntektene i fjerde kvartal var lavere enn kvartalet før, grunnet lavere renter på skattekrav i Tyskland.
 
Netto valutagevinst i fjerde kvartal inkluderte gevinster på 274 millioner kroner knyttet til konsernmellomværende i euro, som skyldes en svakere kurs på euro i forhold til norske kroner. Andre netto valutatap utgjorde 42 millioner kroner.

Skattekostnad

Skattekostnaden var 401 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med en kostnad på 119 millioner kroner i kvartalet før, og en inntekt på 183 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.
 
I 2010 var skattekostnaden omlag 43 prosent av resultat før skatt. Skattesatsen for året var påvirket av en særskatt på kraft og resultat fra tilknyttede selskaper, som presenteres etter skatt.

 • Investorkontakt
  Kontakt: Stefan Solberg
  Mobil:    +47 91727528
  E-post:  Stefan.Solberg@hydro.com

 • Pressekontakt
  Kontakt: Halvor Molland
  Mobil:    +47 92979797
  E-post:  Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you