Skip to content

Andre kvartal 2015: Rekordinntjening nedstrøms, svakere oppstrøms grunnet lavere priser

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 2.667 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 3.208 millioner kroner i første kvartal 2015, noe som hovedsakelig reflekterer lavere aluminiumpriser og produktpremier. Høyere salgsvolum har ført til de beste resultatene noen gang i nedstrømsvirksomheten siden Hydro ble et rent aluminiumselskap i 2007.

  • Underliggende EBIT 2.667 millioner kroner
  • Rekordresultat nedstrøms etter sesongmessig høyere salg
  • Lavere realiserte aluminapriser og all-in aluminiumpriser
  • Nytt rammeverk for ICMS-avgift
  • Langsiktig krafttilgang sikret for Rheinwerk
  • Fortsatt utfordringer knyttet til den globale markedsbalansen
  • Om lag 5% vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2015

– Resultatene for dette kvartalet er påvirket av lavere priser, men jeg er glad for å se at etterspørselen øker og at aluminium overtar som foretrukket metall i flere og flere produkter, noe som har bidratt til rekordresultater i vår nedstrømsvirksomhet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt og Alumina gikk ned i andre kvartal, noe som reflekterer lavere LME-tilknyttede priser, en nedgang i indeksprisen på alumina og lavere indeksbasert salgsvolum.

– Vi er glade for å ha kommet til enighet om et langsiktig ICMS-rammeverk for Hydros virksomhet i Pará, som er avgjørende for vår ambisjon om å utvikle en robust og levedyktig virksomhet og legge til rette for bærekraftig vekst i regionen, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i andre kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere realiserte aluminiumpriser og produktpremier.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk også ned i andre kvartal, påvirket av større negative valuta- og lagervurderingseffekter. Handelsvirksomheten pådro seg nok et underliggende tap, noe som reflekterer en ytterligere nedgang i standard produktpremier på pressbolt. Resultatet fra omsmeltevirksomheten bedret seg, noe som hovedsakelig skyldes høyere marginer.

– Bedre resultater i Valsede Produkter og Sapa veier delvis opp for effekten av et krevende oppstrømsmarked. De raske endringene i markedsforholdene viser hvor viktige selskapets forbedringsprogrammer er. Den samlede innsatsen styrker bunnlinjen vår, sier Brandtzæg.

Valsede Produkter leverte en bedre underliggende EBIT, hovedsakelig drevet av sesongmessig høyere leveranser og noe høyere driftsmarginer. Resultatene ble negativt påvirket av en nedgang i bidraget fra smelteverket Rheinwerk og en negativ valutautvikling.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med første kvartal, noe som i hovedsak skyldes sesongmessig lavere produksjon, som også har vært påvirket av den forsinkede vårsmeltingen i fjellet i Norge.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med kvartalet før, grunnet sesongmessig høyere salgsvolum og god markedsutvikling i Nord-Amerika, i tillegg til at forbedringsprogrammene ligger foran skjema i hele organisasjonen. Resultatene for andre kvartal ble også negativt påvirket av en kraftig nedgang i produktpremier på metall i Nord-Amerika.

Kontantstrøm fra driften var 4,2 milliarder kroner i andre kvartal. Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 1,2 milliarder kroner. Utbetalt utbytte i kvartalet utgjorde 2,0 milliarder kroner. Hydro hadde en netto likviditetsbeholdning på 0,7 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2.698 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på 132 millioner kroner til sammen, og en kompensasjon på 37 millioner kroner knyttet til forsikringsoppgjør. Rapportert resultat inkluderte også en kostnad på 139 millioner kroner etter skatt (Hydros andel) i Sapa, inkludert 106 millioner kroner knyttet til omstrukturering.   

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 3.206 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på til sammen 72 millioner kroner. Rapportert resultat inkluderte også en kostnad på 74 millioner kroner (Hydros andel) i Sapa, hovedsakelig knyttet til urealiserte tap på derivater.  

Resultat etter skatt utgjorde 2.064 millioner kroner i andre kvartal, inkludert en netto valutagevinst på 346 millioner kroner grunnet urealiserte valutagevinster på gjeld i US-dollar, hovedsakelig i Brasil. I forrige kvartal utgjorde resultat etter skatt 1.072 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 1.587 millioner kroner, som hovedsakelig er knyttet til kursoppgangen på US-dollar.
 

Nøkkeltall
Millioner kroner, untatt tall per aksje Andre kvartal 2015 Første
kvartal
2015
% endring forrige kvartal Andre  kvartal 2014 % endring samme kvartal i 2014 Første halvdel 2015 Første halvdel 2014 Året 2014
 
Driftsinntekter 22.436 23.290 (4)% 18.272 23% 45.726 36.553 77.907
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2.698 3.206 (16)% 620 >100% 5.904 1.442 5.674
Poster ekskludert (31) 2 >(100)% (75) 59% (29) (126) 18
Underliggende EBIT 2.667 3.208 (17)% 544 >100% 5.875 1.316 5.692
 
Underliggende EBIT:
Bauksitt & Alumina 482 780 (38)% (269) >100% 1.261 (557) (55)
Primærmetall 1.448 2.012 (28)% 420 >100% 3.459 732 3.937
Metallmarkeder (89) 24 >(100)% 100 >(100)% (65) 241 634
Valsede produkter 315 292 8% 177 78% 607 358 698
Energi 179 382 (53)% 169 6% 560 603 1.197
Øvrig og elminieringer 333 (281) >100% (52) >100% 51 (61) (717)
Underliggende EBIT 2.667 3.208 (17)% 544 >100% 5.875 1.316 5.692
 
Underliggende EBITDA 3.880 4.437 (13)% 1.653 >100% 8.317 3.514 10.299
 
Resultat 2.064 1.072 93% 269 >100% 3.136 730 1.228
Underliggende resultat 1.830 2.206 (17)% 318 >100% 4.036 705 3.728
 
Resultat per aksje 0,94 0,46 >100% 0,09 >100% 1,40 0,28 0,39
Underliggende resultat per aksje 0,83 0,95 (12)% 0,13 >100% 1,78 0,29 1,55
 
Finansielle data:
Investeringer - millioner kroner 1.192 802 49% 740 61% 1.993 1.286 3.625
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (11.000) (13.478) 18% (13.551) 19% (11.000) (13.551) (13.587)
 
 Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.437 1.451 (1)% 1.526 (6)% 2.888 2.954 5.933
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 509 497 2% 488 4% 1.005 972 1.958
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.803 1.897 (5)% 1.762 2% 1.851 1.755 1.850
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 13.923 14.383 (3)% 10.660 31% 14.160 10.682 11.624
Realisert NOK/USD vekslingskurs 7,72 7,58 2% 6,05 28% 7,65 6,09 6,28
Totalt salg av metallprodukter (1.000 tonn) 830 767 8% 833 - 1.597 1.701 3.274
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 243 227 7% 245 (1)% 471 488 946
Kraftproduksjon (GWh) 2.103 3.071 (32)% 2.248 (6)% 5.173 5.212 10.206

 

 

Recommended for you