Skip to content

Fjerde kvartal 2013: Forbedringer ved Alunorte, sesongeffekter og lavere kraftproduksjon

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) falt til 483 millioner kroner i fjerde kvartal fra 659 millioner kroner i tredje kvartal. Dette skyldes i hovedsak sesongeffekter og lavere vannkraftproduksjon. For året som helhet økte EBIT til 2.737 millioner kroner, fra 1.297 millioner kroner i 2012. Forbedringen skyldes kostnadsbesparelser, gode resultater ved aluminiumverket Qatalum og høyere produktpremier, og ble oppnådd til tross for lavere aluminiumpriser.

  • Underliggende EBIT 483 millioner kroner
  • 300 dollar-programmet fullført, har gitt en forbedring på 1,5 milliarder kroner
  • Økende produksjon ved Alunorte, utlignet av ICMS-skatt
  • Forbedret resultat i Primærmetall som følge av forsikringsinntekt fra Qatalum
  • Sesongeffekter nedstrøms, lavere kraftproduksjon
  • Forslag til utbytte på 0,75 kroner per aksje for 2013
  • Antatt vekst i etterspørselen etter aluminium 2-4 % utenfor Kina i 2014

− Omfattende forbedringsprogrammer har styrket våre resultater for 2013, til tross for usikkerhet i markedet og lave aluminiumpriser. Selv om det fortsatt hersker usikkerhet, ser vi en positiv tendens inn i 2014, hvor vi forventer at etterspørselen etter aluminium utenfor Kina vil bli litt høyere enn produksjonen i år, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

I Bauksitt & Alumina bidro bedre produksjon ved aluminaraffineriet Alunorte positivt til underliggende EBIT i fjerde kvartal, etter flere driftsforstyrrelser i 2013, men dette ble utlignet av skattekrav knyttet til ICMS.

− Jeg er glad for å rapportere at produksjonen ved Alunorte er tilbake på det nivået vi hadde i 2012, noe som gir en stabil forsyning av alumina av ypperste kvalitet. Stabil og god drift ved Alunorte er fortsatt en av de viktigste prioriteringene i 2014, sier Brandtzæg. – Men, stabile og forutsigbare rammebetingelser er imidlertid helt avgjørende for Hydro uavhengig av hvor vi driver virksomhet, og en forutsetning for å kunne drive langsiktig. Vi er i dialog med brasilianske myndigheter og gjør vårt ytterste for å sikre at dette også er tilfellet i Brasil.

300 dollar-programmet som er gjennomført ved Hydros heleide aluminiumverk, ble avsluttet ved utgangen av året, og har gitt om lag 1,5 milliarder kroner i årlige forbedringer ved utgangen av 2013, sammenliknet med kostnadsnivået i 2009.

− Etter fire år med hardt arbeid er det en milepæl for Hydro å ha fullført bransjens mest ambisiøse forbedringsprogram. Vi følger opp muligheter med uforminsket styrke i alle deler av vår virksomhet, for å bli enda mer robust, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Primærmetall forbedret seg i fjerde kvartal sammenliknet med det tredje, hovedsakelig som følge av forsikringsinntekt knyttet til brannen i kjøletårnet ved Qatalum-anlegget i 2012. Qatalum hadde en stabil produksjon over designkapasitet gjennom året, noe som har sikret verket en kostnadsposisjon blant de ti prosent beste i verden.

Metallmarked leverte en høyere underliggende EBIT i kvartalet, grunnet høyere marginer og bedre resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten.

Valsede Produkters underliggende EBIT gikk ned i fjerde kvartal, i hovedsak som følge av sesongmessig nedgang i volum og økt vedlikehold.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned i fjerde kvartal sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere kraftproduksjon sammenliknet med det uvanlig høye produksjonsnivået i kvartalet før.

Underliggende EBIT for Sapa, det 50-50 prosent eide samarbeidsselskapet for ekstruderte produkter, gikk ned i kvartalet, noe som reflekterer et sesongmessig svakere kvartal og kostnader knyttet til nedskrivning av lager og kundefordringer.

Kontantstrøm fra driften utgjorde 2,5 milliarder kroner i fjerde kvartal. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,9 milliarder kroner. Hydros netto likviditetsposisjon økte med 1,2 milliarder kroner, og utgjorde om lag 0,7 milliarder ved utgangen av fjerde kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde et tap på 3 millioner kroner i fjerde kvartal. Rapportert EBIT inkluderte også netto urealiserte tap på derivater og negative metalleffekter, som til sammen utgjorde 151 millioner kroner.

Rapportert resultat inkluderte også et tap på 69 millioner kroner fra salg av et valseverk i Malaysia, 392 millioner kroner i kostnader knyttet til leieavtalen for Hydros hovedkontor, straffeskatt på 109 millioner kroner knyttet til oppgjør av skattekrav i Brasil, og 172 millioner i kostnader som i hovedsak er knyttet til omstruktureringsaktiviteter i Sapa. I tillegg omfattet rapportert resultat en gevinst relatert til pensjon tilsvarende 390 millioner kroner knyttet til en omlegging til innskuddsbaserte pensjonsplaner i Norge.

Styret i Hydro foreslår å utbetale et utbytte på 0,75 kroner per aksje for 2013, som reflekterer selskapets sterke ønske om å gi sine aksjonærer en kontantavkastning. Utbyttet reflekterer driftsresultatene for 2013, og selskapets sterke økonomiske posisjon, også gitt de usikre markedsutsiktene.

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Fjerde kvartal
2013
Tredje kvartal
2013
% endring forrige kvartal  Fjerde kvartal 2012 % endring samme kvartal i 2012 Året 2013 Året 2012
               
Driftsinntekter 16.571 16.146 3% 15.585 6% 64.880 64.181
               
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (3) 597 >(100)% 704 >(100)% 1.674 571
Poster ekskludert 485 62 >100% (532) >100% 1.063 725
Underliggende EBIT 483 659 (27)% 172 >100% 2.737 1.297
               
Underliggende EBIT:              
Bauksitt & Alumina (379) (370) (2)% (73) >(100)% (1.057) (791)
Primærmetall 484 337 44% 58 >100% 1.422 335
Metallmarkeder 190 111 70% 70 >100% 594 210
Valsede produkter 111 182 (39)% 70 59% 627 637
Energi 383 485 (21)% 322 19% 1.653 1.459
Øvrig og elimineringer (306) (87) >(100)% (275) (11)% (502) (553)
Underliggende EBIT 483 659 (27)% 172 >100% 2.737 1.297
               
Underliggende EBITDA 1.578 1.753 (10)% 1.250 26% 7.119 5.827
             
Underliggende resultat fra avhendet virksomhet - 57 (100)% (54) 100% 220 (5)
               
Resultat (758)  321  >(100)%  87  >(100)%  (839)  (1.331) 
Underliggende resultat 140 393 (64)% (24) >100% 1.610 408
               
Resultat per aksje (0,39)  0,11  >(100)%  0,06  >(100)%   (0,45)  (0,65) 
Underliggende resultat per aksje 0,02 0,14 (83)% (0,01) >100% 0,65 0,21
               
Finansielle data:              
Investeringer - millioner kroner 971 948 2% 1.107 (12)% 3.586 3.382
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt (9.503) (10.732) 11% (8.304) (14)% (9.503) (8.304)
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1000 tonn) 1.452 1.316 10% 1.397 4% 5.377 5.792
Produksjon av primæraluminium (1000 tonn) 492 491 - 485 2% 1.944 1.985
Realisert aluminiumspris LME (USD/tonn) 1.802 1.822 (1)% 1.940 (7)% 1.902 2.080
Realisert aluminiumspris LME  (kroner/tonn) 10.916 10.938 - 11.069 (1)% 11.160 12.047
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,06 6,00 1% 5,71 6% 5,87 5,79
Totalt salg av metallprodukter (1000 tonn) 777 792 (2)% 731 6% 3.164 3.254
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1000 tonn) 226 234 (3)% 226 - 941 909
Kraftproduksjon(GWh) 2.411 2.838 (15)% 2.448 (1)% 10.243 10.307

 

Recommended for you