Skip to content

Flomsikringstiltak i Hydro

Snømagasiner over det normale gir sannsynlighet for flom flere steder i Norge i sommer. Hydro har tappet ned magasinene maksimalt for å møte vannet fra snøsmeltingen og følger situasjonen tett.

Snøsmeltingen er særlig sen i år og i Hydros områder på Østlandet og Vestlandet er snømagasinene opp mot dobbelt så store som normalt for denne tiden av året. Leder for kraftproduksjon i Hydro, Jan Helge Mårdalen, sier Hydro følger situasjonen tett.

Vannstanden i magasinene er senket

– Vi har et viktig samfunnsoppdrag i å bidra til å unngå eller dempe skadeomfang av flommer. En flom vil normalt ikke gi skader på magasiner, men skadeomfanget i elveløpene og på samfunnene nedenfor kraftverk kan potensielt bli betydelige. Vi gjør nå det vi kan for å kunne møte vannet fra de omfattende snømengdene som vil smelte, og har tappet ned magasinene våre. Vi har døgnkontinuerlig overvåkning av flomrisiko, sier Mårdalen. 

Forventninger om flom

Faren for flom er særlig stor på Vestlandet, og det er sannsynlig at vanntilsiget til hovedmagasinene til Hydro i Røldal-Suldal og Fortun i indre Sogn vil gå til overløp i sommer. 

– At vannet går til overløp eller gjennom tappeluker betyr at vi slipper ut vann utenom kraftverket for å unngå en ukontrollert oversvømmelse. Ifølge våre hydrologer er det sannsynlig at det blir noen varmegrader hele døgnet over tusen meter over havet fremover og dette vil gi gradvis avsmelting og tilsig.  En flomvannføring som følge av overløp kan da bli moderat, sier Mårdalen.

Men om værbildet snur og vi får plutselig sommervarme samtidig med kraftig nedbør kan vannføringen bli betydelig. En slik situasjon øker faren for flom også på Østlandet, forteller Mårdalen.

Døgnkontinuerlig overvåking

Hydro jobber systematisk med forebygging og beredskapsarbeid for at flomrisiko holdes på et lavest mulig nivå, og Mårdalen understreker at det er dette kontinuerlige arbeidet gjennom året som blir avgjørende i en flomsituasjon. 

– Det viktigeste for å holde flomrisiko på et lavest mulig nivå er tiltakene som står og går hele tiden, som at vi rydder elveleier for både skog og stein, plastrer elvebredder og åpner flomløp for å avlede flomvann, og at vi øver personell i forkant av disse ventede flommene.
På Hydros kraftverk i Telemark, Røldal-Suldal, Sogn og Vennesla øver Hydro gjennom hele året på flomberedskap. 

– Det er avgjørende at vi er i stand til å rykke ut med ansatte som er godt forberedt på en flomsituasjon, og at vi har på plass vaktsystemer som står og går døgnet rundt. Vi vet vi har ansatte som utviser stor vilje og ansvarsfølelse til å trå til med lukereguleringer og rensk av kraftverksinntak når selskapet og samfunnet trenger det og som kan stå på til situasjonen er avklart, sier Mårdalen.

Flomdemping i vannkraft

Hydro er Norges nest største operatør av vannkraft og opererer 25 kraftverk i Telemark, Røldal-Suldal, Sogn og Vennesla. I en flomsituasjon vil vassdrag som er bygget ut for kraftproduksjon gi en bedre buffer enn uregulerte vassdrag. Demninger og muligheten til å overføre vann mellom vassdrag gir en flomdempende effekt ved at vannmengden som tilføres elver stykkes opp. Konsekvensene av en flom kan dempes ytterligere ved at magasinene tappes ned i forkant av snøsmelting. Målet er å redusere vannføringen i vassdraget nedenfor magasinet ved at demningene kan holde tilbake flomvann og dempe flomtoppen. 

Recommended for you