Skip to content

Dokumentar setter søkelys på aluminiumforbindelser og Hydro

NRK2 sender tirsdag 7. mai en dokumentar der det settes søkelys på aluminiumforbindelser brukt i blant annet kosmetikk og legemidler. Hovedvekten ligger ikke på bruk av aluminium som metall, men på bestemte kjemiske aluminiumforbindelser. Videre blir utvinning av bauksitt og raffinering av alumina kritisert.

Filmen legger særlig vekt på følgende spørsmål: Har tilsetting av aluminiumforbindelser – for eksempel i vaksiner og andre legemidler eller i deodoranter – en negativ innvirkning på menneskekroppen? Flere forskere uttaler seg i filmen og viser til fire personer der det hevdes at aluminium kan ha vært en viktig sykdomsutløsende faktor.

Filmprodusenten ba i sin tid Hydro om hjelp til å beskrive prosess- og verdikjeden til aluminium samt drøfte nytten av aluminium og andre spørsmål vedrørende metallet vårt. Det ble filmet i mai og juni 2012 ved aluminaraffineriet Alunorte og bauksittgruven MRN der Hydro eier 5 prosent. Videre ble det filmet på flere av Hydros anlegg i Tyskland.

Miljøproblemer Hydro tar tak i

Dokumentaren tar opp problemer knyttet til utvinning av bauksitt og raffinering av aluminiumoksid (eller alumina) og påstander om miljøproblemer og sykdom blant arbeidere i Brasil.

Ved Hydros bauksittgruve i Paragominas er det iverksatt omfattende programmer for å bevare det biologiske mangfoldet som vokser i skog- og landbruksområdene som er berørt av gruven. Etter at bauksitten er utvunnet tilbakeføres landskapet i stor grad til sin opprinnelige form. Tilsvarende programmer har pågått i mer enn 30 år ved MRN. Ved aluminaraffineriet Alunorte blir lut, som brukes i framstillingsprosessen av alumina fra bauksitt, og vann fjernet fra rødslammet slik at rødslammet kan deponeres i form av en tykk leire. Luten renses slik at den kan brukes om igjen i prosessen. En syntetisk duk hindrer at lutholdig vann trenger ned i grunnen. Avsig og overflatevann samles opp og renses før det slippes ut i elven. Teknologien som brukes regnes som beste praksis. Katastrofen ved Ajka-raffineriet i Ungarn, som også presenteres i dokumentaren, kunne ikke ha skjedd med teknologien som brukes på Alunorte.

Deponiene ble forsterket

Etter usedvanlig kraftig regnvær ved rødslamdeponiet til Alunorte i 2009, da Hydro var minoritetseier i aluminaraffineriet, rant overflatevann inneholdende rødslamrester ut i den nærliggende elven Murucupi. I ettertid er både deponiet og dreneringskanalene forsterket for å forhindre gjentagelse.

Etter at Hydro overtok aksjemajoriteten er det boret 10 grunnvannsbrønner rundt Alunorte for å kunne kontrollere at det ikke slipper forurensing fra deponi eller anlegg ut i grunnvann eller jordsmonn. Fra før fantes det fem kontrollbrønner i umiddelbar nærhet av rødslamdeponiet.

Det hevdes i dokumentaren at fiskebestanden i nærområdet til Alunorte er blitt redusert etter utslippet i 2009. Så langt Hydro har klart å bringe på det rene, er det lite som tyder på at dette kan ha sammenheng med utslippet. Kontrollmålinger gir ingen indikasjon på at hendelsen har hatt langtidsvirkning på dyre- og plantelivet i området.

Alunorte er underlagt strenge miljøbetingelser, kontroller og tester som gjennomføres av de nasjonale miljøvernmyndighetene IBAMA og de lokale miljøvernmyndighetene SEMA. Det var etablert annen industri i området før Alunorte ble bygget, og påstander i dokumentaren om Alunorte har forurenset elvevannet kan vanskelig dokumenteres.

Sikkerheten må forbedres

Dokumentaren nevner også en mulig sammenheng mellom aluminium og Alzheimer. Det er ikke påvist en slik sammenheng noe som blant annet stadfestes av The British Alzheimer Society.

Også det fysiske arbeidsmiljøet på Alunorte kommenteres. Til tross for strenge sikkerhetstiltak har det skjedd uhell ved raffineriet, herunder etseskader fra lut. Enkelte uhell har vært svært alvorlige, og en medarbeider døde etter en alvorlig ulykke i desember 2011.

Slike ulykker undersøkes både av Hydro og lokale myndigheter. Det er viktig for selskapet å ta godt vare på skadde medarbeidere og deres familie. Johnny Undeli, leder av forretningsområdet Bauksitt & Alumina, ser også etter siste kvartal 2012 et stort forbedringspotensial ved sikkerhetsarbeidet. – Det er nødvendig med sterkere tiltak for å utvikle kulturen i en positiv retning. Det handler om verdiene til Hydro og det handler om å sørge for at alle kommer sunne og friske hjem til sine familier – slik de gikk hjemmefra på vei til jobb, sier Undeli.

Recommended for you