Skip to content

Fjerde kvartal 2012: Bedre resultat, lavere kostnader på innsatsfaktorer

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) økte til 138 millioner kroner i fjerde kvartal 2012, fra et underliggende tap på 19 millioner kroner i kvartalet før. Lavere energikostnader i Bauksitt & Alumina, lavere variable kostnader i Primærmetall og bedre inntjening ved aluminiumverket Qatalum bidro til det underliggende resultatet.

Underliggende EBIT 138 millioner kroner
Lavere råvarekostnader
Lavere realiserte aluminiumpriser, høyere aluminapriser
Høyere kraftpriser og produksjon i Energi
Forventning om 2-4 % vekst i etterspørselen etter aluminium utenfor Kina i 2013
Forslag om 0,75 kroner per aksje i utbytte for 2012
− I en markedssituasjon som fortsatt er krevende, vil vi konsentrere oss videre om å forbedre resultatene på tvers av verdikjeden. Vi forventer å fullføre det ambisiøse 300 dollar-programmet i slutten av 2013, noe som vil styrke Hydros bransjeposisjon. Forbedringstiltakene våre vil fortsette, inkludert planer om å optimalisere produksjon og resultater i bauksitt- og aluminavirksomheten i Brasil, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
Underliggende EBIT i Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med tredje kvartal, grunnet høyere aluminapriser og lavere energikostnader for Alunorte, i tillegg til bedre resultater fra den kommersielle virksomheten.
Underliggende EBIT for Primærmetall økte sammenliknet med tredje kvartal, i hovedsak på grunn av bedre resultater fra Qatalum. Lavere realiserte aluminiumpriser hadde en negativ effekt på underliggende EBIT, som delvis ble oppveid av lavere driftskostnader. Målet som ble satt for besparelser gjennom Hydros kostnadsforbedringsprogram, ble oppnådd for året.
Hvis vi ser bort fra lager- og valutaeffekter, gikk det underliggende resultatet for Hydros virksomhet i Metallmarked ned, hovedsakelig som følge av lavere volumer og marginer, i tillegg til lavere resultater fra handelsvirksomheten.
Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk ned sammenliknet med tredje kvartal, påvirket av lavere marginer og sesongmessig høyere vedlikeholdskostnader.
Underliggende EBIT for Energi økte i kvartalet, grunnet sesongmessig høyere produksjon og priser.
Øvrig og elimineringer er belastet med betydelige negative effekter knyttet til urealiserte gevinster og tap på interne varelagre.
Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 2,8 milliarder kroner i kvartalet. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 1,0 milliarder kroner. Hydro hadde en netto likviditetsposisjon på rundt 1,7 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal.
For året 2012 som helhet har underliggende EBIT gått betydelig ned, til 1.158 millioner kroner fra 5.982 millioner kroner i 2011. Lavere priser på aluminium og alumina har hatt en betydelig effekt på de underliggende resultatene for året. Det løpende arbeidet for å redusere kostnader og forbedre driften har delvis veid opp for de negative markedseffektene.
Den 15. oktober kunngjorde Hydro en avtale med Orkla ASA om slå sammen selskapenes virksomhet innenfor ekstrudering, byggsystemer og presisjonsrør til et nytt joint venture under navnet Sapa. Transaksjonen ventes gjennomført i løpet av første halvår 2013 etter godkjenning fra konkurransemyndighetene. Som følge av avtalen er resultatet til Hydros Ekstruderte Produkter presentert etter finans og skatt som resultat fra avhendet virksomhet, og er dermed ekskludert fra rapportert og underliggende EBIT.
Styret i Hydro foreslår et utbytte på 0,75 kroner per aksje for 2012, som reflekterer selskapets mål om å gi sine aksjonærer en kontantavkastning. Utbyttet reflekterer driftsresultatene i 2012 og selskapets sterke økonomiske posisjon, også gitt de usikre markedsutsiktene.
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) utgjorde 669 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på 555 millioner kroner, og andre poster med en negativ effekt på til sammen 23 millioner kroner.
I forrige kvartal rapporterte Hydro et tap før finansposter og skatt på 267 millioner kroner, inkludert netto urealiserte tap på derivater og negative metalleffekter på 137 millioner kroner, og øvrige poster med negativ effekt på 112 millioner kroner. Øvrige poster omfattet nedskrivning av langsiktige eiendeler på 140 millioner kroner, og en gevinst på 68 millioner kroner knyttet til pensjoner.
Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 364 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert et netto valutatap på 102 millioner kroner. I forrige kvartal hadde Hydro som rapportert resultat fra videreført virksomhet et tap på 64 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 282 millioner kroner.
Tap fra avhendet virksomhet utgjorde 251 millioner kroner i kvartalet, inkludert rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 174 millioner kroner. I tredje kvartal utgjorde tap fra avhendet virksomhet 167 millioner kroner, inkludert rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 43 millioner kroner og et tap på salget av Portalex på 144 millioner kroner.
Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Fjerde kvartal
2012 Tredje kvartal
2012 % endring forrige kvartal Fjerde kvartal 2011 % endring samme kvartal i fjor Året 2012 Året 2011


Driftsinntekter 15.585 14.722 6% 17.157 (9)% 64.181 71.500

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 669 (267) >100% 46 >100% 432 10.068
Poster ekskludert (532) 249 >(100)% 1.176 >(100)% 725 (4.086)
Underliggende EBIT 138 (19) >100% 1.223 (89)% 1.158 5.982

Underliggende EBIT:
Bauksitt & Alumina (73) (386) 81% 159 >(100)% (791) 887
Primærmetall 53 (10) >100% 484 (89)% 314 2.486
Metallmarkeder 69 7 >100% (39) >100% 208 441
Valsede produkter 71 214 (67)% 86 (17)% 640 673
Energi 322 220 47% 441 (27)% 1.459 1.883
Øvrig og elimineringer (305) (64) >(100)% 92 >(100)% (672) (389)
Underliggende EBIT 138 (19) >100% 1.223 (89)% 1.158 5.982

Underliggende EBITDA 1.216 1.114 9% 2.493 (51)% 5.687 10.497

Underliggende resultat fra videreført virksomhet 58 (37) >100% 1.035 (94)% 509 3.947
Underliggende resultat fra avhendet virksomhet (59) 17 >(100)% (159) 63% (5) (1)
Underliggende resultat 0 (20) 100% 876 (100)% 504 3.947
Underliggende resultat per aksje 0,00 0,00 - 0,42 (100)% 0,26 1,89

Resultat 113 (231) >100% (749) >100% (1.246) 6.749
Resultat per aksje 0,07 (0,14) >100% (0,36) >100% (0,61) 3,41

Finansielle data:
Investeringer - millioner kroner 1.107 806 37% 3.907 (72)% 3.382 47.510
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt (8.271) (13.678) 40% (19.895) 58% (8.271) (19.895)
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1000 tonn) 1.397 1.441 (3)% 1.490 (6)% 5.792 5.264
Produksjon av primæraluminium (1000 tonn) 485 484 - 539 (10)% 1.985 1.982
Realisert aluminiumspris LME (USD/tonn) 1.940 2.022 (4)% 2.439 (20)% 2.080 2.480
Realisert aluminiumspris LME (kroner/tonn) 11.069 11.856 (7)% 13.834 (20)% 12.047 13.884
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,71 5,86 (3)% 5,67 1% 5,79 5,60
Totalt salg av metallprodukter (1000 tonn) 731 794 (8)% 804 (9)% 3.254 3.303
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1000 tonn) 226 228 (1)% 215 5% 909 929
Kraftproduksjon(GWh) 2.448 2.157 13% 2.706 (10)% 10.307 9.582

Investorkontakt
Kontakt: Rikard Lindqvist
Mobil: +47 41751199
E-post: Rikard.Lindqvist@hydro.com

Mediekontakt
Kontakt: Halvor Molland
Mobil: +47 92979797
E-post: Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you