Skip to content

Hydros Kapitalmarkedsdag 2015: Godt posisjonert i krevende markeder

På Kapitalmarkedsdagen 2015 vil aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA redegjøre for arbeidet med å bli bedre, større og grønnere som middel for å skape verdier for aksjonærene. Bransjeledende forbedringsprogrammer, en ledende teknologisk rolle, kapitaldisiplin og soliditet bidrar til å styrke Hydros relative posisjon i et krevende marked.

om en del av “bedre”-ambisjonen vil Hydro øke sitt forbedringsmål med ytterligere 2,9 milliarder kroner innen utgangen av 2019. “Større”-ambisjonen vil realiseres med selektive vekstprosjekter, slik som Teknologipiloten på Karmøy, og som del av "grønnere”-ambisjonen er selskapet i rute for å bli karbonnøytral i et livsløpsperspektiv. En fullstendig statusoppdatering for aspirasjonen "bedre, større, grønnere" vil bli presentert på kapitalmarkedsdagen.

Hydro, som er et fullt integrert og teknologidrevet aluminiumselskap, lanserte aspirasjonen "bedre, større, grønnere," og et sett med strategiske mål på Kapitalmarkedsdagen 2014. Aspirasjonen definerer strategiske prioriteringer for alle forretningsområdene med overordnet mål om å levere bærekraftige aksjonærverdier:

• Bedre: Operasjonelt og kommersielt forbedringsdriv, og ledende teknologisk posisjon
• Større: Økt kvalitet og mer avanserte produkter, samt selektiv vekst for å forbedre vår relative posisjon i bransjen
• Grønnere: Redusere karbonutslipp og gjøre selskapets ledende bærekraftagenda til et konkurransefortrinn

Ambisjoner på Kapitalmarkedsdagen i 2014 Frist Framdrift*
Forbedre sikkerhetsresultatene, redusere TRI til <2 2020 3,1
Realisere 1,5 milliarder kroner gjennom forbedringstiltak 2016 0,8 milliarder kroner
Erstatte kraftkontrakter som utløper for norske aluminiumverk 2020 4.1 TWh
Øke produksjonen ved Paragominas til 9,9 mill. tonn i året 2015 9,9 mill. tonn i året
Øke produksjonen ved Alunorte til 6,2 mill. tonn i året 2015 2015 5,9 mill. tonn i året
Endre til PAX-basert prising for >85% av aluminasalget 2020 35 % PAX
Styrke teknologisk lederposisjon med teknologipiloten på Karmøy 2016  2016 Investeringsbeslutning
     
Utvide kapasiteten på produksjon av karosseriplater (Body-in-White) til bilindustrien til 200.000 tonn i året  2017 I rute
Starte produksjon av >40.000 tonn i året på UBC resirkuleringslinje 2015 Fullført
Realisere en kapasitetsøkning på 100.000 tonn i heleide smelteverk  2025 ~10 000 tonn i året
Sikre og utvikle bauksittressurser for de neste tiårene  Lang sikt MRN intensjonsavtale
     
Bli karbonnøytral i et livsløpsperspektiv  2020  
Øke resirkuleringen av forbrukerskrap til over 250.000 tonn pr. år. 2020 135.000 tonn i året
Realisere ambisjonen om et 1:1-forhold på gjenplanting 2017 I rute

* Basert på 2015 estimat eller status så langt i året


Ved utgangen av 2015 har operasjonelle og kommersielle forbedringstiltak bidratt med 4,5 milliarder kroner siden 2011, hvorav 0,8 milliarder kroner vil realiseres i 2015. På bakgrunn av den gode måloppnåelsen i forbedringsarbeidet har Hydro nå lansert en ny ambisjon, "Bedre," som tar sikte på å realisere 2,9 milliarder kroner i økt verdi gjennom hele verdikjeden i perioden fra 2016 til 2019, hvorav 1,1 milliarder kroner ventes realisert i 2016.
Den nye ambisjonen bygger på tidligere forbedringsprogrammer, og omfatter blant annet å øke produksjonskapasiteten ved verkene i Primærmetall gjennom teknologisk utvikling, kvalitetsheving av porteføljen i Valsede Produkter i retning av høyere marginer, og å øke produksjonen ytterligere med hjelp av en robust virksomhet i Bauksitt & Alumina.

– Markedsforholdene har forverret seg sammenliknet med for ett år siden, noe som viser viktigheten av Hydros kontinuerlige forbedringskultur, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. – Hydro ser på svake markeder som en mulighet til å bli sterkere. Nå som vi er i ferd med å fullføre de pågående forbedringene som gjør virksomheten vår mye mer effektiv, blir det mer krevende å identifisere nye forbedringsmuligheter. Likevel har vi klart å finne flere tiltak gjennom teknologiske framskritt, fjerning av flaskehalser og utveksling av beste praksis mellom forretningsområdene.

"From B to A"-programmet på 1 milliard kroner er fullført i Bauksitt & Alumina, og den nye ambisjonen Better Bauxite and Alumina er lansert, med mål om å realisere forbedringer på ytterligere 1 milliard kroner. Produksjonen ved Paragominas ligger godt over designkapasitet, mens den ved Alunorte er stabilisert og klargjort for en økning til 6,6 millioner tonn. I tillegg til forbedringsambisjonen vil verdiskapningen i 2016 øke ved at det selges større volumer av alumina med indeksbasert prising. ICMS-rammeverket som er etablert for de neste 15 årene, og det potensielle oppkjøpet av Vales eierandel på 40% i bauksittgruven MRN, er viktige milepæler i arbeidet for langsiktig verdiskaping i Brasil.

Selv om Primærmetall har levert betydelige forbedringer siden 2009, har vår lederposisjon på teknologi skapt grunnlag for ytterligere 1 milliard i verdiskaping. Teknologipiloten på Karmøy, som venter på byggebeslutning i 2016, vil verifisere verdens mest energieffektive produksjonsteknologi for aluminium. Elementer av denne teknologien vil også forbedre produktiviteten i dagens portefølje utover det en effektivisering av driften kan gi, og bidra til en kapasitetsøkning på 200.000 tonn innen 2025. Primærmetall har også som mål å øke salget av avanserte produkter med høyere marginer ved å bygge på produktkvalitet og kommersiell kompetanse.

Valsede Produkters forbedringsprogram, Climb, er fullført ett år tidligere enn planlagt, og erstattet av et nytt program med ambisjon om å levere forbedringer på 0,9 milliarder kroner. De viktigste bidragene kommer fra operasjonelle forbedringer og kontinuerlig produktutvikling. Dette har gitt et skift i produktmiksen mot segmenter med høyere marginer, for eksempel det rasktvoksende markedet for bilkarosserier, og til reduksjon i metallkostnadene, som er oppnådd gjennom å øke resirkuleringskapasiteten med den nylig ferdigstilte resirkuleringslinjen for brukte drikkebokser.

Vilkårene for langsiktig energitilgang er avgjørende for konkurranseevnen for alle forretningsområdene. Som energileverandør har Energi bidratt til å redusere kostnadene i metallproduksjonen ved å skaffe 4,1 TWh de siste årene i Norge, og ytterligere 2,6 TWh globalt til moderate priser. Som energioperatør har Energi fortsatt å øke sitt inntjeningspotensial gjennom operasjonell og kommersiell optimalisering. Når det gjelder rammebetingelser, har norske myndigheter lagt fram et forslag som potensielt kan gjøre det mulig for Hydro å opprettholde det det industrielle eierskapet i Røldal-Suldal Kraft AS (RSK) innenfor gjeldende konsolideringsmodell, noe som er foretrukket løsning på lang sikt.

Hydro ser på sitt arbeid innenfor bærekraft som et konkurransefortrinn og en eksistensberettigelse. Hydro er i rute mot målet om å bli det første karbonnøytrale aluminiumselskapet i et livsløpsperspektiv innen 2020. Dette innebærer å øke energieffektiviteten og redusere utslippene i produksjonsprosessen og å bedre Hydros energimiks. Det innebærer også å styrke selskapets posisjon innen resirkulering ved å bruke avansert sorteringsteknologi, å utvikle resirkuleringsvennlige legeringer og å øke gjenvinningen av forbrukerskrap, i tillegg til å utvikle nye produkter og finne nye anvendelsesområder for aluminium for å hjelpe våre kunder med å redusere sin miljøpåvirkning.

Veksten i global etterspørsel etter aluminium er beregnet til 4% i 2015 og 4-5% i 2016. De grunnleggende forholdene i aluminiummarkedet er fortsatt gode, grunnet metallets mange positive egenskaper, som lav vekt, formbarhet og resirkuleringsevne, og det ventes at det globale markedet for primæraluminium vil vokse med 3-4% i året de neste ti årene, noe som også påvirkes av miljøreguleringer over hele verden.

– Mens utviklingen i etterspørselen ser lovende ut, er situasjonen på tilbudssiden noe mer krevende på kort sikt. Samtidig som det forventes et produksjonsunderskudd på 1,5-2 millioner tonn i verden utenom Kina, er det ventet at Kina vil produsere 2-2,5 millioner tonn mer enn det de forbruker i 2016, noe som vil gi et overskuddstilbud globalt på 0-1 millioner tonn, sier Brandtzæg. – På grunn av overskuddstilbudet i Kina har man sett eksport av semi-fabrikkerte produkter, som er antatt skal omsmeltes, og som benytter seg av nedstrøms eksportinsentiver. Sammen med en kostnadskurve som skifter nedover grunnet lavere drivstoffpriser og svekkede valutaer, har dette ført til et kraftig fall i priser og produktpremier på aluminium i løpet av 2015. LME prises nå under 90. persentil, og med slike priser er det ventet at rundt 50% av den globale primærproduksjonskapasiteten vil få negativ kontantstrøm, noe som gjør det mer sannsynlig med produksjonskutt for å balansere markedet på mellomlang sikt.

– Effektiv risikostyring og økonomisk forsiktighet er svært viktig i en konjunkturpreget bransje som Hydros, noe den siste utviklingen er nok et bevis på. En sterk finansiell balanse er det beste verktøyet vi har for å møte markeds ustabilitet, i tillegg til hele tiden å forbedre vår relative posisjon i bransjen. I dag ligger Hydro i første kvartil blant aluminium- og alumina-produsentene, med en sterk balanse. Dette gjør at vi kan tilby et sikkert og pålitelig utbytte til aksjonærene, og at vi kan bruke de svakeste delene av syklusen strategisk til å øke vårt verdiskapingspotensial, sier Brandtzæg.

Hydro er opptatt av å ha disiplinert kapitalallokering til enhver tid. De langsiktige vedlikeholdsinvesteringene er anslått til å ligge under avskrivningene på 3,5-4,0 mrd. kroner i året, justert noe opp fra forrige nivå på 3,5 mrd. kroner, noe som reflekterer et langsiktig inflasjonspress og en porteføljeoppdatering.

Recommended for you