Skip to content

Tredje kvartal 2014: Lavere kostnader ved Alunorte og høyere "all-in" metallpriser styrker resultatet

Norsk Hydro ASAs underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) økte til 1.490 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 544 millioner kroner i andre kvartal. Resultatøkningen skyldes lavere kostnader ved aluminaraffineriet Alunorte, høyere "all-in"-metallpriser og høyere aluminapriser.

  • Underliggende EBIT 1 490 millioner kroner
  • Høyere realiserte "all-in"-metall og aluminapriser
  • Lavere driftskostnader ved Alunorte
  • Forventet økning på 3-4 % i etterspørselen etter primæraluminium i verden utenom Kina
  • Etterspørselen etter primæraluminium i verden utenom Kina fortsatt høyere enn produksjonen

– "All-in"-metallprisene fortsatte å øke i kvartalet. Dette gjenspeiler tilstrammingen vi så i markedet i forrige kvartal og fortsatt underskudd i markedet, sier Hydros konsernsjef, Svein Richard Brandtzæg. – Etterspørselen etter aluminium er økende og vi ser nå en vekst i etterspørselen på 3-4 prosent for 2014 i verden utenom Kina, noe som blant annet skyldes substitusjon av metall i bilindustrien, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina bedret seg vesentlig i tredje kvartal, noe som reflekterer høyere realiserte aluminapriser og lavere driftskostnader ved Alunorte i Brasil. De realiserte aluminaprisene ble imidlertid negativt påvirket av at en lavere andel alumina ble solgt til indekspris.

– Jeg er glad for å se at forbedringsprogrammet "Fra B til A" går som planlagt, og at forbedringstiltakene i Bauksitt & Alumina gir resultater på bunnlinjen. Driftskostnadene ved Alunorte er på vei ned, og vi er i rute for å nå målene våre, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall bedret seg betydelig i tredje kvartal, påvirket av høyere realiserte aluminiumpriser og økte produktpremier. Den positive utviklingen ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader og et sesongmessig lavere salgsvolum.

Metallmarked leverte en høyere underliggende EBIT sammenliknet med forrige kvartal, påvirket av bedre resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten og positive lagervurderingseffekter for standard ingot.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter var betydelig høyere sammenliknet med andre kvartal 2014, hovedsakelig på grunn av et positivt bidrag fra smelteverket Rheinwerk i Tyskland, som følge av høyere "all-in"-metallpriser. Presset på marginene økte, men ble delvis utliknet av sesongmessig lavere driftskostnader. Volumet var stabilt.

Sammenliknet med andre kvartal gikk underliggende EBIT for Energi opp, hovedsakelig på grunn av høyere vannkraftpriser i våre produksjonsområder og en lavere forskjell i områdepriser.

Underliggende EBIT for Sapa gikk ned sammenliknet med andre kvartal, delvis påvirket av et sesongmessig lavere salgsvolum i Europa.

Kontantstrøm fra driften var 1,1 milliarder kroner i tredje kvartal, inkludert en økning i arbeidskapitalen på 0,9 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,9 milliarder kroner. Hydros netto gjeldsposisjon var 2,1 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 937 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på til sammen 476 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også øvrige kostnader på 30 millioner kroner.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 620 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på til sammen 154 millioner kroner. Rapportert resultat inkluderte også en kostnad på 87 millioner kroner (Hydros andel) i Sapa, hovedsakelig knyttet til omstruktureringsaktiviteter.

Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 665 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert et netto valutatap på 1 001 millioner kroner. I forrige kvartal utgjorde resultat fra videreført virksomhet 269 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 101 millioner kroner.

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Tredje
kvartal
2014
Andre
kvartal
2014
% endring forrige kvartal Tredje
kvartal
2013
% endring samme kvartal
i fjor
Første 9 måneder 2014 Første 9 måneder 2013 Året
2013
 
Driftsinntekter 19.698 18.272 8% 16.145 22% 56.251 48.306 64.877
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 1.937 620 >100% 596 >100% 3.379 1.677 1.663
Poster ekskludert (447) (75) >(100)% 62 >(100)% (573) 577 1.063
Underliggende EBIT 1.490 544 >100% 658 >100% 2.806 2.254 2.725
 
Underliggende EBIT:
Bauksitt & Alumina (26) (269)  90% (370) 93% (583) (678) (1.057)
Primærmetall 1.216 420 >100% 337 >100% 1.948 938 1.422
Metallmarkeder 171 100 72% 111 54% 412 404 594
Valsede Produkter 243 177 37% 181 34% 601 515 615
Energi 234 169 39% 485 (52)% 838 1.270 1.653
Øvrig og elimineringer (349) (52) >(100)% (87) >100% (409) (195) (502)
Underliggende EBIT 1.490 544 >100% 658 >100% 2.806 2.254 2.725
 
Underliggende EBITDA 2.615 1.653 58% 1.801 45% 6.129 5.687 7.306
 
Underliggende resultat fra avhendet virksomhet - - - 57 (100)% - 220 220
 
Resultat 665 269 >100% 321 >100% 1.396 (81) (839)
Underliggende resultat 1.043 318 >100% 393 >100% 1.748 1.470 1.610
 
Resultat per aksje 0,29 0,09 >100% 0,11 >100% 0,57 (0,06) (0,45)
Underliggende resultat per aksje 0,43 0,13 >100% 0,14 >100% 0,72 0,63 0,65
 
Finansielle data:
Investeringer - millioner kroner 889 740 20% 975 (9)% 2.176 2.704 3.761
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (14.061) (13.551) (4)% (10.732) (31)% (14.061) (10.732) (10.128)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina
(1.000 tonn)
1.478 1.526 (3)% 1.316 12% 4.432 3.925 5.377
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 487 488 - 491 (1)% 1.459 1.452 1.944
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.906 1.762 8% 1.822 5% 1.803 1.932 1.902
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 11.909 10.660 12% 10.938 9% 11.075 11.233 11.160
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,25 6,05 3% 6,00 4% 6,14 5,81 5,87
Totalt salg av metallprodukter (1.000 tonn) 811 843 (4)% 792 2% 2.525 2.387 3.164
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked
(1.000 tonn)
244 245 - 234 5% 732 715 941
Kraftproduksjon (GWh) 2.170 2.248 (3)% 2.838 (24)% 7.382 7.831 10.243

 

Recommended for you