Skip to content

Tredje kvartal 2011: Bedre produksjonsresultater, høyere råvarekostnader

Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) på 1.646 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 1.906 millioner kroner i andre kvartal. Kvartalet var preget av bedre produksjonsresultater i Bauksitt & Alumina, mens en sesongmessig nedgang og høyere råvarekostnader har hatt negativ innvirkning på de underliggende resultatene. Energi rapporterte sitt beste tredjekvartalsresultat noensinne.

  • Underliggende EBIT 1.646 millioner kroner
  • Ytterligere forbedring i produksjonsresultatene i bauksitt- og aluminavirksomheten
  • Kostnadspress på råvarer
  • Solid bidrag fra energivirksomheten
  • Qatalum i full produksjon
  • Strømlinjeforming av portefølje gjennom avhendelse
  • Sesongmessig nedgang i salg og svakere marked
  • Økt makroøkonomisk usikkerhet

– Innsatsen for å bedre driften i Bauksitt & Alumina har gitt solide resultater, og Paragominas og Alunorte rapporterer økt kvartalsproduksjon. Vi styrker fokuset i de ambisiøse kostnadsforbedringsprogrammene våre, mens presset på råvarekostnadene i aluminiumindustrien fortsetter, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Med den aktuelle makroøkonomiske usikkerheten er det vanskelig å spå hvordan markedet vil utvikle seg. Vi opprettholder vår forventning om en vekst i etterspørselen etter aluminium på sju prosent utenfor Kina, men på grunnlag av tegn til svekkelse i markedet mot slutten av året kan veksten bli noe lavere, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig som følge av bedre produksjonsresultater og bedre resultater fra den kommersielle virksomheten.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med andre kvartal, grunnet lavere salgsvolum og høyere råvarekostnader, som delvis ble utliknet av høyere realiserte aluminiumpriser. Opptrappingen av produksjonen ved joint venture-selskapet Qatalum er nå fullført. Anlegget har nådd full kapasitet og bidro til økt produksjon i kvartalet. Qatalum eies 50/50 av Qatar Petroleum og Hydro.

– Jeg er glad for at Qatalum har nådd full produksjon. Verket kjører nå på designkapasitet, og vi vil fokusere på å optimalisere driften for å utnytte anleggets fulle potensial, sier Brandtzæg.

Hydros midtstrømsvirksomhet leverte lavere underliggende resultater sammenliknet med kvartalet før, som var påvirket av betydelige positive lagervurderingseffekter på standard ingot og valutaeffekter. Lavere underliggende resultater fra omsmeltevirksomheten påvirket også resultatene for tredje kvartal negativt.

Underliggende EBIT for Hydros nedstrømsvirksomhet var svak, påvirket av en sesongmessig nedgang og svekkede markeder. De pågående rasjonaliseringstiltakene knyttet til Building Systems har startet å gi resultater, og programmet vil fortsette for fullt i kommende kvartaler.

Energi leverte igjen et solid underliggende resultat, sitt beste noensinne i et tredje kvartal. Dette skyldes høy produksjon i hele kvartalet og relativt høye priser i juli og august.

Hydro fullførte salget av den ikke-strategiske eierandelen i det norske kraftproduksjonsselskapet SKS Produksjon AS. Salget førte til en skattefri gevinst på 658 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg signerte Hydro en avtale om salg av selskapets 35 prosent eierandel i Alpart aluminaraffineri på Jamaica som ventes fullført i fjerde kvartal.

Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 3,4 milliarder kroner i kvartalet, inkludert en reduksjon i netto arbeidskapital på 0,8 milliarder kroner. Kontantstrøm fra avhendelser utlignet kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter i kvartalet. Ved utgangen av kvartalet var Hydros netto gjeldsposisjon 0,1 milliarder kroner. 

Økonomiske nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Tredje
kvartal
2011
Andre
kvartal
2011
% endring forrige kvartal Tredje
kvartal
2010
% endring samme kvartal i fjor 01.01-
30.09
2011
01.01-
30.09
2010
Året
2010
 
Driftsinntekter 23.829 24.728 (4)% 18.424 29% 69.695 56.348 75.754
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2.222 2.111 5% 274 >100% 10.189 2.417 3.184
Poster ekskludert (576) (206) >(100)% 690 >(100)% (5.189) 347 167
Underliggende EBIT 1.646 1.906 (14)% 965 71% 5.000 2.763 3.351
 
Underliggende EBIT:
Bauksitt & Alumina 302 272 11% 71 >100% 729 521 633
Primærmetall 653 765 (15)% 318 >100% 2.002 531 617
Metallmarkeder 93 244 (62)% 163 (43)% 480 259 321
Valsede Produkter 124 232 (46)% 227 (45)% 588 759 864
Ekstruderte Produkter 40 96 (58)% 102 (61)% 241 420 444
Energi 506 363 40% 169 >100% 1.442 934 1.416
Øvrig og elimineringer (73) (65) (13)% (85) 14% (482) (661) (945)
Underliggende EBIT 1.646 1.906 (14)% 965 71% 5.000 2.763 3.351
 
Underliggende EBITDA 2.985 3.229 (8)% 1.720 74 % 8.628 5.037 6.420
 
Resultat 797 1.546 (48)% (63) >100% 7.498 1.460 2.118
Underliggende resultat 1.071 1.168 (8)% 545 96% 3.071 1.476 1.852
 
Resultat per aksje 0,49 0,69 (29)% (0,07) >100% 3,84 0,93 1,33
Underliggende resultat per aksje 0,50 0,52 (4)% 0,33 53% 1,47 0,94 1,14
 
Finansielle data:
Investeringer - millioner kroner 1.125 1.085 4% 1.591 (29)% 43.836 4.618 6.231
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt (18.389) (20.777) 11% (8.280) >(100)% (18.389) (8.280) (6.427)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.553 1.448 7% 491 >100% 3.774 1.483 1.976
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 522 505 3% 355 47% 1 443 1.055 1.415
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.592 2.509 3% 2.179 19% 2.494 2.125 2.113
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 14.225 13.803 3% 13.503 5% 13.906 12.753 12.674
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,49 5,50 - 6,20 (11)% 5,58 6,00 6,00
Salg av metallprodukter til eksternt marked, eksklusiv ingot trading (1.000 tonn) 527 533 (1)% 429 23% 1.527 1.300 1.717
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 228 242 (6)% 239 (5)% 714 712 945
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1.000 tonn) 137 142 (4)% 134 2% 415 402 529
Kraftproduksjon (GWh) 2.737 1.830 50% 1.479 85% 6.875 5.881 8.144

Proforma underliggende økonomiske resultater

Det er ingen forskjell mellom Hydros faktiske og proforma underliggende økonomiske og driftsmessige resultater for periodene andre og tredje kvartal i 2011. Se avsnittet om proformainformasjon senere i denne rapporten for en diskusjon om utviklingen sammenliknet med tidligere perioder. 

Økonomiske nøkkeltall
Millioner kroner Tredje kvartal 2011 Andre kvartal 2011 % endring forrige kvartal Tredje kvartal 2010 % endring samme kvartal i fjor 01.01- 30.09 2011 01.01- 30.09 2010 Året
2010
 
Driftsinntekter 23.829 24.728 (4)% 21.133 13% 71.372 64.682 87.272
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2.222 2.111 5% 289 >100% 5.937 2.735 3.696
Poster ekskludert (576) (206) 941 (847) 561 445
Underliggende EBIT 1.646 1.906 (14)% 1.230 34% 5.090 3.296 4.141
 
Underliggende EBITDA 2.985 3.229 (8)% 2.555 17% 9.094 7.237 9.450
 
Årets resultat henført til Hydros aksjonærer 997 1.405 (29)% 157 >100% 3.183 1.475 2.220
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1 000 tonn) 1.553 1.448 7% 1.442 8% 4.337 4.357 5.805
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 522 505 3% 469 11% 1.518 1.391 1.867

Om Hydros rapportering

Underliggende EBIT

For å gi bedre forståelse av Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat. Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat" for mer informasjon om disse postene.

Oppkjøp av Vales aluminiumvirksomhet

Den 28. februar 2011 fullførte Hydro overtakelsen av størsteparten av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil. Med virkning fra første kvartal 2011 har vi et nytt rapporteringssegment i rapporteringsstrukturen vår, Bauksitt & Alumina, i tillegg til de fem andre rapporteringssegmentene. I tillegg til den virksomheten som er kjøpt opp fra Vale har de bauksitt- og aluminaaktivitetene som tidligere var en del av segmentet Primærmetall blitt overført til det nye Bauksitt & Alumina-segmentet, og tidligere perioder er omarbeidet. Primærmetall omfatter aluminiumverket Albras i tillegg til den primærmetallvirksomheten Hydro hadde før transaksjonen. Med virkning fra første kvartal 2011 er elimineringer av interne gevinster og tap på alumina som tidligere har vært inkludert i segmentet Primærmetall, nå inkludert under Øvrige og elimineringer, og tidligere perioder er omarbeidet.

Den følgende drøftingen av rapporterte resultater og underliggende driftsresultater inkluderer bauksitt- og aluminavirksomheten som ble kjøpt fra Vale 1. mars 2011. Beløp som gjelder tidligere perioder er ikke regnet om for å reflektere rapporterte og underliggende resultater for de oppkjøpte virksomhetene.

Proformainformasjon knyttet til oppkjøpet av Vales aluminiumvirksomhet

For å kunne presentere Hydros resultater på sammenliknbart grunnlag, har vi også lagt fram en del proforma økonomisk informasjon i rapporten basert på en innarbeiding av resultatene fra Vale-virksomheten for hele kvartalet og for alle tidligere perioder som er presentert i denne rapporten. Vi viser til den fullstendige rapporten for andre kvartal for mer informasjon om oppkjøpet og proformainformasjonen som er oppgitt der.

Rapportert EBIT og resultat

Rapportert EBIT for Hydro utgjorde 2.222 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater tilsvarende 6 millioner kroner, negative metalleffekter på 77 millioner kroner, rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 28 millioner kroner og salgsgevinster på 674 millioner kroner.

I forrige kvartal utgjorde rapportert EBIT for Hydro 2.111 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater tilsvarende 266 millioner kroner, positive metalleffekter på 28 millioner kroner og andre netto negative effekter på 87 millioner kroner som besto av rasjonaliserings- og nedstengningskostnader, nedskrivninger og salgsgevinster.

Rapportert resultat for tredje kvartal utgjorde 797 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 1.248 millioner kroner.

I andre kvartal utgjorde resultatet 1.546 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 334 millioner kroner.

Markedsutvikling og utsikter


Bauksitt og alumina

Den globale etterspørselen etter alumina utenfor Kina var noe høyere i tredje kvartal sammenliknet med andre kvartal, for det meste på grunn av oppstart av ny produksjonskapasitet. Produksjonen utenfor Kina utgjorde om lag 54 millioner tonn omregnet til årsbasis.

Etterspørsel etter og produksjon av alumina i Kina fortsatte å øke i tredje kvartal sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av oppstart av nye prosjekter for produksjon av primæraluminium og alumina.

Platts' spotpriser på alumina har ligget rundt 370 US-dollar per tonn i kvartalet, noe som utgjør om lag 15,3-15,8 prosent av LME.

Primæraluminium

LME-prisene gikk ned i tredje kvartal sammenliknet med andre kvartal. Prisene lå rundt 2.500 US-dollar per tonn i begynnelsen av kvartalet, og rundt 2.200 US-dollar per tonn i slutten av kvartalet. Målt i norske kroner og euro har prisene gått mindre ned på grunn av en styrking av US-dollar i løpet av kvartalet.

Etterspørselen etter primæraluminium i verden utenom Kina gikk ned i tredje kvartal sammenliknet med andre kvartal, og utgjorde et forbruk på 25,7 millioner tonn omregnet til årsbasis. Tilbudet av primæraluminium har fortsatt å øke etter hvert som nye prosjekter settes i produksjon. Omregnet til årsbasis utgjorde produksjonen 26,5 millioner tonn i tredje kvartal. Selv om stemningen i markedet har avtatt i kvartalet på grunn av økende økonomisk usikkerhet, opprettholder vi fortsatt vårt estimat om en markedsvekst på om lag sju prosent i 2011.

Forbruket av primæraluminium i Kina gikk noe ned i tredje kvartal etter et historisk høyt nivå kvartalet før. Omregnet til årsbasis utgjorde forbruket 19,7 millioner tonn i tredje kvartal. Vi forventer at det kinesiske markedet for primæraluminium stort sett vil være i balanse i 2011.

LME-lagrene økte noe fra 4,5 millioner tonn i andre kvartal til 4,6 millioner tonn i tredje kvartal. Det er fortsatt slik at en stor andel av metallet som ligger på lager eies av flere store finansinvestorer.

Den europeiske etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) var svakere enn i kvartalet før. Forholdene i Tyskland og Benelux-landene er bedre enn i de fleste landene i Sør-Europa, men den generelle stemningen i markedet har forverret seg som følge av de svake makroøkonomiske utsiktene.

Valsede produkter

I tredje kvartal 2011 gikk den europeiske etterspørselen etter valsede produkter ned sammenliknet med kvartalet før, grunnet generelle sesongeffekter og lagernedbygging hos distributørene, spesielt i segmentet for generelle tekniske produkter.

Etterspørselen etter valsede produkter i bilsegmentet var god i tredje kvartal som følge av høy eksport av biler til Kina. Det generelle forbruket i bygg- og anleggssektoren var noe lavere enn i andre kvartal. Lav etterspørsel i den sørlige delen av Europa og Storbritannia ble for det meste utjevnet av god etterspørsel i Tyskland og Benelux. Forbruket i segmentet for drikkebokser var stabilt sammenliknet med andre kvartal 2011. Det europeiske markedet for tynn folie gikk noe ned, hovedsakelig på grunn av sesongeffekter og høyt lagernivå. Kinesisk import har fortsatt ligget på et høyt nivå generelt, og i segmentet for generelle tekniske produkter spesielt.

Det ventes at forbruket av valsede produkter vil bli påvirket av videre lagernedbygging, hovedsakelig i markedet for generelle tekniske produkter, og en generell sesongmessig nedgang i fjerde kvartal. Etterspørselen i bilsegmentet ventes å gå ned på grunn av fallende etterspørsel etter biler i Europa. Etterspørselen etter biler i øvre prissegment i Kina ventes imidlertid fortsatt å ligge på et høyt nivå. Forbruket av tynn folie ventes å ligge stabilt på et lavt nivå.

Ekstruderte produkter

Den europeiske etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter hadde en sesongmessig nedgang i tredje kvartal 2011, men var høyere enn i tilsvarende kvartal i 2010. Etterspørselen var fortsatt svak i bygg- og anleggssektoren, særlig i Sør-Europa. Etterspørselen i engineeringsektoren og transportindustrien var fortsatt god i de fleste europeiske markedene, men marginene har fortsatt vært under press.

På grunn av sesongeffekter var etterspørselen etter ekstruderte produkter i Nord-Amerika noe lavere enn i andre kvartal 2011, og den var også noe lavere enn i tredje kvartal 2010, til tross for høy etterspørsel i transport- og bilindustrien. Importen til USA har gått betydelig ned sammenliknet med tredje kvartal 2010, som følge av toll på kinesisk import. I Sør-Amerika var etterspørselen om lag på samme nivå som i tilsvarende kvartal i fjor. Som et resultat av dette er marginene under press, fordi produksjonskapasiteten er økt i et marked som viser lavere vekst enn forventet.

Etterspørselen i segmentet for presisjonsrør var fortsatt høy for sesongen, drevet av etterspørselen etter biler i øvre prissegment. Veksten er imidlertid avtakende.

Det forventes videre sesongmessig nedgang i det europeiske og nordamerikanske ekstruderingsmarkedet i fjerde kvartal. I øyeblikket ser vi ingen tegn til oppgang i bygg- og anleggssektoren i Sør-Europa, og vi forventer fortsatt lav etterspørsel etter byggsystemer i denne regionen. Bilproduksjonen i Europa ventes å gå ned i fjerde kvartal på grunn av redusert etterspørsel etter biler i Europa, mens det fortsatt ventes et stabilt marked for biler i øvre prissegment i Kina. Det forventes stabil etterspørsel i Nord-Amerika, støttet av transport- og bilindustrien. Utsiktene for det søramerikanske markedet er fortsatt positive.

Energi

Den nordiske spotprisen på kraft var ustabil i tredje kvartal. Spotprisene var relativt høye i juli og august, mens prisene falt til et lavt nivå i september på grunn av stor nedbør.

Magasinnivået i Norge økte til 86 prosent av kapasitet ved utgangen av tredje kvartal. Dette er omtrent som normalt, og 18 prosentpoeng høyere enn nivået i tilsvarende periode i fjor.

Etter hvert som forbruket øker mot vintersesongen ventes det at de nordiske spotprisene vil gå gradvis opp.

Andre faktorer som påvirker Hydro

Hydro har solgt om lag 85 prosent av sin forventede produksjon av primæraluminium i fjerde kvartal til en terminpris på om lag 2.475 US-dollar per tonn. Dette omfatter ikke forventede volumer fra Qatalum. Hydro har også sikret størsteparten av selskapets eksponering for aluminiumprisen i virksomheten som er kjøpt fra Vale fram til utgangen av 2011. For det siste kvartalet i 2011 utgjør de sikrede volumene for Bauksitt & Alumina omkring 90.000 tonn aluminium, priset til rundt 2.400 US-dollar per tonn.

Nivået i Hydros vannmagasiner økte til et nivå godt over det normale i tredje kvartal, og var betydelig høyere enn i tilsvarende periode i 2010. Som følge av dette ventes det at produksjonen fortsatt vil ligge på et høyt nivå i fjerde kvartal 2011.

I løpet av tredje kvartal undertegnet Hydro en avtale om å selge sin andel i aluminaraffineriet Alpart på Jamaica. Transaksjonen ventes fullført i fjerde kvartal med en gevinst på om lag 400 millioner kroner.

Bauksitt & Alumina

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig som følge av bedre produksjonsresultater og bedre resultater fra den kommersielle virksomheten.

Se også avsnittet Proformainformasjon - Bauksitt & Alumina senere i denne rapporten.

Primærmetall

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med andre kvartal, grunnet lavere salgsvolum og høyere råvarekostnader. Høye realiserte aluminiumpriser utliknet noe av den negative utviklingen. Se også avsnittet Proformainformasjon - Primærmetall senere i denne rapporten.

Høyere realiserte aluminiumpriser og lavere marginer hadde en netto positiv effekt på underliggende resultater tilsvarende om lag 150 millioner kroner i kvartalet. Volumnedgangen hadde en negativ effekt på rundt 90 millioner kroner. Høyere råvarekostnader, særlig knyttet til alumina og koks, hadde en negativ effekt tilsvarende om lag 150 millioner kroner. Kostnadsforbedringsprogrammet på totalt 300 US-dollar per tonn har som mål å oppnå en nedgang på 175 US-dollar per tonn innen utgangen av 2011, og fortsetter som planlagt.

Produksjonsvolumet økte sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig på grunn av økte volumer fra Qatalum, som nådde full produksjonskapasitet 21. september.

De underliggende resultatene for Qatalum bedret seg, hovedsakelig som følge av økningen i produksjonsvolum.

Metallmarked

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned i forhold til kvartalet før, som var påvirket av betydelige positive valuta- og lagervurderingseffekter. Hvis vi ser bort fra valuta- og lagervurderingseffektene gikk underliggende EBIT også ned i kvartalet, hovedsakelig som følge av sesongmessig lavere volumer i omsmeltevirksomheten, i tillegg til lavere marginer. Det underliggende resultatet fra handelsvirksomheten var også noe lavere.

Det samlede metallsalget utenom handel med pressbolt viste en forventet sesongmessig nedgang på grunn av sommerferien, men ble også påvirket av lavere etterspørsel.

Valsede Produkter

Underliggende EBIT for Valsede Produkter var betydelig lavere sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere salgsvolum og redusert etterspørsel. Lavere marginer bidro også til nedgangen, men ble delvis utliknet av lavere personalkostnader og andre driftskostnader.

Volumnedgangen for generelle tekniske produkter og tynn folie skyldtes hovedsakelig lagernedbygging hos kundene. Leveransene til bilindustrien var sesongmessig lavere. Volumene til segmentet for drikkebokser økte, som følge av god etterspørsel.

Ekstruderte Produkter

Underliggende EBIT for Ekstruderte Produkter gikk betydelig ned i tredje kvartal sammenliknet med kvartalet før, på grunn av sesongmessig lavere salgsvolum og lavere marginer, som delvis ble utliknet av lavere faste kostnader.

Lavere volumer og marginer førte til et enda svakere resultat for vår virksomhet innenfor byggsystemer. Rasjonaliseringstiltakene har imidlertid begynt å gi positiv effekt, og de faste kostnadene gikk ned i kvartalet. Det er iverksatt enda flere rasjonaliseringstiltak i tredje kvartal og disse vil trappes videre opp i fjerde kvartal.

Underliggende EBIT for ekstruderings- og presisjonsrørvirksomheten gikk ned, hovedsakelig på grunn av sesongmessig lavere volumer og lavere marginer.

Energi

Energi leverte solide underliggende resultater på grunn av høy produksjon gjennom hele kvartalet og relativt høye priser i juli og august. Produksjonsnivået ble påvirket av mye nedbør i kvartalet.

Øvrige og elimineringer

Elimineringer består i hovedsak av urealiserte gevinster og tap på lager kjøpt fra andre selskaper i konsernet, som svinger i takt med produktflyt og marginutvikling i Hydros verdikjede.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat

For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT og resultat.

Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig. 

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet
Millioner kroner Tredje
kvartal
2011
Andre
kvartal
2011
Tredje
kvartal
2010
01.01-30.09
2011
01.01-
30.09
2010
Året 2010
 
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter 50 (35) 515 94 651 489
Derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (Vale Aluminium) (32) (89) 99 (79) (221) (166)
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter (25) (162) (25) (227) 458 609
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter - - (65) (1) (30) (50)
Urealiserte derivateffekter på råvarekontrakter 1 20 - 37 - (156)
Metalleffekt, Valsede Produkter 77 (28) 52 (127) (468) (560)
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 28 75 - 104 (1) 130
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) - 56 114 56 175 187
Endring pensjonsplan - - - - (151) (151)
Forsikringsoppgjør - - - - - (91)
(Gevinst) / tap på avhendelser (674) (44) - (718) (67) (74)
Transaksjonsrelaterte effekter (Vale Aluminium) - - - (4.328) - -
 
Poster ekskludert fra underliggende EBIT (576) (206) 690 (5.189) 347 167
 
Netto valuta(gevinst)/-tap 1.248 (334) 246 944 (281) (513)
Beregnet skatteeffekt (399) 162 (328) (181) (49) 80
 
Poster ekskludert fra underliggende resultat 273 (378) 608 (4.427) 16 (266)

Finansposter

Netto finanskostnader utgjorde 1.363 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med en netto finansinntekt på 194 millioner kroner i forrige kvartal.

Netto valutatap på 1.248 millioner kroner i tredje kvartal var hovedsakelig knyttet til tap på gjeldsposter i US-dollar. Av det totale beløpet var om lag 330 millioner kroner knyttet til konsernmellomværende.

Skattekostnad

Skattekostnaden utgjorde 62 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 759 millioner kroner i forrige kvartal og 119 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

I de ni første månedene av 2011 utgjorde skattekostnaden 16 prosent av resultat før skatt. Den lave skattesatsen skyldes en skattefri gevinst på salget av aksjene i SKS Produksjon AS i tredje kvartal, og en skattefri gevinst som ble bokført i tredje kvartal på revalueringen av Hydros tidigere eierandeler i Alunorte og joint venture-prosjektet CAP regnskapsført i første kvartal.

Proformainformasjon  

Underliggende EBIT og EBITDA
Per forretningsområde Tredje kvartal 2011 Andre kvartal 2011 Tredje kvartal 2010 Året
2010
  EBIT EBITDA EBIT EBITDA EBIT EBITDA EBIT EBITDA
 
Bauksitt & Alumina 302 775 272 756 348 813 1.225 3.061
Primærmetall 653 1.206 765 1.313 306 850 816 3.006
Metallmarkeder 93 118 244 269 163 189 321 428
Valsede Produkter 124 235 232 339 227 338 864 1.318
Ekstruderte Produkter 40 165 96 222 102 236 444 987
Energi 506 543 363 392 169 201 1.416 1.540
Øvrige og elimineringer (73) (57) (65) (62) (85) (72) (945) (889)
Underliggende EBIT / EBITDA 1.646 2.985 1.906 3.229 1.230 2.555 4.141 9.450

Bauksitt & Alumina

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig som følge av bedre produksjonsresultater og bedre resultater fra den kommersielle virksomheten.

Både alumina- og bauksittproduksjonen økte sammenliknet med andre kvartal, noe som skyldes bedre driftsstabilitet. Driftskostnadene knyttet til Paragominas-gruven bedret seg noe som følge av høyere produksjonsvolumer, mens driftskostnadene ved Alunorte gikk litt opp, drevet av høye råvarepriser.

De realiserte aluminaprisene gikk litt ned, noe som hadde en negativ innvirkning på underliggende EBIT for kvartalet. Kostnader til lut og bauksitt økte noe, sammenliknet med andre kvartal.

De underliggende resultatene fra handelsvirksomheten forbedret seg sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig på grunn av gode marginer på kontraktsporteføljen.

Primærmetall

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med andre kvartal, grunnet lavere salgsvolum og høyere råvarekostnader. Den negative utviklingen ble delvis utliknet av høyere realiserte aluminiumpriser.

IR + media

Recommended for you