Skip to content

Andre kvartal 2014: Økningen i “all-in” metallpriser fortsetter, sesongmessig svakere resultat i Energi

Norsk Hydro ASAs underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) gikk ned til 544 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 772 millioner kroner i første kvartal. Sesongmessig lavere kraftproduksjon og -priser hadde negativ effekt på det underliggende resultatet, noe som delvis ble utliknet av høyere “all-in” metallpriser og bedre resultater i Primærmetall.

  • Underliggende EBIT 544 millioner kroner
  • Høyere “all-in” aluminiumpriser og realiserte aluminapriser
  • Rekordhøy produksjon ved Alunorte
  • Sesongmessig lavere kraftproduksjon og -priser
  • Etterspørselen etter primæraluminium utenfor Kina fortsatt høyere enn produksjonen
  • Avtale om overtakelse av primæraluminiumverket Søral undertegnet

− Etterspørselen etter aluminium er fortsatt høyere enn produksjonen, noe som fører til et stramt marked, og vi ser at “all-in”-metallprisene ligger på det høyeste nivået vi har sett siden 2012. Vi fortsetter arbeidet for å forbedre oss langs hele verdikjeden, og Qatalum har nå oppnådd en kostnadsposisjon blant de ti beste aluminiumverkene i verden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Bauksitt & Alumina var fortsatt svak, men noe bedre sammenliknet med første kvartal 2014, grunnet høyere realiserte aluminapriser og økt salg av alumina. Den positive utviklingen ble for det meste utliknet av en negativ valutautvikling og høyere energikostnader som følge av ICMS-skatt for hele kvartalet.

− Jeg er glad for å se en rekordhøy produksjon på over seks millioner tonn på årsbasis ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, men dessverre er resultatene fortsatt svake. Forbedringsprogrammet "Fra B til A" er imidlertid fortsatt i rute, og effekten av dette bør begynne å gi seg utslag på bunnlinjen i kvartalene som kommer, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall bedret seg i andre kvartal, påvirket av høyere produktpremier, som delvis ble utliknet av lavere salgsvolum og noe lavere realiserte aluminiumpriser.

Metallmarked leverte en lavere underliggende EBIT sammenliknet med kvartalet før, hovedsakelig som følge av svakere resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten, som delvis ble utliknet av høyere volumer ved omsmelteverkene.

− Det har vært et begivenhetsrikt kvartal: Vi har undertegnet en avtale om å overta primæraluminiumverket Søral, og produktene ved dette verket passer godt sammen med Hydros strategi om å satse på kvalitetsprodukter med høye produktpremier ved støperiene. Vi har undertegnet fire kraftkontrakter, noe som har sikret oss deler av den eksterne kraftforsyningen vi har behov for etter 2020. I tillegg har Enova gitt Hydro støtte til å bygge verdens mest energieffektive pilotanlegg for aluminium. Dette er et betydelig skritt på veien mot Hydros ambisjon om å bli karbonnøytral innen 2020, og en viktig pilar i strategien om å utvikle en vannkraftbasert norsk aluminiumportefølje, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter var stabil sammenliknet med første kvartal.

Sammenliknet med første kvartal 2014 gikk underliggende EBIT ned for Energi, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere kraftproduksjon og lavere priser i våre produksjonsområder.

De underliggende resultatene for Sapa bedret seg i kvartalet, delvis påvirket av sesongmessig høyere salgsvolum.

Kontantstrøm fra driften var 1,0 milliarder kroner i andre kvartal, og inkluderte blant annet rundt 0,5 milliarder kroner i utbytte fra Qatalum. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,7 milliarder kroner. Utbetalt utbytte i kvartalet utgjorde 1,6 milliarder kroner. Hydros netto gjeldsposisjon var om lag 1,9 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 620 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på 154 millioner kroner til sammen. Rapportert resultat inkluderte også en kostnad på 87 millioner kroner (Hydros andel) i Sapa, hovedsakelig knyttet til omstruktureringsaktiviteter.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 822 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater på til sammen 170 millioner kroner.

Rapportert resultat inkluderte også nedskrivningskostnader på 33 millioner kroner knyttet til det avtalte salget av Hydros støperi i Hannover, og en kostnad på 86 millioner kroner (Hydros andel) i Sapa, hovedsakelig knyttet til omstruktureringsaktiviteter. Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 269 millioner kroner i andre kvartal, inkludert et netto valutatap på 101 millioner kroner. I forrige kvartal utgjorde resultat fra videreført virksomhet 462 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 193 millioner kroner.

Nøkkeltall
Millioner kroner, untatt tall per aksje Andre kvartal 2014 Første
kvartal
2014
% endring forrige kvartal Andre kvartal 2013 % endring samme kvartal i 2013 Første halvdel 2014 Første halvdel 2013 Året 2013
 
Driftsinntekter 18.272 18.282 - 16.052 14 % 36.553 32.161 64.877
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 620 822 (25)% 376 65% 1.442 1.081 1.663
Poster ekskludert (75) (50) (49)% 144 >(100)% (126) 516 1.063
Underliggende EBIT 544 772 (29)% 520 5% 1.316 1.596 2.725
 
Underliggende EBIT:
Bauksitt & Alumina (269) (288) 7% (244) (10)% (557) (308) (1.057)
Primærmetall 420 312 35% 237 77% 732 602 1.422
Metallmarkeder 100 141 (30)% 147 (32)% 241 292 594
Valsede produkter 177 181 (2)% 183 (3)% 358 334 615
Energi 169 435 (61)% 268 (37)% 603 784 1.653
Øvrig og elminieringer (52) (8) >(100)% (70) 26% (61) (109) (502)
Underliggende EBIT 544 772 (29)% 520 5% 1.316 1.596 2.725
 
Underliggende EBITDA 1.653 1.861 (11)% 1.674 (1)% 3.514 3.886 7.306
 
Underliggende resultat fra avhendet virksomhet - - - 112 (100)% - 163 220
Resultat 269 462 (42)% (665) >100% 730 (402) (839)
Underliggende resultat 318 388 (18)% 427 (26)% 705 1.075 1.610
 
Resultat per aksje 0,09 0,19 (53)% (0,31) >100% 0,28 (0,17) (0,45)
Underliggende resultat per aksje 0,13 0,16 (21)% 0,19 (33)% 0,29 0,49 0,65
 
Finansielle data:
Investeringer - millioner kroner 740 546 36% 652 14% 1.286 1.729 3.761
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (13.551) (11.230) (21)% (11.857) (14)% (13.551) (11.857) (10.128)
 
 Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.526 1.428 7% 1.248 22% 2.954 2.609 5.377
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 488 484 1% 483 1% 972 961 1.944
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.762 1.749 1% 1.926 (9)% 1.755 1.986 1.902
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 10.660 10.702 - 11.217 (5)% 10.682 11.378 11.160
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,05 6,12 (1)% 5,82 4% 6,09 5,73 5,87
Totalt salg av metallprodukter (1.000 tonn) 843 871 (3)% 789 7% 1.714 1.595 3.164
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 245 243 1% 245 - 488 482 941
Kraftproduksjon (GWh) 2.248 2.964 (24)% 2.090 8% 5.212 4.993 10.243

 Recommended for you