Skip to content

Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 3 208 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 2 886 millioner kroner i fjerde kvartal 2014. Resultatet reflekterer økt salg gjennom hele verdikjeden og en sterkere US-dollar.

  • Rekordhøy underliggende kvartals-EBIT på 3 208 millioner kroner
  • Økt salg gjennom hele verdikjeden
  • Positiv valutakursutvikling
  • Oppkjøp av avansert sorteringsteknologi i Tyskland
  • Mindre stramt marked grunnet kinesisk eksport av videreforedlede produkter

– Jeg er svært fornøyd med å kunne presentere et rekordhøyt kvartalsresultat for andre gang på rad siden Hydro ble et rent aluminiumselskap i 2007. Vi vil fortsette med gjennomføringen av forbedringsprogrammene våre, samtidig som vi ser etter enda flere tiltak som kan utvide det arbeidet som allerede pågår, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt og Alumina bedret seg ytterligere i første kvartal, noe som reflekterer økt salg av alumina og en sterkere US-dollar. Resultatet ble også styrket av kostnads- og inntektsforbedringer knyttet til forbedringsprogrammet "Fra B til A". Negative effekter knyttet til lavere LME-tilknyttede aluminapriser ble delvis utliknet av en økning i indeksbasert salg av alumina. Det utvidede vedlikeholdet på en av kulemøllene i Paragominas er fullført, og bauksittgruven er nå tilbake i full produksjon.

Underliggende EBIT for Primærmetall bedret seg noe i første kvartal, påvirket av en ytterligere økning i realiserte aluminiumpriser og produktpremier målt i norske kroner. Den positive utviklingen ble delvis utliknet av høyere kostnader for alumina og kraft, noe som reflekterer høyere priser og negative valutaeffekter. 

– Vi driver i et svært konkurranseutsatt marked, noe som understreker hvor viktig det er at vi jobber for å styrke vår posisjon. Vi fortsetter med kvalitetsheving av porteføljen vår, blant annet gjennom oppkjøpet av verdens mest avanserte sorteringsteknologi, og med byggingen av en resirkuleringslinje for brukte drikkebokser, samt en ny produksjonslinje for karosseriplater for bil i Tyskland, som gir oss en ledende posisjon i et voksende europeisk marked, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk betydelig ned sammenliknet med fjerde kvartal. Resultatet var påvirket av negative resultater fra handelsvirksomheten, som skyldes en nedgang i premiene på ulegert aluminium. De negative resultatene ble delvis utliknet av bedre resultater fra omsmeltevirksomheten, grunnet høyere produktpremier og sesongmessig høyere salgsvolum i Europa.

Valsede Produkter leverte en høyere underliggende EBIT sammenliknet med fjerde kvartal 2014, hovedsakelig som følge av sesongmessig høyere salgsvolumer, høyere driftsmarginer og valutagevinster på eksportsalg. 

Underliggende EBIT for Energi økte noe sammenliknet med fjerde kvartal, grunnet høyere produksjon, som delvis ble utliknet av lavere priser og økte produksjonskostnader.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med forrige kvartal, grunnet høyere sesongmessig etterspørsel, fortsatt sterk vekst i Nord-Amerika og positive effekter fra forbedringsprogrammene.

Kontantstrøm fra driften var 1,4 milliarder kroner i første kvartal. Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,9 milliarder kroner. Hydros netto gjeldsposisjon var 0,3 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, noe som også var påvirket av valutaomregningseffekter på rundt 0,7 milliarder kroner, hovedsakelig grunnet en styrking av US-dollar sammenliknet med norske kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 3 206 millioner kroner i første kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på 72 millioner kroner til sammen. Rapportert resultat inkluderte også en kostnad på 74 millioner kroner (Hydros andel) i Sapa, hovedsakelig knyttet til urealiserte tap på derivater. 

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 2 295 millioner kroner, inkludert netto urealiserte tap på derivater og positive metalleffekter som til sammen utgjorde et tap på 72 millioner kroner. Rapportert resultat inkluderte også nedskrivningskostnader på 145 millioner kroner knyttet til valseverket i Slim i Italia. I tillegg omfatter rapportert EBIT en kostnad knyttet til Sapa på 337 millioner kroner (Hydros andel), hovedsakelig knyttet til nedskrivning og omstrukturering, og netto andre kostnader på 36 millioner kroner.

Resultat etter skatt utgjorde 1 072 millioner kroner i første kvartal, inkludert et netto valutatap på 1 587 millioner kroner, hovedsakelig grunnet styrkingen av US-dollar. I forrige kvartal utgjorde resultat etter skatt et tap på 168 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 2 252 millioner kroner.

Nøkkeltall
Millioner kroner. unntatt tall per aksje Første
kvartal

2015
Fjerde
kvartal

2014
% endring forrige kvartal Første
kvartal
2014
% endring samme kvartal
i fjor
Året
2014
             
Driftsinntekter 23.290 21.656 8% 18.282 27% 77.907
             
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 3.206 2.295 40% 822 >100% 5.674
Poster ekskludert 2 591 (100)% (50) >100% 18
Underliggende EBIT 3.208 2.886 11% 772 >100% 5.692
             
Underliggende EBIT:            
Bauksitt & Alumina 780 528 48% (288) >100% (55)
Primærmetall 2.012 1.989 1% 312 >100 3.937
Metallmarkeder 24 221 (89)% 141 (83)% 634
Valsede Produkter 292 96 >100 181 62% 698
Energi 382 360 6% 435 (12)% 1.197
Øvrig og elimineringer (281) (308) 9% (8) >(100)% (717)
Underliggende EBIT 3.208 2.886 11% 772 >100% 5.692
             
Underliggende EBITDA 4.437 4.170 6% 1.861 >100% 10.299
             
Underliggende resultat fra avhendet virksomhet - - - - - -
             
Resultat 1.072 (168) >100% 462 >100% 1.228
Underliggende resultat 2.206 1.979 11% 388 >100% 3.728
             
Resultat per aksje 0,46 (0.18) >100% 0.19 >100% 0,39
Underliggende resultat per aksje 0,95 0,83 14% 0,16 >100% 1,55
             
Finansielle data:            
Investeringer - millioner kroner 802 1.449 (45)% 546 47% 3.625
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (13.478)  (13.587) 1% (11.230) (20)% (13.587)
             
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina
(1.000 tonn)
1.451 1.501 (3)% 1.428 2% 5.933
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 497 499 (1)% 484 3% 1.958
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.897 1.997 (5)% 1.749 8% 1.850
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 14.383 13.355 8% 10.702 34% 11.624
Realisert NOK/USD vekslingskurs 7,58 6,69 13% 6,12 24% 6,28
Totalt salg av metallprodukter (1.000 tonn) 767 768 - 869 (12)% 3.274
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked
(1.000 tonn)
227 213 7% 243 (6)% 946
Kraftproduksjon (GWh) 3.071 2.823 9% 2.964 4% 10.206

 

Recommended for you