Skip to content

Tredje kvartal 2013: Lavere kostnader, høyere kraftproduksjon

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 659 millioner kroner i tredje kvartal 2013, fra 518 millioner kroner i andre kvartal, som følge av høyere vannkraftproduksjon og lavere driftskostnader. Lav produksjon ved aluminaraffineriet Alunorte hadde negativ effekt på kvartalsresultatet. En milepæl i kvartalet var gjennomføringen av transaksjonen for samarbeidsselskapet Sapa, en globalt ledende aktør innenfor ekstruderte produkter.

  • Underliggende EBIT 659 millioner kroner
  • Lavere kostnader veide opp for lavere priser på alumina og aluminium
  • Lav produksjon ved Alunorte etter strømbrudd
  • Høyere kraftproduksjon i Energi
  • Det nye samarbeidsselskapet Sapa etablert
  • Antatt vekst i etterspørselen etter aluminium i 2013 rundt 2 % utenfor Kina

− Jeg er glad for å kunne si at vi er i rute med å gjennomføre kostnadsforbedringene på 300 dollar per tonn ved våre heleide smelteverk innen utgangen av 2013, noe som bidrar til en mer robust kostnadsposisjon og bunnlinje. Dette er en stor prestasjon for Hydro og vår organisasjon. Ved å strekke oss etter det optimale og alltid jobbe med å bli bedre har vi fått et solid utgangspunkt for framtiden, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Den positive utviklingen i tredje kvartal ble delvis utliknet av en ytterligere nedgang i de underliggende resultatene i Bauksitt & Alumina. Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med andre kvartal, grunnet lavere LME-tilknyttede aluminapriser og fortsatt lavt produksjonsvolum ved aluminaraffineriet Alunorte etter strømbrudd i første halvår 2013.

− Etter strømbruddene ved Alunorte og driftsavbruddene tidligere i år, mobiliserte vi umiddelbart ressurser som skal stabilisere og øke produksjonen ved raffineriet. Etter stabilisering av produksjonen ser vi nå at den gradvis tar seg opp igjen etter strømbruddene, om enn fra et lavt nivå, sier Brandtzæg.

Primærmetall leverte en høyere underliggende EBIT til tross for lavere realiserte aluminiumpriser. Lavere kostnader til alumina og kraft, høyere premiumnivå og sesongmessig lavere faste kostnader hadde en positiv effekt på det underliggende resultatet for kvartalet. Primærmetall har solgt om lag 50 prosent av sin forventede produksjon av primæraluminium for fjerde kvartal 2013 til et prisnivå på rundt 1.800 USD-dollar per tonn. Dette omfatter ikke volumene fra smelteverket Qatalum.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned sammenliknet med kvartalet før, hovedsakelig påvirket av sesongmessig lavere volumer og lavere marginer.

Sammenliknet med andre kvartal var underliggende EBIT for Valsede Produkter stabil. Salget var sesongmessig lavere, mens driftskostnadene gikk ned.

Underliggende EBIT for Energi forbedret seg sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere kraftproduksjon og spotpriser påvirket av lave nedbørsmengder.

Kontantstrøm fra driften utgjorde 1,1 milliarder kroner i tredje kvartal. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,7 milliarder kroner. Hydro hadde en netto gjeldsposisjon på rundt 0,5 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 597 millioner kroner i tredje kvartal. Rapportert EBIT inkluderte også netto urealiserte gevinster på derivater og negative metalleffekter som til sammen utgjorde et tap på 80 millioner kroner, salgsgevinster på 53 millioner kroner og andre poster som utgjorde et netto tap på 36 millioner kroner.

Aluminaraffineriet Alunorte og smelteverket Albras har inngått flere terminkontrakter for US-dollar i Brasil for andre halvår av 2013 og for hele 2014. Samlet verdi på programmet er 1.220 millioner US-dollar, inkludert oppgjorte beløp, fordelt med henholdsvis 30 og 70 prosent på 2013 og 2014. Gjennomsnittlig valutakurs som er oppnådd for programmet som helhet, er henholdsvis 2,30 og 2,41 for 2013 og 2014.

 

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Tredje
kvartal
2013
Andre
kvartal
2013
% endring forrige kvartal Tredje
kvartal 
2012
% endring samme kvartal 
i fjor
Første 9 måneder 2013 Første 9 måneder 2012 Året
2012
 
Driftsinntekter 16.146 16.053 1% 14.722 10% 48.309 48.596 64.181
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 597 375 59% (232) >100% 1.677 (132) 571
Poster ekskludert 62 144 (57)% 249 (75)% 577 1.257 725
Underliggende EBIT 659 518 27% 16 >100% 2.254 1.125 1.297
 
Underliggende EBIT:                
Bauksitt & Alumina (370) (244)  (51)% (386) 4% (678) (718) (791)
Primærmetall 337 237 42% (4) >100% 938 277 335
Metallmarkeder 111 147 (24)% 8 >100% 404 140 210
Valsede Produkter 182 181 1% 213 (15)% 516 567 637
Energi 485 268 81% 220 >100% 1.270 1.137 1.459 
Øvrig og elimineringer (87) (70) (23)% (35) >(100)% (195) (278) (553)
Underliggende EBIT 659 518 27% 16 >100% 2.254 1.125 1.297
 
Underliggende EBITDA 1.753 1.624 8% 1.149 53% 5.541 4.577 5.827 
 
Underliggende resultat fra avhendet virksomhet 57 112 (49)% 16 >100% 220 49 (5)
 
Resultat 321 (665) >100% (256) >100% (81) (1.418) (1.331)
Underliggende resultat 393 427 (8)% (44) >100% 1.470 432 408
 
Resultat per aksje 0,11 (0,31) >100% (0,15) >100% (0,06) (0,70) (0,65)
Underliggende resultat per aksje 0,14 0,19 (26)% (0,01) >100% 0,63 0,22 0,21
 
Finansielle data:                
Investeringer - millioner kroner 948 612 55% 806 18% 2.615 2.275 3.382
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt (10.732) (11.317) 5% (12.918) 17% (10.732) (12.918) (8.304)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina 
(1.000 tonn)
1.316 1.248 5% 1.441 (9)% 3.925 4.396 5.792
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 491 483 2% 484 1% 1.452 1.500 1.985
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.822 1.926 (5)% 2.022 (10)% 1.932 2.119 2.080
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 10.938 11.217 (2)% 11.856 (8)% 11.233 12.321 12.047
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,00 5,82 3% 5,86 2% 5,81 5,81 5,79
Totalt salg av metallprodukter (1.000 tonn) 792 789 - 794 - 2.387 2.522 3.254
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked 
(1.000 tonn)
234 245 (5)% 228 3% 715 683 909
Kraftproduksjon (GWh) 2.838 2.090 36% 2.157 32% 7.831 7.860 10.307

 

Recommended for you