Skip to content

Hydro rapporterer foreløpig proforma finansiell informasjon for 2010 etter transaksjonen med Vale

Norsk Hydro ASA rapporterer foreløpig urevidert proforma sammenstilt finansiell informasjon for 2010 etter gjennomføringen av oppkjøpet av Vale S.A.s aluminiumvirksomhet 28. februar 2011. Hensikten er å gi ytterligere detaljer om den overtatte virksomheten i forkant av at Hydros resultat for første kvartal blir offentliggjort 29. april.

I transaksjonen med Vale overtok Hydro 60 prosent i bauksittgruven Paragominas, 57 prosent i aluminaraffineriet Alunorte, 51 prosent i aluminiumverket Albras og 61 prosent i det prosjekterte aluminaraffineriet CAP. Før overtakelsen hadde Hydro allerede en eierandel på 34 prosent i Alunorte og 20 prosent i CAP.

Ny rapporteringsstruktur

Fra og med første kvartal 2011 vil Hydro ha følgende rapporteringssegment:

  • Bauksitt & Alumina
  • Primærmetall
  • Metallmarked
  • Valsede Produkter
  • Ekstruderte Produkter
  • Energi
  • Øvrige og Elimineringer

Det nye segmentet Bauksitt & Alumina vil inkludere Paragominas, Alunorte, CAP og relaterte kommersielle aktiviteter. Primærmetall-segmentet vil inkludere Albras i tillegg til Hydros nåværende aktiviteter innenfor produksjon av primæraluminium.

Virksomhetene som er overtatt fra Vale, vil konsolideres i Hydros regnskap fra og med 1. mars 2011. Rapporterte og underliggende resultater for første kvartal vil derfor inkludere to måneder med 34 prosent eierandel i Alunorte og 20 prosent eierandel i CAP, begge regnskapsført etter egenkapitalmetoden, og en måned hvor hele den overtatte virksomheten er fullt konsolidert.

Hydro vil 29. april offentliggjøre sammenliknbar proforma finansiell informasjon for første kvartal 2011.

Foreløpig allokering av kjøpesum

Hydros foreløpige allokering av kjøpesummen indikerer en årlig merverdiavskriving på om lag 1,0 milliard kroner før skatt, tilsvarende om lag 0,6 milliard kroner etter skatt. Merverdiavskrivingen før skatt er redusert fra 1,5 milliarder kroner som ble indikert i Hydros prospekt i juni 2010 i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen.

Verdien av Hydros eierandel i Alunorte (34 prosent) og CAP (20 prosent) før transaksjonen vil bli oppjustert i Hydros regnskaper for å reflektere virkelig verdi av eierandelene i disse virksomhetene. Dette forventes å føre til en betydelig revalueringsgevinst. Denne gevinsten var i prospektet fra juni 2010 estimert til om lag 5,2 milliarder kroner. Et oppdatert tall for denne gevinsten vil bli inntektsført i Hydros rapporterte resultat for første kvartal.

Det økonomiske innholdet i kjøps- og salgsopsjonene for de gjenværende 40 prosent eierinteressene i Paragominas er vurdert til å gi Hydro økonomisk risiko også for disse aksjene. Paragominas regnskapsføres derfor basert på at Hydro er økonomisk eier av 100 prosent av selskapet, det vil si uten minoritetsinteresser.

Proforma-justeringer

Proforma-informasjonen har til hensikt å illustrere hvordan Hydros resultater kunne ha vært dersom transaksjonen hadde vært gjennomført før 1. januar 2010.

Grunnlaget for proforma-informasjonen:

Hydros tidligere virksomhet er reflektert i Hydros historiske regnskapsinformasjon. Effekten av Hydros tidligere eierandeler i Alunorte og CAP, som ble regnskapsført i henhold til egenkapitalmetoden, er ekskludert fra den sammenstilte proforma-informasjonen. Kilden for proforma-informasjonen for Vales aluminiumvirksomhet er dels carve-out finansiell informasjon utarbeidet av Vale og dels regnskaper fra enhetene som Hydro har overtatt.

Det er foretatt justeringer i den sammenstilte proforma finansielle informasjonen for å reflektere hvordan virkelig verdi-justeringene påvirker resultatregnskapet. Justeringene er reflektert i tidligere perioder som følger:

  • Avskriving av merverdi allokert til driftsmidler.
  • Effekten av ugunstige salgskontrakter for alumina som representerer en oppjustering av driftsinntektene.
  • Renter på kjøpesummen, samt beregnede rentekostnader på den utsatte betalingen inkludert i kjøps-/salgsavtalen også med hensyn til fordelingen av egenkapital og kontanter i vederlaget.

Den ureviderte og sammenstilte proforma finansielle informasjonen er foreløpig og blir bare offentliggjort for illustrative formål. Informasjonen tilstreber ikke å representere hva Hydros faktiske konsoliderte resultater og konsoliderte balanse ville ha vært dersom virksomheten hadde vært drevet som ett selskap i perioden. På tilsvarende vis tilstreber heller ikke informasjonen å være indikativ for framtidige konsoliderte resultater og konsolidert balanse. Allokeringen av kjøpesummen og resulterende merverdiavskriving kan endres i en periode på 12 måneder etter at oppkjøpet ble gjennomført.

Foreløpig proforma finansiell segmentinformasjon og resultatregnskap per kvartal i 2010 og året 2010 er vedlagt i høyre spalte.

Recommended for you