Skip to content

Miljødirektoratet varsler krav om tiltak i Gunneklevfjorden ved Herøya

Hydro har siden 2012 arbeidet med en plan for ytterligere miljøtiltak i Gunneklevfjorden på Herøya. Selskapet er derfor godt rustet til å møte Miljødirektoratets krav om en tiltaksplan innen fristen 30. oktober.

– Vi har over flere år hatt konstruktiv dialog med Miljødirektoratet og Porsgrunn kommune om situasjonen i Gunneklevfjorden. Vår systematiske kartlegging av bunnforholdene viser at det er mer dyr, planter og fisk der enn man skulle ha trodd og at det pågår en naturlig prosess med kontinuerlig forbedring av bunnforholdene. Derfor har konsentrasjonen av miljøgifter avtatt over tid, sier miljøansvarlig Bernt Malme i Hydro. Samtidig viser det seg at de geotekniske forholdene i Gunneklevfjorden er mer krevende enn forventet. Dette vil påvirke hvilke tiltak selskapet kan anbefale.

– Konsentrasjonen av dioksin og kvikksølv i fisk i Gunneklevfjorden er i dag under grenseverdiene myndighetene opererer med i sine kostholdsråd, bortsett fra for de største og eldste fiskene som er blitt undersøkt. Forurensningsnivåene tilsvarer det man ellers finner i fisk i Telemark. Det har overrasket oss positivt, sier Malme.

Han poengterer at ingen av disse funnene er et argument for å la være å gjennomføre miljøtiltak, men de kan ha betydning for veivalg og for hvordan de enkelte tiltakene gripes an.

– Det er positivt at Hydro er godt i gang med undersøkelsene som skal brukes i utarbeidelsen av tiltaksplanen for Gunneklevfjorden. Når planen med tiltak er på plass, kan vi vurdere når og hvordan oppryddingen best kan gjennomføres, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet understreker at sjøbunnen i Gunneklevfjorden er svært forurenset av kvikksølv og flere andre miljøgifter. Direktoratet pålegger derfor Hydro å lage en plan for å rydde opp i fjordarmen. I mange år tilførte selskapets produksjon på Herøya store mengder kvikksølv og klorerte forbindelser til Gunneklevfjorden.

Det er i all hovedsak utslipp fra den nedlagte klorfabrikken som er årsaken til at denne fjorden nå er en av Norges mest forurensete fjorder, understreker Miljødirektoratet.

– Undersøkelser av miljøtilstanden i Gunneklevfjorden viser behovet for å rydde opp i miljøgiftene i sjøbunnen. Miljøgiftene må ut av sirkulasjon slik at vannmiljøet og livet i fjorden etter hvert bedres. Vi pålegger derfor Hydro å lage en plan med tiltak for å være sikre på at det blir ryddet opp, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet varslet Hydro i 2013 om at dette pålegget ville komme. Siden da har selskapet gjennomført en rekke undersøkelser som skal ligge til grunn for tiltaksplanen, som må sendes Miljødirektoratet innen 30. oktober i år.

Recommended for you