Skip to content
  • Underliggende EBIT 8 millioner kroner
  • Kraftig nedgang i prisen på alumina og aluminium
  • Rekordhøy produksjon av bauksitt
  • Redusert salgsvolum nedstrøms, delvis oppveid av lavere driftskostnader
  • Lavere kraftpriser og produksjon i Energi

– De realiserte prisene på alumina og aluminium i kvartalet gir et klart bilde av usikkerheten som råder i markedet og i verdensøkonomien, og har hatt stor innvirkning på vårt svake kvartalsresultat. Hydros svar på dette er å rette oppmerksomheten mot drift, porteføljestyring og økonomisk disiplin, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Transaksjonen vi har planlagt sammen med Orkla for å danne verdens ledende leverandør av aluminiumløsninger, styrker Hydro som et verdensledende, ressursrikt aluminiumselskap, og også ekstruderingsvirksomheten vår. Det er fortsatt krevende forhold i de fleste av ekstruderingsmarkedene, og det nye selskapet vil være bedre rustet til å møte disse utfordringene og dra nytte av den stadig økende etterspørselen etter aluminiumprodukter, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk enda mer ned i forhold til det svake resultatet i forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere realiserte priser på alumina og lavere salgsvolum.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med andre kvartal, også som en følge av lavere realiserte priser. Lavere driftkostnader veide delvis opp for de negative markedseffektene. Det underliggende resultatet for Qatalum gikk ned sammenliknet med andre kvartal, som inkluderte det endelige forsikringsoppgjøret knyttet til strømbruddet i 2010.

Hvis vi ser bort fra lager- og valutaeffekter, hadde Hydros midtstrømsvirksomhet et stabilt underliggende resultat i kvartalet.

Lavere driftskostnader i Hydros nedstrømsvirksomhet har hatt en positiv effekt på underliggende EBIT i kvartalet. Det underliggende resultatet for Ekstruderte Produkter har imidlertid gått ned, påvirket av et sesongmessig lavere volum og fortsatt nedgang i etterspørselen. Resultatet for kvartalet er fortsatt preget av en vanskelig økonomisk situasjon i Europa.

Energi leverte en lavere underliggende EBIT i tredje kvartal sammenliknet med kvartalet før, grunnet lavere produksjon og lavere priser.

Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 1,1 milliarder kroner i kvartalet. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 1,0 milliard kroner. Hydro hadde en netto gjeldsposisjon på rundt null ved utgangen av tredje kvartal.

Hydro hadde et rapportert tap før finansposter og skatt på 414 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert netto urealiserte tap på derivater og negative metalleffekter på 108 millioner kroner, og øvrige poster på til sammen 314 millioner kroner. Øvrige poster omfattet et tap på salget av Portalex på 144 millioner kroner, og nedskrivning av andre eiendeler på 163 millioner kroner. Øvrige poster omfattet også rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 75 millioner kroner knyttet til Ekstruderte Produkter og Kurri Kurri, og en gevinst på 68 millioner kroner knyttet til pensjoner.

I forrige kvartal hadde Hydro et rapportert tap før finansposter og skatt på 720 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater tilsvarende 300 millioner kroner, rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 408 millioner kroner, nedskrivninger på 1.175 millioner kroner og positive metalleffekter på 9 millioner kroner.

Som rapportert resultat hadde Hydro et tap på 231 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert en netto valutagevinst på 283 millioner kroner. I forrige kvartal hadde Hydro et rapportert tap på 1.712 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 883 millioner kroner.  

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Tredje
kvartal
2012
Andre
kvartal
2012
% endring forrige kvartal Tredje
kvartal
2011
% endring samme kvartal
i fjor
01.01.-
30.09.

2012
01.01.-30.09.
2011
Året
2011
 
                 
Driftsinntekter 19.004 21.604 (12)% 23.829 (20)% 62.355 69.695 91.444
               
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (414) (720) 42% 2.222 >(100)% (469) 10.189 9.827
Poster ekskludert 422 1.269 (67)% (576) >100% 1.583 (5.189) (3.694)
Underliggende EBIT 8 549 (98)% 1.646 (99)% 1.115 5.000 6.133
                 
Underliggende EBIT:              
Bauksitt & Alumina (386) (188) >(100)% 302 >(100)% (718) 729 887
Primærmetall (10) 240 >(100)% 653 >(100)% 261 2.002 2.486
Metallmarkeder 7 44 (83)% 93 (92)% 139 480 441
Valsede Produkter 214 204 5% 124 72% 569 588 673
Ekstruderte Produkter 27 53 (49)% 40 (33)% 95 241 151
Energi 220 362 (39)% 506 (57)% 1.137 1.442 1.883
Øvrig og elimineringer (64) (166) 61% (73) 12% (368) (482) (389)
Underliggende EBIT 8 549 (98)% 1.646 (99)% 1.115 5.000 6.133
                 
Underliggende EBITDA 1.265 1.777 (29)% 2.985 (58)% 4.913 8.628 11.152
             
Resultat (231) (1.712) 86% 797 >(100)% (1.359) 7.498 6.749
Underliggende resultat (20) 268 >(100)% 1.071 >(100)% 505 3.071 3.947
                 
Resultat per aksje (0,14) (0,78) 83% 0,49 >(100)% (0,68) 3,84 3,41
Underliggende resultat per aksje 0,00 0,12 (97)% 0,50 (99)% 0,25 1,47 1,89
                 
Finansielle data:                
Investeringer - millioner kroner 965 777 24% 1.125 (14)% 2.639 43.836 48.025
                 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina
(1.000 tonn)
1.441 1.491 (3)% 1.553 (7)% 4.396 3.773 5.264
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 484 502 (3)% 522 (7)% 1.500 1.443 1.982
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.022 2.167 (7)% 2.592 (22)% 2.119 2.494 2.480
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 11.856 12.637 (6)% 14.225 (17)% 12.321 13.906 13.884
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,86 5,83 1% 5,49 7% 5,81 5,58 5,60
Totalt salg av metallprodukter (1.000 tonn) 794 857 (7)% 850 (7)% 2.522 2.499 3.303
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked
(1.000 tonn)
228 228 - 228 - 683 714 929
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1.000 tonn) 125 137 (9)% 137 (9)% 395 415 536
Kraftproduksjon (GWh) 2.157 2.513 (14)% 2.737 (21)% 7.860 6.875 9.582

  

IR + media

Anbefalt for deg

{{ abstract }}