Skip to content

Kapitalmarkedsdagen 2011: Ledende på drift

Med betydelige, lange posisjoner innenfor bauksitt og alumina i en verden med begrensede ressurser, med ambisiøse kostnadsforbedringsprogrammer etablert gjennom hele verdikjeden og med det svært konkurransedyktige smelteverket Qatalum i full drift er Hydro nå i en ledende posisjon i aluminiumindustrien.

− De langsiktige utsiktene for aluminium er fortsatt svært lovende, til tross for den økonomiske turbulensen i øyeblikket, og jeg er svært oppmuntret av den sterke utviklingen i Hydros driftsforbedringer, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

− Med vår solide økonomiske posisjon og vår evne til å ta initiativ og iverksette korrigerende tiltak tar vi sikte på å komme enda sterkere ut av denne perioden med usikkerhet og forbedre vår relative posisjon i bransjen for framtidens metall, sier Brandtzæg.

Hydro fullførte den store transaksjonen i Brasil i 2011 og har nå skapt et fullt integrert aluminiumselskap med anlegg i verdensklasse, også innenfor gruvedrift for bauksitt og raffinering av alumina. Disse anleggene har vist betydelige driftsforbedringer i den ni måneder lange perioden siden de ble en del av Hydro.


Den aktuelle makroøkonomiske usikkerheten, inkludert gjeldssituasjonen i Europa, langsom bedring i USAs økonomi og en avtakende vekst i nye markeder, har påvirket tilliten blant forbrukerne negativt, noe som igjen har ført til en nedgang i aluminiumprisen og svekkede markedsforhold.I tillegg til at Hydro nå har hele verdikjeden fra bauksitt til fabrikerte produkter og ser gode grunnleggende forhold for aluminium i et lengre perspektiv, nådde Qatalum full produksjon i september. Qatalum er et topp moderne aluminiumverk med verdens største støperi, og det har en gunstig lokalisering i forhold til logistikk.

Som et svar på de usikre økonomiske forholdene har Hydro iverksatt flere forbedringstiltak gjennom hele verdikjeden. Primærmetalls forbedringsprogram på 300 US-dollar per tonn går som planlagt og er i rute i forhold til målet som er satt for utgangen av 2013, mens Hydros fleksible omsmeltesystem har blitt utnyttet for å møte den reduserte etterspørselen etter sommeren.


Etterspørselen etter aluminium har økt sterkt de siste to årene, med 19 prosent i 2010 og om lag sju prosent i 2011. Veksten utenfor Kina er ventet å fortsette i 2012, skjønt i en noe lavere takt på rundt tre til fem prosent. De grunnleggende markedsforholdene for aluminium er fortsatt lovende, grunnet metallets mange positive egenskaper, inkludert lav vekt og resirkulerbarhet, og det ventes en solid langsiktig vekst på det globale aluminiummarkedet.− Kontinuerlig forbedring er en kjerneaktivitet i alle forretningsområdene for at Hydro skal etablere en ledende posisjon. Driftsmodellen vår har allerede gitt imponerende resultater i forretningsområdet Bauksitt & Alumina, og den høye driftskompetansen vår gjør at nedstrømsvirksomheten kan skape nye forretningsmuligheter gjennom teknologiledelse og innovasjon, sier Brandtzæg.

Hovedpunkter fra Hydros Kapitalmarkedsdag:

  • Hydros strategisk viktige anlegg på forretningsområdet Bauksitt & Alumina har levert solide driftsforbedringer siden oppkjøpet i første kvartal 2011. Innføringen av Hydros produksjonssystem vil her fortsette som en hovedaktivitet og har allerede gitt betydelige forbedringer.

  • I en verden med begrensede ressurser vil Hydro satse på å utnytte hele potensialet i selskapets lange posisjon innenfor bauksitt og alumina, og denne posisjonen kan styrkes ytterligere gjennom CAP- og Paragominas-prosjektene. Som del av strategien vil Hydro ta sikte på å utnytte den lange posisjonen ved å vurdere kommersielle muligheter og anledninger til å utvide smelteverksporteføljen.

  • Hydros forbedringsprogram på 300 US-dollar per tonn for heleide aluminiumverk er i rute og skal etter planen fullføres innen utgangen av 2013. En samlet kostnadsforbedring på 200 US-dollar per tonn er ventet realisert innen utangen av 2011, og det tas sikte på en ytterligere innsparing på 100 US-dollar per tonn innen utgangen av 2013. Bransjen står overfor kostnadspress på råvarer og valutakurser som styrker seg. Disse effektene utlikner besparelsene fra forbedringsprogrammet og framhever betydningen av tiltakene som iverksettes.

  • Aluminiumverket Qatalum i Qatar nådde full produksjon i september 2011. Prosjektet på 5,8 milliarder US-dollar er fullført, og verket produserer nå 600.000 tonn i året, noe som er litt høyere enn beregnet kapasitet. De bearbeidede produktene fra Qatalum har gitt Hydro en sterkere markedsposisjon i USA og Asia. Målet for 2012 vil være å strømlinjeforme driften og oppnå et kostnadsnivå på 1.400-1.500 US-dollar per tonn med utgangspunkt i markedsforholdene i 2010.

  • I et økonomisk klima preget av usikkerhet og høy ustabilitet har Hydro har en robust finansiell situasjon med bare 0,1 milliarder kroner i netto gjeld. Ambisjonen er å opprettholde selskapets økonomiske fleksibilitet og en kredittvurdering på "investment grade"-nivå. Vedlikeholdsinvesteringene forventes også i 2012 å utgjøre 3,5 milliarder kroner, hvorav om lag 1,0 milliarder kroner er knyttet til den brasilianske virksomheten som er kjøpt av Vale.

  • Hydro legger fram tre scenarier for selskapets inntjeningspotensial på Kapitalmarkedsdagen. Scenariene er ikke prognoser, men representerer inntjeningspotensial basert på utvalgte aluminiumpriser og USD/NOK-vekslingskurser med bruk av sensivitetsanalyse. Alle inntekter og kostnader som ikke er knyttet til LME og andre valutakurser, holdes konstant, og proforma underliggende EBITDA fra de siste fire kvartalene er brukt som utgangspunkt. Alle de tre scenariene indikerer en EBITDA som ligger betydelig høyere enn vedlikeholdsinvesteringene, noe som illustrerer Hydros evne til å generere kontantstrøm.

Recommended for you