Skip to content

Andre kvartal 2013: Lavere aluminiumpriser og kraftproduksjon gir lavere resultat

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt var 518 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 1.077 millioner kroner i første kvartal 2013. Lavere priser på aluminium og alumina og sesongmessig lavere kraftproduksjon hadde negativ effekt på resultatet. Produksjonen av bauksitt og alumina ble påvirket av strømbrudd.

  • Underliggende EBIT 518 millioner kroner
  • Lavere priser på alumina og aluminium
  • Lavere resultat i Energi, hovedsakelig på grunn av sesongmessig lavere produksjon
  • Produksjonen i Bauksitt & Alumina påvirket av strømbrudd
  • Økt volum ga bedre resultat i Valsede Produkter
  • Antatt vekst i etterspørselen etter aluminium 2-4 % utenfor Kina

– Selv om situasjonen i verdensøkonomien fortsatt er krevende, ventes det fortsatt betydelig vekst i etterspørselen etter aluminium dette året. Hydro forventer fortsatt et balansert marked for tilbud og etterspørsel etter aluminium i 2013, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med første kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere LME-tilknyttede aluminapriser og redusert produksjon av bauksitt. Aluminaproduksjonen gikk ytterligere ned i forhold til det lave nivået i første kvartal, som følge av eksterne strømbrudd som påvirket aluminaraffineriet Alunorte.

– Hydros hovedfokus er våre forbedringsprogram på tvers av selskapet, hvor en av hovedprioritetene er å iverksette tiltak som kan stabilisere og øke produksjonen etter strømbruddene som forårsaket driftsavbrudd ved Alunorte, sier Brandtzæg. Driftsavbruddene vil innledningsvis påvirke Bauksitt & Aluminas forbedringsprogram "Fra B til A", men Hydro forventer å oppnå besparelser på 1 milliard kroner innen utgangen av 2015, i samsvar med den opprinnelige planen.

Primærmetall leverte lavere underliggende resultater i andre kvartal, i hovedsak på grunn av lavere realiserte aluminiumpriser. Underliggende EBIT for Metallmarked var stabilt sammenliknet med forrige kvartal.

Sammenliknet med første kvartal har underliggende EBIT for Valsede Produkter bedret seg, påvirket av sesongmessig høyere volum, men også delvis utliknet av lavere marginer. Driftskostnader per tonn gikk ned.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med første kvartal, hovedsakelig som følge av sesongmessig lavere produksjon etter et høyt produksjonsnivå i første kvartal.

Kontantstrøm fra driften utgjorde 1,0 milliarder kroner i andre kvartal. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,5 milliarder kroner. Det ble utbetalt utbytte på 1,7 milliarder kroner i kvartalet. Hydro hadde en netto gjeldsposisjon på rundt 1,3 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 375 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater og positive metalleffekter på 74 millioner kroner til sammen, rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 86 millioner kroner, og salgsgevinster på 16 millioner kroner. I forrige kvartal utgjorde rapportert EBIT 705 millioner kroner, inkludert netto urealiserte tap på derivater og positive metalleffekter på 294 millioner kroner til sammen, og rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 78 millioner kroner.

Resultat fra videreført virksomhet utgjorde et tap på 713 millioner kroner i andre kvartal, inkludert et netto valutatap på 1.291 millioner kroner. I forrige kvartal hadde videreført virksomhet et positivt resultat på 254 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 115 millioner kroner.

Resultat fra avhendet virksomhet utgjorde 48 millioner kroner i andre kvartal, inkludert rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 77 millioner kroner. I forrige kvartal utgjorde resultat fra avhendet virksomhet 9 millioner kroner, inkludert rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 40 millioner kroner.

Hydro har solgt om lag 50 prosent av sin forventede produksjon av primærmetall i tredje kvartal 2013 til et prisnivå på rundt 1.850 US-dollar per tonn. Dette omfatter ikke volumene fra smelteverket Qatalum.

Aluminaraffineriet Alunorte og smelteverket Albras har inngått terminkontrakter for US-dollar i Brasil for andre halvår av 2013 og for 2014 på til sammen 800 millioner US-dollar. Terminkontraktene reduserer nettoeksponeringen mellom USD/BRL for enhetene, og dermed også for Hydro. Gjennomsnittlig valutakurs som er avtalt i terminkontraktene er henholdsvis 2,25 og 2,37 for 2013 og 2014. Det blir benyttet sikringsbokføring for terminkontraktene.

 Nøkkeltall
Millioner kroner, untatt tall per aksje Andre kvartal 2013 Første 
kvartal
2013
% endring forrige kvartal Andre kvartal 2012 % endring samme kvartal i 2012 Første halvdel 2013 Første halvdel 2012 Året 2012
 
Driftsinntekter 16.053 16.111 - 16.829 (5) % 32.163 33.873 64.181
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 375 705 (47)% (610) >100% 1.080 100 571
Poster ekskludert 144 372 (61)% 1.141 (87)% 516 1.008 725
Underliggende EBIT 518 1.077 (52)% 531 (2)% 1.596 1.109 1.297
 
Underliggende EBIT:        
Bauksitt & Alumina (244) (63) >(100)% (188) (30)% (308) (332) (791)
Primærmetall 237 364 (35)% 245 (3)% 602 281 335
Metallmarkeder 147 146 1% 45 >100% 292 132 210
Valsede Produkter 181 153 19% 203 (11)% 334 354 637
Energi 268 517 (48)% 362 (26)% 784 918 1,459
Øvrig og elimineringer (70) (38) (83)% (136) 48% (109) (244) (553)
Underliggende EBIT 518 1.077 (52)% 531 (2)% 1.596 1.109 1.297
 
Underliggende EBITDA 1.624 2.165 (25)% 1.648 (1)% 3.789 3.428 5.827
 
Underliggende resultat fra avhendet virksomhet 112 49 >100% 36 >100% 163 33 (5)
Resultat (665) 263 >(100)% (1.737) 62% (402) (1.162) (1.331)
Underliggende resultat 427 648 (34)% 243 76% 1.076 476 408
 
Resultat per aksje (0,31) 0,14 >(100)% (0,80) 61% (0,17) (0,56) (0,65)
Underliggende resultat per aksje 0,19 0,30 (36)% 0,11 73% 0,49 0,22 0,21
 
Finansielle data:
Investeringer 612 1.056 (42)% 694 (12)% 1.668 1.469 3.382
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt (11.317) (9.290) (22)% (20.293) 44% (11.317) (20.293) (8.304)
 
 Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.248 1.361 (8)% 1.491 (16)% 2.609 2.955 5.792
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 483 478 1% 502 (4)% 961 1.016 1.985
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.926 2.043 (6)% 2.167 (11)% 1.986 2.161 2.080
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 11.217 11.533 (3)% 12.637 (11)% 11.378 12.523 12.047
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,82 5,64 3% 5,83 - 5,73 5,79 5,79
Totalt salg av metallprodukter (1.000 tonn) 789 806 (2)% 857 (8)% 1.595 1.728 3.254
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 245 236 4% 228 8% 482 455 909
Kraftproduksjon (GWh) 2.090 2.904 (28)% 2.513 (17)% 4.993 5.703 10.307

 

Recommended for you