Skip to content

Første kvartal 2014: Høyere salgsvolum og kraftproduksjon styrker resultatet

Norsk Hydro ASAs underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) økte til 772 millioner kroner i første kvartal 2014, sammenliknet med 471 millioner kroner i fjerde kvartal 2013. Resultatøkningen skyldes sesongmessig høyere salgsvolum og kraftproduksjon.

  • Underliggende EBIT 772 millioner kroner
  • Sesongmessig høyere salgsvolum
  • Økt kraftproduksjon
  • Etterspørselen etter primæraluminium utenfor Kina fortsatt høyere enn produksjonen
  • Investeringer i ny produksjonslinje for bilprodukter og ny resirkuleringskapasitet

− Vi ser tegn til forbedring i aluminiumindustrien, ettersom etterspørselen etter aluminium utenfor Kina fortsatt er høyere enn produksjonen. Basert på en økende bruk av aluminium i biler og stadig større etterspørsel etter resirkulert metall vil vi investere i vår virksomhet for valsede produkter i Tyskland for å øke kapasiteten for produksjon av bilprodukter og resirkulering. Samtidig vil vi fortsette forbedringsarbeidet i driften med uforminsket styrke på alle områder, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydro vil investere 130 millioner euro i en ny produksjonslinje for bilprodukter ved valseverket i Grevenbroich i Tyskland. Den nye linjen forventes å stå ferdig i andre halvdel av 2016 og vil øke den årlige kapasiteten for karosseriplater i aluminium fra 50.000 til 200.000 tonn. I første kvartal besluttet Hydro også å investere 45 millioner euro i ny resirkuleringskapasitet i Tyskland, i samsvar med ambisjonen om å doble selskapets samlede resirkuleringskapasitet innen 2020.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Bauksitt & Alumina bedret seg sammenliknet med fjerde kvartal 2013, som omfattet et oppgjør av skattekrav knyttet til ICMS. Aluminaproduksjonen ved raffineriet Alunorte var stabil, men kostnadene for fyringsolje økte, hovedsakelig som følge av innføringen av ICMS-skatt på fyringsolje fra 1. februar.

− Aluminaproduksjonen har tatt seg opp og stabilisert seg etter problemene ved Alunorte-raffineriet i fjor. Mange indikatorer peker nå i riktig retning, både ved Alunorte og ved bauksittgruven Paragominas. Vi er trygge på at den erfaringen vi har opparbeidet oss vil gjøre virksomheten mer robust, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i kvartalet, hovedsakelig som følge av forsikringsoppgjøret som ble mottatt i fjerde kvartal. Høyere produktpremier og økt salgsvolum ble delvis utliknet av høyere kostnader på alumina og kraft og lavere realiserte LME-priser.

Hvis negative valuta- og lagervurderingseffekter holdes utenfor, økte underliggende EBIT for Metallmarked, hovedsakelig som følge av bedre resultater i innkjøps- og handelsvirksomheten.

Valsede Produkters underliggende EBIT økte i første kvartal, grunnet sesongmessig høyere salgsvolum og lavere vedlikeholdskostnader, som delvis ble utliknet av lavere marginer.

Underliggende EBIT for Energi økte, hovedsakelig på grunn av høyere kraftproduksjon.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med fjerde kvartal, påvirket av sesongmessig høyere salgsvolumer.

Kontantstrøm fra driften var negativ med 0,7 milliarder kroner i første kvartal, påvirket av en sesongmessig økning i arbeidskapital og en skattebetaling knyttet til en pågående skattesak i Norge. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,6 milliarder kroner. Hydros netto gjeldsposisjon var om lag 0,6 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 822 millioner kroner i første kvartal. Rapportert EBIT inkluderte netto urealiserte gevinster på derivater, som utgjorde 170 millioner kroner til sammen. Rapportert EBIT inkluderte også nedskrivningskostnader på 33 millioner kroner knyttet til det avtalte salget av Hydros støperi i Hannover, og en kostnad på 86 millioner kroner (Hydros andel) i Sapa, hovedsakelig knyttet til omstruktureringsaktiviteter.

Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 462 millioner kroner i første kvartal, inkludert en netto valutagevinst på 193 millioner kroner. I forrige kvartal utgjorde resultat fra videreført virksomhet et tap på 758 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 688 millioner kroner.

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Første
kvartal
2014
Fjerde
kvartal
2013
% endring forrige kvartal Første
kvartal
2013
% endring samme kvartal
i fjor
Året
2013
             
Driftsinntekter 18.282 16.570 10% 16.109 13% 64.877
             
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 822 (14) >100% 704 17% 1.663
Poster ekskludert (50) 485 >(100)% 372 >(100)% 1.063
Underliggende EBIT 772 471 64% 1.076 (28)% 2.725
             
Underliggende EBIT:            
Bauksitt & Alumina (288) (379) 24% (63) >(100)% (1.057)
Primærmetall 312 484 (36)% 364 (14)% 1.422
Metallmarkeder 141 190 (26)% 146 (3)% 594
Valsede Produkter 181 100 81% 152 19% 615
Energi 435 383 14% 517 (16)% 1.653
Øvrig og elimineringer (8) (306) 97% (38) 78% (502)
Underliggende EBIT 772 471 64% 1.076 (28)% 2.725
             
Underliggende EBITDA 1.861 1.619 15% 2.212 (16)% 7.306
             
Underliggende resultat fra avhendet virksomhet - - - 49 (100)%  220
             
Resultat 462 (758) >100% 263 76% (839)
Underliggende resultat 388 140 >100% 649 (40)% 1.610
             
Resultat per aksje 0,19 (0,39) >100%  0,14 37% (0,45) 
Underliggende resultat per aksje 0,16 0,02  >100%  0,30 (46)%  0,65
             
Finansielle data:            
Investeringer - millioner kroner 546 1.057 (48)% 1.077 (49)% 3.761
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (11.230)  (10.128) (11%) (9.858) (14)% (10.128)
             
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina
(1.000 tonn)
1.428 1.452 (2)% 1.361 5% 5.377
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 484 492 (2)% 478 1% 1.944
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.749 1.802 (3)% 2.043 (14)% 1.902
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 10.702 10.916 (2)% 11.533 (7)% 11.160
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,12 6,06 1% 5,64 8% 5,87
Totalt salg av metallprodukter (1.000 tonn) 871 777 12% 806 8% 3.164
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked
(1.000 tonn)
243 226 8% 236 3% 941
Kraftproduksjon (GWh) 2.964 2.411 23% 2.904 2% 10.243

 

Recommended for you