Skip to content

Første kvartal 2013: Bedre resultat, høyere volumer og priser

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 1.077 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 172 millioner kroner i fjerde kvartal 2012. Høyere priser på alumina, aluminium og kraft, større salgsvolum og bedre marginer bidro til det underliggende resultatet.

  • Underliggende EBIT 1.077 millioner kroner
  • Høyere salgsvolum drevet av sesongeffekter
  • Høyere realiserte priser på alumina og aluminium
  • Høyere produksjon og priser i Energi
  • Fortsatt krevende markedsforhold

− Vi ser fortsatt positiv effekt av de ambisiøse forbedringstiltakene som pågår i selskapet, og som forsterker vår posisjon i aluminiumindustrien. Vi vil styrke innsatsen, spesielt på det strategisk viktige forretningsområdet Bauksitt & Alumina, hvor effektiv drift har høyeste prioritet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

− Generelt opplever vi økt makroøkonomisk usikkerhet. Vi forventer et balansert marked for primærmetall i 2013, basert på en forventet etterspørselsvekst utenfor Kina på 2-4 prosent, kunngjorte nedstengninger og ny produksjon som blir satt i drift, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT i Bauksitt & Alumina var stabil sammenliknet med forrige kvartal. Positive effekter knyttet til høyere LME-baserte aluminapriser ble utliknet av høyere energikostnader.

Primærmetall leverte en bedre underliggende EBIT sammenliknet med fjerde kvartal, grunnet høyere realiserte aluminiumpriser, høyere premium og sesongmessig høyere salgsvolum. Hydros andel av de underliggende resultatene i Qatalum bedret seg også i kvartalet.

Høyere volumer og høyere marginer for omsmeltevirksomheten, i tillegg til bedre resultat fra handelsvirksomheten, hadde positiv effekt på underliggende EBIT for Metallmarked i kvartalet.

Valsede Produkters underliggende EBIT økte sammenliknet med fjerde kvartal, påvirket av sesongmessig høyere leveranser og høyere marginer. Driftskostnadene var stabile.

Underliggende EBIT for Energi økte i kvartalet, grunnet sesongmessig høyere produksjon og priser.

EBIT for Øvrige og elimineringer inkluderte positive effekter knyttet til eliminering av urealiserte gevinster og tap på interne lager, sammenliknet med betydelige negative effekter i forrige kvartal.

Kontantstrøm fra driften utgjorde 0,5 milliarder kroner i første kvartal. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,5 milliarder kroner. Hydro hadde en netto likviditetsposisjon på rundt 0,4 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, noe som også var påvirket av kontantstrøm benyttet i avhendet virksomhet og balanseførte forpliktelser knyttet til finansiell leasing.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 705 millioner kroner i første kvartal. I tillegg til faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater og positive metalleffekter på 294 millioner kroner til sammen, og rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 78 millioner kroner. I forrige kvartal utgjorde rapportert EBIT 704 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på 555 millioner kroner og øvrige poster som ga en negativ effekt på 23 millioner kroner.

Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 254 millioner kroner i første kvartal, inkludert et netto valutatap på 115 millioner kroner. I forrige kvartal utgjorde resultat fra videreført virksomhet 334 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 102 millioner kroner.

Resultat fra avhendet virksomhet utgjorde 9 millioner kroner i første kvartal, inkludert rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 40 millioner kroner. I fjerde kvartal hadde avhendet virksomhet et tap på 247 millioner kroner, inkludert rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 174 millioner kroner.

Med virkning fra 1. januar 2013 iverksatte Hydro en ny regnskapsstandard for ytelser til ansatte (IAS19R) med tilbakevirkende kraft, noe som fører til endringer i tidligere perioder i denne rapporten.

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Første
kvartal
2013
Fjerde
kvartal
2012
% endring forrige kvartal Fjerde
kvartal
2011
% endring samme kvartal
i fjor
Året
2012
 
             
Driftsinntekter 16.111 15.585 3% 17.044 (5)% 64.181
             
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 705 704 - 710 (1)% 571
Poster ekskludert 372 (532) >100% (132) >100% 725
Underliggende EBIT 1.077 172 >100% 578 86% 1.297
             
Underliggende EBIT:            
Bauksitt & Alumina (63) (73) 13% (144) 56% (791)
Primærmetall 364 58 >100% 36 >100% 335
Metallmarkeder 146 70 >100% 88 66% 210
Valsede Produkter 153 70 >100% 150 2% 637
Energi 517 322 60% 556 (7)% 1.459
Øvrig og elimineringer (38) (275) 86% (108) 64% (553)
Underliggende EBIT 1.077 172 >100% 578 86% 1.297
             
Underliggende EBITDA 2.165 1.250 73% 1.780 22% 5.827
             
Underliggende resultat fra avhendet virksomhet 49  (55)  >100%  (3)  >100%  (5) 
             
Underliggende resultat 263 87 >100% 575 (54)% (1.331)
Underliggende resultat per aksje 648 (24) >100% 233 >100% 408
             
Resultat 0,14 0,06 >100%  0,24 (43)%  (0,65) 
Resultat per aksje 0,30 (0,01)  >100%  0,12 >100%  0,21
             
Finansielle data:            
Investeringer - millioner kroner 1.056 1.107 (5)% 776 36% 3.382
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt (9.290)  (8.304) (12%) (11.470) 19% (8.304)
             
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina
(1.000 tonn)
1.361 1.397 (3)% 1.464 (7)% 5.792
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 478 485 (1)% 514 (7)% 1.985
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.043 1.940 5% 2.155 (5)% 2.080
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 11.533 11.069 4% 12.404 (7)% 12.047
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,64 5,71 (1)% 5,75 (2)% 5,79
Totalt salg av metallprodukter (1.000 tonn) 754 731 3% 872 (13)% 3.254
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked
(1.000 tonn)
236 226 5% 227 4% 909
Kraftproduksjon (GWh) 2.904 2.448 19% 3.190 (9)% 10.307

 

Recommended for you