Skip to content

Første kvartal 2011: Resultatframgang med høyere aluminiumpriser og økt salgsvolum

Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) på 1.448 millioner kroner i første kvartal, opp fra 588 millioner kroner i fjerde kvartal. Høyere realiserte aluminiumpriser og marginer, økte volumer og lavere driftskostnader løftet det underliggende resultatet for kvartalet.

  • Underliggende EBIT 1.448 millioner kroner
  • Høyere salg forsterket av sesongmessig bedre markedsforhold
  • Stabilt resultat i Bauksitt & Alumina, svake produksjonsresultater
  • Primærmetall opp med høyere priser, delvis oppveid av økte råvarekostnader
  • Forbedring i ned- og midtstrømsvirksomheten med høyere salg og lavere kostnader
  • Energi opp med økte priser og høy produksjon
  • Vale-avtalen er fullført, organisasjonen er på plass og integrasjonen går som planlagt
  • Oppstarten av Qatalum er i rute for full produksjon fra juni
  • Smelteverket i Sunndal starter opp igjen en årlig kapasitet på 15.000 tonn på linje 3 i juni, og forbereder seg på å gjenoppta full produksjon

– Fullføringen av avtalen om å overta Vales aluminiumvirksomhet er en milepæl i Hydros historie som et globalt og ekte integrert aluminiumselskap. Transaksjonen sikrer oss tilgang til bauksitt og alumina til aluminiumproduksjon i flere tiår framover, og gir oss et solid utgangspunkt for framtiden, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
 
– Ved utgangen av første kvartal gikk det store aluminiumverket Qatalum med mer enn 60 prosent av full kapasitet, og opptrappingen fortsetter mot full produksjon fra juni. Ferdigstillelse og full produksjon ved Qatalum-verket vil være nok en milepæl for Hydro, sier Brandtzæg.
 
Etter fullføringen av Vale-avtalen 28. februar i år rapporterer Hydro for første gang resultater for det nye forretningsområdet Bauksitt & Alumina dette kvartalet, hvor den oppkjøpte virksomheten er inkludert fra 1. mars. Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina bedret seg grunnet høyere LME-tilknyttede aluminapriser og effekten av å inkludere den oppkjøpte bauksitt- og aluminavirksomheten. Svake produksjonsresultater hadde negativ innvirkning.
 
De underliggende resultatene i Primærmetall økte betydelig i første kvartal i forhold til fjerde kvartal på grunn av høyere realiserte aluminiumpriser, høyere realiserte marginer og lavere faste kostnader. Den positive utviklingen ble delvis oppveid av økende råvarekostnader. Driftsresultatet for Qatalum, joint venture-selskapet som eies av Qatar Petroleum og Hydro, bedret seg i kvartalet. Underliggende EBIT for Primærmetall inkluderte også 145 millioner kroner i forsikringsoppgjør knyttet til strømbruddet ved smelteverket i august i fjor.
 
I lys av den positive markedsutviklingen den siste tiden vil Hydro i juni starte opp igjen en årlig kapasitet på 15.000 tonn på linje 3 ved smelteverket i Sunndal, og forberede seg på å gjenoppta full produksjon ved verket, som har gått med redusert kapasitet siden mars 2009 grunnet et svært svakt aluminiummarked.
 
– Vi forbereder oss på å starte opp Sunndal 3 igjen ettersom markedet har vist en betydelig oppgang i 2010, og stabilisert seg i første kvartal 2011. Under forutsetning av fortsatt tilfredsstillende markedsforhold er Hydros intensjon å starte opp hele linjen på 100.000 tonn igjen i andre halvår 2011, sier Brandtzæg. Tidspunktet for en full gjenopptakelse av produksjonen vil fastsettes senere.
 
Hydros midt- og nedstrømsvirksomhet leverte betydelig høyere underliggende EBIT, grunnet høyere salgsvolum, økte marginer og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.
 
Underliggende EBIT for Energi økte med høyere spotpriser, høyere netto spotsalg og lavere overføringskostnader.
 
Netto kontantstrøm benyttet til driften utgjorde 0,6 milliarder kroner i kvartalet, inkludert økt arbeidskapital. Med Vale-transaksjonen inkludert utgjorde netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter 6,4 milliarder kroner i kvartalet. Etter Vale-transaksjonen økte gjelden med 5,8 milliarder kroner, noe som førte til en netto gjeldsposisjon på 2,0 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. 

Økonomiske nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Første
kvartal
2011
Fjerde
kvartal
2010
% endring forrige kvartal Første
kvartal
2010
% endring samme kvartal i fjor Året
2010
             
Driftsinntekter 21.138 19.406 9 % 18.145 16 % 75.754
             
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 5.855 768 >100 % 985 >100 % 3.184
Poster ekskludert (4.408) (180)   (297)   167
Underliggende EBIT 1.448 588 >100 % 688 >100 % 3.351
             
Underliggende EBIT:          
Bauksitt & Alumina 155 113 38 % 162 (4) % 633
Primærmetall 583 86 >100 % (169) >100 % 617
Metallmarkeder 143 62 >100 % 65 >100 % 321
Valsede Produkter 232 105 >100 % 223 4 % 864
Ekstruderte Produkter 105 24 >100 % 117 (10) % 444
Energi 573 482 19 % 588 (3) % 1.416
Øvrig og elimineringer (344) (284) (21) % (297) (16) % (945)
Underliggende EBIT 1.448 588 >100 % 688 >100 % 3.351
             
Underliggende EBITDA 2.415 1.383 75 % 1.440 68 % 6.420
           
Resultat 5.154 658 >100 % 924 >100 % 2.118
             
Underliggende resultat 1.244 376 >100 % 401 >100 % 1.852
             
Resultat per aksje 2,89 0,39 >100 % 0,68 >100 % 1,33
             
Underliggende resultat per aksje 0,65 0,21 >100 % 0,27 >100 % 1,14
             
Finansielle data:          
Investeringer - millioner kroner 41.625 1.613 >100 % 1.766 >100 % 6.231
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) (20.334) (6.427) >(100) % (16.939) (20) % (6.427)
  
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 773 493 57 % 474 63 % 1.976
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 415 360 15 % 339 23 % 1.415
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.358 2 074 14 % 1.997 18 % 2.113
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 13.607 12.436 9 % 11.542 18 % 12.674
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,77 6,00 (4) % 5,78 - 6,00
Salg av metallprodukter til eksternt marked, eksklusiv ingot trading (1.000 tonn) 467 417 12 % 414 13 % 1.717
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 245 234 5 % 231 6 % 945
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1.000 tonn) 136 127 8 % 128 6 % 529
Kraftproduksjon (GWh) 2.308 2.263 2 % 2.781 (17) % 8.144


Proforma underliggende økonomiske resultater

 

Økonomiske nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Første
kvartal
2011
Fjerde
kvartal
2010
% endring forrige kvartal Første
kvartal
2010
% endring samme kvartal i fjor Året
2010
             
Driftsinntekter 22.815 22.590 1 % 20.788 10 % 87.272
             
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 1.604 960 67 % 1 018 58 % 3.696
Poster ekskludert (66) (119)   (320)   445
Underliggende EBIT 1.538 841 83 % 698 >100 % 4.141
             
Underliggende EBITDA 2.881 2.213 30 % 1.979 46 % 9.450
             
Resultat 925 813 14 % 761 22 % 2.454
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.336 1.448 (8) % 1.394 (4) % 5.805
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 490 475 3 % 447 10 % 1.867


Hydros proforma underliggende resultat før finansposter og skatt utgjorde 1.538 millioner kroner i første kvartal, opp fra 841 millioner i fjerde kvartal.
Proforma underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina bedret seg noe sammenliknet med fjerde kvartal 2010, hovedsakelig på grunn av økte aluminapriser som delvis ble oppveid av høyere råvarekostnader og lavere salgsvolum. Svake produksjonsresultater hadde negativ innvirkning.
 
Det proforma underliggende resultatet for Primærmetall inkluderte om lag 50 millioner kroner knyttet til Albras i første kvartal, sammenliknet med 144 millioner kroner i fjerde kvartal 2010. Nedgangen i det underliggende resultatet for Albras skyldtes hovedsakelig lavere salgsvolum i støperiet.

Om Hydros rapportering

Underliggende EBIT

For å gi bedre forståelse av Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat. Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat" for mer informasjon om disse postene.

Oppkjøp av Vales aluminiumvirksomhet

Den 28. februar 2011 fullførte Hydro overtakelsen av størsteparten av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil. Med virkning fra første kvartal 2011 vil vi ha et nytt rapporteringssegment i rapporteringsstrukturen vår, Bauksitt & Alumina, i tillegg til de fem andre rapporteringssegmentene. I tillegg til den virksomheten som er kjøpt opp fra Vale har de bauksitt- og aluminaaktivitetene som tidligere var en del av segmentet Primærmetall blitt overført til det nye Bauksitt & Alumina-segmentet, og tidligere perioder er omarbeidet. Primærmetall omfatter aluminiumverket Albras i tillegg til den primærmetallvirksomheten Hydro hadde før transaksjonen. Med virkning fra første kvartal 2011 er elimineringer av interne gevinster og tap på alumina som tidligere har vært inkludert i segmentet Primærmetall, nå inkludert under Øvrige og elimineringer, og tidligere perioder er omarbeidet.
 
Den følgende drøftingen av rapporterte resultater og underliggende driftsresultater inkluderer bauksitt- og aluminavirksomheten som er kjøpt fra Vale fra det tidspunktet avtalen ble fullført, 1. mars 2011. Beløp som gjelder tidligere perioder er ikke regnet om for å reflektere rapporterte og underliggende resultater for de oppkjøpte virksomhetene.

Proformainformasjon knyttet til oppkjøpet av Vales aluminiumvirksomhet

For å kunne presentere Hydros resultater på sammenliknbart grunnlag, har vi også lagt fram en del proforma økonomisk informasjon i rapporten basert på en innarbeiding av resultatene fra Vale-virksomheten for hele kvartalet og for alle tidligere perioder som er presentert i denne rapporten. Vi viser til den fullstendige rapporten for første kvartal for mer informasjon om oppkjøpet og proformainformasjonen som er oppgitt der.

Rapportert EBIT og resultat

Rapportert EBIT for Hydro utgjorde 5.855 millioner kroner i første kvartal, inkludert netto urealiserte tap på derivater tilsvarende 96 millioner kroner, positive metalleffekter på 176 millioner kroner og transaksjonsgevinster knyttet til oppkjøpet av Vale aluminium tilsvarende 4.328 millioner kroner. Dette beløpet inkluderer en revalueringsgevinst knyttet til Hydros tidligere eierandel i Alunorte og joint venture-selskapet CAP.
 
I forrige kvartal utgjorde rapportert EBIT for Hydro 768 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater tilsvarende 132 millioner kroner, positive metalleffekter på 92 millioner kroner, forsikringsoppgjør på 90 millioner kroner knyttet til strømbruddet ved Qatalum, og andre netto negative effekter på 134 millioner kroner, hovedsakelig bestående av rasjonaliserings- og nedstengningskostnader.
 
Rapportert resultat for første kvartal utgjorde 5.154 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 30 millioner kroner. I fjerde kvartal utgjorde resultatet 658 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 232 millioner kroner.

Markedsutvikling og utsikter

Alumina

Aluminamarkedet var relativt sterkt i begynnelsen av 2011, med økende priser på grunn av høyere etterspørsel. Platts' spotpriser på alumina var 372 US-dollar per tonn i starten av kvartalet og 404 US-dollar per tonn ved utgangen av kvartalet, noe som tilsvarer om lag 15-16 prosent av LME.
 
Den globale etterspørselen etter alumina, med unntak av Kina, var noe høyere i første kvartal sammenliknet med fjerde kvartal. Dette skyldes hovedsakelig oppstart av ny og tidligere nedstengt kapasitet for produksjon av primæraluminium. Etterspørsel og produksjon av alumina utgjorde begge om lag 84 millioner tonn omregnet til årsbasis. Den nedstengte aluminakapasiteten er bare startet opp igjen i begrenset omfang. Aluminamarkedet ventes å bli relativt stramt i 2011 på grunn av raffineriproblemer og oppstart av enda mer produksjonskapasitet for primæraluminium.
 
Etterspørsel etter og produksjon av alumina i Kina økte i første kvartal sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av oppstart av ny produksjonskapasitet for primæraluminium og aluminaprosjekter. Økt innenlandsk kapasitet førte til at Kina importerte mindre alumina.

Primæraluminium

LME-prisene fortsatte å øke i første kvartal. Den gjennomsnittlige tremånedersprisen var om lag 2.500 US-dollar per tonn i begynnelsen av kvartalet, og rundt 2.630 US-dollar per tonn i slutten av kvartalet. Etterspørselen og tilbudet av primæraluminium i verden utenom Kina lå på et relativt stabilt nivå i første kvartal sammenliknet med fjerde kvartal, og forbruket og produksjonen var på henholdsvis 25,3 millioner tonn og 26,2 millioner tonn omregnet på årsbasis. Vi forventer at etterspørselen vil øke med sju prosent i 2011 til omkring 26 millioner tonn. Tilbudsoverskuddet i markedet ventes fortsatt å ligge på et overkommelig nivå i 2011.
 
Produksjonen i Kina økte med nesten ti prosent i første kvartal sammenliknet med kvartalet før, mens etterspørselen var sesongmessig lavere. I fjerde kvartal ble produksjonen ved mange kinesiske smelteverk redusert for å nå mål om energisparing. De fleste av disse smelteverkene har gjenopptatt produksjonen i løpet av første kvartal. Vi forventer at det kinesiske markedet for primæraluminium stort sett vil være i balanse i 2011.
 
LME-lagrene økte med 0,3 millioner tonn til rundt 4,6 millioner tonn i løpet av kvartalet, noe som delvis antas å reflektere at ikke-rapportert metall er flyttet til rapporterte lager. Etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) har i de fleste regioner vært stabil uten noen endringer av betydning i forhold til kvartalet før, med unntak av normale sesongeffekter. Etterspørselen i Sør-Europa har vist tegn til svekkelse.

Valsede produkter

Forbruket i det europeiske markedet for valsede produkter var sesongmessig høyere i første kvartal 2011 sammenliknet med fjerde kvartal 2010, og fikk ekstra støtte i form av økt etterspørsel blant sluttbrukerne. Vi forventer en robust vekst i etterspørselen i de fleste sluttbrukersegmentene i markedet i 2011, med unntak av bygg- og anleggssektoren som har vist tegn til svekkelse.

Ekstruderte produkter

Den europeiske etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter viste en sesongmessig økning i første kvartal, men etterspørselen var fortsatt svak i bygg- og anleggssektoren, spesielt i Sør-Europa. Etterspørselen i engineeringsektoren og transportindustrien fortsatte å stige i de fleste europeiske markedene, men marginene har vært under press som følge av at europeiske pressverk har skiftet kapasitet bort fra den svake bygg- og anleggssektoren over til andre markedssegmenter.
 
I Nord-Amerika bedret etterspørselen seg sammenliknet med fjerde kvartal 2010, og var også høyere enn i første kvartal 2010, hovedsakelig på grunn av positiv utvikling i transport- og bilsegmentet. Utviklingen i Sør-Amerika er fortsatt positiv, spesielt i Brasil, og utsiktene er også fortsatt positive. Etterspørselen etter presisjonsrør har fortsatt vært god i kvartalet, drevet av en sterk etterspørsel etter biler i øvre prissegment.
 
Det forventes en sesongmessig forbedring i ekstruderingsmarkedet i Europa og USA i andre kvartal. Det ventes fortsatt begrenset oppgang i bygg- og anleggssektoren.

Energi

Den nordiske spotprisen på kraft var svært høy ved inngangen til kvartalet som følge av den tørre hydrologiske situasjonen. Lavere etterspørsel enn normalt, mildere vær, høyere import og en stabil svensk kjernekraftproduksjon førte imidlertid til et press på prisene, som gikk ned i januar og deretter stabiliserte seg i resten av kvartalet. Magasinnivået er fortsatt rekordlavt i mange områder, og usikkerhet, inkludert bekymring omkring framtidig kjernekraftproduksjon i Tyskland og effekten av urolighetene i Midtøsten og Nord-Afrika på oljeforsyningene, ventes å begrense nedsiden på spotprisene.
 
Magasinnivået i Norge gikk ned til om lag 18 prosent ved utgangen av første kvartal. Dette er nesten 20 prosentpoeng lavere enn normalt og mer enn åtte prosentpoeng lavere enn i samme periode i 2010.

Andre faktorer som påvirker Hydro

Hydro har stort sett solgt alt av sin primæraluminiumproduksjon for andre kvartal til en pris på rundt 2.450 US-dollar per tonn. Dette inkluderer forventede volumer fra Albras, men ikke forventede volumer fra Qatalum.
 
Hydro har sikret størsteparten av selskapets eksponering for aluminiumprisen i virksomheten som er kjøpt fra Vale til om lag 2.400 US-dollar per tonn fram til utgangen av 2011.
 
Hydro vil starte opp kapasitet tilsvarende 15.000 tonn primæraluminium i året ved produksjonslinje 3 i Sunndal i år. Under forutsetning av fortsatt tilfredsstillende markedsforhold, er det Hydros ambisjon å starte opp full produksjon ved denne linjen innen utgangen av 2011.
 
Nivået i Hydros vann- og snømagasiner var lavere enn normalt ved utgangen av mars, men høyere enn ved utgangen av samme periode i fjor. Produksjonen i andre kvartal 2011 forventes å bli sesongmessig lavere enn i første kvartal.

Bauksitt & Alumina

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina var positivt påvirket av høyere LME-tilknyttede aluminapriser og inkluderingen av bauksitt- og aluminavirksomheten fra Vale fra 1. mars.

Primærmetall

De underliggende resultatene for Primærmetall bedret seg betydelig i kvartalet sammenliknet med fjerde kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere realiserte aluminiumpriser, høyere realiserte marginer og lavere faste kostnader. Den positive utviklingen ble delvis oppveid av høyere råvarekostnader. Underliggende EBIT omfatter også resultater fra aluminiumverket Albras som ble overtatt fra Vale fra 1. mars 2011.
 
Primærproduksjonen og produksjonen og salget av støperivarer økte sammenliknet med fjerde kvartal, hovedsakelig på grunn av overtakelsen av Albras fra 1. mars 2011 og økte volumer fra Qatalum.
 
Kostnadsforbedringsprogrammet på 300 US-dollar per tonn, hvor 175 US-dollar per tonn etter planen skal oppnås innen utgangen av 2011, har fortsatt som planlagt.
 
Det underliggende resultatet for Qatalum forbedret seg i kvartalet, hovedsakelig som følge av høyere realiserte aluminiumpriser. Det underliggende resultatet for kvartalet inkluderer 145 millioner kroner i forsikringsoppgjør knyttet til strømbruddet ved smelteverket i august 2010, sammenliknet med 210 millioner kroner i fjerde kvartal.

Metallmarked

Underliggende EBIT for Metallmarked økte i første kvartal grunnet positive valutaeffekter og bedre drift.
 
Hvis vi ser bort fra valuta- og lagervurderingseffekter, gikk underliggende EBIT for metallmarked opp i kvartalet. Produksjonen i omsmeltevirksomheten var relativt stabil sammenliknet med fjerde kvartal, men høyere marginer bidro til et bedre resultat. Økt salg av tredjepartsprodukter ga et positivt bidrag til det underliggende resultatet for kvartalet. Sammenliknet med forrige kvartal leverte handelsvirksomheten svakere resultater.

Det samlede metallsalget utenom handel med pressbolt økte, noe som reflekterer sesongmessig høyere leveranser av alle produkter i alle markeder.

Valsede Produkter

Underliggende EBIT for Valsede Produkter bedret seg betydelig sammenliknet med fjerde kvartal 2010, hovedsakelig på grunn av høyere leveranser og økte marginer. Driftskostnadene per tonn gikk ned sammenliknet med kvartalet før, og var stabile i absolutte termer. Energikostnadene økte grunnet høyere priser, mens vedlikeholdskostnadene var lavere.
 
Leveransene økte i alle våre forretningssektorer, støttet av fortsatt god etterspørsel og en normal økning i aktivitetsnivået i forhold til fjerde kvartal, som er sesongmessig lavere. Applikasjoner til bilindustrien og andre emballasje- og byggprodukter spesielt viste betydelig framgang. Volumer til drikkebokser, tynnfolie og generelle tekniske produkter økte også, mens leveransene av litografiske plater var stabile. Generelt var marginene høyere, særlig for generelle tekniske applikasjoner.

Ekstruderte Produkter

Underliggende EBIT for Ekstruderte Produkter bedret seg sammenliknet med fjerde kvartal 2010, i hovedsak på grunn av lavere driftskostnader og sesongmessig høyere volumer. Den positive utviklingen ble delvis utliknet av lavere volumer fra byggsystemer, som er en virksomhet med høye marginer, og noe lavere marginer for den europeiske ekstruderingsvirksomheten. Etterspørselen etter byggsystemer i Sør-Europa var spesielt svak i kvartalet.
 
Sektoren for presisjonsrør leverte gode underliggende resultater i kvartalet, sammenliknet med fjerde kvartal. Underliggende EBIT bedret seg betydelig for den nordamerikanske virksomheten i første kvartal, og den søramerikanske virksomheten fortsatte å levere solide underliggende resultater sammenliknet med fjerde kvartal.

Energi

Underliggende EBIT for Energi økte sammenliknet med forrige kvartal, grunnet høyere spotpriser, høyere netto spotsalg og lavere overføringskostnader. Kaldt vintervær og den stramme hydrologiske balansen førte til høye spotpriser i perioden.

Øvrige og elimineringer

Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 344 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med et negativt beløp på 284 millioner kroner i forrige kvartal og et negativt beløp på 297 millioner kroner i første kvartal 2010. Elimineringer, som hovedsakelig består av urealiserte gevinster og tap på lager kjøpt fra andre selskaper i konsernet, utgjorde et negativt beløp på 157 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med et negativt beløp på 19 millioner kroner i forrige kvartal, og et negativt beløp på 162 millioner kroner i første kvartal 2010.
 
Underliggende resultater for fjerde kvartal omfattet justeringer av personal- og pensjonskostnader i forbindelse med årsoppgjøret.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat

For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.
 
Transaksjonen i forbindelse med oppkjøpet av Vale S.A.s aluminiumvirksomhet 28. februar 2011 involverer visse engangsgevinster og -tap som påvirker resultatet for første kvartal 2011. Disse transaksjonseffektene er utelatt fra underliggende EBIT.

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet
Millioner kroner Første
kvartal
2011
Fjerde
kvartal
2010
Første
kvartal
2010
Året
2010
         
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter 79 (162) (253) 489
Derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (Vale Aluminium) 42 55 - (166)
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter (40) 151 272 609
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (1) (20) 23 (50)
Urealiserte derivateffekter på råvarekontrakter 16 (156) - (156)
Metalleffekt, Valsede Produkter (176) (92) (314) (560)
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader - 131 (19) 130
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) - 12 61 187
Endring pensjonsplan - - - (151)
Forsikringsoppgjør - (91) - (91)
(Gevinst) / tap på avhendelser - (7) (67) (74)
Transaksjonsrelaterte effekter (Vale Aluminium) (4.328) - - -
Poster ekskludert fra underliggende EBIT (4.408) (180) (297) 167
Netto valuta(gevinst)/-tap 30 (232) (468) (513)
Beregnet skatteeffekt 467 129 241 80
Poster ekskludert fra underliggende resultat (3.911) (282) (523) (266)


Finansposter

Finansinntektene var lavere i første kvartal enn i forrige kvartal, grunnet lavere likviditetsbeholdning. Rentekostnadene økte i første kvartal sammenliknet med fjerde kvartal på grunn av gjelden som ble overtatt i forbindelse med Vale-transaksjonen. I tillegg inkluderte fjerde kvartal en godskrivning av rentekostnader knyttet til skattekrav i Tyskland.
 
Netto valutatap i første kvartal inkluderte tap på finansielle posisjoner i US-dollar, tilsvarende 167 millioner kroner. Øvrige netto valutagevinster utgjorde 137 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til konsernmellomværende i euro.

Skattekostnad

Skattekostnaden utgjorde 608 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 401 millioner kroner i forrige kvartal og 605 millioner kroner i første kvartal 2010.
 
I første kvartal 2011 utgjorde skattekostnaden 11 prosent av resultat før skatt. Den lave skattesatsen skyldes en skattefri gevinst som ble bokført i kvartalet i forbindelse med revalueringen av Hydros tidligere eierandeler i Alunorte og joint venture-prosjektet CAP.

Proformainformasjon

Underliggende EBIT og EBITDA Første kvartal 2011 Fjerde kvartal 2010 Første kvartal  2010 Året
2010
Per forretningsområde EBIT EBITDA EBIT EBITDA EBIT EBITDA EBIT EBITDA
                 
Bauksitt & Alumina 237 725 223 693 205 643 1.225 3.061
Primærmetall 592 1.137 230 808 (203) 320 816 3.006
Metallmarkeder 143 168 62 88 65 91 321 428
Valsede produkter 232 342 105 226 223 335 864 1.318
Ekstruderte produkter 105 237 24 162 117 252 444 987
Energi 573 600 482 502 588 623 1.416 1.540
Øvrie og elimineringer (344) (328) (285) (266) (297) (285) (945) (889)
Underliggende EBIT / EBITDA 1.538 2.881 841 2.213 698 1.979 4.141 9.450


Bauksitt & Alumina

Proforma underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina bedret seg noe sammenliknet med fjerde kvartal 2010, hovedsakelig på grunn av økte aluminapriser, som delvis ble utliknet av høyere råvarekostnader og lavere salgsvolum. Svake produksjonsresultater hadde negativ innvirkning.
 
Høyere realiserte aluminapriser drevet av høyere LME-priser hadde positiv innvirkning på underliggende EBIT, men ble delvis utliknet av lavere salgsvolum. Aluminaproduksjonen gikk ned i forhold til fjerde kvartal på grunn av driftsavbrudd i den eldre delen av Alunorte-raffineriet. Nedgangen ble også i noen grad påvirket av redusert bauksittproduksjon i Paragominas og følgelig lavere bauksittleveranser til Alunorte.
 
Energikostnadene økte på grunn av høyere priser på kull og olje. I tillegg førte lavere utnyttelse av kullkjelene i Alunorte-raffineriet til et høyere relativt forbruk av dyrere fyringsolje. Kostnader til lut økte grunnet høyere priser, som delvis ble utliknet av lavere forbruk per tonn.
 
Bauksittkostnadene økte noe i kvartalet, i hovedsak på grunn av planlagte vedlikeholdsaktiviteter. Driftskostnadene ved Paragominas økte på grunn av høyere energipriser og høyere vedlikeholdskostnader. Bauksittproduksjonen ved Paragominas gikk ned, hovedsakelig som følge av vedlikehold og en midlertidig nedstengning av bauksittrørledningen for en planlagt inspeksjon.
 
Det underliggende resultatet fra den kommersielle virksomheten gikk ned i forhold til fjerde kvartal grunnet betydelig lavere eksterne salgsvolumer, sammenliknet med høye volumer i fjerde kvartal 2010.

Primærmetall

Det proforma underliggende resultatet for Primærmetall omfattet om lag 50 millioner kroner knyttet til Albras i første kvartal, sammenliknet med 144 millioner kroner i fjerde kvartal 2010. Nedgangen i underliggende resultater for Albras skyldtes hovedsakelig lavere salgsvolum fra støperiet, som utgjorde rundt 100.000 tonn i første kvartal, sammenliknet med om lag 130.000 tonn i fjerde kvartal.
 

IR + media

Recommended for you