Skip to content

Hydros resultat for fjerde kvartal påvirkes av nedskrivninger

Norsk Hydro ASA skriver ned anleggsverdier med om lag 1,3 milliarder kroner, noe som vil påvirke resultatet for fjerde kvartal 2011. Nedskrivningen skyldes svekkelser i visse markeder og lave priser i kombinasjon med press på råvarer og valutakurser. Hydro vil fortsette med betydelige, korrigerende tiltak for å adressere utfordringene i berørte virksomheter.

– Gjennom de seneste kvartalene har vi sett en forverring i visse markeder, særlig i det sørlige Europa der vi er eksponert i betydelig grad gjennom vår ekstruderingsvirksomhet. I tillegg er den globale industrien innenfor primæraluminium sterkt utsatt for kombinasjonen av lave metallpriser og høye råvarekostnader, noe som illustrerer ubalanser i markedene, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Tiltakene vi setter i verk gjennom vår verdikjede, vil styrke vår konkurransesituasjon i en industri med kortsiktige utfordringer, sier han.

Kurri Kurri

De rådende økonomiske forholdene og svake utsikter tilsier en reduksjon på om lag 1,0 milliard kroner i verdien av anleggsmidler ved Hydros aluminiumverk i Kurri Kurri i Australia. Hydro annonserte 18. januar i år beslutningen om å stenge ned en av tre produksjonslinjer i Kurri Kurri som svar på den krevende situasjonen og for å redusere videre tap. Nedskrivningen er uttrykk for den krevende finansielle situasjonen ved Kurri Kurri, og denne situasjonen blir nøye overvåket.

Gjenstående bokført verdi av Kurri Kurri-anleggsmidler er 1,2 milliarder kroner.

Verket i Kurri Kurri er negativt påvirket av en styrket australsk dollar, i tillegg til utfordringene som rammer hele industrien i form av lave metallpriser og høye råvarekostnader. Den langsiktige levedyktigheten til verket er også utfordret av usikkerhet omkring framtidig kraftforsyning med tilhørende kostnader.

Ekstruderte Produkter

Den europeiske industrien for aluminiumprofiler har i betydelig omfang blitt rammet av gjeldskrisen i eurosonen, mens enkelte markeder utenfor Europa opplever en mer balansert utvikling. Lavere etterspørsel, særlig i det sørlige Europa, i kombinasjon med reduksjon i kundelagre og pressede marginer påvirker i stor grad resultatet til Hydros ekstruderingsvirksomhet. For tiden er det ingen tegn til bedring på kort sikt i disse markedene.

Hydro vil for fjerde kvartal 2011 skrive ned anleggsverdier innenfor byggsystemer, Building Systems, i Spania, Portugal og Italia med om lag 230 millioner kroner, tilsvarende rundt halvparten av bokført verdi.

Pågående tiltak i Building Systems, inkludert stenging av anlegg, produksjonslinjer og varehus, har som mål å redusere kostnadsbasen med 40 millioner euro (om lag 300 millioner kroner) innen utgangen av 2012. Som følge av disse tiltakene vil resultatet for fjerde kvartal 2011 bli belastet med restruktureringskostnader på om lag 80 millioner kroner.

Andre justeringer i virksomhetsporteføljen

Hydro offentliggjorde 16. september 2011 salg av sin eierandel på 35 prosent i aluminaraffineriet Alpart på Jamaica til UC Rusal. Transaksjonen ble fullført i fjerde kvartal og ga en gevinst på 465 millioner kroner etter skatt.

Den strategiske betydningen av Hydros investeringer innenfor solenergi er redusert etter at Hydro ble et fullt ut integrert aluminiumselskap gjennom overtakelsen av Vales brasilianske aluminiumvirksomheter i 2011. Krevende markeder med overkapasitet og lavere priser har ført til redusert verdi på investeringene i solenergi. Hydro vil i fjerde kvartal 2011 skrive ned disse verdiene med 115 millioner kroner, noe som gir en ubetydelig bokført restverdi.

Virkninger for skatt og rapportering

Ingen av nedskrivningene som er nevnt over, vil gi tilhørende skattefordeler i regnskapet. I tillegg vil resultatet for fjerde kvartal inkludere nedskrivninger av utsatte skattefordeler i Australia, Italia og Spania med om lag 300 millioner.

Alle de nevnte virkninger vil bli ekskludert fra det underliggende resultatet.

Hydro vil offentliggjøre selskapets resultat for fjerde kvartal 16. februar kl. 07.00.

Recommended for you