Skip to content
  • Underliggende EBIT 549 millioner kroner
  • Lave aluminiumpriser
  • Korrigerende tiltak og forbedringer i driften
  • Resultatene positivt påvirket av lavere driftskostnader
  • Nedleggelsen av aluminiumverket i Kurri Kurri medførte belastninger på 1,5 milliarder kroner
  • Utsikter til rundt to prosent vekst i etterspørselen etter aluminium utenfor Kina i 2012

– Den svake makroøkonomiske situasjonen er fortsatt en utfordring i våre viktigste markeder, og har ført til lave aluminiumpriser og et svakt andre kvartal for Hydro, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Svake markeder og lave aluminiumpriser gjør det nødvendig med korrigerende tiltak, blant annet kapasitetsjusteringer og driftsforbedringer. Vi fortsetter arbeidet med uforminsket styrke, og i hele Hydro ferdigstiller vi nå programmer som til sammen vil gi forbedringer i størrelsesorden 2-3 milliarder kroner i løpet av de neste to-tre årene. Disse programmene er avgjørende for Hydros framtidige utvikling, og vil styrke vår konkurranseposisjon i en krevende tid for bransjen, sier Brandtzæg.

Bauksitt & Alumina fortsatte å levere et svakt underliggende resultat i kvartalet grunnet lave LME-priser, prising av langsiktige kontrakter og økende energikostnader.

Underliggende EBIT for Primærmetall økte sammenliknet med første kvartal, hovedsakelig som følge av noe høyere aluminiumpriser og lavere driftskostnader. Det underliggende resultatet for Qatalum ble høyere, først og fremst på grunn av forsikringsoppgjøret knyttet til strømbruddet i 2010.

Hydros midtstrømsvirksomhet leverte lavere underliggende resultater sammenliknet med kvartalet før, grunnet negative valutaeffekter. Hvis vi ser bort fra valutaeffektene var underliggende EBIT stabil i de to kvartalene.

Underliggende EBIT for nedstrømsvirksomheten bedret seg i forhold til første kvartal, grunnet sesongmessig høyere volumer for Ekstruderte Produkter og lavere driftskostnader generelt. Resultatene for kvartalet var imidlertid fortsatt påvirket av den krevende makroøkonomiske situasjonen i Europa.

Energi leverte en lavere underliggende EBIT i andre kvartal sammenliknet med kvartalet før, grunnet lavere produksjon og lavere priser.

Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 0,8 milliarder kroner i kvartalet. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,8 milliarder kroner. Det ble utbetalt 1,7 milliarder kroner i utbytte i kvartalet. Hydros hadde en netto gjeldsposisjon på 0,4 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Hydro hadde et rapportert tap før finansposter og skatt på 720 millioner kroner i andre kvartal, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater tilsvarende 300 millioner kroner, rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 408 millioner kroner, nedskrivninger på 1.175 millioner kroner og positive metalleffekter på 9 millioner kroner.

I juni besluttet Hydro å legge ned resten av produksjonen ved selskapets smelteverk i Kurri Kurri i Australia, etter at en av produksjonslinjene ble stengt i januar. Rapportert EBIT for andre kvartal inkluderer en nedskrivning på 1.154 millioner kroner og 322 millioner kroner i rasjonaliserings- og nedstengningskostnader knyttet til denne nedleggelsen.

Rasjonaliserings- og omstruktureringstiltak i Ekstruderte Produkter, som involverer sektorene Building Systems og Extrusion Eurasia, førte til nedskrivninger og rasjonaliseringskostnader på 106 millioner kroner.

Som rapportert resultat hadde Hydro et tap på 1.712 millioner kroner i andre kvartal, inkludert et netto valutatap på 883 millioner kroner. I forrige kvartal hadde Hydro et positivt resultat på 585 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 410 millioner kroner.

Økonomiske nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Andre
kvartal
2012
Første
kvartal
2012
% endring forrige kvartal Andre
kvartal
2011
% endring samme kvartal i fjor Første
halvdel
2012
Første
halvdel
2011
Året
2011
 
Driftsinntekter 21.604 21.748 (1)% 24.728 (13)% 43.351 45.867 91.444
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (720) 665 >(100)% 2.111 >(100)% (54) 7.967 9.827
Poster ekskludert 1.269 (108) >100% (206) >100% 1.161 (4.613) (3.694)
Underliggende EBIT 549 557 (1)% 1.906 (71)% 1.106 3.354 6.133
 
Underliggende EBIT:
Bauksitt & Alumina (188) (144) (31)% 272 >(100)% (332) 427 887
Primærmetall 240 30 >100% 765 (69)% 271 1.348 2.486
Metallmarkeder 44 87 (50)% 244 (82)% 131 387 441
Valsede Produkter 204 151 35% 232 (12)% 355 463 673
Ekstruderte Produkter 53 14 >100% 96 (44)% 68 201 151
Energi 362 556 (35)% 363 - 918 936 1.883
Øvrig og elimineringer (166) (137) (21)% (65) >(100)% (303) (408) (389)
Underliggende EBIT 549 557 (1)% 1.906 (71)% 1.106 3.354 6.133
 
Underliggende EBITDA 1.777 1.870 (5)% 3.229 (45)% 3.648 5.643 11.152
 
Resultat (1.712) 585 >(100)% 1.546 >(100)% (1.127) 6.701 6.749
Underliggende resultat 268 256 5% 1.166 (77)% 524 2.000 3.947
 
Resultat per aksje (0,78) 0,25 >(100)% 0,69 >(100)% (0,54) 3,41 3,41
Underliggende resultat per aksje 0,12 0,13 (5)% 0,52 (77)% 0,25 0,97 1,89
 
Finansielle data:        
Investeringer - millioner kroner 777 898 (13)% 1.085 (28)% 1.674 42.710 48.025
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt (21.125) (19.231) (10)% (20.777) (2)% (21.125) (20.777) (19.895)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.491 1.464 2% 1.448 3% 2.955 2.220 5.264
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 502 514 (2)% 505 (1)% 1.016 921 1.982
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.167 2.155 1% 2.509 (14)% 2.161 2.441 2.480
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 12.637 12.404 2% 13.803 (8)% 12.523 13.724 13.884
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,83 5,75 1% 5,50 6% 5,79 5,62 5,60
Totalt salg av metallprodukter (1.000 tonn) 857 872 (2)% 877 (2)% 1.728 1.649 3.303
Salg av valseverk-
produkter til eksternt marked (1.000 tonn)
228 227 - 242 (6)% 455 487 929
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1.000 tonn) 137 133 3% 142 (4)% 270 278 536
Kraftproduksjon (GWh) 2.513 3.190 (21)% 1.830 37% 5.703 4.138 9.582

 

IR + media

Anbefalt for deg

{{ abstract }}