Skip to content

Første kvartal 2012: Lavere aluminiumpriser, sterkt resultat i Energi

Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt på 557 millioner kroner i første kvartal, ned fra 1.133 millioner kroner kvartalet før. Lavere realiserte aluminiumpriser og forsatt svake markeder, spesielt for den europeiske ekstruderingsvirksomheten, har hatt negativ innvirkning på de underliggende resultatene. Hydros energivirksomhet rapporterte et solid resultat i tillegg til en rekordhøy kraftproduksjon.

  • Underliggende EBIT 557 millioner kroner
  • Lavere priser på alumina og aluminium
  • Solid produksjon
  • Sterkt resultat i Energi, rekordhøyt produksjonsnivå
  • Salgsvolumet for aluminium opp på grunn av sesongeffekter, salget av alumina ned
  • Utsikter til tre prosent vekst i etterspørselen etter aluminium utenfor Kina i 2012

– Fortsatt svak etterspørsel og lave aluminiumpriser har hatt negativ effekt på resultatene for første kvartal. Vi vil fortsette vårt omstruktureringsarbeid, redusere kostnader og ta de grepene som er nødvendige for å holde stø kurs, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Avhengig av den videre makroøkonomiske utviklingen i Europa forventer vi en global vekst i etterspørselen etter aluminium på tre prosent utenfor Kina i 2012, sier han.

– Jeg er glad for å se gode produksjonsresultater, spesielt fra de strategiske viktige anleggene Qatalum, Paragominas og Alunorte. Dette gir oss et solid grunnlag for framskritt når markedet tar seg opp igjen. Virksomme og effektive forbedringsprogrammer i de heleide smelteverkene våre går som planlagt, og bidrar også til et solid utgangspunkt for framtiden, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned i forhold til fjerde kvartal, hovedsakelig som følge av lavere realiserte aluminapriser og lavere salgsvolum. Produksjonen av bauksitt og alumina var stabil.

Lavere realiserte aluminiumpriser og lavere produktpremier hadde en betydelig negativ effekt på underliggende EBIT for Primærmetall i kvartalet, noe som ble delvis utliknet av høyere salgsvolum og lavere råvarekostnader. Produksjonsvolumet gikk ned, hovedsakelig på grunn av nedstengningen av den ene produksjonslinjen ved metallverket Kurri Kurri i Australia.

Det underliggende resultatet for Hydros midtstrømsvirksomhet økte i forhold til fjerde kvartal, som var påvirket av betydelige negative valutaeffekter. Hvis vi ser bort fra valutaeffekter, økte underliggende EBIT også i første kvartal, hovedsakelig på grunn av større volumer i omsmeltevirksomheten.

Underliggende EBIT for Hydros nedstrømsvirksomhet, Valsede Produkter og Ekstruderte Produkter bedret seg i forhold til resultatet i fjerde kvartal, som var påvirket av sesongmessig nedgang og svak markedsutvikling i Europa. Etterspørselen har fortsatt vært svak for Hydros europeiske ekstruderingsvirksomhet, spesielt for Building Systems.

Forretningsområdet Energi har igjen levert et solid underliggende resultat for kvartalet, i tillegg til en rekordhøy kraftproduksjon.

Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 0,6 milliarder kroner i kvartalet. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,9 milliarder kroner. Ved utgangen av første kvartal hadde Hydro en netto likviditetsbeholdning på 1,5 milliarder kroner.

Hydro hadde et rapportert resultat før finansposter og skatt på 665 millioner kroner i første kvartal, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater tilsvarende 307 millioner kroner, negative metalleffekter på 60 millioner kroner og rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 132 millioner kroner. Det var ikke vesentlige beløp knyttet til poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig i første kvartal.

Hydro hadde et resultat på 585 millioner kroner i første kvartal, inkludert et netto valutatap på 410 millioner kroner. I fjerde kvartal hadde Hydro et netto tap på 749 millioner kroner, inkludert valutatap på 28 millioner kroner.  

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Første
kvartal
2012
Fjerde
kvartal
2011
% endring forrige kvartal Første
kvartal
2011
% endring samme kvartal i fjor Året
2011
 
Driftsinntekter 21.748 21.749 - 21.138 3% 91.444
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 665 (362) >100% 5.855 (89)% 9.827
Poster ekskludert (108) 1.494 >(100)% (4.408) 98% (3.694)
Underliggende EBIT 557 1.133 (51)% 1.448 (62)% 6.133
 
Underliggende EBIT:
Bauksitt & Alumina (144) 159 >(100)% 155 >(100)% 887
Primærmetall 30 484 (94)% 583 (95)% 2.486
Metallmarkeder 87 (39) >100% 143 (39)% 441
Valsede Produkter 151 86 76% 232 (35)% 673
Ekstruderte Produkter 14 (90) >100% 105 (86)% 151
Energi 556 441 26% 573 (3)% 1.883
Øvrig og elimineringer (137) 92 >(100)% (344) 60% (389)
Underliggende EBIT 557 1.133 (51)% 1.448 (62)% 6.133
 
Underliggende EBITDA 1.870 2.524 (26)% 2.415 (23)% 11.152
 
Resultat 585 (749) >100% 5.154 (89)% 6.749
Underliggende resultat 256 876 (71)% 834 (69)% 3.947
 
Resultat per aksje 0,25 (0,36) >100% 2,89 (92)% 3,41
Underliggende resultat per aksje 0,13 0,42 (70)% 0,45 (72)% 1,89
 
Finansielle data:
Investeringer - millioner kroner 898 4.190 (79)% 41.625 (98)% 48.025
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt (19.231) (19.895) 3% (20.490) 6% (19.895)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1 000 tonn) 1.464 1.490 (2)% 773 89% 5.264
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 514 539 (5)% 415 24% 1.982
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.155 2.439 (12)% 2.358 (9)% 2.480
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 12.404 13.834 (10)% 13.607 (9)% 13.884
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,75 5,67 1% 5,77 - 5,60
Salg av metallprodukter til eksternt marked, eksklusiv ingot trading (1 000 tonn) 591 564 5% 467 27% 2.091
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 227 215 6% 245 (7)% 929
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 133 121 10% 136 (2)% 536
Kraftproduksjon (GWh) 3.190 2.706 18% 2.308 38% 9.582

 

IR + media

Recommended for you