Skip to content
Vasstøl kraftverk vil utnytte et årlig energipotensial på om lag 26 GWh av fallet mellom de eksisterende regulerings-magasinene for Røldal kraftverk, Finnabuvatn og Vasstølvatn i Suldal kommune.

Planarbeidet med kraftverket har vært gjennomført i flere faser etter at konsesjon for bygging ble gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2004.

Det nye kraftanlegget vil omfatte ventil-arrangement i tappetunnel ved Finnabuvatn-dammen, trykkrør nedgravd i grøft med en lengde på 1.800 meter og selve kraft-stasjonen i dagen, lokalisert nede ved Vasstølvatn. Turbinen vil utnytte en fallhøyde på rundt 150 meter. Installasjonen er beregnet til 5,4 MVA.

Opprusting av dammen ved Finnabuvatn kommer som et pålegg med hjemmel i den nye damsikkerhetsforskriften fra NVE. Arbeidene vil omfatte heving av tetningsonen og støttefylling med ny plastret steinoverflate på dammens nedstrømsside.

Samordningen av de to byggeprosjektene innebærer en betydelig besparelse med hensyn til administrasjon og byggetekniske løsninger i gjennomføringsfasen.

Hydros prosjektorganisasjon er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidene, som vil kreve betydelig bistand fra den lokale drifts-organisasjonen ved Røldal Suldal gjennom hele byggefasen.

Prosjektet vil starte opp rett etter påske i år med arbeider på dammen og kraftstasjonen. Byggetiden er beregnet til halvannet år, slik at kraften fra det nye Vasstøl kraftverk vil være på nettet høsten 2012.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}